dnes je 27.3.2023

Input:

Povolení k uznávání nemocí z povolání

8.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.5.4
Povolení k uznávání nemocí z povolání

JUDr. Anna Janáková

Dosavadní stav

Do nabytí právní účinnosti zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, dne 1. dubna 2012 byly oprávněny uznávat nemoci z povolání střediska nemocí z povolání, která byla určena vyhláškou č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají. Zákon o specifických zdravotních službách tento systém zásadně změnil a stanovil nový systém, podle kterého budou nově vybráni poskytovatelé zdravotních služeb oprávnění uznávat nemoci z povolání.

Důvody změn

V důvodové zprávě k zákonu o specifických zdravotních službách předkladatel návrhu zákona zhodnotil seznam středisek nemocí z povolání jako zbytečně rozsáhlý (18 pracovišť) a některá z nich vyhodnotil jako nedostatečně personálně obsazená. S ohledem na to, že se ročně posuzovalo asi 10 000 pacientů a jako nemoc z povolání je uznáno každé třetí až čtvrté posouzení, stačil podle předkladatele návrhu zákona podstatně nižší počet pracovišť, která budou uznávat nemoci z povolání. Návrh prošel legislativním procesem a zákon o specifických zdravotních službách uzákonil, že poskytovatelé zdravotních služeb, kteří budou oprávněni uznávat nemoci z povolání, budou vybráni Ministerstvem zdravotnictví na časově omezenou dobu z těch poskytovatelů pracovnělékařských služeb, kteří budou splňovat zákonem stanovené požadavky a nejlépe vyhoví kritériím výběru vhodných poskytovatelů.

Postup při výběru nových poskytovatelů k uznávání nemocí z povolání

Podmínky stanovené zákonem

Zákon o specifických zdravotních službách (ust. § 66 až § 68) stanoví pro ty, kteří chtějí získat povolení k uznávání nemocí z povolání, především tyto podmínky:

  • musí mít oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru pracovní lékařství,

  • poskytuje pracovnělékařské služby po dobu nejméně 5 let,

  • má vhodné technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení (viz. vyhláška č. 92/2012 Sb.),

  • posuzování a uznávání nemocí z povolání budou provádět nejméně 2 lékaři se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní lékařství, a to každý v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby,

  • podá si žádost o povolení k uznávání nemocí z povolání (s náležitostmi, které požaduje zákon) na základě výzvy Ministerstva zdravotnictví.

Výzva Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svých webových stránkách výzvu pro podání žádosti o vydání povolení k uznávání nemocí z povolání podle nové právní úpravy dne 27. června 2012. Výzva ministerstva obsahovala místo, kam se žádosti předkládají, lhůtu pro předložení žádostí, území, pro které mají být zdravotní služby poskytovány a požadavky na rozsah a objem požadovaných zdravotních služeb.

Další výzvy bude zveřejňovat podle potřeby.

Žádost o získání povolení

Zákonem předepsané náležitosti žádosti o vydání povolení k uznávání nemocí z povolání jsou následující:

a) identifikační údaje poskytovatele,

b) kopie oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru pracovní lékařství,

c) rozsah a objem zdravotních služeb, které je schopen zajistit, a jejich minimální personální zabezpečení,

d) doba pos Rozhodnutí z moci úřední

Pokud se pro dané území ve stanoveném termínu nepřihlásí žádný poskytovatel nebo není splněna podmínka posuzování nemocí z povolání alespoň 2 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru pracovní lékařství, zajistí uznávání nemocí z povolání ministerstvo tak, že rozhodne z moci úřední o tom, že posuzování nemocí z povolání bude vykonávat některý z oprávněných poskytovatelů. Ministerstvo může pověřit pouze poskytovatele, u něhož posuzování a uznávání nemocí z povolání provádějí nejméně 2 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru pracovní lékařství, a pokud poskytuje pracovnělékařské služby nejméně 5 let.

Povolení k uznávání nemocí z povolání

Komu lze udělit povolení

Povolení k uznávání nemocí z povolání lze udělit poskytovatelům v pořadí určeném Ministerstvem zdravotnictví. Ministerstvo udělí povolení pouze poskytovateli, u něhož posuzování a uznávání nemocí z povolání provádějí nejméně 2 lékaři se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní lékařství (a to každý v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby), a pokud poskytuje pracovnělékařské služby nejméně 5 let.

Povolení k uznávání nemocí z povolání

Komu lze udělit povolení

Povolení k uznávání nemocí z povolání lze udělit poskytovatelům v pořadí určeném Ministerstvem zdravotnictví. Ministerstvo udělí povolení pouze poskytovateli, u něhož posuzování a uznávání nemocí z povolání provádějí nejméně 2 lékaři se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní lékařství (a to každý v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby), a pokud poskytuje pracovnělékařské služby nejméně 5 let.

Časová omezenost povolení

Povolení se uděluje na dobu 10 let.

Náležitosti povolení

Povolení k uznávání nemocí z povolání obsahuje:

a) identifikační údaje poskytovatele,

b) vymezení území, pro které mají být zdravotní služby poskytovány,

c) rozsah a objem zajišťovaných zdravotních služeb.

Zveřejnění seznamu poskytovatelů

Ministerstvo zdravotnictví je podle zákona povinno zveřejnit seznam poskytovatelů, kterým udělilo povolení k uznávání nemocí z povolání, způsobem umožňujícím dálkový přístup. V letních měsících 2013 Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svých webových stránkách následující informace ohledně seznamu poskytovatelů, který byl v průběhu let měněn a doplňován.

Ministerstvo zdravotnictví ČR, věcně příslušné podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 66 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb. a v souladu s ustanovením § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů udělilo povolení k poskytování pracovnělékařských služeb v rozsahu diagnostické, dispenzární a posudkové péče k uznávání nemocí z povolání těmto poskytovatelům zdravotních služeb (aktualizováno v září 2018):

   Označení poskytovatele a IČ  Sídlo  Působnost pro území  
1.   Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, IČ 00064173   Šrobárova 1150/50, Praha 10,
PSČ 100 34   
Hlavního města Prahy   
2.   Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČ 00064165   U nemocnice 499/2, Praha 2,
PSČ 128 08   
kraje Středočeského   
3.   Nemocnice České Budějovice, a.s., IČ 26068877   B. Němcové 585/54,
České Budějovice, PSČ 370 01   
Jihočeského kraje a pro území
Kraje Vysočina, okres Pelhřimov   
4.   Fakultní nemocnice Plzeň, IČ 00669806   Dr. Edvarda Beneše 1128/13,
Plzeň – Bory, PSČ 305 99   
krajů Plzeňského
a Karlovarského   
5.   Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933   Husova 10, Liberec I,
PSČ 460 63   
kraje Libereckého   
6.   Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČ 00179906   Sokolská 581, Hradec Králové
– Nový Hradec Králové,
PSČ 500 05   
kraje Královéhradeckého   
7.   Pardubická krajská nemocnice, a.s., IČ 27520536   Kyjevská 44, Pardubice,
PSČ 532 03   
Pardubického kraje
a pro území Kraje Vysočina,
okres Havlíčkův Brod   
8.   Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, IČ 00159816   Pekařská 53, Brno, PSČ 656 91   kraje Jihomoravského
a pro území Kraje Vysočina, okresy Jihlava, Třebíč
a Žďár nad Sázavou   
9.  Fakultní nemocnici Ostrava, IČ 00843989  Ul. 17. listopadu 1790/708, Ostrava–Poruba, PSČ 708 52  Moravskoslezského kraje, okresy Ostrava, Nový Jičín, Opava a Bruntál  
10.  Karvinská hornická nemocnice, a.s., IČ 60793490  Zakladatelská 975/22, Karviná–Nové Město, PSČ 735 06  Moravskoslezského kraje, okresy Frýdek-Místek a Karviná,  
11.   Fakultní nemocnice Olomouc, IČ 00098892   I. P. Pavlova 6, Olomouc,
PSČ 775 20   
kraje Olomouckého   
12.  MUDr. Miluše Adámková  Třída T. Bati 3705, Zlín, PSČ 762 75  Zlínského kraje  

Výjimka

Zákon počítá s jednou výjimkou: povolení k uznávání nemocí z povolání u zaměstnanců Ministerstva obrany a Armády České republiky, žáků vojenských škol a zaměstnanců ostatních rozpočtových a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany, je udělováno poskytovateli v oboru pracovní lékařství v působnosti Ministerstva obrany (Ústřední vojenské nemocnici v Praze); v tomto případě se ustanovení o podmínkách a výběru poskytovatele k uznávání nemocí z povolání

Nahrávám...
Nahrávám...