dnes je 11.12.2023

Input:

Požární řád pro plynovou kotelnu

8.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3
Požární řád pro plynovou kotelnu

Josef Černý

POŽÁRNÍ ŘÁD

PRO PLYNOVOU KOTELNU1)

 

Zaměstnavatel ........................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ............................................

I. Stručný popis technologického postupu a charakteristika požárního(ních) nebezpečí.

Nízkotlaká teplovodní plynová kotelna situovaná v suterénu budovy č. p.: ............................ je určena pro vytápění ......... budovy (ov), má půdorysnou plochou: .........................m2

Plynová kotelna je určena pro vytápění budovy(ov):........................................................

Topným médiem je zemní plyn. Provoz kotelny je plně automatizován - je požadován občasný dozor (stálý dozor).

Povinnosti obsluhy kotelny jsou zakotveny v provozním řádu.

Typ kotle(ů): ......................................................

Výrobce kotle(ů): ...............................................

Počet kotlů: .......................................................

Výkon: .............................................................

Požární nebezpečí plynové kotelny spočívá zejména v nepředvídatelném úniku topného plynu a tím i možnosti vytvoření nebezpečné koncentrace plynu ve směsi se vzduchem. K tomuto nebezpečí může dojít například v důsledku zhasnutí hořáků při současné poruše funkce větrání, při přerušení funkce nuceného odtahu spalin apod. K úniku může dojít zejména u rozebíratelných spojů, armatur apod.

Hlavní uzávěr plynu je umístěn: ...................................................................................

Hlavní vypínač elektrické energie je umístěn: ..............................................................

Hlavní uzávěr vody je umístěn: ....................................................................................

Osobou odpovědnou za provoz kotelny je: ...................................................................

Preventivní požární hlídka: velitel: ............................................ člen: .........................

člen: .................................................

Přenosné (pojízdné) hasicí přístroje, dále “PHP“ - typ (typy): ..................................

Počet: .................

Rozmístění HP: ...........................................................................................................

II. Požárně technické charakteristiky používaných látek.

Topné médium: zemní plyn.

Zemní plyn - více jak z 94 % je jeho složkou metan, bod varu 161 °C, výhřevnost 49,4 MJ.kg-1, teplota vznícení 537 °C, DMV 5 % obj., HMV 15 % obj.,

Oxidovadlo - vzduch - nehořlavá, bezbarvá směs plynů, bez zápachu, která obsahuje:

78,08 % obj. dusíku, 20,95 % obj. kyslíku, 0,94 % obj. vzácných plynů (převažuje Argon), 0,03 % obj. oxidu uhličitého, proměnná množství vodní páry, prachu, solí a zbytkových plynů. Podporuje hoření.

III. Požadavky na zabezpečení požární ochrany plynové kotelny.

 • do kotelny musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu pro spalování a větrání, a to tak aby byla zaručena trojnásobná výměna vzduchu v prostoru kotelny za hodinu za všech provozních režimů - kromě odstávky, kdy je uzavřen hlavní uzávěr plynu kotelny; způsob větrání nesmí negativně ovlivňovat funkci hořáků a odtah spalin,

  • dveře do kotelny musí být opatřeny samouzavíračem a označeny bezpečnostní tabulkou Kotelna – nepovolaným vstup zakázán, musí být nehořlavé, otevíratelné směrem ven,

  • úniková cesta musí být označena a udržována trvale volná; dodržován musí být také volný přístup k hasicím přístrojům, vypínačům elektrické energie a zařízením kotelny,

  • pro provoz plynového zařízení kotelny musí být zpracován provozní řád, se kterým musí být obsluha prokazatelně seznámena, to platí i pro osoby provádějící opravy a údržbu zařízení. Provozní řád musí také obsahovat požadavky na údržbu, kontroly a opravy technického a technologického zařízení plynové kotelny, odpovídající technickým podmínkám a návodu výrobce a dále platným právním a technickým předpisům,

  • při zatápění, provozu a odstavování kotlů se zásadně postupuje podle provozního řádu kotelny,

  • v kotelně musí být k dispozici přenosná bateriová svítilna, v provozuschopném stavu,

  • všechny povrchy v kotelně, které jsou teplejší než 60 °C, musí být, s výjimkou uzavíracích prvků, opatřeny nehořlavou izolací, pokud neslouží účelům vytápění,

  • vstupní dveře do kotelny musí být označeny tabulkou Zákaz vstupu s otevřeným ohněm Kouření zakázáno

  • v kotelně se nesmí skladovat žádné předměty a materiály, ani vykonávat žádné práce, které nesouvisí s jejím provozem a údržbou,

  • v kotelně musí být trvale udržován pořádek a čistota, pravidelně odstraňován prach, zejména v

  • v kotelně se nesmí zdržovat nepovolané osoby,

  • obsluha kotelny - topič je povinen udržovat kotelní zařízení v bezvadném stavu; každou závadu nebo neobvyklý stav při provozu kotlů neodkladně hlásit odpovědnému zaměstnanci a poznamenat do provozního deníku; hrozí-li nebezpečí z prodlení odstavit kotel (le), (kotelnu) z provozu,

  • kontrola kotelny musí být provedena odborným zaměstnancem, před uvedením do provozu, po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů; vždy po jednom roce provozu kotelny - dle provozního řádu,

  • pravidelné kontroly plynových zařízení musí být prováděny minimálně 1x ročně, o kontrole a jejím výsledku se provede zápis do provozního deníku, revize plynového zařízení musí být provedena ve lhůtě stanovené v plánu revizí, minimálně však 1x za 3 roky,

  • montáž, opravy a obsluhu plynového zařízení kotelny smí provádět jen odborně způsobilé osoby k této činnosti oprávněné a provozovatelem určené,

  • hlavní uzávěr plynu, musí být označen informační tabulkou. Vyznačena musí být i přístupová cesta k hlavnímu uzávěru plynu v budově,

  • při podezření z úniku plynu je nutné neodkladně zjistit netěsnost pomocí pěnotvorného roztoku nebo detektoru plynu; vyhledávání netěsností pomocí otevřeného ohně je přísně zakázáno; v případě zjištění netěsnosti obsluha provede uzavření přívodu plynu, místnost kotelny provětrá a zajistí prostřednictvím k tomu určeného vedoucího zaměstnance odbornou opravu,

  • svařování v prostoru kotelny je považováno za činnost se zvýšeným požárním nebezpečím vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření a pro tyto práce musí být vydáván písemný příkaz, obsahující mimo jiné tato požárně bezpečnostní opatření, připojení plynových kotlů na komíny musí odpovídat požadavkům:

ČSN EN 1443 (734200) Komíny. Obecné požadavky, platná od 1. 2. 2020; ČSN EN 14471+A1 (734215) Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami – Požadavky a zkušební metody, platná od 1. 4.2017;

ČSN 73 4201 (734201) Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, platná od 1. 11. 2010, Z1 4.2013, platná od 1.5. 2013, Z2 6.2015, platná od 1.7. 2015, Z3 11.2016, platná od 1.12. 2016, Z4 12.2016, platná od 1.1. 2017.

Souběžně platí ČSN 73 4201 ed. 2 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, platná od 1. 1. 2017.

Čištění, kontrola a revize spalinové cesty a dále zpráva o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a zpráva o revizi spalinové cesty je od 1. 1. 2016 upraveno § 43 až § 47 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, aktuální znění verze č. 20, účinná od 1.1. 2022 do 30.6. 2023 a vyhláškou MV č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, platnost a účinnost od 29. 1. 2016. 

IV. Uvedení míst se zvýšeným nebezpečím možnosti vzniku požáru nebo výbuchu a opatření k zamezení vzniku a šíření požáru. 

Zvýšené nebezpečí vzniku výbuchu nebo požáru je zejména v okolí hořáků plynových kotlů a zařízení na odvod spalin. K zamezení

Nahrávám...
Nahrávám...