dnes je 25.5.2024

Input:

Práce zakázané mladistvým

1.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.3.9.3
Práce zakázané mladistvým

JUDr. Anna Janáková

Mladistvý zaměstnanec

Mladistvým zaměstnancem je podle zákoník práce zaměstnanec mladší 18 let. Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči. Jsou povinni vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností též úpravou jejich pracovních podmínek.

Zákazy dané zákonem

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. a zákon o č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví mladistvým zaměstnancům zákaz výkonu:

  • -> prací přesčas,
  • -> prací v noci (mladiství zaměstnanci starší než 16 let mohou výjimečně konat noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný; noční práce mladistvého musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu),
  • -> pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol,
  • -> pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob (tyto práce specifikuje podrobněji vyhláška č. 288/2003 Sb.),
  • -> v kontrolovaných pásmech, a to ani z důvodu přípravy na povolání,
  • -> prací, které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví. Podrobně tyto práce specifikuje vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.

Dočasné poskytnutí jiné přiměřené práce mladistvému

Pokud je právními předpisy zakázáno zaměstnávat mladistvého zaměstnance prací, pro kterou se mu dostalo výchovy k povolání, protože je její výkon mladistvým zaměstnancům zakázán nebo protože podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb ohrožuje jeho zdraví, je zaměstnavatel povinen do doby, než bude mladistvý zaměstnanec moci tuto práci konat, poskytnout mu jinou přiměřenou práci odpovídající pokud možno jeho kvalifikaci.

Zaměstnanci věku do 21 let

Zákazy některých prací mohou být podle ust. § 246 odst. 4 zákoníku práce rozšířeny vyhláškou i na zaměstnance ve věku do 21 let.

Vyhláška č. 288/2003 Sb.

Mladistvým zaměstnancům jsou vyhláškou č. 288/2003 Sb. zakázány následující práce:

a) v prostředí:

1. v němž je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa,

2. v němž je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových,

3. vyžadujícím používání izolačních dýchacích přístrojů,

b) spojené se zvýšenou zátěží pohybového ústrojí:

1. překračující pro celkovou fyzickou zátěž limitní hodnoty stanovené pro mladistvé nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,

2. při přepravě břemen pomocí jednoduchých bezmotorových prostředků, při nichž jsou vynakládány síly větší, než jsou uvedeny v příloze č. 2 k vyhlášce č. 288/2003 Sb.,

3. při zvedání a přenášení břemen překračujících ukazatele vzdálenosti uvedené v přílohách č. 3 a 4 vyhlášky č. 288/2003 Sb.,

4. vykonávané po dobu delší než čtyři hodiny za pracovní dobu:

4. 1. v pracovních polohách bez možnosti jejich střídání, trvale vykonávané vsedě nebo vstoje,

4. 2. spojené s opakovaným zaujímáním podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních poloh, kterými jsou například hluboký předklon, poloha vkleče, vleže, ve vypjatém stoji na špičkách, s rukama nad hlavou, zařazené do kategorie třetí vyhlášky č. 432/2003 Sb. a dále práce spojené s opakovaným otáčením trupu o více než 20 stupňů,

4. 3. ve vnuceném pracovním tempu (nařízení vlády č. 361/2007 Sb.).

c) vykonávané:

1. za podmínek, při nichž jsou překračovány operativní teploty to max v důsledku tepelné zátěže z technologie,

2. po dobu delší než čtyři hodiny za pracovní dobu v prostorách, v nichž je teplota vzduchu udržována uměle na hodnotě 4 °C a nižší,

3. po dobu delší než jednu hodinu souhrnně za pracovní dobu při teplotách nižších než -5 °C,

d) spojené s expozicí hluku a vibracím zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie podle nařízením vlády č. 272/2011 Sb.,

e) v kontrolovaných pásmech pracovišť se zdroji ionizujícího záření,

f) s karcinogeny a mutageny a pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity, které jsou uvedeny v nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

g) s azbestem,

h) s chemickými látkami a přípravky

1. způsobujícími akutní nebo chronické otravy s těžkými nebo nevratnými následky pro zdraví označovanými větami R 23, R 25, R 26, R 28, R 39 a R 48 podle vyhlášky č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí,

2. poškozujícími reprodukční schopnost anebo plod v těle matky označovanými větami R 60, R 61, R 62 a R 63 podle vyhlášky č. 402/2011 Sb.,

3. vyvolávajícími těžká poškození zdraví při vstřebávání kůží

Nahrávám...
Nahrávám...