dnes je 22.6.2024

Input:

Přehled úrazů v letech 2008 a 2009

11.5.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5.4
Přehled úrazů v letech 2008 a 2009

Ing. Jindřich Stiebitz

Rok 2008

Smrtelné úrazy

 • K úrazu došlo dne 4. 5. 2008 ve 12.45 hodin při povrchovém dobývání na hnědouhelném lomu

  • Kvalifikace postiženého: provozní zámečník – předák, 2 roky zaměstnanec dodavatelské organizace.

  • Postižený pravděpodobně vlezl na kabelovou lávku pod rám pohonu z důvodu koordinace při usazování měněné převodovky na rám velkostroje KU 300. Převodovka byla zavěšena na jeřábu. Došlo ke sjetí rámu pohonu a přimáčknutí postiženého ke kabelové lávce.

  • Zdrojem smrtelného úrazu byl kontakt postiženého s rámem pohonu a přimáčknutí ke kabelové lávce velkostroje KU 300.

  • Příčinou smrtelného úrazu bylo porušení pracovní kázně postiženým, když při montáži nové převodovky vstoupil do ohroženého prostoru. Dále bylo zjištěno, že zajištění rámu proti pohybu nebylo dostatečné a neodpovídalo dokumentaci výrobce (např. § 15 odst. 2 , § 17 odst. 3 , § 70 odst. 2 vyhlášky č. 26/1989 Sb.).

 • K úrazu došlo dne 3. 11. 2008 ve 14.00 hodin při lomové těžbě vápence.

  • Kvalifikace postiženého: vedoucí trhacích prací, kmenový zaměstnanec.

  • Pád traktoru s postiženým z těžební etáže lomu na nižší etáž z výšky 20 m.

  • Zdrojem smrtelného úrazu byl pád z výšky.

  • Příčinou smrtelného úrazu bylo porušení pracovní kázně.

 • K úrazu došlo dne 11. 11. 2008 ve 14.35 hodin v likvidovaném a rekultivovaném bývalém hnědouhelném lomu.

  • Kvalifikace postiženého: pomocník vrtmistra, držitel strojnického průkazu pro vrtací soupravy, zaměstnanec dodavatelské organizace.

  • Při vytahování vrtných tyčí postižený zachycen nepovoleným typem spojovacího čepu a vtažen mezi spirálovou vrtnou tyč a lafetu vrtné soupravy SOILMEC na povrchu likvidovaného lomu – sanace severních svahů.

  • Zdrojem smrtelného úrazu byl kontakt se strojním zařízením nebo jeho částí.

  • Příčinou smrtelného úrazu bylo porušení pracovní kázně – vstup do ohroženého prostoru (§ 15 odst. 2 vyhl. č. 26/1989 Sb.), pracovní postup ne v souladu se zásadami bezpečné práce (§ 15 odst. 3 vyhl. č. 26/1989 Sb.), nepoužití výrobcem dodaných spojovacích čepů (§ 6 odst. 1 vyhl. č. 26/1989 Sb.)

 • Požár na pásovém dopravníku

  • K požáru poháněcí stanice na pásovém dopravníku došlo dne 14. 2. 2008 v 01.00 hodin při povrchovém dobývání hnědého uhlí

  • Požár způsoben navinutím utrženého okraje gumového pásu na hřídel spodního hnacího válce mezi kryt ložiska válce a konstrukci poháněcí stanice pásového dopravníku.

  • Požár byl zlikvidován přímým zásahem místního požárního sboru 70 minut po nahlášení.

  • Vznikla materiální škoda.

 • Požár úpravny

  • K požáru došlo v 11.40 hodin na úpravně, která je součástí povrchového lomu pro drcené kamenivo. Na úpravně probíhaly rekonstrukční práce specializované dodavatelské firmy. Tato v uvedený den prováděla na dvou místech svářečské práce, přičemž žhavé okuje padaly do prostoru sýpy.

  • Požár likvidovaly povolané jednotky HZS.

  • Došlo ke vznícení dopravní cesty samospádu kameniva, kde ocelová konstrukce byla opatřena tlumicími vrstvami z umělé hmoty. Protože konstrukce prodělávala dlouhodobou rekonstrukci, byla suchá, což usnadnilo její zapálení.

  • Pracoviště/objekt úpravny nebyl dostatečně předán těžařem dodavateli nové technologie, nedošlo k seznámení se všemi aspekty/riziky pracoviště.

  • Nedostatečné seznámení se s pracovištěm dodavatele před provedením svářečských prací.

  • Absence dostatečného počtu prostředků požární ochrany při provádění svářečských prací.

Závažné pracovní úrazy

 • K úrazu došlo v 16.25 hodin na úpravně, která je součástí povrchového lomu pro drcené kamenivo.

  • Postižený vstoupil beze svědků do ohroženého prostoru na střeše zásobníku pro jímání prachu, kde chtěl pravděpodobně provést nějakou úpravu konstrukce (nalezený aplikátor silikonového tmelu na konstrukci šnekového dopravníku).

  • Zdrojem úrazu byl pád postiženého do hloubky 6,5 m.

  • Příčinou bylo porušení § 6a vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb., kdy zaměstnanec při práci nad volnou hloubkou nepoužil osobní prostředky proti pádu, jako jsou bezpečnostní pás nebo postroj.

 • K úrazu došlo v 17.00 hodin na úpravně, která je součástí povrchového lomu pro drcené kamenivo.

  • Zdrojem úrazu (otevřené zlomeniny bérce pravé dolní končetiny s následnou amputací v bérci) byly rotující části pohonu pásového dopravníku 800 mm.

  • Dosavadním šetřením, vč. výpovědí postiženého a spolupracovníků, se nepodařilo objasnit průběh úrazového děje. Pro rozporuplné výpovědi byl případ předán Polici ČR.

  • Postižený vstoupil beze svědků pravděpodobně na pásový dopravník, který dle jeho výpovědi byl v klidu, a chtěl provádět zprovoznění zahlceného přesypu. Při této činnosti došlo k rozjezdu pásu, povalení postiženého, který se dostal do konstrukce, kde je umístěn hnací buben. Postižený prováděl uvolnění nahromaděné horniny na přesypu mimo určené revizní otvory prací přímo v násypu.

  • Nelze vyloučit alternativy vstupu postiženého na dopravník za chodu, aby si ušetřil chůzi nebo práci na dopravníku po vzájemné domluvě s dalším zaměstnancem, ale selhala koordinace.

  • Technologická linka nebyla vypnuta na hlavním vypínači, na kterém by byla umístěna tabulka zakazující manipulaci s vypínačem.

 • Pracovní úraz se stal 1. 11. 2008 v 16.00

Nahrávám...
Nahrávám...