dnes je 13.6.2024

Input:

Přezkoumání lékařského posudku

28.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3.5
Přezkoumání lékařského posudku

JUDr. Anna Janáková

Charakteristika přezkumného řízení

Specifický charakter lékařských posudků vyžaduje i specifickou úpravu jejich přezkoumávání. V základě se jedná o úpravu převzatou z  právní úpravy platné před vydáním zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a dopracovanou v oblastech, kde předchozí úprava nebyla pro aplikaci v praxi dostatečná. Vzhledem k tomu, že lékařský posudek má charakter dobrého zdání (potvrzení, osvědčení apod.) posuzujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb, byla v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách přijata koncepce, že příslušným k přezkoumávání lékařského posudku je v první řadě poskytovatel, který lékařských posudek vydal a nevyhoví-li, pak správní orgán, který poskytovateli zdravotních služeb udělil oprávnění k jejich poskytování.

Vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku

Podle novely zákona č. 373/2011 Sb., právně účinné od 1. listopadu 2017, se lze práva na přezkoumání lékařského posudku vzdát. Písemné prohlášení o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku nebo záznam o ústním sdělení o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku je součástí zdravotnické dokumentace; záznam stvrdí svým podpisem osoba, která se práva na přezkoumání lékařského posudku vzdala, a zdravotnický pracovník, který tento záznam provedl. Pokud se osoba práva na přezkoumání lékařského posudku vzdala zákonem stanovenou formou, pak návrh na přezkoumání lékařského posudku nemůže podat.

Návrh na přezkoumání lékařského posudku

Kdo podává návrh, komu a lhůta

Má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti (např. zaměstnavatel), za to, že lékařský posudek je nesprávný, a nevzdala se práva na jeho přezkoumání, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli zdravotních služeb, který posudek vydal.

Počítání lhůty

Desetidenní lhůta se počítá u každé osoby samostatně; rozhodný je přitom den, kdy došlo k prokazatelnému předání lékařského posudku posuzované osobě nebo osobě, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti. Lhůta začíná běžet den následující po předání lékařského posudku. Lhůta je stanovena v pracovních dnech, takže se do ní nezapočítává sobota, neděle, ani svátky. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Zmeškání lhůty

Jestliže byl návrh na přezkoumání lékařského posudku podán po uplynutí desetidenní lhůty, poskytovatel návrh odloží.

Prominutí lhůty

Při prokázání závažných důvodů, které posuzované osobě nebo jiné osobě oprávněné k podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku objektivně bránily v podání návrhu ve stanovené lhůtě, poskytovatel zmeškání lhůty pro podání návrhu promine.

Zmeškání lhůty k podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku lze tedy prominout:

  • při prokázání závažných důvodů, které oprávněné osobě bránily v podání návrhu ve stanovené lhůtě,

  • ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne, kdy pominul důvod, který bránil oprávněné osobě návrh na přezkum podat. K žádosti o prominutí lhůty je třeba připojit návrh na přezkoumání, jinak se jí poskytovatel nezabývá.

Zmeškání lhůty nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být podán návrh na přezkoumání, uplynulo 60 dnů. Prominutím zmeškání lhůty nejsou dotčeny lhůty stanovené pro uplatnění lékařského posudku. Poskytovatel odložení návrhu na přezkoumání lékařského posudku anebo prominutí lhůty k podání návrhu na přezkoumání nebo neprominutí této lhůty včetně důvodů bezodkladně písemně sdělí osobě, která návrh na přezkoumání lékařského posudku podala, a dále osobě, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, pokud je mu známa, a posuzované osobě, nejde-li o osoby, které návrh podaly.

Vzor žádosti o prominutí zmeškání lhůty pro podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku

Žádost o prominutí zmeškání lhůty pro podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku by měla obsahovat v zásadě náležitosti, které uvádíme v níže uvedeném vzoru:

ŽÁDOST O PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NÁVRHU NA PŘEZKOUMÁNÍ LÉKAŘSKÉHO POSUDKU

Poznámka: vhodný zakřížkujte!

ŽADATEL: identifikační údaje

posuzovaná osoba ............................

_ zaměstnavatel ..................................

Poskytovateli pracovnělékařských služeb: identifikační údaje

Žádám o prominutí zmeškání lhůty k podání návrhu

na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci: evidenční označení posudku, identifikační údaje posuzované osoby, datum vydání lékařského posudku, datum, kdy posudek byl předán navrhovateli, a to z následujících závažných důvodů, které mi bránily podat včas návrh na přezkoumání lékařského posudku: ...................................................................................................................

Přílohy:

• Návrh na přezkoumání lékařského posudku

• Dokumenty, prokazující závažné důvody zmeškání

Datum sepsání žádosti:

Podpis žadatele:

___________________________________________________________________

Podle novely zákona č. 373/2011 Sb. právně účinné od 1. listopadu 2017, musí být důvody k prominutí zmeškání lhůty závažné a musely objektivně bránit podání žádosti.

Právě tvrzení o:

- závažnosti důvodů, a

- objektivním bránění,

které zabránily podat žadateli návrh na přezkoumání lékařského posudku, by měl žadatel podpořit důkazy v listinné či jiné formě, které k žádosti připojí.

Nezbytnou součástí žádosti o prominutí lhůty k podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku je samotný návrh na přezkoumání, který musí být k žádosti připojen, jako příloha. Pokud návrh na přezkoumání nebude připojen, poskytovatel se nebude žádostí o prominutí lhůty k podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci vůbec zabývat.

Informování o výsledku

Poskytovatel zdravotních služeb:

- odložení návrhu na přezkoumání lékařského posudku anebo

- prominutí lhůty k podání návrhu na přezkoumání nebo

- neprominutí této lhůty

včetně důvodů bezodkladně písemně sdělí osobě, která návrh na přezkoumání lékařského posudku podala, a dále osobě, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, pokud je mu známa, a posuzované osobě, nejde-li o osoby, které návrh podaly.

Vzor návrhu na přezkoumání

uvedeny v tomto vzoru návrhu na přezkoumání.

NÁVRH NA PŘEZKOUMÁNÍ

LÉKAŘSKÉHO POSUDKU O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI

Navrhovatel: identifikační údaje (posuzované osoby nebo osoby, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti).

Lékařský posudek, jehož se návrh týká: uvede se pořadové číslo nebo jiné evidenční označení lékařského posudku, identifikační údaje posuzované osoby, datum a místo jeho vydání a poskytovatel, který jej vydal.

Datum předání posudku (jehož se návrh týká) navrhovateli: datum prokazatelného předání lékařského posudku navrhovateli, aby bylo patrné, zda je návrh podán v zákonné lhůtě.

Nesprávnost lékařského posudku,

kterou v něm navrhovatel spatřuje, spočívá v: uvedou se nesprávnosti, které navrhovatel v lékařském posudku shledává, a případně se uvedou návrhy, jak navrhovatel spatřuje lékařský posudek správným.

Datum a místo sepsání návrhu: zasílá-li se návrh na přezkoumání poštou, potvrzení o podání k poštovní přepravě je třeba uschovat

Podpis navrhovatele:

Potvrzení o převzetí návrhu na přezkoumání poskytovatelem: (uvede se v případě osobního předání návrhu na přezkoumání) identifikační údaje lékaře či zdravotnického pracovníka, který návrh na přezkoumání osobně převzal (jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis); datum.

***


Vyloučení odkladného účinku

Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována:

• zdravotně nezpůsobilá,
• zdravotně způsobilá s podmínkou, nebo
• pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost, nejde-li o podmínku, která je v lékařském posudku vydaném pro stejný účel uvedena opakovaně a spočívá

Nahrávám...
Nahrávám...