dnes je 30.11.2023

Input:

Příklad osnovy vstupního školení BOZP

4.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13.6
Příklad osnovy vstupního školení BOZP

Ing. Miroslava Horská

Příklad

Příklad osnovy vstupního školení BOZP

(§ 37 odst. 5  zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

Informace o právech a povinnostech zaměstnance (§ 106 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů): 

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná 

Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popř. život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí nelze posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. 

Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. 

Zaměstnanec je povinen:

- účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí,

- podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetření nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy (§ 37 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

- dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele,

- dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu,

- nepožívat alkoholické nápoje (zákon č. 65/20176 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nezneužívat jiné návykové látky (zákon č. 167/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů) na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci [poznámka: zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno],

- oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických opatření a ochranných systémů určených k jejich zamezení,

- s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů [např. zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů – poslední novelizace zákonem č. 225/2022 Sb., zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů poslední novelizace zákonem č. 284/2021 Sb.] - bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem a spolupracovat při objasňování jeho příčin,

- podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek [zákon č. 65/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Osnova tohoto školení by měla podle konkrétního zaměstnavatele obsahovat:

I. informace o zaměstnavateli jako takovém (jeho výrobní program apod.)

II. Informace o stanovené pracovní době a rozvržení pracovní doby (rovnoměrné nerovnoměrné, dělené směny, přestávky v

Nahrávám...
Nahrávám...