dnes je 19.6.2024

Input:

Příloha č. 4 - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

3.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.1.4
Příloha č. 4 – Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

JUDr. Eva Dandová

Vzor

Příloha č. 4

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

 

Pořadové číslo: ................nebo jiné evidenční označení lékařského posudku.

 

Poskytovatel zdravotní péče: ................ identifikační údaje poskytovatele zdravotní péče, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele.

 

Posuzovaná osoba: ................ identifikační údaje posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince.

 

Zaměstnavatel: ................ identifikační údaje zaměstnavatele v rozsahu:

1. obchodní firma nebo název a adresa sídla zaměstnavatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,

2. adresa sídla, jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu popřípadě místa pobytu na území České, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,

3. název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec.

 

Účel vydání posudku: posouzení zdravotní způsobilosti k práci/ druh pracovnělékařské prohlídky

 

Údaje o pracovním zařazení posuzované osobyvyjádří se druhem práce a konkrétní pracovní činnosti, režimem pracovní doby, rizikovými faktory pracovního prostředí (tj. rizikovými

Nahrávám...
Nahrávám...