dnes je 18.5.2024

Input:

Principy posuzování zdravotní způsobilosti k práci, při volbě povolání a přípravě na povolání

30.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.2
Principy posuzování zdravotní způsobilosti k práci, při volbě povolání a přípravě na povolání

JUDr. Anna Janáková

Hodnocení prováděné posuzujícím lékařem

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nebo o zdravotním stavu vydává příslušný poskytovatel zdravotních služeb na žádost posuzované nebo jiné k tomu oprávněné osoby po posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu posuzované osoby posuzujícím lékařem.

Výpis ze zdravotnické dokumentace

Jedním z podkladů pro zhodnocení zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti posuzované osoby je výpis ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě jejím registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství, je-li u takého poskytovatele posuzovaná osoba registrována. Zaměstnanec je povinen sdělit poskytovateli pracovnělékařských služeb jméno a adresu registrujícího poskytovatele a dalších poskytovatelů zdravotních služeb, kteří ho přijali do péče. Výpis ze zdravotnické dokumentace si vyžádá poskytovatel pracovnělékařských služeb u příslušného registrujícího praktického lékaře. Výpis ze zdravotnické dokumentace si může posuzující lékař vyžádat prostřednictví posuzované osoby.

Povinnost, aby si poskytovatelé zdravotní péče předávali vzájemně potřebné informace o zdravotním stavu pacienta, které jsou nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních služeb poskytovaných pacientovi, zakotvuje § 45 odst. 2 písm. g) zákona č. 372/2011 Sb.; pokud by poskytovatelé zdravotních služeb tuto povinnost neplnili, mohou se dopustit správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

Náklady na vyhotovení výpisu ze zdravotnické dokumentace nejsou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění a ceny nejsou jednotné. Pokud je pracovnělékařská prohlídka hrazena zaměstnavatelem, pak zaměstnavatel hradí i výpis ze zdravotnické dokumentace. Pokud osoba ucházející se o zaměstnání (§ 59 zákona č. 373/2011 Sb.) nebude přijata do zaměstnání a nedohodne se se zaměstnavatelem jinak nebo jinak nestanoví jiný právní předpis, pak hradí vstupní prohlídku včetně výpisu ze zdravotnické dokumentace osoba ucházející se o zaměstnání.

Vydání lékařského posudku

Příslušnost k posudkové činnosti (která má vazbu na výkon práce a vzdělávání) ukazuje následující tabulka.

Tab. Příslušnost posuzujícího poskytovatele zdravotních služeb

Účel prohlídky Poskytovatel/ posuzující lékař
Zdravotní způsobilost ke vzdělávání registrující poskytovatel posuzované osoby se způsobilostí v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné praktické lékařství
Zdravotní způsobilost k praktickému vyučování nebo praktické
přípravě, uskutečňuje-li se na pracovištích:
a) fyzické nebo právnické osoby,
b) pouze ve škole nebo školském zařízení,
c) na pracovištích osob uvedených pod písm. a) a b).
a) poskytovatel pracovnělékařských služeb fyzické nebo
  právnické osoby,
b) poskytovatel pracovnělékařských služeb školy,
c) poskytovatel pracovnělékařských služeb fyzické nebo právnické osoby.
Pracovnělékařské prohlídky – poskytovatel pracovnělékařských služeb zaměstnavatele (v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru pracovní lékařství) nebo
– registrující poskytovatel posuzované osoby se způsobilosti v oboru všeobecné praktické lékařství (rozhodne-li se tak za zákonných podmínek zaměstnavatel).
Uznávání a oduznávání nemocí z povolání (ohrožení nemocí z povolání):
a) zjišťují a posuzují
b) posuzují, uznávají a vývoj zdravotního stavu sledují
a) poskytovatelé pracovnělékařských služeb
b) poskytovatelé v oboru pracovního lékařství, kteří získali povolení Ministerstva zdravotnictví k uznávání nemocí z povolání

Lékařský posudek musí být vydán nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne zažádání o jeho vydání (u nemoci z povolání 30 pracovních dnů). Tato lhůta neběží do obdržení posledního potřebného podkladu pro posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu. Pro účely dalšího trvání zdravotní způsobilosti lze lékařskou prohlídku posuzované osoby provést nejdříve 90 dnů před koncem platnosti dosavadního lékařského posudku.

Má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, za to, že lékařský posudek je nesprávný, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho předání podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal (zmeškání lhůty lze prominout, jsou-li pro to objektivní důvody). Vzor návrhu na přezkoumání lékařského posudku je uveden v kapitole 4.3.4.

Návrh na přezkoumání nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je zdravotně nezpůsobilá, zdravotně způsobilá s podmínkou nebo pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost. Vyhoví-li poskytovatel v plném rozsahu, napadený lékařský posudek zruší a vydá posudek nový na základě zjištěných skutečností popřípadě na základě nového posouzení. Nevyhoví-li, postoupí spis na přezkoumání do 10 pracovních dnů (u nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání do 30 dnů) příslušnému správnímu orgánu (v civilní sféře příslušnému krajskému úřadu).

Příslušný správní orgán do 30 pracovních dnů (lhůtu může správní orgán ve zvlášť odůvodněných případech prodloužit o dalších 15 pracovních dnů) ode dne doručení spisu s návrhem na přezkoumání lékařského posudku:

 1. tento návrh zamítne a napadený lékařský posudek potvrdí, nebo

 2. napadený lékařský posudek zruší a vrátí věc poskytovateli k vydání nového lékařského posudku, nebo

 3. napadený lékařský posudek zruší.

Další návrh na přezkoumání lékařského posudku potvrzeného nebo zrušeného příslušným správním orgánem nelze podat.

Lékařský posudek lze uplatnit pro účely, pro které byl vydán, do 90 dnů ode dne jeho vydání, není-li v něm nebo jiném právním předpise stanovena kratší lhůta. Jestliže správní úřad, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb v přezkumném řízení návrh na přezkoumání zamítne a napadený lékařský posudek potvrdí, může tento posudek k tomu oprávněná osoba použít pro účely, pro které byl vydán, do 10 pracovních dnů ode dne prokazatelného doručení potvrzeného posudku.

Charakter lékařského posudku

Lékařský posudek není správním aktem, jde o “dobrozdání" odborníka o zdravotním stavu posuzované osoby vydané poskytovatelem zdravotních služeb. Nejde o úkon, kterým by se přímo zakládala práva a povinnosti posuzované osoby. Teprve z charakteru lékařského posudku nebo z jeho určení (účelu, pro který byl zjišťován zdravotní stav posuzované osoby, nebo posuzována její zdravotní způsobilost) vyplývá, že je podkladem nebo jedním z podkladů pro rozhodnutí o právech a povinnostech dotčených osob (přístup k některým činnostem - přijetí ke studiu, oprávnění k řízení motorových vozidel) nebo na základě posudku jiným subjektům vyplývají práva a povinnosti (např. zaměstnavateli ohledně převedení na jinou práci nebo dání výpovědi zaměstnanci).

Závěr posudku

Ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba pro účel, pro který je posuzována:

 1. zdravotně způsobilá,

 2. zdravotně nezpůsobilá nebo

 3. zdravotně způsobilá s podmínkou, případně

 4. pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost, anebo

 5. zda její zdravotní stav splňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byla posuzována.

V praxi se vyskytují takové posudkové závěry, jako například: "schopen“, "neschopen“, "způsobilý, ale doporučuji...“. O takový posudkový závěr se zaměstnavatel nemůže opřít a lékařský posudek je třeba posuzujícímu lékaři vrátit s tím, aby při formulaci posudkového závěru postupoval v souladu s § 43 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb., a zvolil výhradně jednu ze zákonem stanovených variant.

Náležitosti lékařského posudku

Náležitosti lékařského posudku stanoví obecně příloha č. 1 bod 9 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, a dále např.

 • ohledně nemocí z povolání § 3 vyhlášky č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání,

 • ohledně posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků,

 • některé další jiné právní předpisy ohledně těch oblastní pracovní činnosti, které upravují.

Je nezbytné, aby v lékařském posudku bylo poučení o možnosti podat podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. V poučení se dále uvede, v jaké lhůtě je možno návrh na přezkoumání podat, od kterého dne se tato lhůta počítá a zda má nebo nemá návrh na přezkoumání podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů odkladný účinek.

Vzory lékařských posudků jsou uvedeny v kapitole 4.3.4. této publikace.

Platnost lékařského posudku

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nebo o zdravotním stavu platí do doby, respektive pozbývá platnost:

 1. uplynutím doby, na kterou byl vydán,

 2. dnem, kdy měla být podle jiného právního předpisu nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví nebo posuzujícího lékaře nebo jiné k tomu oprávněné osoby provedena lékařská prohlídka za účelem nového posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby,

 3. dnem, kterým nastaly právní účinky lékařského posudku vydaného pro stejný účel a za stejných podmínek jako předcházející posudek, pokud z tohoto zákona nebo jiných právních předpisů nevyplývá jinak,

 4. ukončením pracovněprávního nebo služebního vztahu, jde-li o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci nebo k výkonu služby na základě pracovnělékařské prohlídky; to neplatí, je-li nejdéle do 3 měsíců ode dne jeho ukončení pracovněprávní vztah se stejným výkonem práce znovu uzavřen se stejným zaměstnavatelem, pokud

Nahrávám...
Nahrávám...