dnes je 25.2.2024

Input:

Profesní kvalifikace Manažer BOZP

23.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.3
Profesní kvalifikace Manažer BOZP

JUDr. Anna Samková

Pracovní zaměření Manažéra BOZP

Manažer BOZP je fyzická osoba, která již získala osvědčení o získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle § 10 zákona č. 309/2006 Sb. a je vedoucím zaměstnancem na jednotlivých stupních řízení, který navrhuje, řídí a kontroluje procesy spojené se vznikem a rozvojem systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prevenci rizik.

Pracovní činnosti manažéra BOZP:

 • účast na činnosti týmu krizového řízení firmy

 • seznamování zaměstnavatele, zejména statutárních zástupců a top managementu s povinnostmi v oblasti BOZP, vyplývajícími z právních a ostatních předpisů nebo technických norem.

 • navrhování a řízení procesů spojených s tvorbou systémů řízení BOZP ve firmách a jejich dalším vývojem ve spolupráci s top managementem firmy

 • plnění funkce interního nebo externího auditora systémů řízení BOZP

 • řízení procesu identifikace a hodnocení rizik a posuzování opatření navržených k odstraňování nebo minimalizaci jejich působení na bezpečnost a zdraví zaměstnanců

 • provádění analýz pracovní úrazovosti, nehodovosti a nemocí z povolání, navrhování opatření k jejich snižování a srovnávání s celostátními, popř. evropskými statistickými údaji

 • provádění analýz nedostatků zjištěných v rámci preventivních kontrol a prověrek BOZP na pracovištích z hlediska účinnosti dříve navržených opatření

 • provádění analýz účinnosti opatření ke snižování působení faktorů pracovního prostředí

 • hodnocení kvality a úplnosti dokumentace BOZP stanovené právními a ostatními předpisy nebo technickými normami

 • vyhodnocování ekonomické účinnosti opatření souvisejících s realizací systému řízení BOZP ve firmě

 • poskytování poradenství, školení a ověřování znalostí techniků a specialistů BOZP

 • účast na jednání s kontrolními a inspekčními orgány

"Měkké kompetence" (nároky na schopnosti držitele osvědčení, tj. dokladu o získání profesní kvalifikace Manažer BOZP) jsou následující:

efektivní komunikace  
kooperace (spolupráce)   
kreativita  
flexibilita  
uspokojování zákaznických potřeb   
výkonnost  
samostatnost  
řešení problémů  
plánování a organizování práce  
celoživotní učení  
aktivní přístup  
zvládání zátěže  
objevování a orientace v informacích  
vedení lidí  
ovlivňování ostatních  

Obecné dovednosti Manažéra BOZP

počítačová způsobilost  
způsobilost k řízení osobního automobilu  
numerická způsobilost  
ekonomické povědomí  
právní povědomí  
Nahrávám...
Nahrávám...