dnes je 25.5.2024

Input:

Provozní řád školního hřiště

1.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.6.6
Provozní řád školního hřiště

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

.

Úplný název školy (právnické osoby) podle zřizovací listiny 
Provozní řád školního hřiště 
Číslo jednací  Spisový znak  Skartační znak  
   
Vypracoval:   
Schválil:   
Projednáno dne:   
Seznámení se směrnicí dne:   
Datum vyhlášení:   
Nabytí platnosti dne:   
Nabytí účinnosti dne:   
Směrnice zrušuje směrnici:   

Provozní řád školního hřiště .................... (úplný název školy podle zřizovací listiny) (dále jen "škola") vydává v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy.

Článek I

Základní ustanovení

Provozní řád školního hřiště navazuje na provozní řád školy a konkretizuje jeho ustanovení v následujících bodech:

 1. přehled venkovních ploch a jejich vybavení hracími prvky a sportovním nářadím,
 2. přístup na venkovní plochy,
 3. kontrola a údržba povrchu venkovních ploch,
 4. kontrola a údržba hracích prvků a sportovního nářadí.

Článek II

Přehled venkovních ploch a jejich vybavení hracími prvky

Škola disponuje těmito venkovními plochami s následujícím vybavením:

 1. Sportovní hřiště na míčové hry se zpevněným povrchem vybaveným:
  • brankami pro minikopanou,

  • basketbalovými koši,

  • zařízením pro upevnění sítě na volejbal a nohejbal.

 2. Fotbalové hřiště s travnatým povrchem vybaveným
  • fotbalovými brankami.

 3. Plocha pro atletiku a sport (běžecké dráhy) vybavená:
  • pískovištěm a odrazištěm pro skok do dálky,

  • ...

Článek III

Přístup na venkovní plochy

 1. Venkovní plocha (hřiště školy, hřiště) je přístupná pouze žákům školy.
 2. Venkovní cvičební plocha (hřiště) je přístupná veřejnosti za podmínek stanovených návštěvním řádem veřejného školního sportovního hřiště, který je přílohou tohoto řádu.
 3. Žáci se převlékají v předem určené šatně. Během hodiny tělesné výchovy zajistí vyučující její uzamčení. Zajistí také uložení cennějších předmětů (hodinky, mobilní telefony atd.).
 4. Na hřiště žáci vcházejí pod vedením vyučujícího jím vybraným vchodem.
 5. Před zahájením vyučování není žákům vstup na hřiště povolen. Na hřiště vstupují jen v doprovodu vyučujícího.
 6. Žákům je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se na hřišti (např. branky, překážky atd.) a manipulovat s nimi. Výjimku může povolit jen vyučující.
 7. Na školním hřišti jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek.
 8. Po skončení vyučovací hodiny zajistí vyučující pořádek na hřišti a nechá uklidit veškeré nářadí, náčiní a pomůcky, které v hodině potřeboval. Vyučující poslední hodiny TV je povinen uklidit veškeré zbývající náčiní a nářadí.
 9. Na hřišti je vstup povolen jen otevřenými vchody (nikoliv přes plot).
 10. Na hřišti je zakázána jízda na kole. Kola se odkládají do stojanů umístěných u brány na školní hřiště nebo před školou.
 11. Je zakázáno vodit na hřiště psy a jiná zvířata.
 12. Je zakázáno vnášet na hřiště jakékoliv pomůcky, jako např. branky na kopanou či jiné sporty, překážky, stojany na sítě atd. Výjimku může povolit jen ředitel školy po sepsání smlouvy o případném pronájmu a po dohodě o zajištění bezpečnosti.
 13. Školní hřiště slouží především školní a zájmové tělovýchově i mimo vyučování pro žáky školy.

Článek IV

Kontrola a údržba

A. Povrch venkovních ploch

 1. Údržbu plochy hřiště zajišťuje .......................
 2. Opravy plochy zajišťuje ....................... (název společnosti).
 3. Travnaté plochy jsou celistvě zatravněné. Travní směs vybírá školník tak, aby neobsahovala semena travin alergologicky významných.
 4. Travnaté plochy jsou udržovány při použití závlahové vody, která odpovídá I. třídě pro závlahu ve smyslu ČSN 75 7143.
 5. Travnaté plochy udržuje školník tak, že ji:
  • seká školník jednou za ... dnů, v případě potřeby častěji. Posečenou trávu ihned odváží do kontejneru,

  • uhrabává jednou za ... dnů, odstraňuje z ní kamínky a jiné přírodniny nebo předměty, které by mohly vést ke zranění.

 6. Zpevněnou plochu školník zametá jednou za ... dnů, odstraňuje z ní kamínky a jiné přírodniny nebo předměty, které by mohly vést ke zranění.
 7. Umělý povrch hřišť školník jednou za ... dnů, resp. v případě potřeby, udržuje podle pokynů dodavatele.
 8. Grafické vyznačení venkovních cvičebních
Nahrávám...
Nahrávám...