dnes je 25.5.2024

Input:

Průběh kontroly

24.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3
Průběh kontroly

Ing. Pavel Petrů

Protokol

Při provádění kontroly pořídí inspektor protokol. Pokud je to potřebné vzhledem k rozsahu kontroly, jsou v jejím průběhu pořízeny dílčí protokoly, které jsou součástí protokolu o kontrole.

S obsahem protokolu inspektor seznámí kontrolovanou osobu a předá jí jeho stejnopis. Seznámení s protokolem potvrzuje kontrolovaná osoba podpisem protokolu. Odmítne-li se kontrolovaná osoba seznámit se s protokolem nebo seznámení s ním potvrdit, uvede inspektor tyto skutečnosti v protokolu.

Přezkoumání protokolu

Pokud kontrolovaná osoba nesouhlasí s nálezem v protokolu, je oprávněna podat písemnou formou žádost o jeho přezkoumání. Tuto žádost musí podat do 5 dnů ode dne seznámení se s protokolem, pokud inspektorem nebyla stanovena a v protokolu uvedena delší lhůta.

V žádosti o přezkoumání protokolu musí kontrolovaná osoba uvést:

  • kterého protokolu se žádost týká,

  • co a z jakého důvodu má být přezkoumáno.

K podpoře žádosti o přezkum může přiložit i jiné písemné doklady mající vztah k zjištěným skutečnostem uvedených v protokole o kontrole.

Důležité je aby žádost o přezkum podala (podepsala) osoba oprávněná jednat za kontrolovanou osobu. V případech kdy za kontrolovanou osobu bude jednat advokát nebo jiná osoba, která není statutárním zástupcem je nutné k žádosti o přezkum doložit plnou moc pro jednání v dané věci s úředně ověřeným i podpisy statutárních zástupců kontrolované osoby.

Námitky proti přezkoumání protokolu

Pokud kontrolovaná osoba nesouhlasí s výsledkem přezkoumání protokolu, má právo podat proti němu námitky. Námitky proti výsledku přezkoumání protokolu lze podat písemně do 15 pracovních dnů ode dne kdy byla kontrolovaná osoba písemně vyrozuměna o výsledku přezkoumání protokolu.

Poznámka:

Ten, kdo o námitkách proti přezkoumání výsledku protokolu rozhoduje, může ze závažných důvodů prominout zmeškání lhůty pro podání námitky, bylo-li o to požádáno do 3 pracovních dnů ode dne, kdy pominula příčina zmeškání, a námitky byly zároveň podány.

Námitky se podávají k vedoucímu inspektorovi příslušného oblastního inspektorátu práce.

V případech kdy konal Státní úřad inspekce práce se námitky podávají ke generálnímu inspektorovi.

V námitce musí být uvedeno, kterého přezkoumaného protokolu se námitky týkají, proti kterým bodům a zdůvodnění proč jsou námitky vznášeny.

Rozhodnutí o námitkách se neřídí správním řádem, ale kompetentní osoba při rozhodování o námitkách musí postupovat v rámci svých oprávnění v ustanovení § 41 zákona č. 251/2005 Sb.

Rozhodnutím může být výsledek přezkoumání protokolu:

  • změněn

Nahrávám...
Nahrávám...