dnes je 28.5.2024

Input:

Řešení pracovněprávních konfliktů

7.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.4
Řešení pracovněprávních konfliktů

JUDr. Eva Dandová

Pracovněprávní konflikty/spory v podmínkách zákoníku práce zásadně členíme na spory vznikající ze závazků z pracovněprávních vztahů a kolektivní spory.

Závazky z pracovněprávních vztahů

Rozhodující pro vznik závazků v pracovněprávních vztazích jsou smlouvy, tedy smlouvy především upravené zákoníkem práce, ale i další smlouvy, dokonce např. nepojmenované neboli inominátní smlouvy podle ustanovení § 1746 odst. 2 nového občanského zákoníku. Smlouvou z tohoto pohledu je samozřejmě i kolektivní smlouva.

Již koncepční novelou zákoníku práce zákonem č. 365/2011 Sb., byly v důsledku uplatnění principu podpůrné působnosti občanského zákoníku vůči zákoníku práce zrušeny všechny odkazy na použití občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích a zákoník práce výslovně stanovil, které instituty občanského práva se v pracovněprávních vztazích nepoužijí. V návaznosti na nový občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb. obsahuje zákoník práce novelizovaný zákonem č. 303/2013 Sb. obdobnou právní úpravu. Instituty občanského práva, které se nepoužijí ve vztahu ke kolektivní smlouvě, jsou vyjmenována v § 28 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a instituty, které jsou zakázány obecně v pracovněprávních vztazích pak v ustanoveních § 346b§ 346e zákona č. 262/20006 Sb., zákoníku práce.

Subsidiární použití občanského zákoníku

Skutečnost, že platí princip subsidiárního použití občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích, není v zákoníku práce výslovně stanovena. Zákoník práce s tím v době nabytí účinnosti nepočítal. To způsobuje, že není formálně vyjádřeno vymezení vůči občanskému zákoníku. Zákoník práce neobsahuje vlastní odchylnou úpravu, ale ani nevylučuje použití některých institutů občanského práva pro pracovní právo.

V případě sporu se všechny tyto závazky řeší za použití občanského zákoníku a občanského soudního řádu. V praxi to znamená, že v případě kdy kolektivní smlouva upravuje např. zaměstnancům právo na další týden dovolené nad základní výměru stanovenou zákoníkem práce, že se toto právo v případě sporu vymáhá občanskoprávní soudní cestou.

Kolektivní spory

Podle ustanovení § 10 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů jsou kolektivní spory:

Nahrávám...
Nahrávám...