dnes je 19.5.2024

Input:

Rizikové faktory pracovních podmínek ve školství

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.31.3
Rizikové faktory pracovních podmínek ve školství

 

Rizikové faktory pracovních podmínek ve školství

 

 

Účelem provádění hodnocení rizik na pracovišti je vytvořit podklady, které umožní zaměstnavateli stanovit opatření nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví jeho zaměstnanců a mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je anebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

 

Základní kroky

 

1. Vymezit pracovní systém a zpracovat seznam činností

Zpracovat formou tabulky seznam míst a prostorů v pracovním systému (škola, provozovna v praktickém vyučování aj.). Pracovní systém zahrnuje všechna zařízení, prostory, technologie, prostředí, pedagogy a jiné žáky vyskytující se v učebnách a na pracovištích a všechny další vlivy, které je možno předpokládat. Na seznam prostorů a pracovních míst navazuje seznam (přehled) činností, které jsou v jednotlivých pracovních prostorech prováděny. Seznam činností může být vypracován samostatně, nebo mohou být pro přehlednost činnosti přiřazeny k jednotlivým prostorám. Nesmí se přitom zapomenout, že na většině pracovišť probíhají v různou dobu různé činnosti.

 

2. Vyhledat (identifikovat) nebezpečí

Ke každému pracovnímu místu, případně činnosti, přiřadíme nebezpečí nebo nebezpečnou situaci, která může nastat a posoudit, kdo může být nebezpečím ohrožen a jak k tomu může dojít. Dobrou pomůckou jsou příklady nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných událostí uvedené v ČSN EN 1050 (83 30 10).

 

3. Stanovit a vyhodnotit rizika

Vyhodnotit rizika vyplývající z identifikovaných nebezpečí a rozhodnout, zda jsou existující preventivní opatření dostačující nebo zda jsou potřebná další opatření. Při stanovování rizik posuzujeme jak závažnost možného poškození, tak i pravděpodobnost, se kterou k poškození může dojít. Podstata hodnocení rizik spočívá v rozhodnutí, zda riziko můžeme přijmout a pokud ne, jaká opatření musíme realizovat k jeho odstranění nebo alespoň omezení na přijatelnou míru.

 

4. Odstranit / omezit rizika

Účinná prevence poškození zdraví vychází ze znalostí podstaty (charakteru) rizik a jejich závažnosti. Nutnou podmínkou účinné prevence je přitom splnění všech požadavků stanovených právními předpisy a technickými normami. Stanovení opatření k prevenci rizik je výsledkem všech předchozích kroků. Doporučuje se pro vyhodnocení rizik a stanovení opatření k jejich prevenci používat přehlednou tabulku.

 

5. Vyhodnotit zdravotní rizika (kategorizace prací)

Součástí pracovních rizik jsou také zdravotní rizika, která vyjadřují míru závažnosti zátěže člověka vystaveného rizikovým faktorům na pracovišti. Podle zákona č. 258/2000 Sb. má zaměstnavatel povinnost zdravotní rizika vyhledávat a zpracovávat návrh zařazení

Nahrávám...
Nahrávám...