dnes je 13.7.2024

Input:

Rostlinná výroba - zemědělské stroje

30.7.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.6.1
Rostlinná výroba – zemědělské stroje

 
Identifikace nebezpečí Opatření k eliminaci
* mechanická nebezpečí;
* utržení, rozdrcení, zlomení, zhmoždění
končetiny při jejím zachycení a vtažení
nebo namotání rotující součástí (řemenicí,
řemenem), přitlačení končetiny atd.
při seřizování, čištění
a opravách stroje
stroj vybavit ochranným zařízením, chránícím nebezpečné části konající točivý nebo
kývavý pohyb, jako jsou řemeny a řemenice, řetězové převody, ozubená soukolí,
vyčnívající konce hnacích (vývod náhonu) i hnaných hřídelí, kloubové hřídele
na stroji, kloubové hřídele mezi hnacím a hnaným strojem včetně pouzder,
setrvačníky, táhla, páky, jehly aj.;
* ochranný kryt pevný a nepoddajný, jeho uchycení na stroji musí být pevné
a spolehlivé tak, aby jej bylo možno odstranit jen s použitím nástroje (klíče);
* v odůvodněných případech (zejména za účelem čištění, seřizování apod.) mohou být kryty odklopné nebo odsouvací, vždy však zajistitelné v pracovní poloze;
* ochranné kryty opatřit výstražnou barvou (rozdílnou od barvy ostatních částí stroje);
* kryty s otvory (např. z drátěného pletiva) musí mít max. velikost otvorů podle vzdálenosti krytu od místa ohrožení (zdroje nebezpečí) tak, aby prsty, ruka nebo jiná část těla pracovníka nemohla přijít do styku s nebezpečnou částí stroje;
* stroj čistit za chodu jen pokud to povoluje výrobce v návodu na obsluhu, a je-li zabráněno styku pracovníka s pohybujícími se částmi stroje, za použití vhodných pomůcek (háčků,kartáčů na násadě apod.);
* neotvírat ochranné kryty na stroji dříve, než se zastaví všechny pohybující se části stroje; * nepřibližovat se k rotačním částem stroje dříve, než se odstraní zbytkový přetlak v hydraulické soustavě;
* dodržovat návod k používání, neprovádět zakázané manipulace, zejména nebezpečné činnosti za chodu stroje;
* kryty a jiná ochranná zařízení, sejmuté za účelem provedení opravy, údržby nebo seřízení stroje před uvedením stroje, opět osadit do původní polohy tak, aby plnily
svou ochrannou funkci;
* zachycení, vtažení, navinutí oděvu,
případně končetiny pracovníka rotujícím
kloubovým hřídelem
* kloubový hřídel používaný k pohonu různých zemědělských strojů od náhonového
hřídele traktoru chránit pevným netočivým krytem;
* kloubové hřídele používat jen s příslušným krytem (límcem) na vývodovém hřídeli traktoru a přívodovém hřídeli pracovního stroje;
* správně umístit pojistnou spojku proti přetížení pracovního stroje (umísťuje se na stroji, nikoliv na kloubovém hřídeli);
* na připojený hřídel nestoupat, nepřekračovat jej, neskládat na něj břemena;
* nemanipulovat s hřídelem za chodu motoru traktoru;
* vypínat hřídel náhonu, pokud traktorista opouští kabinu (pokud neovládá stroj z jiného stanoviště, např. u závěsných nakladačů);
* používat pracovní oděv upnutý, bez volně vlajících částí
* uklouznutí, pád a podvrtnutí nohou
při nastupování a sestupování
na pracovní stanoviště stroje a při
sestupování z kabiny;
* výstupy na stroj a pracovní plošiny zajištěny držáky, madly, zábradlími, stupačkami
apod.;
* řádné upevnění schůdků na stroj, ložnou plochu vleku;
* plošiny, lávky a stanoviště obsluh stroje udržovat čisté;
* používat uvedených nástupových a výstupových prvků a zařízení;
* zvýšená opatrnost za zhoršených klimatických podmínek (déšť, bláto, zmrazky, sněžení) a při postavení stroje na svahu;
* nevyskakovat ani nenaskakovat na pohybující se stroj;
* správný postup sestupování, tj. neseskakovat, zrakem zkontrolovat místo sestupu, případně sestupovat čelem ke kabině (možnost přidržení se madla);
* vhodná pracovní obuv;
* nevystupovat na mokrý stroj mimo obslužné plošiny, zejména po dešti, za deště, při ranní rose aj.;
* před výstupem očistit povrch schůdků a pochůzných ploch
* zasažení osoby odmrštěným materiálem * stroje s rotačními nástroji (umístěnými horizontálně i vertikálně), které pracují s velkou úhlovou rychlostí (rotační sekačky, rozmetadla) vybavit ochranným zařízením (závěsem, plachtou);
* vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném prostoru stroje
* kolize s jiným strojem při skupinovém
nasazení zemědělských strojů
* dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi stroji při skupinovém nasazení (zejména
rotačních sekaček, rozmetadel);
* používání optické signalizace, zvukových znamení
* zneužití stroje nepovolanou osobou * dveře do kabiny uzamykatelné;
* při výstupu z kabiny vyjmout klíček ze spínací skříÀky;
* při opuštění stroje uzamknout kabinu a zajistit stroj proti odcizení
Nahrávám...
Nahrávám...