dnes je 30.11.2022

Input:

Smlouva mezi smluvním poskytovatelem PLS a pověřeným poskytovatelem

7.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2.2.2
Smlouva mezi smluvním poskytovatelem PLS a pověřeným poskytovatelem

JUDr. Hana Gutová, Ph.D

Outsourcing PLS

Novela č. 202/2017 Sb., přinesla změnu do zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále jen, ZoSZS), a to, mimo jiné, novým ust. § 57a ZoSZS, který umožňuje, aby poskytovatel pracovnělékařských služeb zajišťoval některou součást těchto služeb skrze tzv. pověřeného poskytovatele, tedy část svých služeb "outsourcoval" na jiného poskytovatele. Zakotvení této možnosti musí být ošetřeno písemnou smlouvou, jak mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem, tak i mezi tímto poskytovatelem a pověřeným poskytovatelem (ve zmíněném ustanovení je výslovně stanovena povinnost písemné smlouvy v obou těchto případech).

Tento postup je účelný zejména v případě zaměstnavatelů s vysokým počtem zaměstnanců a taktéž v případě rozmístění jejich pracovišť po celé České republice a je možné tím ušetřit náklady zaměstnavatele.

Varianta pověřeného poskytovatele pracovnělékařských služeb a zakotvení tohoto institutu v zákoně tak může zjednodušit a zefektivnit poskytování pracovnělékařských služeb.

Písemný souhlas zaměstnavatele s outsourcingem

Nelze opomenout podmínku v ust. § 57a odst. 1 ZoSZS, a to písemný souhlas zaměstnavatele s poskytováním pracovnělékařských služeb pověřeným poskytovatelem.

Velmi vhodným (dle našeho názoru nutným) se proto jeví zakotvení tohoto souhlasu ve smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem včetně určení jednotlivých pověřených poskytovatelů. Zaměstnavatel tak bude vědět, kým konkrétně jsou služby poskytovány a nebude tak ponecháno na libovůli poskytovatele, koho pověří poskytováním pracovnělékařských služeb. Jelikož je toto možným úskalím tzv. outsourcingových smluv, doporučujeme dbát o zvýšenou kontrolu a opatrnost při poskytnutí souhlasu s možností pověření dalších poskytovatelů.

Dále je třeba si uvědomit, že pověřený poskytovatel je poskytovatelem lékařských služeb stejně, jako je poskytovatel, kterým byl pověřen, jinými slovy je vhodné úpravu práv a povinností upravit ve smlouvě stejně, jako je upravena ve smlouvě mezi poskytovatelem a zaměstnavatelem.

V posledním odstavci § 57a ZoSZSje zmíněna důležitá skutečnost, kdy lékařský posudek vydává pověřený poskytovatel vlastním jménem. Jinými slovy, je tak odpovědný za jeho vydání a obsah a též je odpovědnou osobou, v případě soudních a jiných sporů vyplývajících z posudku.

Domníváme se, že v případě kvalitně zpracované smlouvy mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem a mezi poskytovatelem a pověřenými poskytovateli, tato nová zákonná úprava umožní efektivní a méně nákladné poskytování pracovnělékařských služeb na pracovištích.

Jaké předpisy budou využity

  • - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • - Zákon č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách
  • - vyhláška č. 79/2013 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Související právní předpisy

  • - zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví
  • - zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách

Forma smlouvy

Ustanovení § 57a odst. 1ZoSZS stanoví, že smlouva mezi poskytovateli musí být písemná. Další podmínky formy smlouvy stanoveny nejsou.

Náležitosti smlouvy dle ZoSZS

Základní náležitosti smlouvy jsou patrné z ust. § 57a odst. 2 ZoSZS, ve kterém je podán demonstrativní výčet náležitostí. Mezi tyto náležitosti patří:

(1) rozsah pracovnělékařských služeb, který bude pověřený poskytovatel provádět dle ust. § 53 odst. 1 ZoSZS, kterým mohou být: zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění pracovnělékařských prohlídek, které jsou preventivními prohlídkami, a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce. V tomto bodě doporučujeme vycházet přímo ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem, kdy pouze vyselektujeme služby, které budeme chtít ve smlouvě zakotvit a ve stejném znění je vložíme do této smlouvy, samozřejmě s možnými odchylkami co se týče místa výkonu apod. Tím bude postaveno právně najisto, které služby má pověřený poskytovatel provádět, jakým způsobem, jak často, na jakých pracovištích apod.

(2) místo poskytování těchto služeb, tedy určení místa ordinace zejména pro provádění preventivních prohlídek, hodnocení pracovního stavu či poradenství, včetně určení ordinačních hodin pro zaměstnance.

(3) způsob, jakým si budou poskytovatel a pověřený poskytovatel vzájemně předávat informace o poskytovaných službách, může být stanoven zcela dle uvážení smluvních stran. Doporučujeme stanovit periodické (např. měsíční) zasílání informací elektronicky či písemně (dle způsobu vedení zdravotnické dokumentace) a také stanovit předání informací tak, aby potřebné informace byly poskytnuty včas též zaměstnavateli dle jeho dohody s poskytovatelem.

(4) způsob seznámení pověřeného poskytovatele s pracovními podmínkami a riziky na pracovišti zaměstnavatele před zahájením poskytování pracovnělékařských služeb a vždy při změně pracovních podmínek nebo rizik na pracovišti.

Další náležitosti smlouvy

Nedílnou součástí též bude cena jednotlivých úkonů za pracovnělékařské služby poskytnuté pověřeným poskytovatelem a způsob jejího vyplacení, kdy je vhodné ceník služeb přiložit ke smlouvě jako přílohu a vycházet z ceníku, který je stanoven v hlavní smlouvě mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem. Též periodicita vyúčtování by měla být upravena tak, aby se slučovala s vyúčtováním mezi poskytovatelem a zaměstnavatelem. Též tato úprava tak bude záležet zejména na konkrétní smlouvě mezi poskytovatelem a zaměstnavatelem a také na tom, jaké služby bude pověřený poskytovatel poskytovat.

Ve smlouvě je též vhodné uvést specifikaci ordinačních hodin pověřeného poskytovatele, včetně zastoupení v případě dlouhodobé nepřítomnosti.

Obecné náležitosti, které je vhodné do smlouvy stanovit, jsou dále: doba trvání smlouvy, možnost výpovědi / odstoupení od smlouvy smluvními stranami, smluvní pokuty v případě neplnění povinností, úrok z prodlení a vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vč. specifikace spolupráce, které by měly odrážet práva a povinnosti stanovené v hlavní smlouvě mezi poskytovatelem a zaměstnavatelem, jak již bylo několikrát řečeno výše. Tedy povinnosti pověřeného poskytovatele mají odrážet povinnosti poskytovatele pracovnělékařských služeb a též se na něj zákonné povinnosti vztahují.

Vzor smlouvy

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB

POVĚŘENÝM POSKYTOVATELEM

Název (jedná-li se o PO) / jméno:

Sídlo (jedná-li se o PO) / adresa poskytování služeb:

IČ:

Vedená u ... soudu v ..., pod sp. zn ...(jedná-li se o PO)

Zastoupená: ... (jedná-li se o PO)

Bank. Spojení: č. ú. ..., vedený u ...

Tel. kontakt: ... vhodné uvést pro případ, kdy je třeba kontaktovat neprodleně druhou smluvní stranu

E-mail: ...

(dále jen ,,Poskytovatel‚‚)

Název (jedná-li se o PO) / jméno:

Sídlo (jedná-li se o PO) / adresa poskytování služeb:

IČ:

Vedená u ... soudu v ..., pod sp. zn ...(jedná-li se o PO)

Zastoupená: ... (jedná-li se o PO)

Bank. Spojení: č. ú. ..., vedený u ...

Tel. kontakt: ... vhodné uvést pro případ, kdy je třeba kontaktovat neprodleně druhou smluvní stranu

E-mail: ...

(dále jen ,,Pověřený poskytovatel‚‚)

(společně také jen jako ,,Smluvní strany‚‚)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 57a zákona č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách (dále jen ,,ZoSZS‚‚) a v souladu s přísl. ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ‚‚) tuto

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB POVĚŘENÝM POSKYTOVATELEM

(dále jen ,,Smlouva‚‚)

I.

Předmět Smlouvy

(1) Předmětem této Smlouvy je závazek Pověřeného poskytovatele poskytovat pracovnělékařské služby dle čl. II této Smlouvy pro zaměstnance zaměstnavatele - společnosti ABC s.r.o., s místem výkonu práce: Roudná nad Labem (dle počtu pracovišť je vhodné podrobně specifikovat, která pracoviště budou spadat pod toho kterého poskytovatele), a závazek Poskytovatele a poskytování těchto služeb peněžní úhradu dle ceníku v příloze této Smlouvy, to vše za podmínek v této Smlouvě stanovených.

(2) Pověřený poskytovatel tímto potvrzuje, že je odborně způsobilý k poskytování zdravotních služeb v oboru pracovního lékařství / všeobecného praktického lékařství a zavazuje se zajišťovat pracovnělékařské služby podle právních předpisů, zejména dle ZoSZS a vyhlášky č. 79/2013 Sb., vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče a dle dalších souvisejících právních předpisů.

II.

Rozsah poskytování služeb

(1) Pověřený poskytovatel se zavazuje poskytovat v souladu s touto Smlouvu tyto pracovnělékařské

Nahrávám...
Nahrávám...