dnes je 25.5.2024

Input:

Specifikace nebezpečných činností a z nich plynoucích rizik při rozhodujících činnostech lesního hospodářství

25.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.7.2
Specifikace nebezpečných činností a z nich plynoucích rizik při rozhodujících činnostech lesního hospodářství

Ing. Pavel Petrů

Pěstební práce

Mechanické nebezpečí:

 1. uklouznutí, zakopnutí, pád osoby (např. na neupraveném terénu, při nastupování do – sestupování z kabiny stroje, při přenášení klestí),

 2. píchnutí, poškrábání (např. hustým podrostem),

 3. pořezání (např. při práci a přecházení s nářadím s ostrými hranami, břity),

 4. navinutí (ruky, volné části oděvu např. při obsluze jamkovače),

 5. pád předmětu (např. nářadí, kamene ze svahu, klučeného stromu),

 6. přimáčknutí, přiražení osoby,

 7. udeření, zasažení osoby.

Tepelné nebezpečí:

 • nadměrné teplo (např. expozice slunečního záření),

 • nadměrný chlad, vlhko.

Nebezpečí vytvářená materiálem a látkami:

 • chemické přípravky (např. k ochraně lesních porostů).

Nebezpečí vytvářená zvířaty, rostlinami, přírodními živly:

 1. bodnutí, štípnutí, píchnutí (např. vosami, sršni, klíšťaty),

 2. jedovaté látky produkované rostlinami (např. bolševník aj.),

 3. uštknutí jedovatým hadem,

 4. zasažení bleskem, přívalovým deštěm.

Práce s křovinořezem

Za rizikové z hlediska ohrožení života a zdraví zaměstnanců při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru jsou považovány zejména následující činnosti při práci s křovinořezem:

 1. práce s křovinořezem nevybaveným ochranným krytem řezného nástroje nebo s poškozeným ochranným krytem,

 2. práce s křovinořezem, u kterého při volnoběhu motoru dochází k pohybu řezného nástroje,

 3. používání nosných popruhů křovinořezu s nefunkčním rychlovypínáním,

 4. ruční čištění, nastavování ochranného krytu nebo jiné práce na řezném nástroji za chodu motoru,

 5. plnění nádrže pohonnými hmotami za chodu motoru a startování motoru v kratší než stanovené vzdálenosti od místa doplňování pohonných hmot, včetně používání k přepravě a přenosu pohonných hmot po pracovišti jiných než schválených nádob,

 6. plnění nádrže, startování nebo seřizování motoru v blízkosti otevřeného ohně, včetně kouření při této činnosti,

 7. podřezávání dřevin o průměru na pni větším než stanoveném výrobcem,

 8. práce, při které je obsluha křovinořezu na pracovišti osamocena, bez zajištění její kontroly ve stanovených intervalech,

 9. pohyb dalších osob v ohroženém prostoru, při práci s křovinořezem včetně jeho startování na místě, kde jím jsou ohroženy další osoby,

 10. provádění montáže, seřizování, údržby a opravy křovinořezu za chodu motoru,

 11. používání řezných kotoučů a /nebo nožů s vylámanými zuby, prasklých, zohýbaných, přetočených nebo jinak poškozených,

 12. práce s křovinořezem bez použití odpovídajících ochranných prostředků.

Prace ve výškách

Za rizikové z hlediska ohrožení života a zdraví zaměstnanců při pracích ve výškách jsou považovány následující práce:

 1. práce v koruně stromu, sběr semen ze stojících stromů a práce obdobného charakteru, pokud není osoba, která tyto práce provádí, odpovídajícím způsobem jištěna,
  (Poznámka: Je zakázáno přeskakování ze stromu na strom v korunách.)

 2. provádění sběru semen, roubů apod., není-li sběrač jištěn lanem ke kmeni stromu,

 3. používání poškozených prostředků určených pro výstup do korun stromů,

 4. práce nad prostorem nezajištěným před vstupem nepovolaných osob a vjezdem vozidel,

 5. provádění prací z pracovní plošiny, bez zajištění osob a používaného nářadí proti pádu,

 6. provádění prací ve výškách při bouři, sněžení, tvoření námrazy, silném větru, kdy dochází k výkyvu korun stromů a při teplotě nižší než –10 °C během pracovní směny.

Těžba dříví, zpracování vývratů a polomů

Stejná nebezpečí jako při pěstebních pracích a dále:

Nebezpečí vyplývající z nedostatečné organizace práce

 • přítomnost osob v ohroženém prostoru,

 • nedostatečná bezpečná vzdálenost mezi pracovníky při práci.

Za rizikové z hlediska ohrožení života a zdraví zaměstnanců při těžbě dříví, zpracování vyvratů, polovývratů a polomů jsou považovány následující činnosti:

 1. kácení stojících stromů v ohroženém prostoru zavěšeného nebo podříznutého stojícího stromu, za silného větru, kdy nelze bezpečně dodržet směr kácení, při poklesu teploty pod –15 °C,

 2. při výkonu pracovní činnosti, bez použití kmenových spínačů, pří snížení viditelnosti na pracovišti pod dvojnásobnou výšku kácených stromů a ve všech ostatních případech, kdy nelze zabránit poškození zdraví nebo majetku (např. na skalnatých, zledovatělých a strmých svazích, kde je nebezpečí samovolného pohybu kmenů,

 3. práce nad jinými pracovními skupinami nebo jednotlivci na svazích a kácení proti svahu směrem nahoru, hrozí-li nebezpečí samovolného pohybu stromů a kmenů,

 4. nedodržení stanovené technologie kácení, zejména parametrů zářezu, hlavního řezu a nedořezu při kácení,

 5. setrvání obsluhy řetězové pily u paty káceného stromu po uvedení stromu k pádu,

 6. uvolňování zavěšených a podříznutých stojících stromů podřezáváním stromů, na kterých zavěšený strom spočívá, odřezáváním zavěšeného stromu po špalcích, skácením jiného stromu přes strom zavěšený a lezením na zavěšené stromy,

 7. provádění jakékoli činnosti v ohroženém prostoru káceného stromu a stojícího podříznutého nebo zavěšeného stromu,

 8. nedodržení vzdálenosti nejméně 5 m mezi zaměstnanci provádějícími ruční odvětvování nebo odkorňování stromů,

 9. odvětvování, odkorňování nebo zkracování jednoho stromu více zaměstnanci,

 10. nezajištění kořenového koláče vývratu před jeho odříznutím proti samovolnému vrácení do původní polohy,

 11. zpracování nakupených vyvrácených stromů bez jejich předchozího uvolnění a vytažení,

 12. práce osamoceného nebo samostatně pracujícího zaměstnance, pokud nemůže pokračovat v práci bezpečným způsobem.

Práce s motorovou řetězovou pilou

Mechanická nebezpečí:

 • způsobená pořezáním a naražením.

Elektrická nebezpečí:

 • způsobená dotykem s částmi pod vysokým napětím,

 • způsobená dotykem s částmi, které se dostaly pod vysoké napětí za podmínek poruchy.

Tepelná nebezpečí:

 • mající za následek popálení nebo opaření,

 • mající za následek jiná zranění způsobená při možném dotyku obsluhy pily s předměty nebo materiály o vysoké teplotě včetně tepelných zdrojů,

 • nebezpečí uvedená u hesla "Nebezpečí při pěstebních pracích“.

Nebezpečí hluku.

Nebezpečí vibrací.

Nebezpečí inhalací výfukových plynů.

Nebezpečí požáru rozlitého paliva.

Nebezpečí vztahující se na poruchu u rukojetí a umístění ovládačů a nebezpečí způsobená poruchou ovládacího systému stroje.

Soustřeďování dříví

Mechanická nebezpečí:

 1. uklouznutí, zakopnutí, pád osoby,

 2. stlačení (při pohybu manipulovaného dříví, nežádoucí změně polohy, sesutí, skutálení manipulovaného dříví),

 3. píchnutí, poškrábání (větvemi, částmi stromů),

 4. naražení (např. napruženým kmenem).

Tepelné nebezpečí a nebezpečí vyplývající z nedostatečné organizace práce jako při práci s motorovou řetězovou pilou.

Fyzická zátěž:

 • přetížení, namožení,

 • poškození páteře (např. v důsledku zvedání a manipulace s břemeny v nevhodné poloze).

Nebezpečí vytvářená zvířaty, rostlinami, přírodními živly, zejména splašení koně (koní).

Mechanické nebezpečí při soustřeďování dříví traktory navíc:

 • stlačení (např. ruky nebo prstů mezi lanový úvazek a poutaný kmen),

Nahrávám...
Nahrávám...