dnes je 19.5.2024

Input:

Stanovení protiskluzových podmínek bezpečného pohybu osob

2.11.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.5.3
Stanovení protiskluzových podmínek bezpečného pohybu osob

Ing. Antonín Dušátko

Historický pohled

V minulosti předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví obsahovaly pouze požadavky na zajištění protikluznosti, aniž současně stanovily hodnoty součinitelů smykového tření, zajišťující ještě bezpečný pohyb člověka v konkrétních podmínkách. Jako příklad lze uvést nařízení vlády č. 41/1938 Sb., jímž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví, které v § 8 mj. stanovilo: "nepropustné podlahy buďtéž tak zřízeny, aby nebyly kluzké“.

Záleželo tudíž pouze na subjektivním dojmu osoby, která prováděla hodnocení protikluznosti příslušné komunikace či pracovní plochy. Teprve vydáním návrhu ČSN 74 4507 v roce 1981 byly stanoveny následující mezní hodnoty součinitelů smykového tření f, zajišťující adhezní podmínky bezpečného pohybu člověka:

       
Prováděná činnost Hodnota (f) Podmínky
 Chůze po vodorovné rovině 0,3 Platí pro přímou chůzi včetně chůze v zatáčce
 Chůze po schodech
 – stupnice – nášlapná plocha 0,2
 – hrana schodu 0,6
 Chůze po nakloněné rovině  (úhel stoupání α) 0,3 + tg α Chůze po spádové přímce – bez přídavné síly
 Chůze po vodorovné rovině s přídavnou silou Fh 0,3 + Fh / G . 9,81
 Chůze po nakloněné rovině o úhlu stoupání a s přídavnou silou Fh 0,3 + tg α + Fh / G . 9,81
Poznámky:
G značí hmotnost osoby v kg,
Fh značí přídavnou horizontální sílu v N,
f značí mezní hodnotu součinitele smykového tření.

Současné požadavky

Výše uvedené hodnoty protiskluznosti byly postupně přebírány do bezpečnostně technických předpisů. V současné době musí mít stavební konstrukce – podlahy bytových a pobytových místností protiskluznou úpravu povrchu s hodnotou součinitele smykového tření minimálně 0,3 a u staveb užívaných veřejností, včetně pasáží a krytých průchodů minimálně 0,6 (§ 33 odst. 2 vyhl. č. 137/1998 Sb.). Podlahy místností vnitřních prostorů staveb, v nichž se předpokládá zaměstnávat více než 20 osob, umožňujících zaměstnávat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, musí mít povrch s hodnotou součinitele smykového tření minimálně 0,6 (§ 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 369/2001 Sb., ve vazbě na bod 2.1 přílohy č. 1).

U schodišť a šikmých ramp musí

Nahrávám...
Nahrávám...