dnes je 25.5.2024

Input:

Staveniště - stroje a technická zařízení

15.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.6.3
Staveniště - stroje a technická zařízení

Ing. Pavel Petrů

Společná nebezpečí

Na staveništích je používána řada rozličných strojů a technických zařízení určené pro zemní práce, pro míchání betonu a jiných směsí, nakladače, mechanické lopaty, betonárny, pro přepravu materiálu, vibrátory, beranidla a další. Při provozu těchto strojů a zařízení vzniká nebezpečí úrazu jak pro obsluhovatele, tak pro další osoby, zdržující se v jejich blízkosti. Některá nebezpečí jsou společná pro všechny typy strojů a zařízení:

 • Zasažení osob:

  • v nebezpečném prostoru stroje. Nebezpečný prostor je okolí stroje, v němž se mohou dostat osoby do dosahu pohybu stroje při práci, ve směrech jeho pracovních úkonů a jeho zařízení.

  • při převržení stroje, pokud stroje nejsou používány tak, aby při jízdě i při pracovní činnost i byla zajištěna jejich stabilita proti převrácení. Nebezpečí se zvyšuje při jízdách na skloněném a nerovném terénu, v blízkosti výkopů apod.

 • Dopravní nehody a kontakt s jiným strojem nebo pevnou překážkou. Stroje při odstavení mohou vytvářet překážku pro provoz staveniště, případně pro veřejný provoz.

 • Úrazu odletujícím nebo padajícím materiálem.

 • Kolize s elektrickým zařízením. Při práci se stroji v blízkosti elektrických venkovních vedení může dojít k přeskoku elektrického proudu, popřípadě k dotyku vedení strojem nebo jeho částí nebo dopravovaným břemenem. Přitom se musí brát v úvahu všechny pracovní pohyby strojů, např. změny polohy dopravníku, vyložení ramene jeřábu apod. Při stanovení rizika je nutno brát v úvahu terénní nerovnosti, na kterých dojde k náklonu stroje a tím i možnost většího přiblížení k elektrickému vedení a meteorologické podmínky – vítr může elektrická vedení, ale i pracovní zařízení vychýlit, a tak snížit vzájemnou vzdálenost.

 • Zachycení a vtažení končetiny pohybující se částí stroje (kloubovou hřídelí, řemenicí, řemenem, ventilátorem, ozubeným soukolím apod.). Nejčastěji k zachycení a vtažení části těla dochází po ( vyřazení zabezpečovacího zařízení stroje z provozu ( např. sejmutí ochranného krytu) při údržbě, mazání, čištění.

 • Pád obsluhy při nastupování do kabiny a vystupování a při pracovní činnosti se strojem.

 • Pád nebo nežádoucí pohyb stroje při jeho nakládání a vykládání, přepravě na ložné ploše dopravního prostředku nebo po vlastní ose.

 • Vnucená pracovní poloha.

 • Vibrace, přenášené na končetiny.

 • Hluk. U většiny typů strojů překračují hladiny hluku povolené hodnoty při nasazení za obvyklých provozních podmínek.

 • Zhoršené meteorologické podmínky, např.:

  • tepelná zátěž (chladem. i teplem),

  • snížená viditelnost,

  • sluneční záření,

  • vítr.

Míchačky

Při práci u míchaček a v betonárkách hrozí další nebezpečí:

 • zachycení ruky mísícími lopatkami

 • chemická nebezpečí:

  • účinky cementového prachu převážně na horní cesty dýchací způsobují kašel, škrábání nebo pálení v krku a nosu, dráždění očních spojivek a pokožky,

  • vápno reaguje s vodou za vzniku hydroxidu vápenatého a značného vývinu tepla (hašení vápna). Hydroxid vápenatý je zásada. Při jejím kontaktu se sliznicemi a pokožkou dochází k těžkému poleptání postiženého místa, při zasažení očí může dojít ke ztrátě zraku.

Přepravníky a zásobníky sypkých hmot

U přepravníků a stabilních skladovacích zařízení (zásobníků) sypkých hmot je při vstupu do zásobníku největší nebezpečí zavalení pracovníka při propadnutí materiálem a/nebo proboření klenby a jeho následné zasypání a udušení.

Mechanická lopata

Při použití mechanické lopaty se vyskytují další nebezpečí jako:

 • pád obsluhy po vynaloženém úsilí při pracovním záběru štítu lopaty, případně při přetržení nebo uvolnění tažného lana,

 • zasažení přetrženým lanem,

 • vtažení ruky případně jiné části těla obsluhy mezi tažné lano a buben navíjedla.

Zdvihadla

K vertikálnímu přemísťování břemen na stavbách jsou používány stavební elektrické vrátky, jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen, jeřáby a další zdvihadla. Nebezpečí hrozí jednak ze samotného strojního zařízení (havárie jeřábu, namotání na nekryté části stroje,úraz způsobený vázacími a zavěšovacími prostředky), jednak při přemísťování břemene, způsobený pádem břemene. Často jsou úrazy a havárie způsobeny chybným jednáním obsluhy, jeřábníka nebo vazače.

Obecné požadavky

Pro eliminaci rizik při použití strojů musí být:

 • obsluha seznámena s místními provozními a pracovními podmínkami, majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména:

  • únosnost půdy, přejezdů a mostů,

  • sklony pojezdové roviny,

  • uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních i nadzemních vedení a překážek.

 • obsluha vybavena odpovídajícími OOPP,

 • zajištěna stabilita stroje za všech pracovních činností.

 • zajištěno dorozumívání signalizací. Pokud je podle návodu uvedení stroje do chodu signalizováno zvukovým, případně světelným výstražným signálem, uvádí obsluha po výstražném signálu stroj do chodu až tehdy, když všechny osoby opustily ohrožený prostor. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi osobami.

 • pokud je stroj vybavený zvláštním výstražným světlem oranžové barvy používán na pozemní komunikaci, používáno toto světlo podle požadavků zák. č. 361/2000 Sb.

 • obsluhou zaznamenávány závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu provozu stroje a s případnými závadami musí prokazatelně seznámena střídající obsluha.

 • obsluhou stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, učiněna v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou ( např., uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje).

 • po ukončení nebo při přerušení práce:

  • zajištěn stroj a/nebo pracovní zařízení v souladu s návodem k používání proti samovolnému pohybu,

  • stroj odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí.

Práce se stavebním strojem

Při použití více strojů na jednom pracovišti musí být mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů.

Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability.

Při nakládání na dopravní prostředek lze manipulovat s břemenem nad kabinou dopravního prostředku, pokud se v kabině nezdržují žádné osoby.

Při jízdě nákladního vozidla s přídavným zdvihacím zařízením je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v přepravní poloze.

Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání.

Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním zařízením, nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak.

Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno roztloukat horninu dnem lopaty, urovnávat terén otáčením lopaty, vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje.

Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém pohonu stroje a na místě, kde nehrozí sesuv zeminy.

Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen řešené v části Vyhrazená zdvihací zařízení této příručky.

Stroje pro zemní práce

Před zahájením zemních prací s dozerem  musí být pevné překážky, jako jsou kameny, pařezy nebo silné kořeny předem odstraněny, narušeny, popřípadě viditelně označeny, aby na ně stroj nenarazil radlicí. Zařízení technického vybavení, například požární hydranty, uzávěry vody a plynu nebo kanalizační poklopy, je nutno zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich poškození. Není dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a tahač a přecházet přes jakoukoli část taženého skrejpru. Při přesunu naloženého i prázdného skrejpru musí být korba vždy zvednuta a uzavřena.

Míchačky

Před započetím práce musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální poloze. Míchačka musí být plněna při rotujícím bubnu. Při ručním vhazování materiálu do rotujícího bubnu míchačky je zakázáno zasahovat lopatou do rotujícího bubnu.

Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu . Ruční nářadí nesmí být vkládáno do rotujícího bubnu. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše.

Při opravách, údržbě a čištění míchaček, vybavených násypným košem, je dovoleno vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze (řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným spolehlivým prostředkem).

Pokud není stroj odpojen od přívodu elektrické energie, nesmí se vstupovat na konstrukci míchačky.

Betonárny

Nebezpečný prostor, který vzniká dráhou násypného koše, musí být řádně zabezpečen před vstupem fyzických osob buď ohrazením nebo zakrytím.

V násypném koši nesmí být dopravovány osoby.

Prohlídky, údržbu a opravy, popřípadě jiné nezbytné činnosti, lze v prostoru ohroženém pohybem koše provádět pouze tehdy, je-li násypný koš spolehlivě zablokován proti pohybu. Při práci na násypném koši je vhodné použít výstražnou bezpečnostní značkou (Na zařízení se pracuje).

Zařízení na dopravu a skladování volně loženého cementu od plnícího potrubí, zásobníků až po místo odběru včetně míchačky je nutno pravidelně čistit od prachu.

Vstup osob na skládku kameniva a do prostoru ohroženého pohybem přihrnovače kameniva není dovolen. Místa dovoleného přístupu ke skládce se označí vhodnými bezpečnostními značkami podle nař. vl. č. 11/2002 Sb.

Čerpadla směsi a strojní omítačky

Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení k dopravě betonové směsi vedené po lešení, bednění, stěnách výkopu nesmějí svým zatížením způsobit jejich přetížení a zřícení.

Používají-li se zařízení jejichž součástí jsou tlakové nádoby, platí pro ně požadavky uvedené v části 8/5.4.

Při pracovní činnosti se musí předejít zasažení osob čerpanou směsí nebo potrubím při jeho náhlém pohybu vlivem dynamických účinků dopravované směsi.

Obsluha stříkací pistole strojní omítačky musí stát na pevném místě, dostatečně velkém pro provádění pracovních činností. Musí být dohodnut vhodný způsob dorozumívání mezi ní a obsluhou čerpadla.

Není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány.

Autočerpadlo při použití děleného výložníku musí být umístěno tak, aby je nebylo nutno zbytečně přemísťovat. Nutno dbát na dodržení bezpečné vzdálenosti od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla je ohrožený prostor, ve kterém se nesmějí zdržovat fyzické osoby. Výložník autočerpadla se nesmí používat ke zdvihání a přemísťování břemen. Autočerpadlo lze převážet jen s výložníkem složeným v přepravní poloze.

Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot

U tlakových zásobníků se před připojením dopravních hadic nebo potrubí k potrubnímu řadu pro sypkých hmot, jako volně loženého cementu a podobných (dále jen "volně ložený cement“), obsluha přesvědčí, zda řad není pod tlakem. Poškozené zařízení není dovoleno používat. Spojovat hadice mezi sebou navzájem a s pevným potrubím lze jen nepoškozenými a k tomu určenými spojkami a koncovkami, proto je třeba vždy dopravní hadice a potrubí před přečerpáváním volně loženého cementu prohlédnout.

Při plnění sleduje obsluha stavoznak zásobníku, aby nedošlo k jeho přeplnění. Při provozu a údržbě přepravníků volně loženého cementu se postupuje podle návodu k používání, popřípadě podle místního provozního bezpečnostního předpisu. Problematiku zásobníků sypkých hmot je řešena v části Manipulace s materiálem této příručky.

Mechanické lopaty

Povrch terénu, po kterém jsou sypké hmoty přihrnovány mechanickou lopatou, musí být urovnán, aby nemohlo dojít k zachycení lopaty o nerovnosti, pevné překážky nebo větší předměty, případně lze použít vhodné stabilní konstrukce. Tažné lano lopaty

Nahrávám...
Nahrávám...