dnes je 18.5.2024

Input:

Struktura osnovy školení BOZP

17.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.5.1
Struktura osnovy školení BOZP

JUDr. Anna Janáková

Obsah školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP určí zaměstnavatel, a to nejlépe tak, že určí osnovu resp. osnovy školení podle četnosti školení, kterou určil.

Osnova školení bude zpravidla obsahovat dvě části, a to:

àčást obecnou, která bude společná všem zaměstnancům bez ohledu na jejich pracovní zařazení (sem patří především pracovněprávní úprava na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

àčásti speciální, které se budou týkat jednotlivých skupin zaměstnanců, a to podle rizik, s nimiž mohou přijít do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána. Jakou četnost školení zaměstnavatel určí, takový bude počet speciálních částí školení o předpisech BOZP.

Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci týkajících se obecných záležitostí se mohou účastnit všichni zaměstnanci najednou.

Četnost školení

Školení speciální - zaměřené na určitá rizika, s nimiž mohou zaměstnanci přijít do styku na konkrétním pracovišti, je efektivní organizovat pro jednotlivé skupiny zaměstnanců, u nichž jsou rizika, s kterými mohou přijít při práci do styku, shodná. Počet těchto skupin – četnost školení určí zaměstnavatel.

Školení vedoucích zaměstnanců

Zvláštní skupinou z tohoto úhlu pohledu jsou vedoucí zaměstnanci, kteří budou školení z tolika speciálních částí, kolik pracovišť či skupin zaměstnanců s určitými riziky budou řídit. Jejich školení navíc bude zahrnovat školení ohledně jejich řídící a kontrolní role na úseku BOZP.

Obecná část školení BOZP

Do obecné části školení lze doporučit zařadit:

àpožadavky zákoníku práce na způsob předcházení ohrožení života a zdraví při práci podle zákoníku práce,

àpovinnosti zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na úseku pracovnělékařské péče podle zákoníku práce a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,

àsmysl a důsledky zařazení prací do kategorií podle zákona č. 258/2000 Sb.,

àpráva a povinnosti zaměstnance na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce,

àpráva a povinnosti zaměstnance na úseku pracovnělékařské péče podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,

àprávní regulaci účasti zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce,

àprávní regulace

Nahrávám...
Nahrávám...