dnes je 25.5.2024

Input:

Terminologie

22.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2
Terminologie

Ing. Pavel Petrů, Ing. Miloslav Kočí a kolektiv autorů

Bezpečnost

Bezpečnost – ochrana života a zdraví osob a životního prostředí před negativními účinky pracovních procesů a všech dalších činností, které sice s pracovními procesy přímo nesouvisejí, ale ve svém důsledku mohou ohrožení a zdraví osob nebo životního prostředí způsobit.

Bezpečnost systému

Za systém je možno považovat věcně i prostorově ohraničený objekt, tvořící relativně samostatný soubor, např. stroj anebo jiné technické zařízení, technologický soubor, výrobní objekt, soustava operací vytvářející výrobní činnost apod.

Bezpečnost systému – pravděpodobnost, že v systému (objekt, soustava operací vytvářejících výrobní činnost apod.) nedojde v průběhu předpokládané doby života systému a při dodržování předpokládaných podmínek provozu v systému k žádné nežádoucí události, která by mohla mít za následek poškození zdraví anebo ohrožení života osob, popř. poškození nebo zničení systému.

Bezpečnost technických zařízení a pracovního procesu

Bezpečnost technických zařízení – stav technických zařízení, který poskytuje výrobní míru jistoty, že při dodržování pravidel pro jejich obsluhu a provoz a bez působení nepředvídaných vnějších rušivých vlivů nedojde k poruše zařízení, při níž by mohly být ohroženy osoby nebo hospodářské hodnoty.

Bezpečnost pracovního procesu – vlastnost pracovního procesu uspokojovat požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví v podmínkách stanovených normativní technickou dokumentací.

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce je možno charakterizovat jako stav pracoviště, který poskytuje vysokou míru jistoty, že při dodržování pravidel (bezpečnostních požadavků, technologických a pracovních postupů apod.), platných pro příslušné pracoviště a pracovní proces, a bez působení nepředvídatelných vnějších vlivů bude vyloučena anebo snížena možnost ohrožení života a zdraví osob, poškození anebo zničení hospodářských hodnot.

Bezpečnost při práci

Bezpečnost při práci, která je často rovnocenným způsobem chápána s pojmem bezpečnost práce, představuje významově odlišnou kategorii. Sleduje vyloučení, resp. snížení možného ohrožení osob přímo vykonávajících pracovní operace na konkrétním pracovním místě či pracovišti. Z uvedeného vymezení lze poznat, že bezpečnost při práci je parciální součástí bezpečnosti práce, resp. že v pojmu "bezpečnost práce“ je implementovaný i obsah pojmu "bezpečnost při práci“.

Bezpečnost při práci v zjednodušené formě představuje soubor opatření, jejichž prostřednictvím je možno vyloučit, resp. snížit možnost poškození zdraví při práci. Přičemž je irelevantní, zda se poškozením zdraví rozumí pracovní úraz anebo nemoc z povolání. Ochranu zdraví při práci je možno klasifikovat jako strategickou, cílovou funkci souboru bezpečnostních opatření. Není rozhodující, zda se jedná o opatření legislativní, sociální, ekonomické, výchovně-vzdělávací, organizační, zdravotně-hygienické anebo technické. Obvykle jsou uvedena opatření aplikovaná v účelné kombinaci. Soubor opatření v tomto smyslu představuje soubor cest, metod a prostředků určených k dosažení vytyčené strategické cílové funkce, kterou je ochrana zdraví při práci. Soubor opatření má zejména taktickou funkci.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V bezpečnostně-technické i legislativní praxi je často frekventovaný pojem "bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. Je to zažité slovní spojení, odborníky rozličně interpretované. Často je tento pojem akceptovaný jako spojení dvou separátních, resp. samostatných opatření a cílů. Pokud bezpečnost při práci v uvedeném smyslu představuje soubor preventivních opatření s cílem předcházet vzniku pracovních úrazů, ochrana zdraví při práci představuje soubor preventivních opatření s cílem předcházet vzniku nemocí z povolání, profesionálních otrav i jiných poškození zdraví z práce. Touto interpretací je často zdůvodňovaná potřeba dvou nezávislých inspekčních orgánů s vymezeným okruhem působnosti.

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci možno též kvalifikovat jako dvě neoddělitelné vlastnosti jednoho fenoménu (rub a líc jedné mince).

V technickém pojetí je bezpečnost a ochrana zdraví při práci souhrnem technických, organizačních, výchovných a jiných zařízení a opatření, směřujících k ochraně člověka při práci.

Bezpečnost při práci

Opatření, jejichž cílem je snížení možného ohrožení osob přímo provádějících pracovní operace na konkrétním pracovišti (pracovním místě). Bezpečnost při práci je parciální součástí bezpečnosti práce.

Bezpečnostní technika

Soubor technických opatření a prostředků, jež zabraňují působení nebezpečných činitelů výrobního (pracovního) procesu. Využití prvků bezpečnostní techniky patří do souboru opatření bezpečnosti technických zařízení.

Bezpečnostní technika se uplatňuje zejména, když požadovanou úroveň bezpečnosti není možné dosáhnout odstraněním samotných zdrojů ohrožení a jejich nahrazení jiným technickým řešením anebo technologií, resp. vyloučením člověka z přímé účasti na výrobním procesu.

Bezpečnostní technika se aplikuje využitím funkce tzv. ochranných zařízení. Jsou to technické prostředky a jiná zařízení na ochranu života a zdraví člověka před působením zdrojů ohrožení a k zabránění vzniku provozních nehod a poruch výrobně-technických zařízení, resp. jiných škod na majetku. Jejich úkolem je zejména odstranit nebo minimalizovat riziko zabráněním nebezpečnému kontaktu kterékoli části lidského těla s nebezpečnými částmi, materiály anebo nebezpečným potenciálem, přičemž způsob, kterým se zabezpečí tato funkce, může mít různá technická řešení.

Bezpečnostní úroveň stroje

Vlastnost stroje, která je daná velikostí rizika (tzn. pravděpodobnosti vzniku poškození zdraví osob a závažnosti tohoto poškození, resp. poškození okolního prostředí), vznikajícího v souvislosti s výkonem stanovené funkce stroje za podmínek jeho předpokládaného používání (při přepravě, instalaci, montáži, provozu, údržbě, demontáži a likvidaci). Bezpečnostní úroveň stroje je vyhovující, pokud je úroveň rizika při jeho provozu pod hranicí akceptovatelnosti.

Spolehlivost stroje

Schopnost stroje, jeho součástí nebo jeho příslušenství v daném časovém období a za specifikovaných podmínek vykonávat bez závady požadovanou funkci.

Udržovatelnost stroje

Způsobilost stroje k udržování ve stavu, který umožňuje, aby vykonával svou funkci za podmínek předpokládaného používání, nebo se navrátil do toho stavu, přičemž nezbytné činnosti (údržba) se provádějí podle stanovených postupů a s použitím předepsaných prostředků.

Bezpečnost stroje

Způsobilost stroje k vykonávání jeho funkce, k přepravě, instalaci, nastavování, udržování, demontáži a likvidaci za podmínek předpokládaného používání, které jsou uvedeny v návodu k obsluze (a v některých případech pro dané časové období vyznačeny v návodu k obsluze), aniž by způsobil zranění nebo poškození zdraví.

Nebezpečná funkce stroje

Jakákoliv funkce stroje, která vytváří nebezpečí, je-li stroj v provozu.

Nebezpečný prostor

Jakýkoliv prostor uvnitř a/nebo vně strojního zařízení, kde je osoba vystavena riziku zranění nebo poškození zdraví.

Nebezpečí, které způsobuje riziko, je v této definici buď:

  • nepřetržitě přítomné během předpokládaného používání stroje (pohyb nebezpečných pohyblivých částí, elektrický oblouk při svařování atd.);

  • nebo se může objevit neočekávaně (neúmyslné/neočekávané spuštění atd.).

Bezpečnostní kritické funkce

Takové funkce stroje, jejichž selhání by mohlo okamžitě zvýšit riziko zranění nebo poškození zdraví

Existují dvě kategorie bezpečnostních kritických funkcí:

  1. specifické bezpečnostní funkce, což jsou bezpečnostní kritické funkce specificky určené k dosažení bezpečnosti; funkce zabraňující neúmyslnému/neočekávanému spuštění blokovací zařízení spojené s ochranným krytem, jednocyklové funkce; funkce dvouručního ovládacího zařízení;

  2. podmíněné bezpečnostní funkce, což jsou bezpečnostní kritické funkce jiné než specifické bezpečnostní funkce; ruční ovládání nebezpečného mechanismu během seřizování s vyřazeným bezpečnostním zařízením; ovládání rychlosti nebo teploty udržující stroj v bezpečných provozních mezích.

Nepřímé bezpečnostní funkce

Takové funkce, jejichž porucha nevytváří okamžité nebezpečí, avšak snižuje úroveň bezpečnosti; to zahrnuje zejména automatickou kontrolu jakékoliv bezpečnostní kritické funkce (např. kontrolování správné činnosti spínače polohy blokovacího zařízení).

Nebezpečná porucha

Jakákoliv porucha strojního zařízení nebo dodávky energie, která vytváří nebezpečnou situaci.

Bezpečnostní ochrana

Bezpečnostní opatření spočívající v použití specifických technických prostředků nazývaných ochranná zařízení (ochranné kryty, bezpečnostní zařízení) k ochraně osob před nebezpečími, která nemohou být odstraněna nebo dostatečně omezena konstrukcí.

Informace pro používání

Bezpečnostní opatření spočívající v komunikačních prostředcích, jako jsou texty, slova, nápisy, signály, symboly nebo diagramy, používané samostatně nebo v kombinaci, aby podávaly informace uživateli; jsou určeny pro profesionální a/nebo laické uživatele.

Ochranný kryt

Část stroje speciálně používaná k zajištění ochrany prostřednictvím fyzické bariéry. Podle konstrukce je možno ochranný kryt označit jako skříň, víko, štít, dveře, zcela uzavřený ochranný kryt atd.

Nahrávám...
Nahrávám...