dnes je 18.5.2024

Input:

Tvorba manipulačních jednotek

24.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.1.1
Tvorba manipulačních jednotek

Ing. Antonín Dušátko

Jednotné modulové řady

Již při navrhování manipulační jednotky třeba respektovat zásadu, podle které z menších jednotek lze sestavovat jednotky větší. Tato zásada v praxi znamená, že kupř. z ložených přepravek musí být možno vytvořit paletovou jednotku a z paletových jednotek jednotku kontejnerovou atd. Pro zajištění tohoto cíle – zejména ve vazbě na využitelnost používaných zdvihacích, dopravních a skladovacích zařízení, jakož i bezpečnost a funkčnost celého logistického systému – byly normalizovány jednotné řady rozměrů manipulačních jednotek. Délku manipulační jednotky lze volit v rozmezí od 200 mm až do 12 000 mm a šířku v rozmezí od 200 mm až do 2 400 mm. Rovněž jsou normalizovány hmotnosti manipulačních jednotek a to od 5 kg až do 30 000 kg. Bližší podrobnosti uvádí ČSN 26 9041 – Manipulační jednotky. Jednotné modulové řady, ze září 1993. Ještě lze zdůraznit, že normalizované řady rozměrů a hmotností manipulačních jednotek vychází též z rozměrů a nosností, resp. brutto hmotností navazujících prostředků a zařízení užívaných v rámci manipulace s materiálem – kupř. zdvihacích a manipulačních zařízení, zařízení pro operační a mezioperační manipulaci, přepravních a dopravních prostředků atd.

Manipulační jednotky pro ruční manipulaci

Pro ruční manipulaci přicházejí v úvahu zejména menší manipulační jednotky, vytvářené jako ložené obaly, ložené přepravky, ložené ukládací bedny, jednotky přepravního balení, popř. i vhodně tvarované jednotlivé výrobky. Tvarování (zejména držadel – včetně jejich rozměrů) a celkové uzpůsobování manipulačních jednotek, určených pro ruční manipulaci, by mělo vycházet nejen z bezpečnostně hygienických, ale i fyziologických hledisek, vždy pak s přihlédnutím jednak na rizika, která se při ruční manipulaci mohou vyskytnout (kupř. možnost poranění o ostré hrany, hroty, zátěže teplem či chladem apod.), jednak na tělesné rozměry a silové schopnosti lidské populace. Při navrhování manipulační jednotky pro ruční manipulaci by měl být také řešen nejen potřebný počet zaměstnanců k její manipulaci (pokud tvar, rozměry a hmotnost neumožňují manipulaci jedním člověkem), ale i způsob prováděné manipulace, jakož i využití vhodných prostředků k usnadnění a ulehčení nutných manipulačních úkonů s manipulační jednotkou.

Zejména je třeba respektovat hygienické limity pro hmotnosti ručně manipulovaných břemen. Tento limit pro muže při občasné manipulaci činí 50 kg a při časté manipulaci 30 kg (§ 29 odst. 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.). Pro ženy byl stanoven hmotnostní limit při občasné manipulaci 20 kg a při časté manipulaci 15 kg (§ 29 odst. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.).

Poznámka:

Za občasnou ruční manipulaci je považována taková manipulace při které souhrnný čas jejího provádění za osmihodinovou směnu nepřesáhne 30 minut.

Za častou ruční manipulaci je považována taková manipulace při které souhrnný čas jejího provádění za osmihodinovou směnu přesáhne 30 minut.

Zaměstnavatelé a zodpovědní zaměstnanci, kteří plánují tvorbu ručně manipulovatelných manipulačních jednotek, by se měli ještě v předstihu podrobně seznámit s jednotlivými rizikovými činiteli vázanými na ruční manipulaci, s cílem jejich vyloučení, popř. maximálně možné minimalizace. Rovněž by se měli seznámit s úrazovostí vykazovanou při této manipulaci a s jejím rozborem – viz např. příslušné části této příručky, věnované ruční manipulaci, které budou následně zpracovávány. Současně by si měli uvědomit, že mají přímo za povinnost odstraňování fyzicky namáhavé manipulační činnosti (§ 102 odst. 5 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb.). V této souvislosti musí být používány pouze takové manipulační postupy, aby se předcházelo úrazům a poškození zdraví zúčastněných zaměstnanců, způsobeným zejména přiražením břemene (manipulační jednotky), jeho vysmeknutím, zraněním o povrch břemene, uklouznutím nebo zakopnutím při manipulaci s břemenem, sesutím břemene způsobeným nedostatečným upevněním, naražením nebo pádem břemene při jeho zdvihání, přenášení, spouštění nebo nárazem zúčastněného zaměstnance na dopravní prostředek a na uložené předměty (bod 10.5 přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb.).

Všeobecně pak platí, že při navrhování a konstrukci strojních zařízení je nutno zajistit, aby příslušné zařízení, či jakákoliv jeho část, chápaná rovněž jako manipulační jednotka:

 • umožňovala bezpečnou manipulaci a přepravu,

 • byla tak zabalena či upravena aby umožňovala bezpečné skladování – a to bez poškození.

Má-li být strojní zařízení nebo jedna z jeho částí určena k ruční manipulaci, musí být:

 • snadno ručně přemístitelná (manipulovatelná) – kupř. svým tvarem, doplněním držadly apod. nebo

 • vybavena potřebnými prostředky pro uchopení a bezpečnou ruční manipulaci. (nařízení vlády č. 176/2008 Sb. příloha 1 bod 1.1.5).

Uzpůsobení manipulační jednotky

Nejčastěji se používá vidlicová manipulace (prováděná vidlicemi – kupř. zdvižnými a paletovými vozíky, regálovými zakladači apod.), popř. závěsná manipulace, při níž jsou manipulační jednotky zavěšovány – kupř. pomocí jeřábu. Pro vidlicovou manipulaci musí být příslušná manipulační jednotka opatřena odpovídajícím nabíracím otvorem a pro závěsnou manipulaci vhodnými úchyty, závěsnými oky apod. Dovolené způsoby manipulace, přepravy a skladování každé manipulační jednotky musí být jednoznačně určeny – zejména jejím označením (viz dále), popř. v průvodní dokumentaci.

Požadavky na manipulační značky

Výrobce manipulační jednotky, vytvářené pro určitý manipulačně-přepravní cyklus, má za povinnost jednoznačně, zřetelně a čitelně vyznačit dovolené způsoby manipulace, přepravy a skladování vytvářené manipulační jednotky. Zaměstnavatelé, vedoucí a zodpovědní zaměstnanci by si měli uvědomit, že povinnost jednoznačného, zřetelného a srozumitelného značení manipulačních jednotek přímo vyplývá z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – viz kupř. [§ 6 zákona č. 477/2001 Sb., § 3 odst. 1 písm. p) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ČSN EN ISO 780 (77 0051)]. Příklad použití manipulačních značek je uveden na následujícím obrázku.

Poznámka:

Součástí manipulačních značek nejsou ale popisky, umístěné v oddělené spodní části příslušné značky.

Aplikace manipulačních značek

Manipulační značky se přednostně nanášejí přímo na manipulační jednotku (balení), nebo prostřednictvím etikety. Značky mohou, ale nemusí být orámovány v mezních linkách. Barva značky musí být volena jako černá. V případech kdy pro barvu balení (manipulační jednotku) není černá manipulační značka jasně viditelná, resp. čitelná, je třeba vhodně upravit barevné pozadí pro umístění manipulační značky. V takovémto případě jako kontrastní barva pozadí se přednostně volí bílá barva. Pro běžné účely se celková výška manipulační značky volí z řady hodnot 100 mm, 150 mm nebo 200 mm. V odůvodněných případech (z hlediska tvaru nebo rozměru manipulační jednotky – balení) lze rozměry manipulačních značek vhodně zvětšit nebo zmenšit.

Poznámka:

Pokud v odůvodněných případech nelze vytvářenou manipulační jednotku označit manipulačním značením přímo, musí dovolené způsoby manipulace, přepravy a skladování obsahovat její průvodní dokumentace.

Manipulační značky

Z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví lze upozornit zejména na dále uvedené manipulační značky:

 1. Vyznačení těžiště

  Pokud se u manipulační jednotky – přepravního balení nenachází těžiště v jejím geometrickém středu, musí být jeho skutečná poloha vyznačena. Manipulace s takovouto manipulační jednotkou je vždy spojena se zvýšeným nebezpečím – kupř. při použití zejména zdvižného vozíku hrozí ztráta převážně jeho boční stability. Značku "Těžiště“, dle přiloženého obrázku, je třeba umístit (pokud je to možné) na všech šesti stěnách příslušné manipulační jednotky, minimálně však na čtyřech bočních stěnách a to v místech skutečného promítnutí polohy těžiště, dle následujícího obrázku.

  Pokud se předpokládá s takovouto manipulační jednotkou ruční manipulace měla by být dále označena těžší strana příslušné manipulační jednotky – přepravního balení. Ještě před zahájením příslušných manipulačních prací je nutno provést zhodnocení zdravotního rizika (§ 29 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.).

  Poznámka:

  V dřívějším období (do 31. 5. 1999) bylo dále požadováno umístění této značky v těch případech, pokud výška manipulační jednotky (nákladu) přesahovala výšku 1 000 mm a to s ohledem na její význam při upevňování nákladu na přepravních nebo dopravních prostředcích a při nakládacích a vykládacích pracích. V současné době je umístění značky v takovémto případě žádoucí.

 2. Tímto směrem nahoru

  Označení těžiště a způsob jeho umístění

  Manipulační značka "Tímto směrem nahoru“ označuje správnou polohu manipulační jednotky – přepravního balení v průběhu celého manipulačně přepravního cyklu, zajišťující mj. jeho bezpečnost. Značka se umístí poblíž levého horního rohu na všech čtyřech svislých stěnách těch balení, u kterých by změna polohy nákladu mohla způsobit jeho poškození – dle dále uvedeného příkladu. Náklady takto označené musí být při přepravě, skladování, nakládacích i vykládacích manipulačních prací vždy v poloze, při níž směřují šipky nahoru. Pokud je obsah přepravního balení současně křehký, umístí se též značka "Křehké“. V takovémto případě se značka "Tímto směrem nahoru“ dává blíž k rohu přepravního balení – dle písm. b).

  Manipulační značka "Tímto směrem nahoru“ a způsob jejího umístění
 3. Upnout zde

  Manipulační značka "Upnout zde“ upozorňuje na místa určená k upnutí přiměřeným bočním stiskem pro zamýšlenou manipulaci – viz obrázek. Musí být umístěna na bočních stěnách příslušné manipulační jednotky, které je uzpůsobené pro takovouto manipulaci. Nesmí být ale umisťována na těch stěnách, u nichž se předpokládá upnutí čelistmi. Takováto manipulace se předpokládá zejména vysokozdvižnými vozíky které jsou vybaveny zvláštním přídavným zařízením.

  Manipulační značka "Upnout zde“

 4. Zde neupínat

  Manipulační značka "Zde neupínat“ je zřejmá z následujícího obrázku. Na takto označených stěnách manipulační jednotky – přepravního balení se nesmí manipulovat upnutím do bočních čelistí, nebo za tyto čelisti.

  Manipulační značka "Zde neupínat“

 5. Nepoužívat vidlice

  Manipulační značku "Nepoužívat vidlice“ – viz následující obrázek. S takto označenou manipulační jednotkou – přepravním balení se nesmí manipulovat vidlicovými vozíky. Neměla by být ale prováděna žádná vidlicová manipulace (tj. manipulace pomocí vidlic).

  Poznámka:

  K manipulaci by dále neměly být kupř. používány tzv. "euro závěsy“, umožňující vidlicovou manipulaci pomocí zdvihacích zařízení – viz pravý obrázek.

  Manipulační značka "Nepoužívat vidlice“ Použití euro závěsu

 6. Místo zavěšení

  Manipulační značka "Místo zavěšení“ upozorňuje na místo (místa), kde musí být umístěny řetězy, popř. lana apod. pro zvedání manipulační jednotky (nákladu) – viz následující obrázek. Značka se nanáší, je-li umístění závěsů pro zdvihání v jiném místě nebezpečné nebo může vést k poškození výrobku nebo obalu, jak je i zřejmé z následujícího obrázku.

  Manipulační značka "Místo zavěšení“ a způsob jejího umístění

 7. Zde nepoužívat ruční vozík

  Manipulační značka "Zde nepoužívat ruční vozík“ – viz obrázek. Při manipulaci s takto označenou manipulační jednotkou (přepravním balení) se k označené stěně (místu) nesmí umístit ruční vozík (jednokolový i dvoukolový). Značku je třeba nanést je-li zdvih vozíkem v označeném místě nebezpečný a mohl by vést k poškození buď příslušného balení nebo jeho obsahu.

  Manipulační značka "Zde nepoužívat ruční vozík“

  Manipulační značky – stohovatelnost

 8. Hmotnostní limit stohování

  Manipulační značka "Hmotnostní limit stohování“ udává maximálně přípustné stohovací zatížení. Má mimořádný význam zejména ve skladovém hospodářství. Upozorňuje na omezenou možnost stohování z hlediska zatížení přepravního balení, resp. manipulačních jednotek (skladových jednotek) při skladování a ložení některých přepravních prostředků.

  Manipulační značka "Hmotnostní limit stohování“

 9. Omezení počtu vrstev ve stohu

  Manipulační značka "Omezení počtu vrstev ve stohu“ má zásadní význam pro vytváření bezpečných stohů. Udává maximální počet stejných manipulačních (skladových) jednotek – přepravního balení, které mohou být na sebe nastohovány, přičemž "n“ představuje jejich mezní počet.

  Poznámka:

  Stohovat lze zásadně pouze zcela stejné manipulační jednotky (vytvořené kupř. ze stejných typů palet), což by si měli s plnou odpovědností uvědomit zejména vedoucí a zodpovědní provozní zaměstnanci.

  Manipulační značka "Omezení počtu vrstev ve stohu“

 10. Nestohovat

  Manipulační jednotky označené značkou "Nestohovat“ nesmí být stohovány, a v průběhu celého přepravně-manipulačního cyklu nesmí na ně být ani ložen jakýkoliv materiál (náklad); nesmí být jakkoliv zatěžovány.

  Manipulační značka "Nestohovat“

Označování obalů pro nevidomé osoby

Řada zaměstnavatelů zaměstnává též osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, pro které musí být zajištěny zvláštní pracovní podmínky (§ 103 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb. – zejména v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.). Mezi takovéto zaměstnance se počítají i osoby se zrakovým postižením. Značné riziko zejména představuje balení obsahující nebezpečné látky nebo přípravky. Takováto balení musí být opatřena hmatatelnou výstrahou v souladu s ČSN EN ISO 11683 (77 4001) a příslušní zaměstnanci musí být s významem a způsobem umístění hmatatelných výstrah seznámeni (§ 103 odst. 2 písm. c) a odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb.).

Ve všech možných případech je nutno používat hmatatelnou značku běžné velikosti – viz druhý následující obrázek. Značku tvoří rovnostranný trojúhelník o délce strany L = 18 mm ± 2 mm. Trojúhelník sestává z rámečku šířky B = 1,7 mm ± 0,2 mm, jehož výška H musí být v rozmezí od 0,25 mm do 0,5 mm. Přitom minimální plocha průřezu rámečku musí být (dle obrázku) ½ H × B a tvar průřezu rámečku může být kupř. pravoúhelníkový nebo půlkruhový. V případě nutnosti mohou být použity tři značky zmenšených rozměrů a to:

a) značka 9 mm (délka strany L pak musí být 9 mm ± 1 mm, šířka B 1 mm
± 0,2 mm a výška H v rozmezí od 0,25 mm do 0,5 mm)

b) tříbodová značka – viz první následující obrázek. Značku tvoří tři body tvaru komolého kužele, které musí být rovnoměrně rozmístěny na kružnici dle obrázku. Průměr každého bodu musí být 2 mm ± 0,2 mm, jeho výška H v rozmezí od 0,25 mm do 0,5 mm a rozteč D mezi dvěma body v rozmezí od 3 mm do 9 mm – při měření ke středu bodů.

c) značka 3 mm – tato značka je obdobná jako v případě a); délka strany L musí být v rozmezí od 3 mm do 4 mm (s tolerancí + 0 mm, – 1 mm) a výška H musí být v rozmezí od 0,25 mm do 0,5 mm.

Běžná značka hmatatelné výstrahy

Tříbodová výstražná hmatatelná značka

Označování nákladových jednotek

Schéma označování nákladu je zřejmé z následujícího levého obrázku, ve kterém znamená:

 1. Výstražné a manipulační značky. Výstražné značky poukazují na ty vlastnosti nákladu, které vyžadují z důvodu bezpečnosti přepravy, ochrany zdraví, života lidí a životního prostředí zvláštní podmínky při přepravě, manipulaci a skladování. Manipulační značky rovněž tvoří grafické zobrazení (symbol) vyjadřující správný a bezpečný způsob manipulace s nákladem – v souladu s ČSN EN ISO 780 (77 0051) – Obaly – Manipulační značky. Výstražné značky se umisťují před značkami manipulačními.

 2. Určující nápisy jsou informace uváděné shodně jak na nákladu, tak i v průvodních dokumentech ke zboží, sestávající ze čtyř základních údajů – prvků a to:

  2.1 zkrácený název příjemce nebo odběratele,

  2.2 identifikační číslo,

  2.3 místo určení, tvoří název přístavu nebo konečného určení nákladu, místo doručení posledním přepravcem (v případě nutnosti se uvádí též stanice nebo přístav překládky).

  2.4 číslo jednotlivého kusu zásilky.

 3. Informační nápisy jsou informace nutné pro manipulaci s nákladem při přepravě a skladování. Tyto nápisy nejsou uváděny v průvodních dokumentech, musí být zřetelně odděleny od určujících nápisů. K informačním nápisům patří zejména:

  3.1. hrubá a čistá hmotnost v kg,

  3.2 rozměry (délka × šířka × výška nebo průměr a výška) v cm,

  3.3 objem nákladu v m3,

  3.4 další adresní údaje (např. označení původu),

  3.5 čárový kód EAN

 4. Informační nápisy – adresní údaje

  Schéma označování nákladu

  Ukázka kódu EAN-13

  Příklady označování nákladů jsou uvedeny na následujících obrázcích.

  Náklad pro leteckou přepravu Náklad pro námořní přepravu

Fixace loženého materiálu

Značné množství nejrůznějších nežádoucích událostí, zejména úrazů, dopravních nehod, ekologických havárií apod., má jako základní příčinu nezajištění, popř. nedokonalé zajištění loženého materiálu. Takovéto události na straně jedné představují pro zaměstnavatele nemalé finanční ztráty, které na straně druhé mohou mít pro vedoucí a zodpovědné zaměstnance až trestněprávní důsledky (zejména §§ 147 a 148 zákona č. 40/2009 Sb.). V této souvislosti je třeba, v rámci prevence rizik, při tvorbě manipulačních jednotek důsledně respektovat následující bezpečnostně technický požadavek (§ 102 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., viz též čl. 3.5 ČSN 26 9030).

Manipulační jednotku (náklad – přepravní balení) je nutno vytvořit a ložený materiál zajistit tak, aby při prováděné manipulaci, přepravě a skladování tato odolala předpokládanému mechanickému a klimatickému namáhání a aby nedocházelo k nedovolenému poškození (a to ani environmentálnímu) v rámci celého manipulačně přepravního cyklu.

Fixace výrobků v obalech

Vedle fixace celých manipulačních jednotek – nákladu (přepravního balení) je primární pozornost nutno věnovat již fixaci samotných výrobků v obalech. Volba typu fixace a stanovení optimálního fixačního systému by měla vycházet ze základní

Nahrávám...
Nahrávám...