dnes je 18.7.2024

Input:

Typické pracovní úrazy

13.2.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.5
Typické pracovní úrazy

Ing. Miroslava Kopecká

  • V prostoru senážní jámy pracoval zaměstnanec na přísunu krmení pro dojnice. Práci prováděl pomocí nakladače typu UNHZ 500 připojeného k traktoru typu Zetor 7211. Kloubový náhonový hřídel mezi traktorem a nakladačem nebyl opatřen předepsaným krytem. Zaměstnanec se přiblížil za účelem kontroly spojení nakladače s traktorem do nebezpečného pracovního prostoru kloubového hřídele, kterým byl zachycen jeho oděv a natočen na nekrytý kloubový hřídel. Utrpěl smrtelný pracovní úraz. Vedle porušení ze strany zaměstnavatele, který umožnil používání nakladače bez ochranného krytu, došlo i k porušení ze strany zaměstnance, který jako odborně způsobilý pracovník nakladač k práci použil, přičemž závadný stav neoznámil bezprostředně nadřízenému pracovníkovi.

  • Zaměstnanec zjistil ucpané místo na dopravníku oběžného shrnovače hnoje.Hmota nahromaděného hnoje nedovolila sklopnému hřeblu překlopení do pracovní polohy. Pracovník za chodu dopravníku sestoupil do šachty, vylezl na dopravník a nohou se snažil dostat hřeblo do pracovní polohy. Došlo k zachycení dolní končetiny, vtažení pracovníka do žlabu dopravníku, k utržení končetiny, poranění běžícím dopravníkem a následné smrti. I přes řádné seznámení s technologickou linkou a provedeném seznámení s povinností provádět veškeré opravy, čistění a údržbu pouze za klidu stroje, bezpečnostní předpisy porušil a práce prováděl za chodu zařízení.

  • Při sklizni brambor sklízečem typu Grimme GZ 1700 vystoupil traktorista na sklízeč brambor za účelem jeho vyčištění od rostlinných zbytků. Ponechal motor traktoru v chodu a zapnutý kloubový náhon. Při odstraňování rostlinných zbytků z vytřásacího zařízení za chodu sklízeče byl zachycen a vtažen odnaťovacím zařízením do stroje. Výrobce v návodu k obsluze sklízeče ukládá, aby před vystoupením obsluhy sklízeče z kabiny byl sklízeč uveden do klidového stavu. Důsledkem nebezpečného postupu, nerespektování pokynů výrobce a dalších předpisů utrpěl traktorista zhmoždění horních končetin a úraz hlavy.

  • K dalšímu pracovnímu úrazu došlo při přípravě těžkých bran agregovaných za traktorem. Traktorista – opravář si odjistil čepy na ramenech stroje a brány zvedl do svislé polohy. Po přestávce na oběd si neuvědomil, že nemá brány řádně zajištěny a vypustil za pomoci dalšího traktoristy olej z hlavního hydraulického válce. Nedostatečně zajištěný díl bran se uvolnil, spadl zpět do pracovní polohy a vnější podélná část rámu přirazila nohu spolupracovníka k asfaltovému povrchu. Postižený utrpěl frakturu dolní končetiny, pohmožděniny těla a tržnou ránu na hlavě.

Traktorista nebyl zaškolen k obsluze a údržbě smykového agregátu s branami a zbytkovými riziky specifickými pro konkrétní stroje. Traktorista pak manipuloval s jistícími prvky aretujícími brány a neověřil si jejich ustavení, jak stanovuje výrobce stroje v bezpečnostních pokynech.

  • V tomto případě zaměstnanec nepoužil k podávání řezaných bylin do stroje k tomu určenou pracovní pomůcku (hráblo), ale vkládal byliny do řezačky píce přímo rukou. Pro usnadnění práce si ještě odejmul ochranný kryt podávacích válců a řezacích nožů stroje typu RKZ-250. Tak si počínal i přesto,že věděl, že tento způsob práce je nebezpečný a zakázaný.

Při práci pak došlo k zachycení jeho levé ruky a jejímu vtažení mezi řezací nože. Postižený stroj druhou rukou vypnul. Protože se však stroj setrvačností ještě pohyboval, domníval se, že k vypnutí nedošlo, a stroj vypínačem opět zapnul a vypnul. Došlo k amputaci levé ruky nad zápěstím. Zaměstnavatel nezajistil seznámení obsluhy stroje s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

  • kryt nožového hřídele řezačky bylo možno odejmout bez použití nástroje, kryt byl volně položen

  • při prohlídce stroje bylo dále zjištěno, že setrvačník a ozubené převody rovněž nebyly opatřeny ochranným krytem a hrozilo nebezpečí vtažení končetiny.

Jak je zřejmé, ve všech uvedených případech došlo k úrazu nesprávnou manipulací, nedodržením stanovených postupů a porušením předpisů k zajištění bezpečnosti práce ze strany obsluhy. Pro zaměstnavatele by tyto závěry měly být podnětem pro důslednější působení na zaměstnance ve směru pečlivého a podrobného zaškolení, poučení a seznámení s návody na obsluhu se zdůrazněním možných nebezpečí, ke kterým při výkonu jejich práce může dojít. Nezanedbatelnou funkci zde sehrává i soustavná kontrola způsobu jejich práce.

  • Po skončení rozvozu krmení v objektech, prováděné krmným vozem typu H 223, zjistil opravář, že na levé straně krmného vozu zůstalo krmení a

Nahrávám...
Nahrávám...