dnes je 21.6.2024

Input:

Úvod k opatření k zajištění BOZP

10.4.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.3.1
Úvod k opatření k zajištění BOZP

JUDr. Anna Janáková

Související právní předpisy:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá, zejména ust. § 101 až ust. § 108.

 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ust. § 3, § 7, § 9, § 15 až § 18.

 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, podle ust. § 5 odst. 1 písm. b).

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ust. § 84 odst. 1 písm. s).

 • Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ust. § 40 a § 42.

 • Zákon č. 133/1995 Sb., o požární ochraně, zejména ust. § 31.

 • Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989, o zavádění opatření směřujících ke zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (rámcová směrnice), zejména čl. 1, čl. 4 a čl. 6.

 • Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 155, o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155)

Co je opatření k zajištění BOZP

Ač se v právních předpisech používá termín "opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, předpisy tento pojem nedefinují ani nevykládají. Obecně by se dalo říci, že opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je určitý akt, kterým se zabezpečují určité záležitosti při práci zaměstnanců, a to v zájmu zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Opatření k zajištění BOZP v EU a MOP

Směrnice 89/391/EHS

Účelem vydání Směrnice 89/391/EHS, která je také označována jako "rámcová směrnice“, je zavedení opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochran zdraví zaměstnanců při práci (podrobnosti viz podkapitola 3/3.2.3 této publikace). K tomu účelu tato směrnice obsahuje obecné zásady týkající se prevence pracovních rizik, bezpečnosti a ochrany zdraví, odstranění rizikových a úrazových faktorů, informování, projednávání, vyvážené účasti v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi a školení zaměstnanců a jejich zástupců, a také obecná pravidla pro uskutečňování zmíněných zásad. Podle rámcové směrnice je i Česká republika povinna přijmout nezbytná opatření k zajištění toho, aby se na zaměstnavatele, zaměstnance a zástupce zaměstnanců vztahovaly právní předpisy nezbytné k provedení této směrnice.

Česká republika se zhostila tohoto úkolu zakotvením pestré škály opatření k zajištění BOZP přímo do právních předpisů a zakomponováním prevence rizik do zajišťování BOZP na pracovištích, kde jsou rozhodujícím nástrojem opatření přijatá zaměstnavatelem k zajištění BOZP.

Úmluva MOP č. 155

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 155, o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí, která byla Českou republikou ratifikována a vyhlášena jako vyhláška č. 20/1989 Sb., pojednává o různých opatřeních k zajištění BOZP téměř v každém svém článku (podrobněji k úmluvě viz podkapitola 3/3.2.1 této publikace). Úmluva č. 155 stanoví opatření k zajištění BOZP na národní úrovni, kdy pro Českou republiku vyplývají povinnosti přijmout řadu opatření v úmluvě obsažených, a na podnikové úrovni, kdy se stanoví řada opatření, které je třeba učinit přímo ve firmách. Česká republika dostála svým závazkům tak, že vnitrostátní legislativu přizpůsobila požadavkům úmluvy a zakotvila též pravidla obsažená v úmluvě pro přijímání opatření k zajištění BOZP do příslušných zákonů tak, aby se jimi zaměstnavatelé, zaměstnanci a jejich zástupci řídili.

Opatření k zajištění BOZP v praxi

V praxi se setkáváme s nepřebernou škálou všemožných opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pokusíme se alespoň trochu zpřehlednit druhy těchto opatření, a to z různých hledisek tak, aby uživatel této příručky dokázal se všemi opatřeními ve své praxi pracovat a využít je.

Můžeme rozlišovat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle:

 • toho, kým a čím jsou stanovena,

 • charakteru prostředků ochrany zaměstnanců či zaměstnance,

 • cíle, ke kterému směřují,

 • konkrétního způsobu zajištění BOZP (druhy opatření).

Opatření k zajištění BOZP podle toho, kým a čím jsou stanovena:

a) právními a ostatními předpisy (zejména ust. § 102 odst. 2 ZP)

Předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak, jak jsou definovány a vypočítávány v ust. § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, jsou předpisy k zajištění BOZP, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví; zjednodušeně řečeno, pokud v nich zákonodárce upravil/stanovil opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Právní předpisy

Takže opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci můžeme hledat v předpisech bezpečnostních, hygienických a protiepidemických, technických, stavebních, dopravních, předpisech o požární ochraně, předpisech o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví.

Ostatní předpisy

Opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci můžeme nacházet v právních předpisech, ale i v ostatních předpisech (například technických normách, ale i v technických dokumentech).

b) státními orgány (§ 108 odst. 4 a 108 odst. 6 písm. c) ZP)

Inspekce práce

Oblastní inspektorát práce je oprávněn podle ust. § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ukládat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole (tedy i nedostatků na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), určuje přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžaduje podání písemné zprávy o přijatých opatřeních.

Státní zdravotní dozor

Krajské hygienické stanice mohou podle ust. § 84 odst. 1 písm. s) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, při výkonu státního zdravotního dozoru nařídit k ochraně zdraví zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné provedení opatření k omezení rizik plynoucích z fyzikálních, mikroklimatických, chemických nebo biologických faktorů pracovních podmínek, fyzické nebo duševní zátěže a ze souvisejících pracovních podmínek; mohou také nařídit změnu opatření přijatých zaměstnavatelem podle zákoníku práce k ochraně zdraví při práci,

Vrchní dozor státní báňské správy

Český báňský úřad například při výkonu vrchního dozoru podle ust. § 40 odst. 3 zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ukládá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při nakládání s výbušninami. Dále je Český báňský úřad oprávněn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu nařizovat nezbytná opatření podle ust. § 42 citovaného zákona.

Státní požární dozor

Státní požární dozor, který vykonává především Hasičský záchranný sbor, se vykonává mimo jiné ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření (ust. § 31 zákona č. 133/195Sb., o požární ochraně).

c) zaměstnavatelem (ust. § 102 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce)

Přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnavatelem je základním prvkem systému prevence rizik na pracovištích zaměstnavatele. Zaměstnavatel přijímá příslušná opatření na základě prevence rizik (např. ust. § 102 odst. 3 a ust. § 105 odst. 5 zákoníku práce) nebo přijímá opatření v případech, kdy mu to výslovně ukládají právní předpisy: např. ust. § 102 odst. 6 ZP pro případ zdolávání mimořádných událostí (podrobnosti viz podkapitola 8/7 této publikace) a ust. § 105 odst. 5 zákoníku práce proti opakování pracovních úrazů. K přijímání těchto opatření, k respektování všeobecných preventivních zásad, ke  kontrole plnění těchto opatření, ohledně přizpůsobování opatření měnícím se skutečnostem a k informování o nich atd., stanoví zejména zákoník práce řadu požadavků.

d) společně zaměstnavatelem a odborovou organizací v kolektivní smlouvě

Opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mohou být stanoveny společně zaměstnavatelem a odborovou organizací kolektivní smlouvou. Podrobnosti ohledně opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se upravují v kolektivních smlouvách, obsahuje podkapitola 3/4.2.5 této publikace.

e) smluvními partnery

Opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si mohou sjednat též smluvní strany např. smlouvy o dílo (zhotovitel a objednatel). Opatření je pak součástí smluvních vztahů a je vynutitelné právní prostředky ve smlouvě obsaženými nebo prostředky, které umožňuje příslušný zákon (občanský zákoník, obchodní zákoník).

Opatření k zajištění BOZP podle charakteru prostředků ochrany:

Přijímaná opatření k zajištění BOZP mohou mít podle prostředků ochrany charakter:

 • kolektivní ochrany zaměstnanců: opatření kolektivní ochrany používají prostředky, které najednou chrání více zaměstnanců, kteří ani nemusí být

Nahrávám...
Nahrávám...