dnes je 24.4.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování ochranných nápojů

30.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11
Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování ochranných nápojů

Ing. Miroslava Horská

Zaměstnavatel ..........................................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený............................................ 

K provedení § 104 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a ve shodě s § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydávám 

Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování ochranných nápojů 

Doporučení: V této problematice je nanejvýš žádoucí spolupracovat buď s hygienickou stanicí, nebo lékařem poskytujícím pracovnělékařské služby. 

K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem či zátěže chladem jsou zaměstnancům poskytovány bezplatně ochranné nápoje. 

Zátěž teplem 

Poznámka: Úvod § 3 NV č. 330/2023 Sb., které novelizovalo základní předpis této problematiky (NV č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů) stanoví, že "zátěž teplem při práci" je určena množstvím metabolického tepla vznikajícího svalovou prací a faktory prostředí, kterými se rozumí teplota vzduchu (ta), výsledná teplota kulového teploměru (tg), operativní teplota (to), rychlost proudění vzduchu (va) a relativní vlhkost vzduchu (Rh).

Ochranným nápojem, chránícím před účinky tepelné zátěže, se doplňuje ztráta tekutin a minerálních látek ztracených potem a dýcháním. 

Ochranné nápoje se poskytují zaměstnancům pracujícím

- na venkovních pracovištích za extrémních povětrnostních podmínek; jsou to následující pracoviště............................................... (seznam doplní zaměstnavatel),

- na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami........... (seznam těchto pracovišť, zpracovaný na základě vyhodnocení rizik a měření provedených autorizovanou osobou, doplní zaměstnavatel). 

Při poskytování ochranných nápojů se vychází z tabulky č. 1 uvedené v komentáři k tomuto vnitřnímu předpisu a z následujícího návodu: 

Náhrada ztráty tekutin a minerálních látek prostřednictvím ochranného nápoje se uplatňuje v případě, že jde o práce zařazené podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, části A, tabulky č. 1 do třídy IIb a vyšší nebo je-li měřením doloženo, že při dané práci dochází ke ztrátě tekutin vyšší než hygienický limit podle § 8 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70 % ztráty tekutin a minerálních látek potem a dýcháním za osmihodinovou směnu. 

V případě, že jde o práci zařazenou podle přílohy č. 1 k výše uvedenému nařízení vlády, části A, tabulky č. 1 do třídy I až IIIa, se jako ochranný nápoj poskytuje balená přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, balená pramenitá voda nebo balená kojenecká voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných balených vod. 

U prací zařazených podle přílohy č. 1 k výše uvedenému nařízení vlády, části A, tabulky č. 1 do tříd IIIb až V se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací. Množství tohoto ochranného nápoje se omezuje na polovinu ze 70 % náhrady ztráty tekutin, druhou polovinou ochranného nápoje je přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky. 

Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje při trvalé práci v zátěži teplem zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů) do kategorie čtvrté. 

U zaměstnavatele se jedná o následující pracoviště ......... (konkretizovat). 

Zátěž chladem

Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na:

a) nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nižší než 4 C ,

b) venkovním pracovišti, na němž korigovaná teplota vzduchu je nižší než 4 °C .

U zaměstnavatele se jedná o následující pracoviště ......... (konkretizovat). 

Konkrétní druh poskytovaných nápojů: 

Pro zátěž chladem 

Druh poskytovaných ochranných nápojů
..... (stanoví zaměstnavatel
). 

Množství poskytovaných nápojů:

..... litrů ochranného nápoje na osobu a směnu v trvání 8 hodin (množství stanoví zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací, resp. zástupcem zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci poskytovatelem pracovnělékařských služeb - minimální množství je alespoň půl litru za osmihodinovou pracovní směnu). Celková dávka bude rozdělena tak, aby byl ochranný nápoj poskytnut v průběhu pracovní směny alespoň ... krát. 

Pro zátěž teplem 

Druh poskytovaných ochranných nápojů

- minerální vody ..........(konkretizovat ve smyslu výše uvedeného návodu pro její poskytování),

- ...... (stanoví zaměstnavatel). 

Ochranné nápoje jsou poskytovány zaměstnancům

Alternativa I - přímo na pracovišti

Alternativa II - místo stanoví zaměstnavatel v bezprostřední blízkosti pracoviště 

Sledování výdeje a spotřeby ochranných nápojů zajišťuje....... (konkretizovat, např. vedoucí pracoviště). 

Předpis nabývá účinnosti dnem ................................. 

Za odborovou organizaci .......................................

........................................................

Razítko zaměstnavatele a podpis

Komentář: 

Zaměstnavatel má ze zákona (§ 104 odst. 5 ZP) povinnost poskytnout zaměstnancům na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami ochranné nápoje. Rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných nápojů stanoví § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že jde o práci zařazenou podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, části A, tabulky č. 1, do třídy I až IIIa, se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod.

U práce zařazené podle přílohy č. 1 k

Nahrávám...
Nahrávám...