dnes je 5.12.2023

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele k zajišťování školení, poskytování instruktáže a udílení pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

9.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13.7
Vnitřní předpis zaměstnavatele k zajišťování školení, poskytování instruktáže a udílení pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

JUDr. Anna Janáková

Vnitřní předpis stanovící postupy ve firmě

k zajišťování školení, poskytování instruktáže a udílení pokynů k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Úvodní ustanovení

 1. Tento vnitřní předpis upravuje poskytování informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále též "BOZP") zaměstnavatelem formou:
  1. školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP,
  2. instruktáže o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
  3. pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 2. Tento vnitřní předpis neřeší problematiku získávání odborné způsobilosti nebo její udržování u konkrétních profesí (např. řidiči, svářeči, jeřábníci, pracovníci kotelen apod.).

Všeobecná ustanovení

 1. Informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci poskytované zaměstnancům, musí být pro ně srozumitelné; požadavek srozumitelnosti musí splňovat všechny formy poskytování informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci uvedené v části I. odst. 1 tohoto předpisu.
 2. Srozumitelnost je třeba sledovat z hlediska:
  1. jazyka, ve kterém se informace poskytují (u zaměstnanců, jejichž mateřským jazykem není čeština),
  2. zdravotní kondice zaměstnance (např. zohlednit nedoslýchavost a zbytky zraku),
  3. duševní vyspělosti zaměstnance (např. zohlednit mládí či stáří zaměstnance, inteligenci a vzdělání),
  4. podmínek, za kterých se informace o BOZP poskytuje či sděluje (zohlednit hluk a jiné rušivé elementy).
 1. O poskytování informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se vede dokumentace. Dokumentaci o poskytnutých informacích k zajištění BOZP ve firmě vede ohledně:
  1. školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP – personální útvar,
  2. instruktáže o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci – příslušný vedoucí zaměstnanec, který ji zajišťuje, nebo personální útvar, pokud ji zajišťuje.
  3. pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přímý vedoucí zaměstnanec, který je zaměstnanci udílí.
 2. Vedoucí zaměstnanci, kteří vedou evidenci podle předchozího odstavce, jsou povinni:
  1. umožnit zaměstnanci nahlédnout do těchto evidencí, které jsou o něm vedeny,
  2. předložit kontrolním orgánům tuto evidenci (např. orgánům inspekce práce nebo státní báňské správy – podle příslušnosti).

Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochran zdraví při práci

1. Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP se provádí z předpisů:

a) které doplňují odborné předpoklady a požadavky zaměstnance pro výkon práce,

b) týkají se jimi vykonávané práce a

c) vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.

2. Obsah školení je určen osnovou školení, která musí být písemně zpracována a splňuje formální a obsahové požadavky uvedené v příloze č. 1 (níže) -– Osnova školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. Osnova se skládá z:

a) obecné části, která se týká všech zaměstnanců (příklad je uveden v příloze č. 2 (níže) - Okruhy témat do obecné části školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP) a

b) speciálních částí, které se týkají určitých skupin zaměstnanců podle rizik jejich práce a jejich činnosti (např. zaměstnanci výroby, kanceláří, dopravy, ale i vedoucích zaměstnanců). Četnost druhů školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP ve firmě je dána počtem speciálních částí školení.

Vyžadují-li prováděcí předpisy zařazení určitých témat do školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, musí být tato témata do osnovy zařazena.

3. Personální útvar s osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci na všech stupních řízení zajistí zpracování osnovy školení a organizují školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP (stanoví termíny školení, časový rozsah školení, školitele, způsob provádění školení a způsob ověřování znalostí získaných školením).

4. Personální útvar zajistí, aby z každého školení byl pořízen záznam o provedeném školení, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 (dále) - Záznam o provedeném školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, a záznamy společně s osnovami školení schraňuje a vede v dokumentaci, která je o zaměstnanci vedena v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dokumenty o provedeném školení konkrétního zaměstnance se uchovávají po dobu zaměstnávání příslušného zaměstnance, ohledně opakovaného školení postačí dokumenty o posledních dvou opakovaných školeních.

5. Je-li zajištěno školení externí firmou (např. přijata inzerovaná nabídka školení specializovanou firmou), personální útvar zajistí od této firmy osnovu školení (obsah) a potvrzení o účasti příslušných zaměstnanců na tomto školení (např. certifikát apod.), pokud možno v rozsahu příloh č. 1 a č. 3 této směrnice a založí je do dokumentace o provedeném školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6. Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP se provádí:

a) při nástupu zaměstnance do práce,

b) při změně pracovního zařazení a změně druhu práce,

c) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postup,

d) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (např. při vzniku v důsledku pracovního úrazu z důvodu porušení předpisů zaměstnancem).

7. Opakované školení se provádí v případech, vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost. Opakované školení se provádí opakovaně (například) pro:

a) vedoucí zaměstnance pravidelně každý rok,

b) zaměstnance výroby a dopravy pravidelně každé dva roky.

8. Personální útvar zajistí projednání organizace školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s odborovou organizací a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo přímo se zaměstnanci, nejsou-li ve firmě zástupci zaměstnanců ustanoveni.

9. Všichni vedoucí zaměstnanci jsou povinni soustavně vyžadovat a kontrolovat dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podřízenými zaměstnanci. Nejsou-li předpisy opakovaně zaměstnanci dodržovány, je příslušný vedoucí zaměstnanec povinen iniciovat školení podle odstavce 6 písm. d) tohoto předpisu.

IV. Instruktáž o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

1. Formou instruktáže o BOZP se poskytují informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vyplývající zejména z:

a) opatření k minimalizaci rizik stanovených v předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

b) opatření zaměstnavatele přijatých v rámci prevence rizik,

c) vnitřních předpisů zaměstnavatele (např. pracovní řád, organizační řád),

d) kolektivních smluv,

e) průvodní a provozní dokumentace,

f) návodů k používání,

g) opatření orgánů hygienické služby,

h) opatření dozorčích orgánů na úseku BOZP a PO,

i) evakuačních plánů,

a jiných dalších dokumentů řešících bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

2. Instruktáž poskytuje (dále též "instruktor") zaměstnancům především jejich přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec nebo osoba odborně způsobilá k prevenci rizik. V případech nových technologií je možné instruktáž zajistit prostřednictvím externího instruktora výrobce nebo dodavatele. V případě rizik týkajících se žen v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím se zajistí jako instruktor smluvní lékař pracovnělékařských služeb.

3. Instruktáž se poskytuje vlastním zaměstnancům, přičemž se klade důraz na:

a) zaměstnance v pracovněprávním vztahu na dobu určitou,

b) zaměstnance agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli,

c) mladistvé zaměstnance,

d) zaměstnankyním – ženám ve fertilním věku, těhotným a kojícím ženám a ženám- matkám do konce devátého měsíce po porodu.

4. Instruktáž se zaměstnancům poskytuje při:

a) přijetí zaměstnance,

b) převedení nebo přeložení zaměstnance na jinou práci,

c) změně pracovních podmínek nebo změně pracovního prostředí,

d) zavedení nebo změně pracovních prostředků,

e) zavedení nebo změně technologie a

f) změně nebo zavedení nových pracovních postupů.

5. Vedoucí zaměstnanci (osoby odborně způsobilé k prevenci rizik) vedou dokumentaci o poskytnuté instruktáži o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v rozsahu údajů: druh informace o BOZP a z čeho vyplývá, kdo instruktáž poskytoval, kterým zaměstnancům byla poskytnuta, datum, místo, časový rozsah, podpisy instruktora a příslušných zaměstnanců.

6. Instruktáž se dále poskytuje zaměstnancům jiného zaměstnavatele, který vykonává práce na pracovištích zaměstnavatele a dále osobám, kterým zaměstnavatel dovolí zdržovat se na jeho pracovištích.

V. Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

1. Pokyn k zajištění BOZP udílí zaměstnanci vždy jeho přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec.

2. Pokyn k zajištění BOZP musí být vhodný, dostatečný a přiměřený.

3. Pokyn k zajištění BOZP uděluje přímý vedoucí zaměstnanec kdykoliv to uzná za vhodné a považuje za potřebné.

4. O podstatných pokynech k zajištění BOZP vede vedoucí zaměstnanec dokumentaci v rozsahu: obsah pokynu (opatření k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci), komu byl udělen, datum a podpis vedoucího zaměstnance a podřízeného zaměstnance.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Předpis byl dne .......................projednán s odborovou organizací ................a zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ................(pokud u zaměstnavatele působí).

2. Písemné vyhotovení tohoto vnitřního předpisu obdrží každý vedoucí zaměstnanec firmy.

3. Kontrolou dodržování tohoto vnitřního předpisu pověřuji.....................

4. Nabytím účinnosti tohoto vnitřního předpisu se ruší vnitřní předpis............... vydaný k této problematice dne....... a nahrazuje tímto vnitřním předpisem novým.

5. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem.................

Seznam příloh směrnice:

1. Osnova školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP.

2. Okruhy témat do obecné části školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP.

3. Záznam o provedeném školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP.

V .............. dne...........

.........................................................

razítko zaměstnavatele a podpis jeho

oprávněného zástupce

 

PŘÍLOHY

vnitřního předpisu

stanovícího postupy ve firmě k zajišťování školení, poskytování instruktáže a udílení pokynů k zajištění bezpečnosti a ochran zdraví při práci

  

Příloha č. 1 – Osnova školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP

 Osnova školení zaměstnanců z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

VZOR

Zaměstnavatel: identifikační údaje o zaměstnavateli (název a sídlo firmy).

Školení určeno pro: označení skupiny zaměstnanců, pro něž je osnova školení určena (například zaměstnance výroby, odbytu, garáží, údržby, dopravy, kanceláří; u obecné části osnovy se uvedou všichni zaměstnanci firmy.).

Druh školení: specifikace školení podle určení a zaměření (vstupní školení, školení pravidelné -periodické, školení pod vzniku pracovního úrazu, jehož příčinou bylo porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochran zdraví při práci).

Přehled školených otázek/témat: uvede se seznam školených požadavků a pravidel chování a odkaz na příslušné předpisy, které je regulují.

Poř. číslo   Školená látka(níže uvedeny jen příklady týkající se povinnosti zaměstnance na úseku BOZP)   Podklad je v  
1.   Zaměstnanec je povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.   ust. § 106 odst. 4 písm. a) ZP  
2.   Zaměstnanec je povinen účastnit se ověření svých znalostí získaných na školení zaměřeném na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.   ust. § 106 odst. 4 písm. a) ZP  
3.   Zaměstnanec je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatel k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádné seznámen.   ust. § 106 odst. 4 písm. c) ZP  
x.      
y.      

Datum a místo určení osnovy:

Za firmu: jméno a příjmení příslušného vedoucího zaměstnance (včetně jeho pozice, např. výrobní ředitel, vedoucí skladu apod.) a podpis.

Příloha č. 2 - Okruhy témat do obecné části školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP.

Okruhy témat do obecné části školení

o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP

Poř. číslo   Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZPO B E C N Á Č Á S T   Podklad je v:  
1.   Předcházení ohrožení života a zdraví při práci. Odpovědnost zaměstnavatele a vedoucích zaměstnanců.   ust. § 101 ZP/  
2.   Koordinace zaměstnavatelů v případě, kdy na pracovišti plní úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů.   ust. § 101 ZP  
3.   Náklady na BOZP   ust. § 101 odst. 6 a ust. § 103 odst. 1 písm. e) ZP  
4.   Prevence rizik. Vysvětlení pojmu nebezpečné činitele a procesy pracovních prostředí a pracovních podmínek, riziko práce, opatření k odstranění rizik práce a ke snížení působení rizika práce, profesní riziko. Prostředky kolektivní ochrany, organizace práce a prostředky individuální ochrany   ust. § 102 a ust. § 103 ZPust. § 2 písm. a), bod 2. vyhlášky č. 79/2013 Sb.  
5.   Všeobecné preventivní zásady   ust. § 102 odst. 5 ZP  
6.   Mimořádné události na pracovišti a při práci. Opatření zaměstnavatele pro případ mimořádných událostí. Zaměstnanci určení k organizování poskytnutí první pomoci a přivolání příslušných složek integrovaného záchranného systému, k organizování evakuace zaměstnanců.   ust. § 102 odst. 6 ZP  
7.   Povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP podle zákoníku práce   ust. § 103 ZP  
Nahrávám...
Nahrávám...