dnes je 24.4.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovních postupů pro práci se zemědělskou technikou při setí, sečení, sklizni sena, sklizni dalších zemědělských plodin, orbu a dalších činností včetně práce na svažitých pozemcích (rostlinná výroba)

30.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.30.1
Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovních postupů pro práci se zemědělskou technikou při setí, sečení, sklizni sena, sklizni dalších zemědělských plodin, orbu a dalších činností včetně práce na svažitých pozemcích (rostlinná výroba)

Ing. Miroslava Horská

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovních postupů pro práci se zemědělskou technikou při setí, sečení, sklizni sena

(rostlinná výroba) 

Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ........................................

K realizaci zemědělských prací při rostlinné výrobě a ve smyslu § 5 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydávám následující 

vnitřní předpis,

který je závazný pro všechny zaměstnance, včetně zaměstnanců vykonávajících dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce a dohody o provedení pracovní činnosti); dále pak pro OSVČ, které vykonávají některé zemědělské práce při rostlinné výrobě pro ............ (uvést zaměstnavatele).

1. TECHNICKÝ STAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY A PRÁCE S NÍ

1.1 Mechanizační prostředky

Za mechanizační prostředky zemědělské techniky odpovídá ........(konkretizovat).

Komentář k tomuto požadavku:

Touto odpovědností se rozumí i zajišťování např. vyznačení obrysů vozidel nebo jízdních souprav podle vyhlášky č.153/2023 Sb. označení některých údajů na vozidlech, označení přečnívajícího nákladu (viz § 52 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zajištění sypkého substrátu proti samovolnému odlétávání (§ 52 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Dále zajistit dodržování ustanovení daných v Dílu 6 Přeprava odpadů, oddílu 1 Povinnosti při přepravě odpadů - viz nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů § 46).

V případě, že jsou přepravovány nebezpečné věcí, značení podle sdělení č. 15/2023 Sb .m. s. - kapitoly 5 a 6. Jsou-li přepravovány vedlejší produkty živočišného původu, pak za značení vozidel podle vyhlášky č. 94/2010 Sb., ve znění vyhlášky č.291/2012 Sb. [např. čl. 2 bod 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1774/2002, na které vyhláška odkazuje, požaduje pro kategorie 1 barvu černou, pro kategorii 2 s výjimkou hnoje a obsahu trávicího traktu barvu žlutou a pro kategorii 3 barvu zelenou s vysokým obsahem modré, aby bylo zajištěno zřetelné odlišení od ostatních barev].

 Dále je to odpovědnost za zajištění kloubových hřídelí mezi hnacím a hnaným mechanizmem.

Za prohlídky vozidel v STK, u kterých je to vyžadováno .......... (konkretizovat seznam zemědělské mechanizace, pro které je u zaměstnavatele požadováno)  odpovídá ...... (konkretizovat kdo zajistí výběr těchto mechanizmů a zajistí všechny náležitosti dané ustanoveními § 79 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Termíny k prohlídkám vozidel stanoví § 40 citovaného zákona (viz též Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředků). § 79 odst. 7 stanoví ... technická prohlídky zemědělských a lesnických traktorů a jejich přípojných vozidel může být provedena v místě určeném příslušným krajským úřadem mobilním způsobem.

V případě nezbytnosti zvláštního užití dálnic, silnic a místní komunikace při přepravě zvlášť těžkých a rozměrných předmětů (§ 25 odst. 6 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upřesněné vyhláškou č. 209/2018 Sb., nebo výjimečného užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, schválenu technickou způsobilost (§ 25 odst. 6 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) povolení příslušného silničního správního úřadu zajistí a řidičům předá ....... (konkretizovat).

1.2 Svažité pozemky, na kterých zaměstnavatel vykonává práce

Seznam pozemků s udáním jejich sklonů .......................................... (konkretizovat).

Seznámení řidičů s pozemky, na kterých budou pracovat: ........... (konkretizovat).

Seznam zemědělských mechanismů určených pro práci na konkrétních svazích a jejich svahová dostupnost ...... (konkretizovat).

1.3 Základní povinnosti v oblasti práce s mechanizačními prostředky

Povinnosti při obsluze mechanizačních prostředků:

- nově dodaný stroj může být uveden do provozu a přidělen zaměstnanci po provedené kontrole jeho průvodní technické dokumentace, případně doplněné ......... (konkretizovat, kdo je u zaměstnavatele touto kontrolou pověřen - např. mechanizátor společně s osobou odborně způsobilou k prevenci rizik);

- mechanizmy, u kterých je vyžadována odborná kvalifikace ........ (konkretizovat) smí obsluhovat pouze zaměstnanci, kteří tuto kvalifikaci získali. Za dodržování tohoto požadavku odpovídá ......... (konkretizovat);

- mechanizmy nesmí obsluhovat osoby tělesně nebo duševně nezpůsobilé [za dodržování odpovídá: ....... (konkretizovat)];

- mechanizmy vyžadující příslušné řidičské oprávnění smějí obsluhovat pouze zaměstnanci, kteří řidičské oprávnění vlastní [za dodržování odpovídá : ....... (konkretizovat)];

- před obsluhou mechanizmu je zaměstnanec, který ji bude obsluhovat, seznámen s návodem pro obsluhu a vyhodnocením rizik. Provede .....(konkretizovat);

- udržování, seřizování, čištění a opravu strojů je možno provádět pouze za jejich klidu (zastavení mechanizmu, shození řemenů, vypřažení tahounů apod.);

- oprava na mechanizmech, kde je třeba určitá kvalifikace (tlakové nádoby, elektroinstalace apod.) smějí provádět pouze osoby s kvalifikací pro tuto činnost ........... (vhodné konkretizovat osoby k této činnosti k dispozici);

- doplňkoví pohonných hmot se provádí jen za klidu mechanizačního prostředku, motor musí být vypnut (při této činnosti je zakázáno kouřit a manipulovat s ohněm);

- při přepravě strojů na pozemních komunikacích je nutno dodržovat příslušná ustanovení pravidel silničního provozu (viz. zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů);

- zákaz seskakování a naskakování na mechanizmus během jízd;

- dodržovat bezpečné zásady při připojování a odpojování pracovního stroje za tahač.

 Komentář k tomuto požadavku:

Tuto činnost provádět na zpevněné ploše, tažné vozidlo vždy řídit z místa obsluhy /tj. sedícím řidičem/. Zakázaný způsob - řidič zařadí pomalý zpětný chod, vystoupí z vozidla a sám jde připojované vozidlo zapojit. Je zakázán nájezd připojovaného vozidla na vozidlo tažné (s výjimkou přívěsů za osobní vozidla). Správný postup - řidič, který couvá k tažnému vozidlu, ve vzdálenosti cca 25 cm zastaví a umožní osobě, která připojování provádí, vstoupit do prostoru připojování a provést nezbytné manipulace. Na smluvené znamení se pak opět rozjede a dokončí couvání na doraz závěsného zařízení. Po spojení je řidič povinen zkontrolovat spojení a zajištění závěsného zařízení)];

- přeprava osob možná pouze, je-li to povoleno (viz § 48 a § 51 zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) ........... (vhodné konkretizovat, pro které mechanizmy u zaměstnavatele přichází v úvahu včetně určení osoby, která bude kontrolovat dodržování);

- rychlost jízdy přizpůsobit klimatickým podmínkám a stavu komunikací a terénu;

- dbát zvýšené opatrnosti při otáčení a couvání (pokud nelze zajistit dostatečný výhled, je nutno zajistit pomoc navádějící osoby),

- .............. (konkretizovat další požadavky zaměstnavatele).

1.4 Specifické požadavky pro některé mechanizmy

Traktory:

- vyžadováno řidičské oprávnění

Komentář k tomuto požadavku:

Řidičské oprávnění skupiny B pro traktory a pracovní stroje samojízdné, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg podle § 81 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. nebo T (pro traktory a pracovní stroje samojízdné; k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo - § 81 odst. 16 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů);

před započetím jízdy kontrola technického stavu traktoru, včetně připojené agregace, zejména zajištění proti odpojení a správné zapojení hadic brzd a dalších hydraulických agregátů (v případě zjištění poruchy nebo závadného stavu by neměl být traktor nebo agregace k jízdě použit);

zákaz přepravy osob mimo kabinu nebo na připojené agregaci (viz též § 51 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů);

zákaz jízdy ze svahu bez zařazení převodového stupně (§ 7 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů);

při nasazení v kopcovitých terénech musí být respektována svahová dostupnost stroje, která je uvedena v technických podmínkách (včetně připojeného mechanismu) a vyznačena na viditelném místě v kabině. Mělo by být samozřejmostí, že na svahu řídí traktor zkušený řidič, který zná terénní podmínky a chování soupravy (poznámka: svažitost terénu je uvedena v katastrálních mapách);

při vyprošťování uvízlého mechanismu je zakázáno komukoli se zdržovat v blízkosti mimořádné situace, zejména tažného lana. Musí se předvídat potencionální riziko nezdařeného pokusu, přetržení lana, převrácení stroje apod. Práce řídí určený nejzkušenější pracovník. Je-li traktor, který nestartuje, roztahován, musí se použít pouze tažná tyč, nikdy ne lano nebo řetěz;

při seřizování, opravě, uvolňování překážek na agregaci za traktorem musí traktorista vypnout náhon kloubového hřídele traktoru, aby zamezil nebezpečí úrazu rotujícími částmi - zvláštní důraz při manipulaci u sběracích ústrojí a kasačů zemědělské techniky. V některých případech, které jsou konkrétně definovány v návodech k obsluze, je možno seřizovat přesným bezpečným postupem ústrojí za chodu. Traktor, resp. agregace, se proti možnému samovolnému pohybu vždy zajišťuje aretací ruční brzdou a klíny;

je-li při provozu zemědělské mechanizace přítomen pomocník, musí být dohodnuta přesná a nezaměnitelná signalizace mezi ním a řidičem, a to jak slovní, tak i posuňková (využít požadavky přílohy nařízení vlády č. 375/2017 Sb.);

 - .............. (konkretizovat další požadavky zaměstnavatele).

Secí a sázecí stroje, rozmetadla chlévské mrvy a sklízecí stroje

- všechny silové převody těchto mechanismů musí být zakryty ochrannými kryty;

- za chodu je zakázána jakákoli manipulace v blízkosti rozrušovacího, secího, sklizňového a dalších ústrojí;

- obsluhuje-li pomocník secí stroj s mechanickým čechračem, musí se zamezit styku rukou s pohybujícím se prvkem použitím ochranné mříže nebo odsunovače rukou (u starších zařízení vhodnou pracovní pomůckou);

- rozmetadla chlévské mrvy nebo jiných organických hnojiv musí být vybavena ochrannou stěnou do prostoru kabiny traktoru (při použití výkonného rozmetadla je doporučena bezpečnostní vzdálenost ostatních osob nejméně 30 metrů od stroje);

- obsluhovatel sklízecí mlátičky (kombajnu) musí bezpečně ovládat a seřizovat stroj (detailně musí ovládat seřizování a pracovní postupy nastavení technologického celku včetně bezpečnostních požadavků a funkčnost sdělovačů na displeji kontrolního systému). Při výměně nebo čištění žací kosy musí být lišta zajištěna podložením proti možnému klesnutí. Musí být použity přípravky k zasunutí kosy do vodítek, která zabraňují sesmeknutí a pořezání rukou. Obsluhovatelé kombajnů starších typů musí mít k dispozici ochranné pomůcky, které je chrání před účinky prachu a sálavého tepla;

- obsluhovatel kombajnu musí sledovat obilní porost tak, aby předešel střetu s překážkou (meliorační skruže, velké balvany, apod.). [poznámka: majitel pozemků je povinen překážky označit, nebo vhodným způsobem obsluhovatele kombajnu s terénními podmínkami seznámit. Doporučuje se obilní sklízecí mlátičky, řezačky píce a další účelové stroje (pokud nejsou vybaveny již od výrobce) opatřit detektorem kovů, čímž se omezí poškození stroje a následné riziko vzniklé v souvislosti s prováděnou opravou];

- oprava, údržba, odstraňování závad vzniklých zahlcením sekacích, přihrabovacích, sběracích, drtících a ostatních ústrojí nesmí být prováděna za chodu; obsluha musí mít k dispozici přiměřené pomůcky. Při organizaci sklízecích prací transportu produktů prvotní zemědělské výroby a souběhu několika strojů na jednom pracovišti musí být práce organizovány srozumitelným a účastníky přijatým organizačním postupem;

- při sklizni okopanin mechanizací, především brambor, musí být provedena desikace natí nebo mechanické rozrušení lodyh;

- nasazení kombinovaných sklízečů brambor a následný transport do skladovacího prostoru se musí organizačně zvládnout tak, aby byly dodrženy již citované požadavky na koordinovaný pracovní postup s ohledem na minimalizaci pracovních rizik. Na kombajnu se nesmí kromě pracovníků pověřených jeho obsluhou nikdo zdržovat nebo se pohybovat v blízkosti a před vyorávacím ústrojím;

- na třídiči kombajnu mohou pracovat pouze osoby konkrétně proškolené a seznámené s pracovním postupem - .......... (konkretizovat, kdo u zaměstnavatele zajišťuje);

- řidič kombajnu nebo řidič traktoru musí sledovat i pracoviště na přívěsném stroji, musí mít dostatečný vizuální kontakt, účelově využít zpětných zrcadel, mít dohodnutou jednoznačnou signalizaci (viz příloha nařízení vlády č. 375/2017 Sb.) apod.;

- brambory se mohou třídit buď přímo na sklízecím zařízení, nebo na jednoúčelové mechanické třídičce brambor (rozhodující je uspořádání obslužných míst, která musí být bezpečná, s možností okamžitého zastavení technologie v případě nebezpečí);

- .............. (konkretizovat další požadavky zaměstnavatele).

1.5. Další činnosti rostlinné výroby

1.5.1 Sadařství, zahradnictví, vinařství, pěstování a sklizeň chmele

- nebezpečí z klimatických podmínek - nadměrné teplo zejména z přímého ozáření sluncem, přehřátí organizmu (úpal, úžeh);

- nebezpečí poštípaní hmyzem či přisátí klíštěte (borelióza, klíšťová encefalitida);

- zásah bleskem při práci na volné ploše při bouřce;

- na ruční práce v sadařství (kopání jam, zatloukání kůlů, okopávání, průklest apod.) je možno používat pouze

Nahrávám...
Nahrávám...