dnes je 10.8.2022

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele stanovící postupy ve firmě při používání psa při práci

5.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.20
Vnitřní předpis zaměstnavatele stanovící postupy ve firmě při používání psa při práci

JUDr. Anna Janáková

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE

STANOVÍCÍ POSTUPY VE FIRMĚ PŘI POUŽÍVÁNÍ PSA PŘI PRÁCI

 

Zaměstnavatel ........................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

zastoupený ............................................

 

Ke splnění povinností ohledně přecházení ohrožení života a zdraví při práci ve smyslu ust. § 101 - § 103 zákoníku práce a k zajištění vhodné organizace práce a stanovení pracovních postupů ve smyslu ust. § 5 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

vydávám tento

 

vnitřní předpis

stanovící postupy ve firmě při používání psa v práci.

 

1. Práce, při kterých bude používán pes

1. Ve firmě bude k práci .................. (uvede se konkrétní práce, např. noční hlídač, ostraha staveniště, ostraha objektu podniku) používán pes.

2. U psa se budou střídat.............. (uvést počet) psovodů, z nichž psovod, který se psem pracuje v denní směně, bude zároveň ošetřovatelem psa.

 

2. Péče o psa

1. Pro pracovní psy je v areálu závodu vedle vrátnice zbudován zastřešený kotec s výběhem uzavřeným pletivem, kde pes tráví čas, kdy s příslušným zaměstnancem nepracuje. O čistotu a údržbu kotce s výběhem pečuje ošetřovatel......... ... (identifikace odpovědného zaměstnance); úklid se provádí denně.

2. O žrádlo a pití psa pečuje ošetřovatel................ (identifikace odpovědného zaměstnance). Žrádlo pro psa nakupuje.......... (identifikace odpovědného zaměstnance) a jeho zásoba se skladuje v..............

3. Ošetřovatel dbá o zdravotní stav psa a o jeho fyzickou a psychickou pohodu (např. též pravidelné proběhnutí psa).

4. Ošetřovatel zajišťuje zdravotní péči o psa u veterinárního lékaře .......................(identifikace příslušného zdravotnického zařízení).

 

3. Psovod

Psovod je povinen:

  dodržovat stanovené pracovní postupy,

  dodržovat stanovenou organizaci práci,

  dodržovat opatření zaměstnavatele k minimalizaci rizik práce se psem,

  zúčastňovat se školení a výcviku práce se psem,

  používat stanovené osobní ochranné prostředky,

  dbát o potřeby psa (pití, stín apod.).

 

4. Pracovní postup a organizace práce

1. Práce ........... (např. ostrahy firmy) je organizována následovně:........................

2. Pracovní postup ..............(např. při kontrole firemního areálu při kompletní obchůzce) je následující:

3. Po skončení práce se psem je psovod povinen psa zavést do kotce s výběhem a řádně ho uzavřít a zkontrolovat, případně doplnit čerstvou vodu.

4. Při pohybu se psem ve veřejných prostorách je třeba opatřit psa náhubkem.

 

5. Závěrečná ustanovení

1. Předpis byl dne .......................projednán s odborovou organizací ................a zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ................(pokud u zaměstnavatele působí).

2. Písemné vyhotovení tohoto vnitřního předpisu obdrží každý vedoucí zaměstnanec firmy.

3. Kontrolou dodržování tohoto vnitřního předpisu pověřuji............... (identifikace odpovědné osoby).

4. Nabytím účinnosti tohoto vnitřního předpisu se ruší vnitřní předpis............... vydaný k této problematice dne....... a nahrazuje tímto vnitřním předpisem novým.

5. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem.................

 

V ..................... dne...................

.........................................................

razítko zaměstnavatele a podpis jeho

oprávněného zástupce

 

 

Komentář:

Používání psa k plnění pracovních úkolů, např. ostrahy objektu firmy, může být jednou z činností, ze kterých se skládá práce např. vrátného či ostrahy podniku. Taková práce je vlastně kombinovaná a zahrnuje v sobě vlastně minimálně dvě činnosti:

 • vlastní činnost: jako např. strážný, vrátný, pastevec, bezpečnostní pracovník, pracovník ostrahy, záchranář apod. (ostraha a ochrana objektu, prostor, stáda) a

 • činnost se psem: psovod popř. ošetřovatel.

 

Práce se psem nemůže být nařízena, ale musí být dohodnuta v pracovní smlouvě. O práci se psem musí být vzájemná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V pracovní smlouvě nebo v některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tedy bude uvedeno jako druh práce např.: strážný - psovod, bezpečnostní pracovník - psovod, pastevec - psovod.

 

Psovod

Zaměstnanec, který bude pracovat v zaměstnání též jako psovod musí zejména:

 • mít zdravotní způsobilost nejen pro základní práci (strážný, vrátný, apod.) ale též pro práci psovoda (kontraindikací může být například alergie),

 • mít zdravotní způsobilost pro noční práci (pokud jde například o nočního hlídače),

 • být spolehlivý, odpovědný a samostatný,

 • mít vztah ke psům (nesmí se jich například bát) a mít znalosti o jejich chování a schopnostech,

 • mít znalosti o tom, jak vést psa k práci a jak ovládat jeho chování a řídit jeho jednání,

 • mít znalosti o tom, jaké potřeby pes má a jak se starat o psa,

 • znát zaměstnavatelem stanovenou organizaci práce a stanovené pracovní postupy pro práci se psem a tyto při práci dodržovat.

 

Zaměstnavatel může k jednomu psovi určit i více psovodů, střídají-li se v práci se psem. Bylo by výhodné, aby jeden ze psovodů měl pozici ošetřovatele psa; tento zaměstnanec by završoval péči psovodů o psa.

 

Pracovní pes

Pro konkrétní práci by měl zaměstnavatel zvolit vhodné plemeno psa; důležité jsou povahové vlastnosti psa, jako temperament, sociální chování apod. Jiné plemeno bude vhodné pro ostrahu objektů, jiné pro ochranu stáda ovcí, jiné jako pes - záchranář.

 

Pes určený pro práci se zaměstnancem může být ve vlastnictví:

 • firmy, která pořídila k tomu, aby byl určenými zaměstnanci používán k práci,

 • samotného zaměstnance, který práci kombinovanou s prací psovoda vykonává.

 

Zákoník práce výslovně neřeší použití vlastního psa zaměstnance při práci u zaměstnavatele. Nicméně jsem názoru, že ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o používání zaměstnancova psa k práci by mělo řešit otázky náhrady za používání psa při práci, jakož i podmínky tohoto používání. Pokud se týče finančních náhrad, lze doporučit

Nahrávám...
Nahrávám...