dnes je 27.3.2023

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provádění pravidelných kontrol a revizí elektrických zařízení

16.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.22.1
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provádění pravidelných kontrol a revizí elektrických zařízení

Ing. Jaroslav Melen

PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE UPRAVUJÍCÍ ODPOVĚDNOST ZA ZAJIŠTĚNÍ PROVÁDĚNÍ
PRAVIDELNÝCH KONTROL A REVIZÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ..................................

Odpovědnost za to, že elektrická zařízení (dále jen “el. zařízení“) provozovaná v rámci firmy ............... budou pravidelně kontrolována a revidována v souladu s právními předpisy1), průvodní dokumentací výrobců2) nebo průvodní dokumentací zhotovitelů (dodavatelů) el. instalací3), místními provozními bezpečnostními předpisy4) a v souladu s požadavky obsaženými v příslušné české technické normě5), přenáším v souladu s Pracovním řádem firmy ze dne ............... na ............... (funkce a jméno).

Aniž by byly dotčeny Vaše základní povinnosti dané § 301 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, případně pravomoci vyplývající z Organizačního řádu ze dne ............... a Pracovního řádu firmy, stanovuji:

I. rozsah pravomocí spojených touto odpovědností takto:

1. Vyžadovat od zaměstnance pověřeného úkoly v prevenci rizik6), informace o platných místních provozních bezpečnostních předpisech firmy.

2. Vyžadovat na příslušném vedoucím výrobního - provozního úseku, na kterém na kterém byla aktivována el. zařízení předání informací nutných pro pravidelné kontroly7) a pravidelné revize8) těchto zařízení a podle potřeby k jejich komplexnímu provedení i zajištění příslušných specialistů.

3. Vyžadovat na zaměstnanci pověřeném řízením provozu údržby el. zařízení a na vedoucích výrobních - provozních úseků firmy, součinnost nutnou k provádění pravidelných9), případně mimořádných10) revizí a kontrol el. zařízení v podobě:

a. zpřístupnění protokolů o určení druhů prostředí11), resp. o určení vnějších vlivů,12)

b. zpřístupnění průvodní dokumentace výrobců a/nebo průvodních dokumentací zhotovitelů (dodavatelů) el. instalací a provozní dokumentace13) strojů a technických zařízení podléhajících pravidelným revizím jejich el. částí,

c. vyžádaného doprovodu odborně způsobilým zaměstnancem14), minimálně k zajištění provedení, pro revize el. zařízení nutných zajišťovacích úkonů15) pro revidovaná zařízení, znalým rozmístění elektrických zřízení podléhajících pravidelným kontrolám a pravidelným revizím.

4. Vyžadovat na zaměstnanci pověřeném řízením provozu údržby el. zařízení a vedoucích výrobních - provozních úseků firmy, součinnost nutnou k provádění průběžných kontrol, odstraňování závad zjištěných při pravidelných a/nebo mimořádných revizích el. zařízení, stejně tak jako při kontrolách el. zařízení.

5. Z titulu zastávané funkce být neopomenutelným účastníkem při tvorbě smluv o dílo16), kdy předmětem díla má být montáž, případně oprava nebo údržba el. zařízení na Vám, pro zajištění pravidelných revizí a kontrol el. zařízení, vymezeném úseku firmy.

6. Z titulu zastávané funkce vstupovat, za účelem kontroly:

a. plnění předmětu díla (kdy předmětem díla byla montáž, oprava a/nebo údržba el. zařízení) a staveb podle stavebního zákona17), do obchodního vztahu upravujícího činnost zhotovitele díla podle předmětné smlouvy,

b. plnění kontrolní činnosti, do obchodního vztahu upravujícího činnost vykonavatele kontroly (revizí a/nebo pravidelných kontrol el. zařízení) podle předmětné smlouvy.

7. Z titulu zastávané funkce:

a. být za firmu neopomenutelným účastníkem při přejímacích řízeních dodávek děl (kdy předmětem díla byla montáž, oprava a/nebo údržba el. zařízení) a staveb podle stavebního zákona.

b. být neopomenutelným účastníkem při přípravě tvorby smluv o kontrolní činnosti18) k provádění pravidelných revizí a/nebo pravidelných kontrol el. zařízení dodavatelský způsobem.

II. rozsah povinností spojených touto odpovědností takto:

1. Ve spolupráci se zaměstnancem pověřeným řízením provozu údržby el. zařízení a vedoucími výrobních - provozních úseků firmy, vypracovávat plány pravidelných revizí el. zařízení a kontrol el. zařízení firmy na období 5 -10 let.

2. Výsledky pravidelných, případně mimořádných revizí a pravidelných kontrol el. zařízení projednávat s příslušnými vedoucími výrobních - provozních úseků firmy, na kterých byly revize a/nebo pravidelné kontroly provedeny.

3. Zajistit, aby kontrolní a revizní záznamy byly vedeny způsobem, který umožní jejich uchovávání a využívání po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici jak osobám vykonávajícím na zařízeních konkrétní pracovní činnost19), tak i dozorovým20) a kontrolním orgánům21).

4. Spolupracovat s příslušnými vedoucími výrobních - provozních úseků firmy při vypracování jejich návrhů na odstraňování závad zjištěných při pravidelných, případně mimořádných revizích a při pravidelných kontrolách el. zařízení, které mají příčiny v obsluze těchto zařízení a zejména které mají příčiny v jejich technickém stavu.

5. Kontrolovat plnění plánu revizí a kontrol podle bodu 1. a jejich výsledky, spolu s návrhy opatření, předkládat v souladu s Pracovním řádem vedení firmy.

6. Provádět průběžnou kontrolu odstraňování závad zjištěných při pravidelných a/nebo mimořádných revizích a pravidelných kontrolách el. zařízení. Výsledky kontrol předkládat v souladu s Pracovním řádem vedení firmy.

7. Průběžně s prováděním revizí a pravidelných kontrol el. zařízení a kontrol odstraňování při nich zjištěných závad. předkládat, na základě získaných poznatků s jejich údržbou, návrhy na aktualizaci interního předpisu firmy o pravidlech údržby el. zařízení.

8. Účastnit se jednání firemní komise pro určení vnějších vlivů, kterým má být vystaveno el. zařízení každého z výrobního - provozního úseku firmy.

9. Z titulu zastávané funkce být členem zkušební komisi pro zkoušky a přezkušování22) zaměstnanců pověřovaných konkrétní pracovní činností na el. zařízeních firmy.

V............... dne.............. 20..

Vypracoval........................................

Schválil ......................................

Komentář:

Pod pojmem „elektrická zařízení” se rozumí všechna zařízení, která ke své činnosti nebo působení využívají účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů. Elektrické zařízení nebo jeho části se skládají z elektrických obvodů, elektrické instalace a elektrických předmětů.

S ohledem a tuto definici (vycházející z ČSN 33 0010:1984 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy), je při tom třeba, zejména s ohledem na zajištění provádění pravidelných revizí a kontrol, pod tímto pojmem rozumět i elektrickou výzbroj na elektrickou instalaci budov - objektů (pro kterou platí soubor norem ČSN 33 2000 Elektrické instalace budov1 připojených technických zařízení. Technických zařízení jako součástí výrobních a pracovních prostředků a zařízení, např. strojních zařízení, zdvihacích zařízení, zařízení pro plynulou dopravu nákladů, průmyslových robotů apod. To proto, že nejen jejich funkce, ale i bezpečnost je zajišťována elektrickými předměty a/nebo sestavou vzájemně spojených elektrických předmětů s koordinovanými charakteristikami.

Proto se pro účely tohoto vnitřního předpisu rozumí elektrickým zařízením el. instalace budov, výše zmíněná technická zařízení, stejně tak jako přístroje a nářadí, které ke své činnosti nebo působení využívají účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů.

Poznámka

Na tomto místě je třeba ještě uvést další pojem, se kterým se můžeme setkat a to „vyhrazená elektrická technická zařízení” ve smyslu § 6b zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tak jak o nich pojednává vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních). Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. června 2010 a byla jí zrušena vyhláška č. 20/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou byla určena vyhrazená elektrická zařízení a stanoveny některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

(1) Ne všechna „elektrická zařízení” jsou „vyhrazenými elektrickými technickými zařízeními”. Za „vyhrazená elektrická technická zařízení” považujeme podle citované vyhlášky - viz její Příloha č. 1 k vyhlášce č. 73/2010 Sb. - jen tato „elektrická zařízení”:

Zařízení třídyI.  
Skupina A   Zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu  
Skupina B   Zařízení pracovišť z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných působením vnějších vlivů; nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové dokumentace  
Skupina C   Zařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních  
Skupina D   Zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob  
Skupina E   Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud jsou součástí zařízení uvedených ve skupinách A až D  

Podstatné u těchto zařízení (třídy I.) jsou tyto skutečnosti:

- Zahájení montáže zařízení třídy I. oznamují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které mohou provádět montáž, opravy, revize a zkoušky těchto zařízení jen na základě oprávnění2 vydaného organizací státního odborného dozoru, bez zbytečného odkladu organizací státního odborného dozoru.

- Zařízení třídy I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska3 organizace státního odborného dozoru.

POZOR

Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, byla zrušena jeho vyhl č. 137/1998 Sb. Tím padla definice podle § 3 písm. e) stavby pro shromažďování většího počtu osob, jako stavby s alespoň s jedním prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2 (konferenční sály, divadla, kina, koncertní síně, taneční sály, sportovní haly, tribuny apod.).

Podle § 3 písm. b) nové vyhl. se stavbou se shromažďovacím prostorem rozumí stavba, ve které se nachází prostor určený pro shromažďování osob, v němž počet a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty a je určena ke kulturním, sportovním a obdobným účelům.

Normovou hodnotou pak podle písm. k) je:

konkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnota, návrhová metoda, národně stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený v příslušné české technické normě, jehož dodržení se považuje za splnění požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky.

Podle názoru autora je proto třeba se řídit ČSN 73 0831:2011 - Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory.- ve znění změny Z1 z 2/2013

Norma ČSN 73 0831 v čl. 4.4 písm. b) definuje vnitřní shromažďovací prostor, jako každý prostor určený pro 250 a více osob, v němž současně na jednu osobu připadá půdorysná plocha do 5 m2 včetně. Takto se podle normy posupuje tehdy, nejedná-li se podle písm. a) cit. článku o shromažďovací prostory uvedené v její Normativní příloze A, pro jednotlivá výšková pásma VP 1, VP2 a VP3.

Z pohledu požární bezpečnost se vnitřní shromažďovací prostory podle čl. 4.3 cit. normy posuzují podle jejich výškové polohy - viz výřez z cit. normy jako obrázek:

Přičemž pro výškové pásmo VP2 je vůči velikosti shromažďovacího prostoru (min. 250 osob)

bezpečnostní součinitel 1,5 a pro výškové pásmo VP3 pak 2,0

Zařízení třídy II.  
Skupina A   Zařízení užívaná k výrobě, přeměně, přenosu, rozvodu nebo užití elektrické energie s napěťovými převody vysokého napětí (vn), velmi vysokého napětí (vvn) nebo zvláště vysokého napětí (zvn) se jmenovitým výkonem nad 5 MW  
Skupina B   Zařízení o napětí nad 1000 V střídavých a 1500 V stejnosměrných nesloužící pro veřejný rozvod podle energetického zákona s přenášeným výkonem větším než 1 MW  
Skupina C   Zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím požáru  
Skupina D   Zařízení neuvedená ve třídě I. s proudem a napětím převyšujícím bezpečné hodnoty podle příslušných technických norem  
Skupina E   Zařízení silničních vozidel s vestavěným elektrickým vybavením a zařízení sloužící k připojení těchto vozidel na parkovištích a v kempech  
Skupina F   Zařízení v objektech pro přechodné ubytování fyzických osob  
Skupina G   Zařízení prozatímních stavenišť a zařízení ve stavbách, ve kterých jsou prováděny bourací práce  
Skupina H   Zvláštní a prozatímní zařízení určená k používání na výstavištích, v lunaparcích, v prozatímních scénických zařízeních, při dočasných kulturních a zábavních akcích, prozatímní zařízení pro zvukové a obrazové přenosy  
Skupina I   Zařízení v zemědělských stavbách  
Skupina J   Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny neuvedená ve třídě I. skupině E  

Podstatné u těchto zařízení (třídy II.) je, jako u každého „elektrického zařízení”, že:

- u každé její skupiny musí být před jeho uvedením do provozu osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v souladu s technickou dokumentací; osvědčení provádí revizní technik s platným osvědčením4 příslušného druhu a rozsahu podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

Odpovědnost za technický stav jakéhokoliv zařízení provozovaného organizací a/nebo podnikající fyzickou osobou, tudíž i elektrického, se realizuje odpovědností za jeho údržbu. Organizace a/nebo podnikající fyzická osoba, provozující elektrické zařízení se zhostí uvedené odpovědnosti tím, že naplní povinnost - viz § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., zajistit v rámci preventivní údržby mj. i vykonání předepsaných kontrol zařízení (revize, zkoušky, prohlídky apod.) se zřetelem k podmínkám, za nichž je zařízení provozováno - viz § 3 odst. 4 písm. a) nař. vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a§ 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.

Pro tento účel musí mít organizace a/nebo podnikající fyzická osoba stanoveno, jak častou a jak kvalitní údržbu a kontrolu elektrických zařízení je třeba vyžadovat během předpokládané životnosti zařízení. K tomu musí mít určena a zdokumentována příslušná pravidla - viz § 3 odst. 4 písm. a) nař. vlády č. 101/2005 Sb., jak bylo doposud jen doporučeno v čl. 340.1. ČSN 33 2000-3:1996 - Norma ČSN 33 2000-3 z roku 1995 je nahrazena ČSN 33 2000-1 ed.2:2009 a její platnost skončila dnem 01.05.2011. Stejné ustanovení je převzato do ČSN 33 2000-1 ed.2 - viz kapitola 34 Údržba.

Kontroly el. zařízení musí být podle § 4 odst. 2 nař. vlády č. 378/2001 Sb. prováděny nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Upozornění

O podrobnostech provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů pojednává 5. kapitola normy ČSN 33 1600 ed. 2:2009 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.

Pokud jde o termíny pravidelných revizí, stejně tak jako zmíněných kontrol, nutno zdůraznit, že vydáním nař. vlády č. 101/2005 Sb. se nezrušila (ani nemohla) Tab. 1 normy pro revize elektrických zařízení ČSN 33 1500, ale přenesla odpovědnost za stanovení jejich lhůt přímo na zaměstnavatele zákonem č. 309/2006 Sb. (kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Neboť je to jedině on, kdo, nejen pro stanovení termínů revizí a kontrol, může objektivně vyhodnotit výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, získaných za dobu provozu a používání pracoviště, a tak je stanovit objektivně. Samozřejmě současně s přihlédnutím k doporučením výrobců a způsobu používání, k rizikovým faktorům způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a požadavkům konkrétního pracoviště.

Je třeba zdůraznit, že pro postup revizí elektrických zařízení připojovaných na elektrické instalace budov - objektů, jako zmíněnou součást výrobních a pracovních prostředků a zařízení, platí podle 5. kapitoly ČSN 33 1500, ve znění změny 3, průvodní dokumentace výrobce nebo dodavatele - zhotovitele díla - el. instalace, a že k jejich revizi - ověření z hlediska základních požadavků bezpečnosti, které jsou na ně kladeny, tj. zda je zajištěno, že osoby a majetek budou přiměřeně chráněny před nebezpečími, která mohou elektrická zařízení způsobovat, mohou a v řadě případů proto i musí být přizváni příslušní specialisté.

Pouze a jedině k plnění těchto úkolů může provozující organizace nebo podnikající fyzická osoba, v situaci, kdy je rozhodnuto revize el. zařízení a/nebo i pravidelné kontroly „nakupovat” od dodavatele, činit někoho - rozuměno pouze svého zaměstnance - odpovědným za jejich zajištění.

V takové situaci je třeba, aby organizace a/nebo podnikající fyzická osoba měla takového zaměstnanec, který je nejen schopen předmět revizí el. zařízení, stejně tak jako kontrol do smlouvy jasně obsahově formulovat tak, jako by revize - kontroly měl sám v rámci firmy provádět, ale aby mu byla dána i odpovídající pravomoc ke kontrole plnění odpovídající smlouvy.

Zaměstnanec, na kterého organizace a/nebo podnikající fyzická osoba přenese takovouto odpovědnost, rozhodně nemusí mít odbornou způsobilost v elektrotechnice podle § 9 vyhl. č. 50/1978 Sb., ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb., tj. vlastnit osvědčení k provádění revizí el. zařízení, ale musí mít pravomoc k zabezpečení úkolů, spojených s takovouto odpovědností.

Pouze a jedině k plnění těchto úkolů může provozující organizace a/nebo podnikající fyzická osoba, v situaci, kdy je rozhodnuto revize el. zařízení nebo i pravidelné kontroly „nakupovat“ od dodavatele, činit někoho - rozuměno pouze svého zaměstnance - odpovědným za jejich zajištění.

V takové situaci je třeba, aby organizace a/nebo podnikající fyzická osoba měla takového zaměstnanec, který je nejen schopen předmět revizí el. zařízení, stejně tak jako kontrol do smlouvy jasně obsahově formulovat tak, jako by revize - kontroly měl sám v rámci firmy provádět, ale aby mu byla dána i odpovídající pravomoc ke kontrole plnění odpovídající smlouvy.

Podle druhu elektrického zařízení jsou osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí elektrických zařízení rozdělena do 2 a podle rozsahu do 4 kategorií. Ty se dají rozpoznat podle znaků v Evidenčním čísle osvědčení, vydávaných organizací státního odborného dozoru - viz nahoře vzpomenutá Vyhláška č. 73/2010 Sb.

DRUH oprávnění  
A   Zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu  
B   Zařízení v objektech s nebezpečím výbuchu  
ROZSAH oprávnění  
Nahrávám...
Nahrávám...