dnes je 18.5.2024

Input:

Vyhrazená elektrická technická zařízení

14.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.6.4
Vyhrazená elektrická technická zařízení

Ing. Miloslav Kočí

Související předpisy

  • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí zejména ust. § 3 odst. 4, Příloha body 2.1.1 – 2.1.9.

  • Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

  • Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

  • (33 1500) ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

  • (34 3100) ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

Definice vyhrazených el. zařízení

Vyhrazená elektrická zařízení jsou zařízení:

  • - pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace,
  • - určená pro ochranu před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Zařazení do tříd a skupin

Vyhláška zařazuje v příloze č. 1 el. zařízení do tříd a skupin:

Třída I. Skupina A – zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu,

Skupina B - na pracovištích z hlediska úrazu el. proudem zvlášť nebezpečných,

Skupina C - v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních,

Skupina D - ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob,

Skupina E - pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny u skupin A -D.

Třída II – ostatní el. zařízení rozdělená do 9 skupin A –J.

Bezpečnostní požadavky

Bezpečnostní požadavky pro vyhrazená elektrická technická zařízení obsahuje Příloha č. 2 vyhlášky.

U výrobků stanovených pro posuzování shody podle zák. č. 22/1997 Sb. a příslušných prováděcích nařízení vlády se bezpečnostní požadavky považují za splněné.

Oprávnění

Oprávnění pro provádění revizí, montáží, oprav a zkoušek el. zařízení podle § 6a) odst. 1c) zákona č. 174/1968 Sb.potřebují organizace a fyzické osoby, které podnikaní v oboru vyhrazených elektrických zařízení mají jako hlavní činnost. Je podmínkou pro získání živnostenského listu (zákon č. 455/1991 Sb., příloha 2) na tyto činnosti. Druhy oprávnění jsou uvedeny v Příloze 2 vyhl. č. 73/2010 Sb..

Výchozí revize

Před uvedením el. zařízení do provozu musí být revizním technikem osvědčena jeho bezpečnost za podmínek stanovených právními i ostatním předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v souladu s technickou dokumentací (výchozí revize).

Pravidelné revize

Pravidelné revize el. zařízení v provozu mohou provádět jen revizní technici podle § 6c) odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., respektive podle § 12 odst. 2 vyhlášky č. 50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Termíny revizí stanoví zaměstnavatel podle § 3 odst. 4 nař. vl. č. 101/2005 Sb.. Informativně jsou uvedeny v ČSN 33 1500 a stanovují se v rozmezí 0,5 – 5 let podle vnějších vlivů (prostředí) a druhu objektů.

Odborná způsobilost v elektrotechnice

Kvalifikace osob pro činnosti na el. zařízení a povinnosti organizací v souvislostí s touto kvalifikací řeší vyhl. č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Rozlišuje následující kvalifikace.

Pracovníci bez elektrotechnického vzdělání

Pracovníci bez elektrotechnického vzdělání se dělí na:

pracovníky seznámené (§ 3 vyhl. č. 50/1978 Sb.),

pracovníky poučené (§ 4 vyhl. č. 50/1978 Sb.).

Pracovníci seznámení

Všichni zaměstnanci musí být zaměstnavatelem seznámeni s tím co na el. zařízeních mohou a co nesmějí provádět. Rovněž musí být seznámení s návody pro obsluhu el. zařízení, které při své práci používají, jakož i s informací, kde se dá el. zařízení vypnout.

Pracovníci seznámení nesmějí přijít do styku s odkrytými živými částmi el. zařízení.

Pracovníci poučení

Pracovníci poučení jsou vyšším stupněm kvalifikace. Zaměstnavatel musí zajistit jejich seznámení s předpisy, které se na jejich konkrétní činnost na el. zařízení vztahují. Musí být upozorněni na možné ohrožení el. zařízeními a seznámeni s první pomocí při úrazu el. proudem. Ze zápisu o poučení musí být jasné, jakou konkrétní činnost na el. zařízení bude pracovník provádět.

Pracovníci s elektrotechnickým vzděláním

Tito pracovníci musí mít odborné vzdělání, dále zaškolení, určitou praxi a složenou odbornou zkoušku. Skupina s elektrotechnickou

Nahrávám...
Nahrávám...