dnes je 11.6.2023

Input:

Vývoj právní úpravy závodní preventivní péče

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.2
Vývoj právní úpravy závodní preventivní péče

JUDr. Anna Janáková

Závodní preventivní péče

Péče o zdraví pracujících byla zakotvena v šedesátých letech minulého století do zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Zákon upravoval vytváření a ochranu zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce a zabezpečování zdravotnických služeb.

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci

K provedení zákona č. 20/1966 Sb., byla vydána směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku ministerstva zdravotnictví o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (registrované v částce 2/1968 Sb.), ve znění směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 17/1970 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci (registrované v částce 20/1970 Sb.), která byla jediným komplexním právním předpisem řešícím zdravotní způsobilost k práci platícím ještě na začátku roku 2012.

Na základě ratifikace úmluv Mezinárodní organizace práce č. 155 a č. 161 byl zákon č. 20/1966 Sb., v roce 1991 novelizován, upraven a doplněn o ustanovení řešící závodní preventivní péči. Jednalo se zejména o ustanovení § 9, § 18a, § 35a§ 40. Novela stanovila povinnost organizací zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči. Posláním závodní preventivní péče bylo zabezpečovat ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů, byly stanoveny úkoly závodní preventivní péče, možnost svobodné volby lékaře občanem při závodní preventivní péči byla vyloučena. V podrobnostech odkázala novela zákona č. 20/1966 Sb. na vyhlášku č. 145/1988 Sb.

Úhrady z veřejného zdravotního pojištění

Zákon č. 48/1977 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, stanovil v ust. § 35, že závodní preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů, a stanovil ty výkony a prohlídky, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

V souvislosti s přípravou na nový systém poskytování zdravotních služeb byl zákon č. 48/1977 Sb., novelizován a k 1. 1. 2012 bylo vypuštěno ustanovení § 35, které bylo podkladem pro úhrady stanovených úkonů závodní zdravotní péče z všeobecného zdravotního pojištění.

Dozor nad závodní preventivní péčí

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, stanovil zejména, že krajské hygienické stanici náleží vykonávat státní zdravotní dozor nad plněním povinnosti zajistit závodní preventivní péči a nad povinností zaměstnavatele poskytovat

Nahrávám...
Nahrávám...