dnes je 16.7.2024

Input:

Vývoj právní úpravy závodní preventivní péče

18.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.2
Vývoj právní úpravy závodní preventivní péče

JUDr. Anna Janáková

Závodní preventivní péče

Péče o zdraví pracujících byla zakotvena v šedesátých letech minulého století do zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Zákon upravoval vytváření a ochranu zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce a zabezpečování zdravotnických služeb.

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci

K provedení zákona č. 20/1966 Sb., byla vydána směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku ministerstva zdravotnictví o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (registrovaná v částce 2/1968 Sb.), ve znění směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 17/1970 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci (registrované v částce 20/1970 Sb.), která byla jediným komplexním právním předpisem řešícím zdravotní způsobilost k práci platícím ještě na začátku roku 2012.

Na základě ratifikace úmluv Mezinárodní organizace práce č. 155 a č. 161 byl zákon č. 20/1966 Sb., v roce 1991 novelizován, upraven a doplněn o ustanovení řešící závodní preventivní péči. Jednalo se zejména o ustanovení § 9, § 18a, § 35a§ 40. Novela stanovila povinnost organizací zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči. Posláním závodní preventivní péče bylo zabezpečovat ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů, byly stanoveny úkoly závodní preventivní péče, možnost svobodné volby lékaře občanem při závodní preventivní péči byla vyloučena. V podrobnostech odkázala novela zákona č. 20/1966 Sb. na vyhlášku č. 145/1988 Sb.

Úhrady z veřejného zdravotního pojištění

Zákon č. 48/1977 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, stanovil v ust. § 35, že závodní preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů, a stanovil ty výkony a prohlídky, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

V souvislosti s přípravou na nový systém poskytování zdravotních služeb byl zákon č. 48/1977 Sb., novelizován a k 1. 1. 2012 bylo vypuštěno ustanovení § 35, které bylo podkladem pro úhrady stanovených úkonů závodní zdravotní péče z všeobecného zdravotního pojištění.

Dozor nad závodní preventivní péčí

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, stanovil zejména, že krajské hygienické stanici náleží vykonávat státní zdravotní dozor nad plněním povinnosti zajistit závodní preventivní péči a nad povinností zaměstnavatele poskytovat zařízení závodní preventivní péče informace nutné k ochraně zdraví při práci. Krajské hygienické stanici dále bylo uloženo přezkoumávat na návrh zaměstnavatele opatření zařízení závodní preventivní péče ohledně žádosti zařízení závodní preventivní péče, aby zaměstnavatel zabezpečil neprodleně mimořádná měření faktorů pracovních podmínek.

Krajské hygienické stanici bylo dáno oprávnění stanovit pro výkon rizikových prací minimální rozsah a termíny sledování faktorů pracovních podmínek a minimální náplň a termíny periodických lékařských preventivních prohlídek a minimální náplň vstupních

Nahrávám...
Nahrávám...