dnes je 25.5.2024

Input:

Vzory záznamů o školení

13.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.8.6
Vzory záznamů o školení

Jan Lonsmín

Vzory záznamů o školení zaměstnanců o BOZP:

 1. Záznam o školení zaměstnanců.

  1. 1.1 Záznam o školení zaměstnanců – seznámení s dalšími souvisejícími předpisy, seznámení s pracovištěm, seznámení s obsluhou nářadí, technického zařízení, pracovních pomůcek, apod.

  2. 1.2 Záznam o seznámení zaměstnance, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena.

 2. Záznam o školení vedoucích zaměstnanců.

 3. Záznam o školení zaměstnanců jiných zaměstnavetelů a dalších osob, které se zdržují na pracovišti.

Záznam č. 1

Z Á Z N A M

o školení zaměstnanců v oblasti BOZP, provedeném v souladu s § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce

Zaměstnavatel: _____________________________________________

Org. jednotka: _______________ Profese: _________________________

Datum školení: ______________ Pracoviště: ______________________

Školení provedl: _____________ Podpis: _________________________

_____________ _________________________

Obsah školení:

Školení bylo provedeno v rozsahu osnovy č. 1, č. 2 a č. _____ s následujícími tématy:

 1. Obecné právní předpisy

 2. Zdravotní a hygienické předpisy související s bezpečností a hygienou práce

 3. Interní předpisy vyplývající z obecně závazných právních předpisů

 4. Bezpečnostně-technické předpisy

 5. Předpisy navazující nebo související s BOZP (návod k obsluze, ČSN, ČSN EN, interní pokyny, pravidla, apod.) – provádí přímý nadřízený – viz záznam č. 1.1

 6. Ověření znalostí – písemně testem

Potvrzuji svým podpisem, že jsem školení rozuměl(a).

                               
Seznam zaměstnanců Seznam zaměstnanců
Jméno Podpis Jméno Podpis

Záznam č. 1.1

Z Á Z N A M

o dalším školení zaměstnanců v oblasti BOZP,
provedeném v souladu s § 103 odst. 2
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce;

seznámení s dalšími souvisejícími předpisy, seznámení s pracovištěm,
seznámení s obsluhou nářadí, technického zařízení,
pracovních pomůcek

Zaměstnavatel: ________________________________________________

Org. jednotka: __________________ Profese: ________________________

Datum školení: _________________ Pracoviště: ______________________

Školení provedl: _________________ Podpis: ________________________

__________________ ________________________

Název předpisu, nářadí, pracovní pomůcky, technického zařízení, OOPP nebo druhu(ů) činnosti(í), (nehodící se škrtněte):

______________________________________________________________

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

Obsah školení:

Školení bylo provedeno v následujícím rozsahu (nehodící se škrtněte):

 1. Seznámení s návodem k obsluze, technickými normami, interními předpisy, pokyny, pravidly, apod. vztahujícími se k danému technickému zařízení nebo činnosti

 2. Praktické zacvičení

 3. Seznámení s pracovištěm (nebezpečná místa, rozmístění rozv. energ. zařízení, apod.)

 4. Ověření znalostí – ústním pohovorem

Potvrzuji svým podpisem, že jsem školení rozuměl(a).

                               
Seznam zaměstnanců Seznam zaměstnanců
Jméno Podpis Jméno Podpis

Záznam č. 1.2

Z Á Z N A M

o seznámení zaměstnance, ve smyslu § 103 odst. 1 písm. b)
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,
do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena

Zaměstnavatel: ________________________________________________

Profese: ____________________________ Pracoviště: _________________

Datum seznámení: ___________________

Seznámení provedl: __________________ Podpis: ____________________

Potvrzuji svým podpisem, že jsem zařazení vykonávané práce do kategorie rozuměl(a).

                               
Seznam zaměstnanců Seznam zaměstnanců
Jméno Podpis Jméno Podpis

Záznam č. 2

Z Á Z N A M

o  školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP,
provedeném v souladu s § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Zaměstnavatel: _______________________________________________

Org. jednotka: ________________ Profese: _________________________

Datum školení: _______________ Pracoviště: _______________________

Školení provedl: ______________ Podpis: __________________________

________________ _________________________

Obsah školení:

Školení bylo provedeno v rozsahu

Nahrávám...
Nahrávám...