dnes je 13.7.2024

Input:

Zajišťování úkolů v prevenci rizik

2.2.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.1.1
Zajišťování úkolů v prevenci rizik

MUDr. Vít Mareček

Vyhledávání zdrojů rizik, vyhodnocování neodstranitelných rizik

Povinnost:

Vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika, která se týkají výkonu práce, a přijímat opatření k jejich odstranění.

Odpovídá:

Zaměstnavatel

Provádí:

Zaměstnavatel (v případě, že zaměstnává nejvýše 25 zaměstnanců a má k tomu potřebné znalosti)

Zaměstnavatel (v případě, že zaměstnává 26 až 500 zaměstnanců a je k tomu odborně způsobilý podle zákona č. 309/2006 Sb.)

Zaměstnanec zaměstnavatele odborně způsobilý podle zákona č. 309/2006 Sb.

Jiná fyzická osoba odborně způsobilá podle zákona č. 309/2006 Sb.

Lhůta:

Soustavně (na všech pracovištích, u všech výrobních a pracovních prostředků, u všech profesí a pracovních činností)

Doklad:

Dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních k odstranění nebo minimalizaci působení neodstranitelných rizik

Způsob vedení dokumentace a její vzor stanovuje zaměstnavatel (např. tabulkové přehledy, katalogové listy apod.)

Předpis:

Zákon č. 262/2006 Sb.

Kontrola úrovně BOZP

Povinnost:

Kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek.

Odpovídá:

Zaměstnavatel

Provádí:

Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik

Lhůta:

Pravidelně (na všech pracovištích, u všech výrobních a pracovních prostředků, u všech profesí a pracovních činností; pravidelnost stanoví zaměstnavatel)

Doklad:

Záznam o provedených kontrolách (souvislost s dokumentací o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních k odstranění nebo minimalizaci působení neodstranitelných rizik

Předpis:

Zákon č. 262/2006 Sb.

Spolupráce zaměstnavatelů při zajišťování BOZP

Povinnost:

Vzájemné písemné informování o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením mezi zaměstnavateli, jejichž zaměstnanci plní úkoly na jednom pracovišti.

Spolupráce těchto zaměstnavatelů při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Koordinace provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění zaměstnavatelem pověřeným k tomu na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů.

Organizování, koordinování a provádění prací a činností tak, aby byli chráněni všichni zaměstnanci na jednom pracovišti.

Zaměstnavatel zabezpečí, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí.

Odpovídá:

Zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci plní úkoly na jednom pracovišti

Provádí:

Zúčastnění zaměstnavatelé; dohodou pověřený zaměstnavatel

Lhůta:

Před zahájením prací na jednom pracovišti

Doklad:

Přehledy rizik a přijatých opatření před jejich působením

Dohoda o pověření zaměstnavatele koordinací postupů

Předpis:

Zákon č. 262/2006 Sb.

Vyhláška č. 20/1989 Sb. (ratifikovaná Úmluva MOP č. 155)

Poskytování informací a pokynů o BOZP

Povinnost:

Zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

Dostatečně informovat zaměstnankyně, jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle matky.

Seznámit těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, kojení nebo na jejich zdraví a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají snížení rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěže spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich bezpečnosti nebo zdraví dítěte.

Odpovídá:

Zaměstnavatel

Vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají

Provádí:

Zaměstnavatel

Vedoucí zaměstnanci

Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik

Lhůta:

Vždy při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů.

Doklad:

Dokumentace o informacích a pokynech (způsob vedení dokumentace a její vzor stanovuje zaměstnavatel)

Předpis:

Zákon č. 262/2006 Sb.

Zákon č. 258/2000 Sb.

Ochrana před působením rizikových faktorů pracovních podmínek

Povinnost:

Zjišťovat měřením a kontrolovat hodnoty rizikových faktorů pracovních podmínek (například hluk, vibrace, neionizující záření, karcinogeny a mutageny, biologické činitele, prach, fyzická zátěž, psychická zátěž, zraková zátěž, extrémní chlad, teplo a vlhkost).

Zabezpečit, aby rizikové faktory pracovních podmínek byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru.

Zjišťovat příčiny překročení stanovených nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů pracovních podmínek; nelze-li tyto hodnoty snížit ochrannými opatřeními, je nutné zdroj rizikového faktoru vyřadit z provozu, není-li to možné, práci zastavit.

Odpovídá:

Zaměstnavatel

Vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají

Provádí:

Zaměstnavatel

Vedoucí zaměstnanci

Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik

Autorizovaná osoba (měření úrovně rizikových faktorů)

Lhůta:

Pravidelně, bez zbytečného odkladu a dále vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce

Doklad:

Záznamy o provedených měřeních autorizovanou osobou

Rozhodnutí KHS o zařazení prací do příslušné kategorie

Předpis:

Zákon č. 309/2006 Sb.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Zákon č. 258/2000 Sb.

Vyhláška č. 432/2003 Sb.

Vyhláška č. 20/1989 Sb. (ratifikovaná Úmluva MOP č. 155)

Kontrolovaná pásma

Nahrávám...
Nahrávám...