dnes je 22.6.2024

Input:

Zákaz kouření a zákaz manipulace s otevřeným ohněm v zájmu ochrany před požárem a výbuchem

20.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.3.6.2
Zákaz kouření a zákaz manipulace s otevřeným ohněm v zájmu ochrany před požárem a výbuchem

JUDr. Anna Janáková

Právní předpisy stanovují zákaz kouření na těch pracovištích, kde se vyskytují hořlavé nebo výbušné látky a kde tak hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru. Zákaz kouření jde zpravidla ruku v ruce se zákazem manipulace s otevřeným ohněm. Někdy se také stanoví zákaz přinášet do těchto míst předměty, s nimiž je možno založit oheň nebo způsobit výbuch. Jiskra z cigarety, doutníku či dýmky by mohla být roznětkou takové nebezpečné situace.

Výroba a zpracování výbušnin

Podle vyhlášky č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, je zakázáno kouřit ve všech objektech a venkovních prostorách organizace, ve kterých jsou nebo mohou být výbušniny používat otevřeného ohně, rozpálených předmětů s výjimkou:

  • - kdy kouření je dovoleno v místnostech nebo místech k tomu určených, zřetelně označených a vyhrazených organizací. Tyto místnosti a místa musí být bezpečně odděleny od prostorů, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru a musí být vybaveny popelníky.
  • - kdy je použití otevřeného ohně dovoleno v nezbytně nutných případech a jen po provedení opatření vylučujících možnost výbuchu nebo požáru, a to na základě písemného povolení pracovníka určeného odpovědným zástupcem organizace. Povolení se zpracovává v součinnosti se závodním útvarem požární ochrany.

Je rovněž zakázáno přinášet do těchto míst předměty, s nimiž je možno založit oheň nebo způsobit výbuch (zapalovače, zápalky, apod.).  V objektech a prostorách musí být na vhodných a viditelných místech umístěny zřetelné nápisy nebo značky zákazů a výstrah.

Kouření je dovoleno jen v místnostech nebo místech k tomu určených, zřetelně označených a vyhrazených organizací. Tyto místnosti a místa musí být bezpečně odděleny od prostorů, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru a musí být vybaveny popelníky.

Použití otevřeného ohně je dovoleno jen v nezbytně nutných případech a jen po provedení opatření vylučujících možnost výbuchu nebo požáru, a to na základě písemného povolení pracovníka určeného odpovědným zástupcem organizace. Povolení se zpracovává v součinnosti se závodním útvarem požární ochrany.

Úschova výbušnin

Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, stanoví v okolí úschovny výbušnin zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty do vzdálenosti, v níž by mohlo dojít jejich působením ke vzniku požáru nebo výbuchu výbušnin.

Skladování výbušnin

 Ve všech prostorách určených pro skladování výbušnin a v jejich bezprostřední blízkosti platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty.  Zákazy kouření a manipulace s ohněm musí být značeny před vstupem do tohoto prostoru a podle rozhodnutí podnikatele i na vhodných místech uvnitř objektu viditelným

Nahrávám...
Nahrávám...