dnes je 18.5.2024

Input:

Základní zásady BOZP při nakládání s chemickými látkami

11.5.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.4
Základní zásady BOZP při nakládání s chemickými látkami

Základní zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami

 • Před zahájením práce nebo manipulace s chemickými látkami se musíme poučit o charakteru a vlastnostech těchto látek (např. z bezpečnostního listu chemické látky nebo jiného obdobného dokumentu) včetně ochranných opatření, způsobu zacházení a zásad první pomoci a prokazatelně se seznámit s místním provozním předpisem, provozním řádem nebo předpisem pro obsluhu výrobních strojů a zařízení.

 • Použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky přidělené zaměstnavatelem na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovišti.

 • Pokud se bude pracovat s nebezpečnými látkami, zejména hořlavými kapalinami nebo výrobky, které je obsahují, v prostorách nebo místech s možností vstupu nepovolaných osob, zajistit pracoviště výstražnými tabulkami a značkami.

 • Při práci v uzavřených prostorách, nádobách, nádržích s výskytem plynů a par nebezpečných chemických látek zajistit kontrolu další osobou mimo ohrožený prostor a průběžné sledování koncentrace nebezpečných látek a obsahu kyslíku ve vzduchu.

 • Před zahájením prací vybavit pracoviště dostatečným množstvím asanačních prostředků, prostředků první pomoci a osobních ochranných pracovních prostředků i pro havarijní účely.

 • Před zahájením ruční manipulace s nebezpečnými látkami kontrolovat stav držadel, uzavření nádob a pevnost obalů. Vyvarovat se přenášení těchto nádob na zádech nebo v náručí, případně tažení nebo tlačení po podlaze nebo skluzech. Při čerpání a stáčení strojním zařízením, při nakládce a vykládce motorovými vozíky nebo jinými dopravníky se řídit místním bezpečnostním předpisem, řešícím bezpečnostní opatření při uvedené manipulaci.

 • U jednotlivých strojů a zařízení zajistit dostatečný pracovní a manipulační prostor umožňující bezpečně provádět požadované operace, zkontrolovat funkčnost systému větrání nebo odsávacího zařízení výparů a prachů nebezpečných látek a zamezit usazování přelitých hořlavých kapalin ve vybráních a prohlubních strojů a zařízení, případně podlah.

 • Při vyprazdňování nádob (demižonů, barelů) s žíravinami použít vhodné vyklápěcí zařízení a nepřenášet žíraviny v otevřených nádobách.

 • Nebezpečné látky skladovat jen na místech k tomu určených v předepsaném množství a bezpečných obalech s vyznačením obsahu a bezpečnostním označením. Zabránit společnému skladovaní látek, které spolu mohou nebezpečně reagovat.

Specifické zásady pro bezpečné zacházení s chem. látkami

Okruhy problémů:

1. NEBEZPEČÍ VÝBUCHU

Snížení nebezpečí výbuchu, resp. zmírnění možných následků při výrobě a manipulaci s explozivními látkami

Nejdůležitější zásady:

 • podle možností odstranění všech příčin iniciace (plamen, možnost vzniku nežádoucí chemické reakce)

 • omezení množství látek, jejich směsí ve výrobě a ve skladech

 • stavební řešení skladů a výrobních jednotek – jejich vyčlenění od ostatních provozů a zabezpečení protivýbuchových a zmírňujících opatření následků při případném výbuchu

 • s výbušninami může provádět jakoukoliv činnost pouze odborně způsobilý zaměstnanec

Snížení nebezpečí výbuchu plynů, par a aerosolů ve směsi se vzduchem anebo s kyslíkem

Soubor ochranných opatření:

 • výběr vhodných osobních ochranných pracovních prostředků, které nemohou být zdrojem iniciace výbuchu a poskytnou ochranu proti popálení

 • požadavek elektrického odporu max. 1,109 ohmu

 • skladování v chladných prostorách

 • nádoby a zásobníky musejí být dokonale uzavřené

 • zásobníky musí být zbaveny vody

 • zásobní nádoby musí být umístěny jen v dobře větraných prostorách

 • u rychle se odpařujících látek musí uzávěr odpovídat předpokládanému tlaku při běžném použití

 • výrobce uvádí, se kterými látkami nesmí materiál přijít do styku

 • látky lze skladovat jen v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla

 • nesmějí být přítomny zdroje zapálení

 • s otevřenou nádobou je třeba opatrně nakládat

 • nekouřit a nepoužívat otevřený oheň

 • je třeba provést preventivní opatření proti nebezpečí statické elektřiny

 • opatrně zacházet s materiálem a obaly

 • nepřekračovat maximální teplotu

 • při mísení s jinými látkami respektovat instrukce výrobce

 • pracovat jen v dobře větratelných prostorách

Snížení nebezpečí výbuchu při mísení látek s jinými látkami a medii, jako je vzduch a kyslík

Ochranná opatření:

 • pracovní činnosti mohou provádět jen odborně způsobilí zaměstnanci

 • vždy je třeba respektovat instrukce a bezpečné pokyny výrobce a poznat vlastnosti látek a přípravků

 • v případě látek, které prudce reagují s vodou, je třeba se vyvarovat i kontaktu s vlhkostí

 • v případě práce s acetylenem se nesmí používat měd ani stříbro

 • provádět pravidelné kontroly nebezpečných látek, např. vlhkosti povrchů nebo vznikajících plynů

 • dbát na oddělené skladování látek, které spolu prudce reagují

2. NEBEZPEČÍ POŽÁRU PŘI PRÁCI S HOŘLAVINAMI

Nejčastěji se do této skupiny rizik zařazují hořlavé kapaliny, pro které jsou bezpečnostní opatření stanovena v ČSN 65 0201.

3. NEBEZPEČÍ AŽ RIZIKO PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU ANEBO PŘI VNIKNUTÍ LÁTKY DO OČÍ

Do této skupiny patří senzibilující látky, alergeny, žíraviny, silná oxidovadla, kontaktní jedy a karcinogenní látky.

Principy ochrany:

 • rychlé vypláchnutí očí

 • rychlá výměna potřísněného oděvu

 • rychlé umytí pokožky

 • nepřidávat vodu do prudce reagujících látek, které způsobují nebezpečné zahřátí látky

 • předcházet kontaktu s pokožkou a zrakem

 • těsné uzavření nádob

 • opatrné otvírání nádob

 • správné

Nahrávám...
Nahrávám...