dnes je 25.5.2024

Input:

Zařízení pro spotřebu plynu spalováním

26.10.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.5.2
Zařízení pro spotřebu plynu spalováním

Ing. Ladislav Hamáček

Definice

Zařízení pro spotřebu plynů spalováním jsou

 • průmyslové plynové spotřebiče, (např. průmyslové plynové pece a kotle s plynovým otopem, včetně rozvodů plynu na nich, regulačních, uzavíracích a měřicích přístrojů, zabezpečovacích zařízení, případně dalších zařízení, která mají vliv na bezpečný provoz plynové části zařízení.

 • lokální plynové spotřebiče, jako jsou topidla, sporáky, vařiče apod.

 • zařízení pro spotřebu plynů spalováním nejsou samostatně pracující hořáky na plynná paliva, např. laboratorní kahany, svářecí, pájecí a řezací soupravy, nebo zařízení, kde se plyny spotřebovávají jiným způsobem, než spalováním (např. při chemických procesech).

Spalování je chemická reakce plynu a kyslíku (nebo jiného okysličovadla), za vývinu tepelné energie. Je obvykle doprovázena světelnými jevy, označovanými jako plamen. Cílem spalování je především získat teplo a následně jej využít.

Pod pojmem spalovací vlastnosti plynů rozumíme tepelně technické hodnoty přímo související se spalováním (spalné teplo, výhřevnost, zápalná teplota, teplota plamene, spalovací rychlost apod.).

Pod pojmem horní mez zápalnosti rozumíme takovou směs plynu s okysličovadlem, kdy při jejím překročení směs nehoří, ani není výbušná. Pod pojmem spodní mez zápalnosti rozumíme takovou směs plynu s okysličovadlem, která pokud nedosáhne této meze, nehoří, ani není výbušná.

Meze zápalnosti

Každý provozovatel zařízení pro spotřebu plynů spalováním si musí být vědom, že každá směs plynu s okysličovadlem je mj. charakterizována mezemi zápalnosti (výbušnosti) které se udávají v objemových procentech. Pokud vznikne směs v jejich rozmezí, může dojít k výbuchu plynu. Jako příklad mezí zápalnosti lze uvést směs propan-butanu se vzduchem, kde spodní mez je přibližně 2 % objemových a horní mez přibližně 10 % objemových.

Meze zápalnosti se liší pro různé plyny s různými okysličovadly. Na příklad jsou rozdílné pro směs téhož plynu se vzduchem a směs s kyslíkem. Pro směs plynu s kyslíkem bývají meze podstatně širší.

Výrobce zařízení

Výrobce zařízení pro spotřebu plynu spalováním zaručuje jeho bezpečnost viz § 3 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobku a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobku) – to znamená, že výrobek nebude za běžných a rozumně předvídatelných podmínek buď představovat po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti žádné nebezpečí, nebo při jeho správném použití bude představovat pro bezpečnost a zdraví osob pouze nebezpečí minimální. Při zajištění tohoto požadavku je zdůrazněna mj. nezbytnost návodu na jeho montáž a uvedení do provozu, na způsob užívání včetně vymezení prostředí užití, způsoby označení, návod na údržbu a likvidaci a další údaje a informace poskytnuté výrobcem. Návod musí být v českém jazyce.

Zařízení podléhající prokazování shody

Zařízení pro spotřebu plynu spalováním, určená k posuzování shody podle § 12 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky jsou uvedena v nařízení vlády č. 177/1997 Sb. Pro účely tohoto nařízení vlády se za běžně užívaná považují zařízení, která jsou instalována a udržována podle návodu výrobce, provozována při obvyklých odchylkách jakosti plynného paliva a kolísání připojovacího přetlaku plynného paliva a dále používána ve shodě se zamýšleným účelem nebo způsobem, který lze rozumně předvídat.

Mezi zařízení, na která se vztahuje výše citované nařízení vlády, nepatří zařízení a vybavení, která jsou speciálně konstruována pro použití k technologickým procesům probíhajícím v průmyslových objektech.

K zařízením podléhajícím tomuto nařízení vlády je povinností jeho výrobce nebo dovozce na vyžádání kupujícího předložit, případně dodat (na náklady žadatele), doklad o posouzení shody.

Instalace zařízení

Instalaci spotřebiče musí provádět osoba s výrobcem stanovenou kvalifikací.

Při nedodržení některých povinností stanovených pro instalaci zařízení pro spotřebu plynu spalováním mohou vzniknout nebezpečí, plynoucí z:

 • nedostatečné dokumentace – před zahájením instalačních prací na zařízení je třeba zkontrolovat, zda je dokumentace zařízení úplná a správná,

 • neodborné instalace spotřebiče – je třeba prověřit, zda firma provádějící instalaci má platné oprávnění s potřebným rozsahem, případně, zda osoba provádějící instalaci má odpovídající odbornou způsobilost,

 • nevhodného umístění zařízení – v blízkosti zařízení pro spotřebu plynu spalováním nesmí být hořlavé předměty a konstrukce (vzdálenost je stanovená výrobcem a je obsažena v návodech pro obsluhu). Zařízení musí být umístěno tak, aby byla umožněna jeho bezpečná obsluha a údržba,

 • chybného připojení zařízení na rozvod plynu. Připojovací potrubí nebo hadice musí být z materiálů vhodných pro daný plyn a dané prostředí (např. je vyloučeno použití potravinářské hadice, pro rozvod acetylenu nelze použít měděné rozvody). Připojení musí být těsné (viz 8/5.5.1 str. 3). Jako těsnění lze použít pouze materiály, odolávající danému plynu (stanoveno podmínkami výrobce).

 • instalování nevhodné pomocné energie. Pokud je provoz zařízení vázán na pomocnou energii, je třeba ověřit, zda výrobce zařízení tuto pomocnou energii povoluje a dále zajistit její dostatečnou kapacitu. Je třeba zabezpečit, aby např. při připojení na elektrickou energii nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, aby při připojení na tlakové medium připojení odolávalo použitému tlaku apod. Všechna připojení musí odolávat prostředí, ve kterém budou provozována.

 • použití nevhodného zabezpečovacího a regulačního zařízení. Při provozu zařízení pro spotřebu plynu spalováním musí být použita zabezpečovací a regulační zařízení určená pro daný plyn, dané tlaky, danou kapacitu, pro prostředí, do kterého budou instalovaná a ve kterém se budou užívat.

 • použití nevhodného plynu pro daný typ zařízení. Pro instalované zařízení je výrobcem přesně určen druh použitého plynu. Pokud není tento plyn k dispozici, je třeba nechat zařízení upravit na druh plynu, který je do objektu zaveden. Tuto úpravu zařízení může provést pouze odborná firma.

 • nevhodnéno připojení na spalinovou cestu. Spalinová cesta musí odpovídat provedením a velikostí požadavkům na odtah spalin z připojených zařízení. Připojení musí být těsné.

 • nedostatku větracího a spalovacího vzduchu – v prostoru, v němž je zařízení umístěno, musí být zajištěn přívod potřebného množství vzduchu jak pro spalování, tak pro dostatečné větrání (podle pokynů výrobce). Nucené větrání prostor, v nichž jsou umístěna zařízení s atmosférickými hořáky a s přívodem vzduchu z tohoto prostoru, musí být přetlakové, nebo rovnotlaké. Při nedostatku čerstvého spalovacího vzduchu dochází k vytvoření podmínek pro nedokonalé spalování a odcházející spaliny mohou pak být jedovaté a výbušné,

 • fyzikálních vlastností plynu. V případech, kdy je použit plyn těžší vzduchu, lze zařízení připojit v prostorách pod úrovní terénu pouze při splnění podmínek výrobce k takovému umístění,

 • překročení výrobcem povoleného tlaku plynu. Každé zařízení je konstruováno pro jisté

Nahrávám...
Nahrávám...