dnes je 8.12.2023

Input:

Záznam o provedeném školení BOZP

4.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13.5
Záznam o provedeném školení BOZP

Ing. Miroslava Horská

Příloha k vnitřnímu předpisu o organizování školení

Vzor

ZÁZNAM O ŠKOLENÍ 

Zaměstnavatel ............................................... (název a sídlo)
Druh školení: ................................................. (školení o BOZP a rozlišit, zda vstupní nebo opakované a zda obecné nebo konkrétní na pracovišti)

Obsah školení: ............................................. (vyjmenování předpisů vč. konkrétních článků resp .paragrafů nebo uvést název osnovy)

Datum školení: ..........................................

popř. místo školení: ..................................

Jméno školitele: ........................................

Podpis školitele: ........................................

Účastník školení stvrzuje svým podpisem, že porozuměl školené látce a že je mu známa jeho odpovědnost za případné nedodržování či vědomé porušování povinností stanovených závaznými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, s nimiž byl řádně seznámen.

Jmenný seznam účastníků
jméno, příjmení, profese  
Datum účasti na školení   Podpis účastníka školení  
   
 

Na závěr školení bylo provedeno ověření znalostí posluchačů
testem*, závěrečným pohovorem*, závěrečnou besedou*, zkouškou*
Všichni přítomní účastníci porozuměli přednášené látce, jejich znalosti jsou pro výkon dané práce dostačující.

*nehodící se škrtne 

 

V ................dne .....................

..........................................................

podpis zkoušejícího

 

 

........................................................

razítko zaměstnavatele

Komentář: 

Již v momentě, kdy pracovní poměr vznikl, má zaměstnavatel povinnost seznámit zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [viz § 37 odst. 5 zákoníku práce] a vyžadovat od zaměstnance jejich dodržování. V průběhu existence pracovněprávního vztahu je povinen ze zákona informovat zaměstnance o všech okolnostech týkajících se BOZP na jeho pracovištích [§ 279 odst. 1 písm. h) zákoníku práce],

Nahrávám...
Nahrávám...