dnes je 18.5.2024

Input:

Zvláštní pracoviště

5.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.2.5
Zvláštní pracoviště

Ing. Miloslav Kočí

Související právní a ostatní předpisy:

  • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zejména příloha část 7., 9., 11.

  • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zejména § 47, 48, 50–53a).

  • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, zejména § 22 a přílohy č. 7, 13.

  • ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení.

  • ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.

  • ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice.

Opravny dopravních prostředků

Rozměry a uspořádání jednotlivých prostorů a pracovišť, jejich technické vybavení, komunikace, vrata, osvětlení, vytápění a větrání, jakož i požadavky na hygienická zařízení, stanovuje ČSN 73 6059.

Servisy a opravny motorových vozidel musí zajišťovat ochranu odpadních vod před ropnými látkami a to jak z vnitřních, tak i venkovních prostor kde se s nimi manipuluje. Ta zařízení, která slouží i pro vozidla s pohonem na plynná paliva se musí vybavit detektory úniku plynu a účinným větráním.

Pracoviště oprav spodků dopravních prostředků musí být vybaveno bezpečným zdvihacím zařízením (zvedák vozidel, zvedací plošina), rampou, nebo pracovní jámou.

Zvedáky vozidel

Provoz a zkoušení zvedáků se řídí technickou dokumentací výrobce a návodem pro obsluhu

Obsluhovat zvedák smějí osoby k tomu určené, vyškolené a prakticky zaučené. Jejich jména se uvedou do deníku zvedáku. Kvalifikační požadavky na osoby provádějící zkoušky a prohlídky zvedáku stanoví výrobce v návodu pro obsluhu.

Součástí provozní dokumentace zvedáku vozidel jsou návod pro obsluhu, údržbu a zkoušení, deník zvedáku a doklady o zkouškách a revizích.

Rampy

Rampy se vybavují vodícími lištami, které zabraňují bočnímu sjetí vozidla a neprůjezdné rampy zarážkami na konci.

Pracovní jámy

Pracovní jáma musí umožňovat práci ve vhodné pracovní poloze. Podlaha a stěny jámy musí být omyvatelné. V případě potřeby se jáma vybavuje záchytnou jímkou. Jáma musí mít dva výstupy, jeden po stupních druhý, na opačné straně, může být pomocí pevně zabudovaných stupadel. Musí být vybavena nejméně jednou elektrickou zásuvkou, dostatečným počtem svítidel a výklenky ve stěnách pro odkládání nářadí a pomůcek.

Rozměry jámy vycházejí z druhu vozidel, která se zde budou opravovat. Délka jámy se musí prodloužit o 1,25 m pro výstup po stupních a o 0,7 m pro výstup po stupadlech. Pracovní jáma musí mít přívod čerstvého vzduchu, který se v zimě musí ohřívat. Množství přiváděného vzduchu za hodinu musí být pětinásobkem objemu podzemního prostoru.

Na podlaze v okolí jámy musí být vyznačen manipulační prostor. Do vymezeného prostoru nesmějí vjíždět jiná vozidla kromě opravovaného a mohou vstupovat jen osoby provádějící práce na vozidle. Je zakázáno překračovat nebo přeskakovat otevřené pracovní jámy. Na nebezpečí pádu a zakázané činnosti v jámě musí upozorňovat v její bezprostřední blízkosti umístěné bezpečnostní značky.

Trvale nepoužívaná pracovní jáma, případně její část musí být zakryta nebo ohrazena. Na jámě pro více dopravních prostředků za sebou musí být za každým druhým umístěn bezpečný přechodový můstek.

Venkovní pracoviště

Nahrávám...
Nahrávám...