dnes je 17.7.2024

Input:

142/2015 Sb., Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě, ve znění účinném k 5.2.2022

č. 142/2015 Sb., Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě, ve znění účinném k 5.2.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 8. června 2015
o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
10/2022 Sb.
(k 5.2.2022)
mění § 19 a přílohu
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 261/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 81/2015 Sb., k provedení § 12n odst. 7, § 63e odst. 3, § 66 odst. 2, § 67 odst. 1 písm. b) a § 67 odst. 2 a 4 tohoto zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  požadavky na umístění ubytovacích, provozních, kancelářských a stravovacích prostor, prostor pro skladování a chlazení potravin a pro přípravu jídel a nápojů, prostor s vybavením pro odpočinek a volný čas, hygienickým a sanitárním zařízením a zvláštních prostor pro nemocné na lodi (dále jen „prostory lodě”), jejich počet, rozměry, použité materiály a vybavení,
b)  vybavení lodě výstrojí, léčivy a zdravotnickými prostředky,
c)  seznam léčiv a zdravotnických prostředků, které je držitel průkazu způsobilosti zdravotníka oprávněn vydat z lodní lékárničky pouze na základě rozhodnutí konzultujícího lékaře,
d)  způsob udržování léčiv a zdravotnických prostředků v lodní lékárničce, hospodaření s léčivy a zdravotnickými prostředky a systém jejich kontroly,
e)  obsah kurzu rozšířené první pomoci,
f)  obsah evidence ošetřených osob po dobu plavby,
g)  náležitosti popisu opatření, jimiž provozovatel lodě zajistí soulad podmínek pro práci členů posádky lodě s právními předpisy upravujícími požadavky pro práci na moři2) (dále jen „náležitosti popisu opatření”), a
h)  vzor evidence pracovní doby člena posádky lodě.
§ 2
Pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  hrubou prostorností prostornost vypočtená v souladu s mezinárodní úmluvou o vyměřování lodí, jíž je Česká republika vázána3) , která se udává v registrovaných tunách (RT),
b)  lodí určenou ke zvláštnímu účelu loď o hrubé prostornosti větší než 500 RT s vlastním mechanickým pohonem, na které pracuje, kromě členů posádky zajišťujících její bezpečnou námořní plavbu, více než 12 dalších osob zajišťujících výkon činností souvisejících s tímto zvláštním účelem,
c)  kolizní přepážkou první vodotěsná přepážka v trupu lodě ve směru od přídě podle mezinárodní úmluvy o bezpečnosti života na moři, jíž je Česká republika vázána4) , oddělující první vodotěsný úsek od ostatních prostor v lodním trupu,
d)  nákladovou značkou značka na boku lodě vyznačená v souladu s mezinárodní úmluvou o nákladové značce, jíž je Česká republika vázána5) .
§ 3
Minimální výška stropu
Minimální výška stropu ve všech prostorech lodě určených pro ubytování, odpočinek, stravování a případné ošetřování členů posádky lodě je 203 centimetrů.
Ubytovací prostory
§ 4
(1)  Loď musí být vybavena dostatečným počtem ložnic, aby každý člen posádky měl k dispozici samostatnou ložnici. Ložnice pro muže a ženy musí být oddělené.
(2)  Ustanovení odstavce 1 věty první se nepoužije na lodě o hrubé prostornosti menší než 3 000 RT a na lodě určené ke zvláštnímu účelu. Počet ložnic na lodi o hrubé prostornosti menší než
Nahrávám...
Nahrávám...