dnes je 15.7.2024

Input:

156/2015 Sb., Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli)

č. 156/2015 Sb., Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli)
VYHLÁŠKA
ze dne 23. června 2015
o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli)
Ministerstvo obrany stanoví podle § 94 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
§ 1
Pacient vojenského poskytovatele
(1)  Vojenský poskytovatel poskytuje zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení zřízeném ministerstvem pacientovi, kterým je
a)  voják z povolání,
b)  voják v záloze vykonávající vojenskou činnou službu (dále jen „voják v záloze ve službě”),
c)  žák nebo student školy nebo školského zařízení zřízených ministerstvem (dále jen „žák nebo student”),
d)  student nebo účastník programů celoživotního vzdělávání vojenské vysoké školy (dále jen „student vojenské vysoké školy”),
e)  válečný veterán, nebo
f)  voják, jehož služební poměr zanikl propuštěním z důvodu dosažení důchodového věku stanoveného zákonem o důchodovém pojištění1) nebo z důvodu splnění podmínky nároku na starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění2) , pokud voják dosáhl důchodového věku stanoveného zákonem o důchodovém pojištění1) .
(2)  Na základě volby poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnického zařízení poskytuje vojenský poskytovatel zdravotní služby také státnímu zaměstnanci v ministerstvu, státnímu zaměstnanci ve správním úřadu v působnosti ministerstva, zaměstnanci zařazenému v Generálním štábu Armády České republiky, Vojenské policii nebo Vojenském zpravodajství, občanskému zaměstnanci zaměstnanému v ozbrojených silách České republiky, zaměstnancům ve správních úřadech v působnosti ministerstva v pracovním poměru a rodinným příslušníkům vojáků z povolání.
(3)  Pokud to neohrozí plnění základních úkolů vojenského poskytovatele podle jiných právních předpisů3) nebo poskytování zdravotní péče pacientům uvedeným v odstavcích 1 a 2, může vojenský poskytovatel poskytovat zdravotní služby také dalším osobám.
§ 2
Zvláštní podmínky poskytování zdravotních služeb vojenským poskytovatelem a svobodná volba poskytovatele zdravotních služeb
(1)  Ministerstvo a vojenští poskytovatelé pro poskytování zdravotních služeb vytvářejí podmínky a zajišťují jejich organizační zabezpečení zohledňující
a)  specifické postavení pacienta podle § 1 odst. 1, místo vzniku poškození jeho zdraví a jeho práva a povinnosti vyplývající z jeho
Nahrávám...
Nahrávám...