dnes je 15.7.2024

Input:

189/2015 Sb., Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích

č. 189/2015 Sb., Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích
VYHLÁŠKA
ze dne 28. července 2015
o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích
Ministerstvo obrany stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
§ 1
Hodnotitel
(1)  Služební hodnocení zpracuje hodnotitel, kterým je přímý nadřízený vojáka, v jehož podřízenosti je hodnocený voják nepřetržitě nejméně 3 měsíce.
(2)  Není-li hodnotitele podle odstavce 1, je hodnotitelem nejbližší další nadřízený hodnoceného vojáka.
(3)  U hodnotitele přímo podřízeného ministrovi obrany se doba nejméně 3 měsíců jeho nadřízenosti hodnocenému vojákovi nevyžaduje.
§ 2
Zpracování služebního hodnocení
(1)  Hodnotitel zpracuje služební hodnocení vojáka písemně na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze k této vyhlášce, formou bodového hodnocení kritérií stanovených v jeho jednotlivých částech, a slovního hodnocení dalších skutečností o vojákovi a o jeho výkonu služby uvedených ve formuláři, a to za kalendářní rok (dále jen „hodnocené období”) v termínu od 1. prosince do 28. února následujícího kalendářního roku (dále jen „hodnotící období”).
(2)  Hodnotitel zpracuje služební hodnocení mimo hodnotící období vždy
a)  do 3 měsíců od ukončení hodnotícího procesu, v němž byl voják hodnocen jako nevyhovující,
b)  před přeložením vojáka, pokud v novém služebním zařazení bude v kalendářním roce vykonávat službu před hodnotícím obdobím po dobu kratší než 3 měsíce,
c)  před odvelením vojáka, pokud bude doba odvelení zasahovat do hodnotícího období, nebo
d)  po skončení dočasné neschopnosti vojáka ke službě pro nemoc nebo úraz, pokud z tohoto důvodu voják v hodnotícím období nekonal službu.
(3)  Hodnotitel nezpracuje služební hodnocení vojáka, který
a)  v hodnoceném období konal službu po dobu kratší než 6 měsíců,
b)  vykonával službu ve svém služebním zařazení po dobu kratší než 3 měsíce, nebo
c)  byl naposledy služebně hodnocen v posledních 3 měsících před začátkem hodnotícího období, s výjimkou hodnocení podle odstavce 2 písm. a).
§ 3
Podklady pro služební hodnocení
(1)  Podklady pro služební hodnocení jsou
a)  hodnocení výsledků výcviku a splnění jiných úkolů jednotky, v níž je voják služebně zařazen, pokud se jich voják účastnil nebo se na nich osobně podílel,
b)  hodnocení výsledků vojáka v rámci jeho přípravy nebo při plnění zvláštních úkolů za hodnocené období, zejména hodnocení na závěr základní přípravy, hodnocení plnění služebních úkolů v zahraniční operaci nebo hodnocení na závěr kariérových anebo odborných kurzů a
c)  písemné ověření znalostí právních a vnitřních předpisů a znalostí vojensko-odborných témat, které souvisejí s výkonem služby hodnoceného vojáka.
(2)  Hodnotitel je oprávněn si pro účely služebního hodnocení u hodnoceného vojáka písemně ověřit znalosti právních a vnitřních předpisů a znalosti vojensko-odborných témat, které souvisejí s výkonem jeho služby. Okruhy a odborná témata, jejichž znalost bude hodnotitel ověřovat, je povinen zveřejnit písemně nejméně 10 dnů před provedením ověření, a to způsobem obvyklým pro zveřejňování informací u jednotky, ve které je
Nahrávám...
Nahrávám...