dnes je 13.7.2024

Input:

209/2018 Sb., Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 209/2018 Sb., Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel, ve znění účinném k 1.1.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 20. září 2018
o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
434/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 1, § 2, § 5, § 7 a § 10
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 199/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 43a odst. 6 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie5) a upravuje
a)  hodnoty hmotností a rozměrů vozidel a jízdních souprav, poměrů hmotností vozidel v jízdní soupravě a rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola a skupiny kol, jejichž nedodržení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo stav pozemní komunikace,
b)  podmínky spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu, jejichž nedodržení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,
c)  podmínky použití sklopného nebo odnímatelného zařízení pro snížení aerodynamického odporu, jejichž nedodržení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen „aerodynamické zařízení”), a
d)  rozsah údajů uváděných v dokladu o rozměrech vozidla.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  dvojnápravou motorového nebo přípojného vozidla dvě za sebou umístěné nápravy, jejichž středy jsou od sebe vzdáleny méně než 1,8 m,
b)  trojnápravou motorového vozidla tři za sebou umístěné nápravy, jejichž součet dílčích rozvorů činí nejvýše 2,8 m,
c)  trojnápravou přípojného vozidla tři za sebou umístěné nápravy, jejichž součet dílčích rozvorů činí nejvýše 3,6 m,
d)  autobusem vozidlo s jedním nebo dvěma podlažími a více než devíti sedadly včetně sedadla řidiče, konstruované a vybavené pro přepravu cestujících a jejich zavazadel,
e)  kloubovým autobusem autobus skládající se ze dvou nebo více pevných oddělení pro cestující spojených kloubovým úsekem, umožňujícím volný pohyb cestujících mezi těmito odděleními a jejichž spojení nebo rozpojení je proveditelné pouze na specializovaném pracovišti,
f)  alternativním palivem paliva nebo zdroje energie, které slouží alespoň zčásti jako náhrada zdrojů fosilní ropy, a to
1.  elektřina,
2.  vodík,
3.  zemní plyn, včetně biomethanu, v plynné formě (stlačený zemní plyn - CNG) a ve zkapalněné formě (zkapalněný zemní plyn - LNG),
4.  zkapalněný ropný plyn (LPG) a
5.  mechanická energie ze zásobníku/zdroje ve vozidle, včetně odpadního tepla,
g)  nulovými emisemi emise menší než 1 g CO2.kWh-1 stanovené v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel6) , nebo emise menší než 1 g CO2.km-1 stanovené v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské
Nahrávám...
Nahrávám...