dnes je 9.6.2023

Input:

252/2013 Sb., Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy, ve znění účinném k 1.3.2021

č. 252/2013 Sb., Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy, ve znění účinném k 1.3.2021
VYHLÁŠKA
ze dne 2. srpna 2013
o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
87/2021 Sb.
(k 1.3.2021)
mění celkem k datu 33 novelizačních bodů
87/2021 Sb.
(k 1.1.2026)
nabývá účinnosti ustanovení § 5 odst. 1 písm. c)
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.:
§ 1
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) přirozeným průtokem vody naměřený průtok vody, který se upravuje podle množství odběrů, vypouštění a dalších dostupných údajů o jeho ovlivnění tak, aby odpovídal přirozenému hydrologickému režimu vodního toku,
 
b) objektem na vodním toku příčná překážka, jako je přehradní hráz, hráz malé vodní nádrže nebo rybníka, jez, stupeň znemožňující přirozenou migraci vodních živočichů nebo stavba sloužící k pozorování stavu povrchových vod umístěná v korytě vodního toku nebo na pozemku sousedícím s korytem vodního toku,
c) polohovým určením souřadnice bodu nebo souřadnice lomových bodů linie a jejich spojnice nebo souřadnice lomových bodů polygonu a jejich spojnice, které určují polohu evidovaného prvku; souřadnice se určují v referenčním souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální,
 
d) prostorovým určením polohové určení doplněné o údaje o výšce bodů v referenčním Výškovém systému baltském - po vyrovnání,
e) identifikací vodoprávní struktury rozdělení vodních linií povrchové nebo podzemní vody19) a její vyznačení v délce od pramene nebo začátku až po zaústění do jiné linie nebo do opuštění území České republiky nebo do jejího přirozeného ukončení, včetně směru jejího toku,
f) identifikací hydrologické struktury vodní linie povrchové nebo podzemní vody19) označení hydrologického členění vodní linie v délce od pramene nebo začátku až po zaústění do jiné linie nebo do opuštění území České republiky nebo do jejího přirozeného ukončení, včetně směru jejího toku.
§ 1a
(1) Základním zdrojem prostorového určení vodních linií a vodních útvarů je základní báze geografických dat České republiky1) . Základním zdrojem názvů je informační systém geografického názvosloví.
(2) V případě použití jiného zdroje než podle odstavce 1 správce vodního toku oznámí tuto skutečnost správci základní báze geografických dat České republiky a poskytne mu zpřesněné polohové nebo prostorové určení včetně informace o měřické metodě použité pro určení polohopisných a výškových údajů.
§ 2
Evidence vodních toků, jejich povodí a ostatních vodních linií
(1) Vodní toky a ostatní vodní linie se evidují formou liniového znázornění. Identifikaci vodoprávní struktury vodních toků a ostatních vodních linií určují správci povodí a státní podnik Lesy České republiky (dále jen „Lesy”).
(2) Vodní toky se evidují v rozsahu údajů o jejich názvu, číselném identifikátoru vodoprávní struktury, číselném identifikátoru hydrologické struktury, délce, směru toku, správci a polohovém určení.
(3) Hydrologická povodí vodních toků se evidují formou polygonu v rozsahu údajů o jejich číselném identifikátoru a velikosti plochy a jsou stanovovány na základě hydrologické struktury vodních linií. Identifikaci hydrologických povodí určuje Český hydrometeorologický ústav.
(4) Ostatní vodní linie se evidují v rozsahu údajů o jejich číselném identifikátoru vodoprávní struktury, číselném identifikátoru hydrologické struktury, směru toku, délce a polohovém určení.
(5) Lesy zpracovávají údaje o názvu, číselném identifikátoru vodoprávní struktury, délce, správci a polohovém určení vodního toku, který spravují podle § 48 vodního zákona, a zpracované údaje ukládají do informačního systému veřejné správy.
(6) Správci povodí zpracovávají údaje o názvu, číselném identifikátoru vodoprávní struktury, délce, správci a polohovém určení vodního toku ve své územní působnosti, vyjma vodních toků evidovaných podle odstavce 5, a zpracované údaje ukládají do informačního systému veřejné správy.
(7) Správci povodí a Lesy evidují údaje o číselném identifikátoru vodoprávní struktury, délce a polohovém určení ostatní vodní linie a zpracované údaje ukládají do informačního systému veřejné správy.
(8) Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, určuje identifikaci hydrologické struktury vodních linií1) , zpracovává údaje o číselném identifikátoru hydrologické struktury vodních linií a zpracované údaje ukládá do informačního systému veřejné správy.
(9) Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí, Lesy a Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, veřejnou výzkumnou institucí, zpracovává údaje o číselném identifikátoru vodoprávní struktury, číselném identifikátoru hydrologické struktury, velikosti plochy a polohovém určení rozvodnice hydrologického povodí a číslu hydrologického pořadí, a zpracované údaje ukládá do informačního systému veřejné správy; k tomuto účelu využívá údaje podle odstavců 5 až 8.
(10) Data informačního systému veřejné správy jsou přístupná správci základní báze geografických dat v rozsahu nutném pro zajištění polohového určení vodních toků a ostatních vodních linií.
§ 3
Evidence objektů na vodních tocích a ostatních vodních liniích
(1) Příčné překážky vyšší než 1 m hodnocené v plánech povodí podle § 24 vodního zákona se evidují v rozsahu údajů o jejich typu, číselném identifikátoru a polohovém určení místa překážky.
(2) Stavby sloužící k pozorování stavu povrchových vod se evidují v rozsahu údajů o jejich typu, číselném identifikátoru a vlastníkovi objektu, vlastníkovi měřící technologie, zpracovateli dat a polohovém určení místa objektu.
(3) Správci povodí zpracovávají a do informačního systému veřejné správy ukládají údaje podle odstavce 1.
(4) Správci povodí a Český hydrometeorologický ústav zpracovávají údaje podle odstavce 2 u staveb, se kterými mají právo hospodařit, a zpracované údaje ukládají do informačního systému veřejné správy.
§ 4
Evidence hydrogeologických rajonů
(1) Hydrogeologické rajony se evidují v rozsahu údajů o jejich polohovém určení hydrogeologického rajonu polygonem, názvu, číselném identifikátoru, identifikátoru a názvu příslušných útvarů podzemních vod a názvu mezinárodní oblasti povodí na území České republiky.
(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá Český hydrometeorologický ústav.
§ 5
(1) Správci povodí zpracovávají a do informačního systému veřejné správy ukládají, vyjma vodních nádrží podle odstavce 2, informace o
a) vodních nádržích, jejichž povolený objem vzduté nebo akumulované vody přesahuje 1 000 000 m3, údaje o jejich názvu, číselném identifikátoru, polohovém určení hladiny maximálního nadržení polygonem a polohovém určení průsečíku osy středu hráze a osy vodního toku, polohovém určení a dalších údajů stanovených v příloze vyhlášky2) , s výjimkou údajů o hospodaření na vodním díle,
b) vodních nádržích, jejichž povolený objem vzduté nebo akumulované vody nepřesahuje 1 000 000 m3 a ke kterým mají právo hospodařit, údaje o jejich názvu, číselném identifikátoru, polohovém určení hladiny maximálního nadržení polygonem a polohovém určení průsečíku osy středu hráze a osy vodního toku, polohovém určení, kótě maximální hladiny, celkovém objemu a zatopené ploše při hladině ovladatelného prostoru,
c) vodních nádržích, jejichž hráz je zařazena do I. až IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu podle § 61 odst. 5 vodního zákona, s výjimkou vodních nádrží podle písmen a) a b), údaje o jejich názvu, číselném identifikátoru, polohovém určení průsečíku osy středu hráze a osy vodního toku a polohovém určení*) .
(2) Lesy zpracovávají a do informačního systému veřejné správy ukládají u vodních nádrží, jejichž povolený objem vzduté nebo akumulované vody nepřesahuje 1 000 000 m3 a ke kterým mají právo hospodařit, údaje o jejich názvu, číselném identifikátoru, polohovém určení hladiny maximálního nadržení polygonem a polohovém určení osy středu hráze a osy vodního toku, polohovém určení, kótě maximální hladiny, celkovém objemu a zatopené ploše při hladině ovladatelného prostoru.
§ 6
Evidence vodních útvarů včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů
(1) Útvary povrchových vod se evidují v rozsahu údajů o jejich polohovém určení polygonem, názvu, číselném identifikátoru, kategorii a typu, názvu dílčího povodí a názvu mezinárodní oblasti povodí na území České republiky.
(2) Útvary podzemních vod se evidují v rozsahu údajů o jejich polohovém určení polygonem, názvu a číselném identifikátoru, názvu a číselném identifikátoru příslušejícího hydrogeologického rajonu a jejich příslušnosti k mezinárodní oblasti povodí, dílčímu povodí, správci povodí, správnímu obvodu kraje, popřípadě krajů.
(3) Údaje podle odstavců 1 a 2 zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá pověřený odborný subjekt.
§ 7
Evidence množství povrchových vod
(1) Množství povrchových vod se eviduje v rozsahu údajů o naměřeném průtoku vody a údajů o přirozeném průtoku vody ve vodních tocích ve vybraných vodoměrných stanicích a ve vložených profilech ve vodních tocích podle výstupů hydrologické bilance množství vody podle vyhlášky o obsahu vodní bilance3) a údajů o polohovém určení místa profilů sledování množství povrchových vod.
(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá Český hydrometeorologický ústav.
§ 8
Evidence jakosti povrchových vod
(1) Jakost povrchových vod se eviduje v rozsahu údajů charakteristických hodnot vybraných ukazatelů z výsledků hodnocení4) v profilech sledování jakosti povrchových vod a údajů o jejich polohovém určení místa profilu sledování.
(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá Český hydrometeorologický ústav.
§ 9
Evidence množství podzemních vod
(1) Množství podzemních vod se eviduje v rozsahu údajů o přírodních zdrojích podzemních vod pro hydrogeologické rajony v rámci dílčích povodí a mezinárodních oblastí povodí na území České republiky podle výstupů hydrologické bilance množství vody3) , režimu hladin podzemních vod podle výstupů získaných z monitorovací sítě kvantitativního stavu podzemních vod5) a o polohovém určení objektů monitorovací sítě kvantitativního stavu podzemních vod.
(2) Údaje podle odstavce 1 z objektů monitorovací sítě kvantitativního stavu sledování množství podzemních vod zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá Český hydrometeorologický ústav.
§ 10
Evidence jakosti podzemních vod
(1) Jakost podzemních vod se eviduje v rozsahu údajů získaných z monitorovací sítě chemického stavu podzemních vod5) a údajů o polohovém určení objektů monitorovací sítě chemického stavu podzemních vod.
(2) Údaje podle odstavce 1 z objektů monitorovací sítě podzemních vod zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá Český hydrometeorologický ústav.
§ 11
Evidence stavu vodních útvarů
(1) Stav útvarů povrchových vod se eviduje v rozsahu údajů o jejich číselném identifikátoru a o klasifikaci jejich chemického a ekologického stavu.
(2) Stav útvarů podzemních vod se
Nahrávám...
Nahrávám...