dnes je 3.6.2023

Input:

362/2007 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.10.2015

č. 362/2007 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.10.2015
ZÁKON
ze dne 6. prosince 2007,
kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
466/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
ruší část patnáctou
234/2014 Sb.
(k 6.11.2014)
ruší část pátou
224/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
ruší část sedmou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
„c) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1,


1Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru.
Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění.
Směrnice Rady 99/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.
Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.
Směrnice Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství.
Směrnice Rady 97/74/ES ze dne 15. prosince 1997, kterou se oblast působnosti směrnice 94/45/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství rozšiřuje na Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
Směrnice Rady 2006/109/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 94/45/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství.
Čl. 13 směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců.
Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
Směrnice Rady 96/34/ES ze dne 3. června 1996 o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby.
Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků.
Směrnice Rady 91/383/EHS ze dne 25. června 1991, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru.
Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
Směrnice Rady 89/656/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci (třetí samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
Směrnice Rady 75/117/EHS ze dne 10. února 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy.
Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání.
Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ.
Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě.
Směrnice Rady 2005/47/ES ze dne 18. července 2005 o dohodě mezi Společenstvím evropských železnic (CER) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v železniční dopravě.
Čl. 15 směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců.”.
2. V § 5 odst. 5 se za slova „vysokých škol,” vkládají slova „pedagogických pracovníků4a,”, za slova „výzkumných institucí,” se vkládají slova „velitelů plavidel a členů posádek plavidel provozujících námořní plavbu4b,” a za slova „mediační službě” se vkládají slova „ , advokátů vykonávajících advokacii v pracovním poměru4c, asistentů soudců4d,” a slova „a zaměstnanců Veřejného ochránce práv” se nahrazují slovy „veřejného ochránce práv a zástupce veřejného ochránce práv”.
Poznámky pod čarou č. 4a až 4d znějí:


4aZákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4b§ 68 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.
4c§ 15a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 79/2006 Sb.
4d§ 36a zákona č. 6/2002 Sb., ve znění zákona č. 79/2006 Sb.”.
3. V § 13 odst. 2 písm. b) se slova „jakož i fyzických osob ucházejících se o zaměstnání,” zrušují.
4. V § 16 odst. 2 se slova „zvláštní právní předpis” nahrazují slovy „antidiskriminační zákon”.
5. V § 16 odstavec 3 zní:
„(3) Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, pokud z povahy pracovních činností vyplývá, že toto rozdílné zacházení je podstatným požadavkem nezbytným pro výkon práce; účel sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený. Za diskriminaci se rovněž nepovažují opatření, jejichž účelem je odůvodněno předcházení nebo vyrovnání nevýhod, které vyplývají z příslušnosti fyzické osoby ke skupině vymezené některým z důvodů uvedených v antidiskriminačním zákonu.”.
6. V § 17 se slova „zvláštní právní předpis” nahrazují slovy „antidiskriminační zákon”.
7. V § 33 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 13 až 16a zní:
„(3) Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v případech stanovených zvláštním právním předpisem16a; nestanoví-li to zvláštní právní předpis, zakládá se pracovní poměr jmenováním pouze u vedoucího
a) organizační složky státu7,
b) organizačního útvaru organizační složky státu,
c) organizačního útvaru státního podniku13,
d) organizačního útvaru státního fondu14,
e) příspěvkové organizace15,
f) organizačního útvaru příspěvkové organizace,
g) organizačního útvaru v Policii České republiky16.


13Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
14Například zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
15§ 54 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
16Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
16aNapříklad § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 102 odst. 2 písm. g) a § 103 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 59 odst. 1 písm. c) a § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 2 písm. v) a § 72 odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 4 a § 8 odst. 1 zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, § 10 vyhlášky č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky, § 131 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 14 odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, § 17 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, § 8 odst. 1 písm. a) a § 9 odst. 4 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, § 8 odst. 1 písm. a) a § 9 odst. 4 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, § 9 odst. 2 zákona č. 256/2000 Sb., § 6 odst. 5 zákona č. 211/2000 Sb., § 8 odst. 4 zákona č. 104/2000 Sb., § 12 odst. 2 a 3 zákona č. 77/1997 Sb., § 24 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.”.
8. V § 33 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 16b zní:
„(4) Jmenování podle odstavce 3 provede ten, kdo je k tomu příslušný podle zvláštního právního předpisu16b; nevyplývá-li příslušnost ke jmenování ze zvláštního právního předpisu, provede je u vedoucího
a) organizační složky státu7vedoucí nadřízené organizační složky státu,
b) organizačního útvaru organizační složky státu vedoucí této organizační složky státu7,
c) organizačního útvaru státního podniku ředitel státního podniku13,
d) organizačního útvaru státního fondu, v jehož čele stojí individuální statutární orgán, vedoucí tohoto fondu14,
e) příspěvkové organizace zřizovatel,
f) organizačního útvaru příspěvkové organizace15vedoucí této příspěvkové organizace,
g) organizačního útvaru v Policii České republiky16policejní prezident.


16bNapříklad § 148 odst. 18 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 48 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, čl. II bod 17 zákona č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, § 9 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb.”.
9. V § 35 odst. 1 se věty první až třetí nahrazují větami „Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru (§ 36 odst. 1). Zkušební dobu je možné sjednat rovněž v souvislosti se jmenováním na pracovní místo vedoucího zaměstnance (§ 33 odst. 3). Sjednaná zkušební doba nemůže být dodatečně prodlužována, není-li dále stanoveno jinak.”.
10. V § 35 odstavec 2 zní:
„(2) O dobu překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, se zkušební doba prodlužuje.”.
11. V § 40 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Za změnu pracovního poměru se považuje také jmenování na vedoucí pracovní místo podle § 33 odst. 3, k němuž dojde po vzniku pracovního poměru.”.
12. V § 41 odst. 1 písm. a), b), d) a f), § 45, § 52 písm. d) a e), § 53 odst. 1 písm. e), § 56 odst. 1 písm. a), § 94 odst. 2, § 108 odst. 3 písm. b), § 235 odst. 3 písm. c), § 245 odst. 2 a § 247 odst. 1 a 3 se slovo „pracovnělékařské” nahrazuje slovy „závodní preventivní”.
13. V § 41 odst. 1 písm. d) se slova „přenosnými nemocemi” nahrazují slovy „infekčním onemocněním”.
14. V § 41 odst. 4 se za slova „mimořádné události” vkládají slova „ , živelní události”.
15. V § 56 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
16. V § 58 odst. 1 se za slova „k výpovědi” vkládají slova „nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru”.
17. V § 67 odst. 1 větě první se za slova „z týchž důvodů,” vkládají slova „a zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr podle § 56,”.
18. V § 67 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Byl-li se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr, protože nesmí podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo pro onemocnění nemocí z povolání, a zaměstnavatel se zcela zprostí své odpovědnosti podle § 367 odst. 1, odstupné podle věty druhé zaměstnanci nepřísluší.”.
19. V § 68 odst. 1 se slova „v pracovněprávním vztahu uvedeném v § 3 větě druhé u dosavadního zaměstnavatele” nahrazují slovy „u dosavadního zaměstnavatele v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti”.
20. V § 73 odst. 1 se slova „k tomu příslušný podle zvláštního právního předpisu, popřípadě vedoucí organizační složky státu7” nahrazují slovy „příslušný ke jmenování (§ 33 odst. 4)”.
21. V § 73 odst. 2 se slova „Jestliže je zaměstnavatelem jiná právnická nebo fyzická osoba než uvedená v § 33 odst. 3” nahrazují slovy „Jestliže je zaměstnavatelem jiná právnická osoba než uvedená v § 33 odst. 3 nebo fyzická osoba”.
22. V § 77 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat, popřípadě stanovit vnitřním předpisem, a to za podmínek uvedených v § 199, 206 a v části deváté.”.
23. V § 79 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
24. Za § 79 se vkládá nový § 79a, který zní:
㤠79a
U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více pracovněprávních vztazích podle § 3 věty druhé nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně.”.
25. V části čtvrté hlavě II nadpis dílu 2 zní:
„Díl 2
Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a jiná úprava pracovní doby”.
26. § 82 zní:
㤠82
Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny nesmí délka směny přesáhnout 9 hodin.”.
27. V § 84 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Dojde-li v průběhu období, na které bylo konto pracovní doby rozvrženo, ke změně rozvrhu týdenní pracovní doby, nesmí být tato změna provedena tak, aby zahrnovala období kratší než 4 týdny po sobě jdoucí; zaměstnavatel je povinen zaměstnance se změnou seznámit ve lhůtě podle odstavce 1.”.
28. Za § 84 se vkládá nový § 84a, který zní:
㤠84a
Byla-li sjednána jiná úprava pracovní doby, nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin.”.
29. V § 85 se odstavce 1 až 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4, 5 a 6 se označují jako odstavce 1, 2 a 4 a vkládá se nový odstavec 3, který zní:
„(3) Při pružném rozvržení pracovní doby musí být průměrná týdenní pracovní doba naplněna nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období.”.
30. V § 86 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
31. § 88 odstavec 2 zní:
„(2) Byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň jedna její část činit nejméně 15 minut.”.
32. V § 90 odst. 2 písm. c) bodu 5 a v § 132 se slova „sociální péče” nahrazují slovy „sociálních služeb22a”.
Poznámka pod čarou č. 22a zní:


22aZákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.”.
33. Za § 90 se vkládá nový § 90a, který zní:
㤠90a
Odpočinek mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny, zkrácený v rozsahu podle § 90 odst. 2, může být zaměstnanci staršímu 18 let nahrazen při sezónních pracích v zemědělství tak, že mu bude poskytnut v období následujících 3 týdnů od jeho zkrácení.”.
34. V § 91 odst. 5 se slova „nástupu směny” nahrazují slovy „nástupu zaměstnanců té směny” a slovo „dohod” se nahrazuje slovem „dohody”.
35. V § 92 odstavec 4 zní:
„(4) Jestliže to je dohodnuto, může být v zemědělství poskytnut nepřetržitý odpočinek tak, že bude tento odpočinek za období
a) 3 týdnů činit celkem alespoň 105 hodin,
b) 6 týdnů činit při sezónních pracích celkem alespoň 210 hodin.”.
36. V § 97 odst. 1 se věta třetí zrušuje.
37. V § 97 odstavec 5 zní:
„(5) Při uplatnění konta pracovní doby se pracovní volno pro překážky v práci na straně zaměstnance poskytuje v rozsahu nezbytně nutné doby, popřípadě v rozsahu délky směny rozvržené zaměstnavatelem na příslušný den.”.
38. V § 98 odst. 2 se číslo „5” nahrazuje číslem „3”.
39. V § 100 odst. 1 se na začátek textu písmene e) vkládají slova „členové posádky letadla a”.
40. V § 100 odst. 1 se za slovo „zaměstnavatele” vkládají slova „a zaměstnanců”.
41. V § 100 odst. 1 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 30 zrušuje.
42. V § 100 odst. 2 se slovo „se” nahrazuje slovem „ze”.
43. V § 102 odst. 3 se slovo „prováděcího” nahrazuje slovem „zvláštního”.
44. V § 102 odst. 6, § 103 odst. 1 písm. d) a v § 224 odst. 1 písm. d) se slovo „pracovnělékařskou” nahrazuje slovy „závodní preventivní”.
45. V § 103 odst. 1 písm. d) a § 106 odst. 4 písm. b) se slovo „pracovnělékařským” nahrazuje slovem „preventivním”.
46. V § 103 odst. 1 písm. d) se slova „zdravotnické zařízení” nahrazují slovy „zařízení závodní preventivní péče”.
47. V § 103 odst. 1 písm. e) se slovo „pracovnělékařské” nahrazuje slovem „preventivní”.
48. V § 107 se slova „zvláštní zákon” nahrazují slovy „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci37”.
Poznámka pod čarou č. 37 zní:


37Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb.”.
49. V § 108 odst. 2 písm. c) bodu 4 a odst. 3 písm. c) se slova „zvláštního právního předpisu” nahrazují slovy „zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci37”.
50. V § 108 odst. 4 se slova „osobami k prevenci rizik” nahrazují slovy „osobami k prevenci rizik podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci37a”.
Poznámka pod čarou č. 37a zní:


37a§ 9 zákona č. 309/2006 Sb.”.
51. V části šesté nadpisu hlavy I, IV a VII se slovo „DOHOD” nahrazuje slovem „DOHODY”.
52. V nadpisu § 109, v § 109 odst. 1, v § 145 odst. 2 písm. a) a v § 348 odst. 2 se slovo „dohod” nahrazuje slovem „dohody”.
53. V § 109 odst. 3 se na konci textu písmene d) slovo „nebo” zrušuje.
54. V § 109 odst. 3 se na konci textu písmene e) doplňuje slovo „nebo”.
55. V § 109 odst. 3 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 41a zní:
„f) veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení41a,


41aZákon č. 245/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.”.
56. V § 114 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) U vedoucích zaměstnanců může být mzda sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas, je-li současně v rámci limitu práce přesčas v kalendářním roce stanoveného v § 93 odst. 2 sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo přihlédnuto. V takovém případě dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno podle odstavců 1 a 2 nepřísluší.”.
57. V § 116 se slova „ , není-li sjednáno v kolektivní smlouvě jinak” zrušují a na konci se doplňuje věta „Jinou minimální výši a způsob určení příplatku lze sjednat jen v kolektivní smlouvě.”.
58. V § 118 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Jinou minimální výši a způsob určení příplatku lze sjednat jen v kolektivní smlouvě.”.
59. V § 120 odst. 2 písm. b) se za slovo „sjednaných” vkládají slova „ , stanovených nebo určených” a slova „odst. 4” se zrušují.
60. V § 122 odst. 1 se slova „a § 123 odst. 6” nahrazují slovy „ , § 123 odst. 6, § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2”.
61. V § 122 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , nestanoví-li zvláštní zákon jinak43a”.
Poznámka pod čarou č. 43a zní:


43aNapříklad § 118 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, § 147 odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, § 4 odst. 3 zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění zákona č. 281/2004 Sb.”.
62. V § 123 odst. 2 se slova „druhového vymezení prací” nahrazují slovy „druhu práce sjednaného”.
63. V § 123 odst. 6 písm. f) se za slovo „zdatnosti,” vkládají slova „pro zaměstnance ve zdravotnických zařízeních”.
64. V § 124 odst. 3 se slovo „ministra” nahrazuje slovy „člena vlády” a slova „ , vedoucí Úřadu pro ochranu osobních údajů” se zrušují.
65. V § 127 odst. 1 se za slovo „příplatku” vkládají slova „a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí”.
66. V § 129 odst. 2 se za slova „obtížnosti práce” vkládají slova „ , podmínky pro poskytování příplatku”.
67. V § 136 odstavec 2 zní:
„(2) V platovém výměru je zaměstnavatel povinen uvést údaje o platové třídě a platovém stupni, do nichž je zaměstnanec zařazen, a o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu. Termín a místo výplaty je nutno v platovém výměru uvést, pokud tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit včetně uvedení důvodů, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.”.
68. V § 139 odstavec 1 zní:
„(1) Jestliže byl zaměstnanec převeden na jinou práci, za niž přísluší nižší mzda nebo plat,
a) z důvodů ohrožení nemocí z povolání nebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice podle zvláštního právního předpisu19[§ 41 odst. 1 písm. b)],
b) podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním [§ 41 odst. 1 písm. d)],
c) k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků (§ 41 odst. 4), nebo
d) pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy (§ 41 odst. 5),

přísluší mu za dobu převedení doplatek ke mzdě nebo platu do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením.”.
69. V § 139 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
70. V § 140 se slova „ , není-li sjednáno v kolektivní smlouvě jinak” zrušují.
71. V § 142 odst. 5 se za slovo „manžela” vkládají slova „nebo partnera51a”.
Poznámka pod čarou č. 51a zní:


51aZákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.”.
72. V § 145 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „zejména” zrušuje.
73. V § 149 odst. 1 a 3 se slova „odst. 1” zrušují.
74. V § 149 odst. 2 se slova „§ 147 odst. 1 písm. d) a e)” nahrazují slovy „§ 147 odst. 1 písm. c), d) a e)”.
75. V části sedmé se v nadpisu hlavy II a hlavy III slova „STÁTEM, ÚZEMNÍM SAMOSPRÁVNÝM CELKEM, STÁTNÍM FONDEM, PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ, JEJÍŽ NÁKLADY NA PLATY A ODMĚNY ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST JSOU PLNĚ ZABEZPEČOVÁNY Z PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ POSKYTOVANÉHO Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE NEBO Z ÚHRAD PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NEBO ŠKOLSKOU PRÁVNICKOU OSOBOU ZŘÍZENOU PODLE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA” nahrazují slovy „UVEDEN V § 109 ODST. 3”.
76. V § 170 odst. 3 se slova „nejméně 6 hodin” nahrazují slovy „6 hodin a méně”.
77. V § 170 odst. 5 se za slovo „anebo” vkládá slovo „až”.
78. V § 183 odst. 4 se slovo „nároky” nahrazuje slovem „právo”.
79. V § 187 větě první se za slovo „manžel,” vkládá slovo „partner51a,”.
80. V § 200 se za slovo „dohodnuto” vkládají slova „nebo vnitřním předpisem stanoveno”.
81. V § 202 se slova „přenosným nemocem” nahrazují slovy „infekčnímu onemocnění”.
82. Na konci textu § 205 se doplňuje text „(§ 232)”.
83. V § 215 odst. 1 se slova „nebo zdraví škodlivých” zrušují.
84. V § 215 odst. 1 a 2 se slova „nebo zdraví škodlivé” zrušují.
85. V § 215 odst. 2 písm. f) se slovo „jiných” nahrazuje slovem „jinak”.
86. V § 216 odstavec 5 zní:
„(5) Jestliže poměrná část dovolené činí necelý den, zaokrouhlí se na půlden; to platí i pro výpočet dvanáctin dovolené.”.
87. V § 232 se v úvodní části odstavce 1 za slovo „platu” vkládají slova „ve výši průměrného výdělku”.
88. V § 232 odst. 1 písmena c) až e)
Nahrávám...
Nahrávám...