dnes je 22.6.2024

Input:

383/2017 Sb., Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce

č. 383/2017 Sb., Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce
VYHLÁŠKA
ze dne 14. listopadu 2017
o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
VÝBĚR A PŘIJÍMÁNÍ PRÁVNÍCH ČEKATELŮ
§ 1
Vyhlášení a etapy výběrového řízení do čekatelské praxe
(1)  Výběrové řízení do čekatelské praxe (dále jen „výběrové řízení”) vyhlašuje krajský státní zástupce po projednání s Ministerstvem spravedlnosti (dále jen „ministerstvo”) podle potřeby obsazení volných míst právních čekatelů (dále jen „čekatel”).
(2)  Výběrové řízení se vyhlašuje na internetových stránkách ministerstva. Výběrové řízení se oznamuje na úřední desce všech krajských a okresních státních zastupitelství. Podrobné informace o výběrovém řízení obsahují také kritéria hodnocení a vzor přihlášky k účasti ve výběrovém řízení (dále jen „přihláška”). Výběrové řízení se vyhlašuje nejméně 30 dnů před termínem stanoveným pro podání přihlášek. Vyhlášení výběrového řízení obsahuje určení obvodu působnosti krajského státního zastupitelství, pro který se vyhlašuje výběrové řízení. Vyhlášení výběrového řízení dále obsahuje informaci o možnosti získání formuláře přihlášek k výběrovému řízení a podrobné informace o podmínkách účasti ve výběrovém řízení a o jeho průběhu v elektronické a listinné podobě a taktéž obsahuje termín pro podání přihlášek.
(3)  Výběrové řízení zahrnuje posouzení přihlášky, písemný test, pohovor před komisí příslušného krajského státního zastupitelství (dále jen „přijímací pohovor”) a ověření morálních vlastností uchazeče o přijetí do čekatelské praxe (dále jen „uchazeč”), které dávají záruku, že bude funkci řádně zastávat. Krajský státní zástupce postupuje podle jednotné metodiky1) zpracované Justiční akademií a schválené ministerstvem.
(4)  Uchazeč má právo být informován o jím dosažených výsledcích v jednotlivých etapách výběrového řízení.
(5)  Pokud se uchazeč ze závažných důvodů nemůže účastnit některé z etap výběrového řízení a svoji neúčast písemně omluví nejpozději do 5 dnů od konání písemného testu nebo přijímacího pohovoru, bude mu stanoven náhradní termín pro její absolvování. Uchazeč se v jedné etapě výběrového řízení může omluvit podle věty první jen jednou; písemný test nebo přijímací pohovor v náhradním termínu se koná nejdéle do 14 dnů od původního termínu.
(6)  Uchazeče, který se nezúčastní některé z etap výběrového řízení, příslušný krajský státní zástupce z výběrového řízení vyřadí. Krajský státní zástupce zašle uchazeči písemné oznámení o vyřazení z výběrového řízení.
§ 2
Přihláška
(1)  Uchazeč podává přihlášku v termínu stanoveném ve vyhlášení výběrového řízení ke krajskému státnímu zastupitelství, v jehož obvodu má zájem vykonávat čekatelskou praxi. Přihlášku a podrobné informace o výběrovém řízení poskytne uchazeči na jeho žádost ministerstvo, Justiční akademie, krajské nebo okresní státní zastupitelství.
(2)  K přihlášce uchazeč připojí úředně ověřenou kopii
Nahrávám...
Nahrávám...