dnes je 3.6.2023

Input:

383/2017 Sb., Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce

č. 383/2017 Sb., Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce
VYHLÁŠKA
ze dne 14. listopadu 2017
o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
VÝBĚR A PŘIJÍMÁNÍ PRÁVNÍCH ČEKATELŮ
§ 1
Vyhlášení a etapy výběrového řízení do čekatelské praxe
(1) Výběrové řízení do čekatelské praxe (dále jen „výběrové řízení”) vyhlašuje krajský státní zástupce po projednání s Ministerstvem spravedlnosti (dále jen „ministerstvo”) podle potřeby obsazení volných míst právních čekatelů (dále jen „čekatel”).
(2) Výběrové řízení se vyhlašuje na internetových stránkách ministerstva. Výběrové řízení se oznamuje na úřední desce všech krajských a okresních státních zastupitelství. Podrobné informace o výběrovém řízení obsahují také kritéria hodnocení a vzor přihlášky k účasti ve výběrovém řízení (dále jen „přihláška”). Výběrové řízení se vyhlašuje nejméně 30 dnů před termínem stanoveným pro podání přihlášek. Vyhlášení výběrového řízení obsahuje určení obvodu působnosti krajského státního zastupitelství, pro který se vyhlašuje výběrové řízení. Vyhlášení výběrového řízení dále obsahuje informaci o možnosti získání formuláře přihlášek k výběrovému řízení a podrobné informace o podmínkách účasti ve výběrovém řízení a o jeho průběhu v elektronické a listinné podobě a taktéž obsahuje termín pro podání přihlášek.
(3) Výběrové řízení zahrnuje posouzení přihlášky, písemný test, pohovor před komisí příslušného krajského státního zastupitelství (dále jen „přijímací pohovor”) a ověření morálních vlastností uchazeče o přijetí do čekatelské praxe (dále jen „uchazeč”), které dávají záruku, že bude funkci řádně zastávat. Krajský státní zástupce postupuje podle jednotné metodiky1) zpracované Justiční akademií a schválené ministerstvem.
(4) Uchazeč má právo být informován o jím dosažených výsledcích v jednotlivých etapách výběrového řízení.
(5) Pokud se uchazeč ze závažných důvodů nemůže účastnit některé z etap výběrového řízení a svoji neúčast písemně omluví nejpozději do 5 dnů od konání písemného testu nebo přijímacího pohovoru, bude mu stanoven náhradní termín pro její absolvování. Uchazeč se v jedné etapě výběrového řízení může omluvit podle věty první jen jednou; písemný test nebo přijímací pohovor v náhradním termínu se koná nejdéle do 14 dnů od původního termínu.
(6) Uchazeče, který se nezúčastní některé z etap výběrového řízení, příslušný krajský státní zástupce z výběrového řízení vyřadí. Krajský státní zástupce zašle uchazeči písemné oznámení o vyřazení z výběrového řízení.
§ 2
Přihláška
(1) Uchazeč podává přihlášku v termínu stanoveném ve vyhlášení výběrového řízení ke krajskému státnímu zastupitelství, v jehož obvodu má zájem vykonávat čekatelskou praxi. Přihlášku a podrobné informace o výběrovém řízení poskytne uchazeči na jeho žádost ministerstvo, Justiční akademie, krajské nebo okresní státní zastupitelství.
(2) K přihlášce uchazeč připojí úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení požadovaného vysokoškolského právnického vzdělání2) , popřípadě o získání akademického titulu a o dosažení vědeckých nebo vědecko-pedagogických hodností, prohlášení o jazykových znalostech, životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a další náležitosti stanovené jiným právním předpisem3) .
(3) Krajský státní zástupce posoudí úplnost přihlášky a dokladů, které je uchazeč povinen s přihláškou předložit. Nepředloží-li uchazeč řádně vyplněnou přihlášku nebo nepředloží-li všechny požadované doklady ani po výzvě a ve lhůtě stanovené k jejich doplnění, krajský státní zástupce uchazeče z účasti na výběrovém řízení vyřadí. Krajský státní zástupce zašle uchazeči písemné oznámení o vyřazení z výběrového řízení.
§ 3
Písemný test
(1) Písemným testem se ověří odborné znalosti a předpoklady uchazeče pro přijetí do čekatelské praxe.
(2) Úspěšné zvládnutí písemného testu je podmínkou pro další účast uchazeče ve výběrovém řízení.
(3) Uchazeče, který při písemném testu neuspěl, krajský státní zástupce z výběrového řízení vyřadí. Krajský státní zástupce zašle uchazeči písemné oznámení o vyřazení z výběrového řízení.
§ 4
Přijímací pohovor
(1) Uchazeč se podrobí přijímacímu pohovoru, jehož cílem je celkové zhodnocení předpokladů uchazeče pro přijetí do čekatelské praxe. Přijímací pohovor provádí komise složená ze státních zástupců působících v obvodu příslušného krajského státního zastupitelství. Předsedu a členy komise jmenuje a odvolává krajský státní zástupce tak, aby komise měla lichý počet členů. Přijímacího pohovoru se účastní Radou Justiční akademie pověřený zástupce Justiční akademie (dále jen „zástupce Justiční akademie”), který se na závěr přijímacího pohovoru písemně vyjádří k jeho průběhu.
(2) Přijímacím pohovorem se ověří odborné znalosti a předpoklady uchazeče pro přijetí do čekatelské praxe.
(3) Součástí přijímacího pohovoru je předpokládané určení okresního státního zastupitelství, u něhož bude uchazeč vykonávat čekatelskou praxi.
(4) Výsledek přijímacího pohovoru se hodnotí stupni „navrhuje se k přijetí” nebo „nenavrhuje se k přijetí”.
(5) Výsledek přijímacího pohovoru předkládá komise spolu se stručným celkovým zhodnocením, jeho odůvodněním a s písemným vyjádřením zástupce Justiční akademie krajskému státnímu zástupci.
(6) Uchazeče hodnocené u přijímacího pohovoru stupněm „nenavrhuje se k přijetí” krajský státní zástupce z výběrového řízení vyřadí. Krajský státní zástupce zašle uchazeči písemné oznámení o vyřazení z výběrového řízení.
ČÁST DRUHÁ
PŘIJETÍ UCHAZEČE DO ČEKATELSKÉ PRAXE
§ 5
(1) Uchazeče přijímá do čekatelské praxe příslušný krajský státní zástupce, přitom přihlíží k výsledkům předchozích etap výběrového řízení a k vyjádření zástupce Justiční akademie při přijímacím pohovoru; v případě přijetí uchazeče určí též místo výkonu čekatelské praxe.
(2) Krajský státní zástupce zašle uchazeči písemné oznámení o přijetí nebo nepřijetí do čekatelské praxe. Je-li jediným důvodem nepřijetí uchazeče nedostatek volných funkčních míst, musí být tato okolnost v písemném oznámení o nepřijetí do čekatelské praxe uvedena. V případě, že nedojde k přijetí uchazeče do čekatelské praxe, spolu s oznámením o nepřijetí se uchazeči vrátí též přihláška a připojené doklady. Údaje o uchazeči se uchovají po dobu 3 let od přijetí do čekatelské praxe.
(3) Krajský státní zástupce zašle ministerstvu a Justiční akademii bez zbytečného odkladu seznam úspěšných uchazečů, kteří byli přijati do přípravné služby.
ČÁST TŘETÍ
OBSAHOVÁ NÁPLŇ A ORGANIZACE ČEKATELSKÉ PRAXE
§ 6
(1) Průběh čekatelské praxe se řídí plánem čekatelské praxe, který sestavuje krajský státní zástupce po projednání s poradním sborem pro výchovu čekatelů (dále jen „poradní sbor”).
(2) Plán čekatelské praxe musí být zaměřen tak, aby odborná příprava čekatele pro výkon funkce státního zástupce sloužila zejména k
a) prohloubení odborných znalostí čekatele o hmotném i procesním právu,
b) rozvíjení schopností čekatele aplikovat právní předpisy v konkrétní věci,
c) získání znalostí o jednotlivých agendách vedených státním zastupitelstvím a o jejich výkonu,
d) osvojení si procesních postupů a návyků nezbytných pro výkon funkce státního zástupce,
e) seznámení se s etickými principy vztahujícími se k výkonu funkce státního zástupce.
§ 7
(1) Čekatelská praxe se vykonává především u okresních státních zastupitelství a krajských státních zastupitelství.
(2) Na základě dohody s čekatelem4) a s příslušnými orgány nebo osobami může být v souladu s plánem čekatelské praxe část čekatelské praxe vykonána u vrchního státního zastupitelství a Nejvyššího státního zastupitelství, popřípadě i u advokáta, notáře, soudního exekutora, Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, finančního nebo katastrálního úřadu anebo jiného správního úřadu.
(3) V souladu s plánem čekatelské praxe vykonává čekatel čekatelskou praxi postupně nejméně po dobu 24 měsíců u okresního státního zastupitelství, po dobu 6 měsíců u krajského státního zastupitelství a podle potřeby nejvýše po dobu 6 měsíců u dalších orgánů nebo osob. Krajský státní zástupce může podle potřeby zabezpečení plánu čekatelské praxe prodloužit nebo zkrátit dobu výkonu čekatelské praxe u krajského státního zastupitelství, ne však o více než 2 měsíce. Minimální doba výkonu čekatelské praxe u okresního státního zastupitelství nesmí být tímto opatřením dotčena.
(4) V případě započtení doby předchozího výkonu právnické činnosti se doby výkonu čekatelské praxe upraví úměrně zkrácení celkové doby čekatelské praxe.
(5) Součástí čekatelské praxe jsou adaptační kurzy, semináře a přednášky, organizované Justiční akademií, a soustředění a cvičení, organizovaná krajskými státními zastupitelstvími. Adaptační kurz je zaměřen na seznámení čekatele s průběhem čekatelské praxe a se základními právními předpisy upravujícími činnost státních zastupitelství. Adaptační kurz probíhá v prvních 6 měsících
Nahrávám...
Nahrávám...