dnes je 28.5.2024

Input:

39/2012 Sb., Vyhláška o dispenzární péči, ve znění účinném k 1.5.2021

č. 39/2012 Sb., Vyhláška o dispenzární péči, ve znění účinném k 1.5.2021
VYHLÁŠKA
ze dne 23. ledna 2012
o dispenzární péči
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
318/2016 Sb.
(k 17.10.2016)
mění přílohu
179/2021 Sb.
(k 1.5.2021)
mění přílohu
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 5 odst. 3 písm. b) zákona:
§ 1
Dispenzární prohlídky provádějí poskytovatelé zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel”) v takovém časovém rozmezí, které vyžaduje zdravotní stav pacienta, nejméně však jedenkrát ročně.
§ 2
Nemoci, vady nebo stavy (dále jen „nemoci”), u nichž se poskytuje dispenzární péče, a poskytovatelé, kteří provádějí dispenzární péči, se uvádějí v příloze k této vyhlášce.
§ 3
Vyhláška č. 386/2007 Sb., kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře, se zrušuje.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012.
 
Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 39/2012 Sb.
 
POSKYTOVATELÉ PROVÁDĚJÍCÍ DISPENZÁRNÍ PÉČI
 
NEMOCI, U NICHŽ SE POSKYTUJE DISPENZÁRNÍ PÉČE
Poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, popřípadě jiný poskytovatel
 
 
 
01
Infekční a parazitární onemocnění s prokázanou infekční etiologií s chronickým průběhem, následky těchto onemocnění vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
 
02
Lymeská borellioza
 
03
Závažná chronická onemocnění způsobená herpetickými viry
 
04
Závažné imunodeficientní stavy vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok, vrozená asplenie, stav po splenektomii
 
05
Defekty koagulace vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
 
06
Závažné anémie vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
 
07
Diabetes mellitus a další poruchy glukozové tolerance
 
08
Další závažné poruchy endokrinní soustavy vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
 
09
Závažná metabolická onemocnění
 
10
Cystická fibrosa
 
11
Familiární hypercholesterolémie
 
12
Mentální retardace
 
13
Závažná forma dětské mozkové obrny vyžadující soustavnou rehabilitaci déle než 1 rok
 
14
Primární enuréza u dítěte nad 5 let věku
 
15
Enkopréza s chronickou obstipací
 
16
Hydrocefalus
 
17
Následky zánětlivých onemocnění centrálního nervového systému, onemocnění centrálního nervového systému s nejistou prognózou
 
18
Progredující neurologická a svalová postižení
 
19
Epilepsie
 
20
Vrozená nebo získaná postižení oka (mimo samotných refřakčních vad) vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
 
21
Strabismus
 
22
Vrozená nebo získaná porucha sluchu vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
 
23
Závažné alergie s perzistujícími klinickými příznaky kožními, očními, nosními, bronchiálními nebo gastrointestinálními a stavy po anafylaxi
 
24
Bronchopulmonální dysplázie
 
25
Stavy po chirurgické léčbě nitrohrudních procesů s následnou poruchou funkce plic
 
26
Chronická obstrukční plicní nemoc dětského věku, bronchiektázie
 
27
Idiopatické střevní záněty
 
28
Cholecystolithiasa
 
29
Vředová choroba žaludku a duodena
 
30
Stavy po operaci zažívacího traktu vyžadující dlouhodobé sledování
 
31
Střevní malabsorpce včetně celiakie
 
32
Psoriasa a další závažná kožní onemocnění vyžadující soustavnou léčbu delší než 1 rok
Nahrávám...
Nahrávám...