dnes je 5.6.2023

Input:

408/2015 Sb., Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění účinném k 1.5.2023

č. 408/2015 Sb., Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění účinném k 1.5.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2015
o Pravidlech trhu s elektřinou
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
127/2017 Sb.
(k 1.6.2017)
mění, celkem 49 novelizačních bodů
302/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění, celkem 95 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
125/2021 Sb.
(k 1.4.2021)
mění § 20, § 21, § 22, § 23, § 26, § 34, § 40, § 41, § 45, § 48, § 51, § 53 a přílohy č. 6 a 8; nové přechodné ustanovení
125/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění
490/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění
490/2021 Sb.
(k 1.4.2022)
mění § 10, § 48, § 50, § 55 a přílohu č. 8
490/2021 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 2, § 9, § 10, § 19, § 20, § 27, § 28, § 29 a přílohu č. 5
ustanovení je označeno**)
404/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění, celkem k datu 56 novelizačních bodů
404/2022 Sb.
(k 1.5.2023)
mění přílohu č. 8
404/2022 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 10, § 16, § 41, § 42 a přílohu č. 20
ustanovení je označeno*)
Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad”) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) , 5), 11)
a) podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přenosové a k distribuční soustavě a způsoby řešení ne-dostatku kapacit v elektrizační soustavě,
b) termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou a termíny uzavírání smluv a jejich registrace u operátora trhu,
c) postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,
d) rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek elektřiny, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování a vypořádání regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,
e) postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování regulační energie,
f) pravidla organizace krátkodobého trhu s elektřinou a způsoby jeho vypořádání,
g) pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny,
h) termíny a postup při volbě a změně dodavatele elektřiny,
i) postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu,
j) postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance,
k) skladbu ceny služby přenosové soustavy, skladbu ceny služby distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v elektroenergetice a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s elektřinou pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s elektřinou,
l) technické požadavky na provoz pro ověření technologie,
m) zveřejňování informací operátorem trhu a
n) postup pro stanovení zálohových plateb,
o) termíny a postup registrace odběrných míst a jejich předávacích míst, předávacích míst výroben elektřiny, přenosové soustavy a distribučních soustav.
(2) Tato vyhláška dále stanoví
a) způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou referenční výkupní cenou nebo referenční aukční cenou a jeho úhrady operátorovi trhu,
b) způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu, aukčního bonusu pro obnovitelné zdroje a ceny za činnost povinně vykupujícího,
c) termíny a způsob informování výrobce povinně vykupujícím nebo vykupujícím o dosažení záporné ceny na denním trhu s elektřinou a o situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny na denním trhu,
d) způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny mezi operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy a mezi provozovateli distribučních soustav.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) diagramem sjednané množství elektřiny subjektu zúčtování pro každou obchodní hodinu v MW**) s rozlišením na 3 desetinná místa,
b) dodavatelem výrobce elektřiny nebo obchodník s elektřinou, který na základě smlouvy nakupuje nebo dodává elektřinu dalším účastníkům trhu s elektřinou prostřednictvím elektrizační soustavy,
c) vyhodnocovacím intervalem základní časový úsek v trvání 15 minut**) pro vyhodnocování odchylek subjektů zúčtování; u prvního vyhodnocovacího intervalu je začátek stanoven na čas 00.00 hodin a konec na čas 00.15**) hodin dne dodávky,
d) dnem dodávky den, ve kterém dochází k plnění uzavřených obchodů na dodávku nebo odběr elektřiny,
e) rezervovanou kapacitou smluvní maximální čtvrthodinový výkon v odběrném místě zákazníka nebo výrobce druhé kategorie nebo smluvní maximální čtvrthodinový výkon v předávacím místě provozovatele lokální distribuční soustavy nebo smluvní maximální čtvrthodinový výkon v souhrnu za předávací místa mezi provozovateli regionálních distribučních soustav uvedený ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy, nebo ve smlouvě o sdružených službách dodávek elektřiny,
f) systémovou odchylkou součet kladných a záporných odchylek všech subjektů zúčtování ve vyhodnocovacím intervalu,
g) účastníkem organizovaného krátkodobého trhu subjekt zúčtování odchylek, který se na základě smlouvy o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou zúčastňuje tohoto trhu, nebo nominovaný organizátor trhu s elektřinou1) v rámci jednotného propojení vnitrodenních trhů nebo v rámci jednotného propojení denních trhů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího přidělování kapacity a řízení přetížení2) ,
h) redispečinkem opatření vedoucí k řešení přetížení nebo k jinému zajištění bezpečnosti soustavy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vnitřní trh s elektřinou4) ,
i) protiodchylkou kladná odchylka subjektu zúčtování v případě záporné systémové odchylky nebo záporná odchylka subjektu zúčtování v případě kladné systémové odchylky,
j) informačním systémem operátora trhu informační systém operátora trhu, do něhož mají přístup registrovaní účastníci trhu a prostřednictvím kterého probíhá komunikace s operátorem trhu,
k) závazkem dodat elektřinu do elektrizační soustavy závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy z vlastní výrobny elektřiny anebo smlouvou převzatý závazek na dodávku elektřiny do přenosové soustavy nebo distribučních soustav nebo závazek tuto elektřinu dovézt do elektrizační soustavy,
l) závazkem odebrat elektřinu z elektrizační soustavy závazek vlastního odběru elektřiny z elektrizační soustavy anebo smlouvou převzatý závazek na odběr elektřiny v odběrném zařízení zákazníka nebo závazek tuto elektřinu vyvézt z elektrizační soustavy,
m) normálními klimatickými podmínkami třicetiletý celostátní průměr denních teplot vzduchu pro jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu a třicetiletý regionální průměr denních teplot vzduchu pro jednotlivé kalendářní dny pro území regionu typových diagramů,
n) skutečnými klimatickými podmínkami celostátní průměr skutečných denních teplot vzduchu pro jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu a regionální průměr denních teplot vzduchu pro jednotlivé kalendářní dny pro území regionu typových diagramů,
o) regionem typových diagramů region definovaný pro účely vyhodnocení zbytkového diagramu,
p) třídou typového diagramu typový diagram dodávek elektřiny pro danou skupinu zákazníků s měřením typu C s definovaným charakterem odběru,
q) typovým diagramem relativní hodnoty, charakterizující průběh odběru elektřiny zákazníků s měřením typu C, používané pro vyhodnocování odchylek,
r) registrovaným účastníkem trhu s elektřinou účastník trhu s elektřinou, který má přístup do informačního systému operátora trhu na základě registrace podle § 15 odst. 1,
s) sjednaným množstvím elektřiny množství elektřiny smluvené subjektem zúčtování s ostatními subjekty zúčtování pro každý vyhodnocovací interval a oznámené operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu,
t) zúčtovací cenou odchylky kladná, nulová, nebo záporná cena za odchylku v každém směru za každý vyhodnocovací interval,
u) obchodním intervalem doba, pro kterou je definován produkt na krátkodobém trhu s elektřinou,
v) lokální distribuční soustavou distribuční soustava, která není přímo připojena k přenosové soustavě,
w) regionální distribuční soustavou distribuční soustava, která je přímo připojena k přenosové soustavě,
x) místem určeným na krytí ztrát místo, na kterém jsou evidovány ztráty elektřiny provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy v jím provozované soustavě.
ČÁST DRUHÁ
ORGANIZACE KRÁTKODOBÉHO TRHU S ELEKTŘINOU, FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ A PŘEDKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ
§ 3
Trh s elektřinou
(1) Předmětem trhu s elektřinou je dodávka činné elektrické energie. Obchodování s elektřinou se uskutečňuje zejména
a) na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou,
b) prostřednictvím dvoustranných obchodů mezi účastníky trhu s elektřinou včetně obchodů uzavřených na energetických burzách, nebo
c) prostřednictvím evropské platformy pro výměnu regulační energie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice5) .
(2) Předmětem obchodování může být dodávka nebo odběr jalové elektrické energie. Kupujícím je provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy.
(3) Provozovatel přenosové soustavy organizuje trh s podpůrnými službami.
(4) V rámci trhu s elektřinou jsou všechny časové údaje uváděny v čase platném na území České republiky.
§ 4
Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou
(1) Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou podle § 20a odst. 4 písm. a) energetického zákona se skládá z denního trhu a vnitrodenního trhu.
(2) Účast účastníka trhu s vlastní odpovědností za odchylku na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou se uskutečňuje na základě smlouvy o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou.
(3) Poptávka předložená účastníkem organizovaného krátkodobého trhu znamená závazek, že účastník organizovaného krátkodobého trhu odebere z elektrizační soustavy České republiky zobchodované množství elektřiny v daném obchodním intervalu, pokud dojde k uspokojení této poptávky.
(4) Nabídka předložená účastníkem organizovaného krátkodobého trhu znamená závazek, že účastník trhu dodá do elektrizační soustavy České republiky zobchodované množství elektřiny v daném obchodním intervalu, pokud dojde k uspokojení této nabídky.
(5) Obchody na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou jsou anonymní a probíhají spojením nabídky s poptávkou.
(6) Místem dodání a místem odběru elektřiny obchodované subjektem zúčtování na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou je elektrizační soustava České republiky.
§ 5
(zrušen vyhl. č. 490/2021 Sb. k 1.1.2022)
§ 6
Denní trh
(1) Denní trh organizuje operátor trhu ve spolupráci s nominovanými organizátory denního trhu s elektřinou v okolních nabídkových zónách nebo v rámci jednotného propojení denních trhů ve spolupráci s ostatními nominovanými organizátory denního trhu s elektřinou a provozovateli přenosových soustav.
(2) Nabídky a poptávky na denní trh může podávat účastník organizovaného krátkodobého trhu způsobem a v termínech uvedených ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou do dne předcházejícího příslušnému dni dodávky. V rámci denního trhu je za obchodní intervaly vyhodnocováno
a) jednotné saldo za nabídkovou zónu České republiky v případě jednotného propojení denních trhů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího přidělování kapacity a řízení přetížení2) ,
b) výsledná cena elektřiny na denním trhu a
c) zobchodovaná množství elektřiny.
(3) Operátor trhu zadá do svého informačního systému údaje o sjednaných množstvích elektřiny jednotlivých subjektů zúčtování v nabídkové zóně České republiky po jednotlivých obchodních intervalech a zahrne je při vyhodnocení a zúčtování odchylek.
(4) Operátor trhu oznámí každému účastníku organizovaného krátkodobého trhu způsobem uvedeným ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou pro každý obchodní interval velikost sjednané dodávky elektřiny a sjednaného odběru elektřiny a dosaženou cenu.
(5) Po oznámení výsledků denního trhu jednotlivým účastníkům organizovaného krátkodobého trhu operátor trhu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup nabídkové a poptávkové křivky, agregovaná množství elektřiny z uskutečněných obchodů, dosažené ceny elektřiny pro každý obchodní interval, množství elektřiny z neakceptovaných nabídek a poptávek, počet přijatých úspěšných a neúspěšných nabídek a počet přijatých úspěšných a neúspěšných poptávek. Zveřejňované údaje neobsahují informace o jednotlivých účastnících denního trhu.
§ 7
Vnitrodenní trh
(1) Vnitrodenní trh organizuje operátor trhu v rámci dne dodávky nebo následujícího dne dodávky a lze na něm zadávat a obchodovat nabídky a poptávky elektřiny způsobem a v termínech uvedených ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou. Vnitrodenní trh může být organizován v rámci jednotného propojení vnitrodenních trhů ve spolupráci s ostatními nominovanými organizátory vnitrodenního trhu s elektřinou a provozovateli přenosových soustav.
(2) Obchody uzavřené na vnitrodenním trhu zahrne operátor trhu do vyhodnocení a zúčtování odchylek.
(3) Operátor trhu upraví způsobem a v termínech uvedených ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou celková sjednaná množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a celková sjednaná množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy každého subjektu zúčtování o údaje z obchodů uzavřených na vnitrodenním trhu a takto upravené hodnoty poskytne subjektu zúčtování.
(4) Operátor trhu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o agregovaném množství elektřiny a váženém průměru cen z uskutečněných obchodů na vnitrodenním trhu, případně další informace z vnitrodenního trhu.
§ 8
Finanční vypořádání obchodů na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou
(1) Finanční vypořádání obchodů na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou je nezávislé na skutečných hodnotách dodávek elektřiny do elektrizační soustavy a skutečných hodnotách odběrů elektřiny z elektrizační soustavy.
(2) Každý den oznámí operátor trhu každému účastníku organizovaného krátkodobého trhu způsobem uvedeným ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou tyto informace za ukončené obchodní období v členění na jednotlivé trhy:
a) velikost sjednané dodávky elektřiny a velikost sjednaného odběru elektřiny,
b) dosažené ceny a
c) platby za sjednaný odběr elektřiny a úhrady za sjednanou dodávku elektřiny.
§ 9
Předkládání údajů z dvoustranných obchodů
(1) Dvoustrannými obchody se rozumí obchody s fyzickou dodávkou elektřiny registrované v systému operátora trhu kromě obchodů uzavřených na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou.
(2) Subjekt zúčtování odchylek (dále jen „subjekt zúčtování”) předkládá operátorovi trhu k registraci údaje ze smluv o dvoustranných obchodech s elektřinou uskutečněných na území České republiky mezi subjekty zúčtování, včetně obchodů těmito subjekty zúčtování uzavřených na energetických burzách nejpozději do 14.00 hodin dne předcházejícího příslušnému dni dodávky. Předávanými údaji jsou diagramy ze smluv
a) subjektů zúčtování; údaje předává subjekt zúčtování za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy,
b) subjektů zúčtování uzavřených na burze; údaje předává burza, a to za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy; za správnost předaných hodnot odpovídá burza; burzou předané technické údaje ze smluv se považují za potvrzené příslušnými subjekty zúčtování a
c) subjektů zúčtování na dodávku elektřiny do zahraničí a ze zahraničí; údaje předává provozovatel přenosové soustavy, a to zvlášť za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a zvlášť za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy; provozovatelem přenosové soustavy předané údaje ze smluv se považují za potvrzené příslušnými subjekty zúčtování.
(3) V případě, kdy je alespoň pro část dne dodávky vyhlášen stav nouze, subjekt zúčtování předkládá operátorovi trhu k registraci údaje ze smluv podle odstavce 2 písm. a) a b) nebo jejich aktualizaci, a to za den dodávky:
a) v němž byl ukončen stav nouze, pokud byl stav nouze ukončen do 11.00 hodin včetně,
b) v němž byl ukončen stav nouze, a za následující den dodávky, pokud byl stav nouze ukončen po 11.00 hodině, s výjimkou případu, kdy byl stav nouze ukončen ve 24.00 hodin, nebo
c) následující po ukončení stavu nouze, pokud byl stav nouze ukončen ve 24.00 hodin.
(4) Subjekt zúčtování předkládá údaje podle odstavce 3 operátorovi trhu v termínu od 8.00 hodin do 14.00 hodin dne následujícího po dni, v němž byl ukončen stav nouze. Pokud subjekt zúčtování neprovede aktualizaci údajů o dvoustranném obchodování podle tohoto odstavce, zůstávají v platnosti údaje předané subjektem zúčtování operátorovi trhu podle odstavce 2.
(5) Operátor trhu prověřuje, zda všechny subjekty zúčtování, které předložily nebo za které burza předložila k registraci diagramy ze smluv, mají uzavřenou smlouvu o zúčtování odchylek. Po provedené kontrole zaregistruje operátor trhu diagramy ze smluv splňující všechny náležitosti a zašle subjektům zúčtování potvrzení o jejich registraci. V případě, že registrovaný účastník trhu s elektřinou nemá uzavřenou smlouvu o zúčtování odchylek, operátor trhu předložené diagramy nezaregistruje a nepoužije je při vyhodnocování odchylek.
(6) Pro každý vyhodnocovací interval je každému subjektu zúčtování stanoveno, na základě předložených údajů z dvoustranných obchodů, sjednané množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a sjednané množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy v MWh s rozlišením na 5 desetinných míst**) . Informace o jeho celkovém sjednaném množství elektřiny podle odstavce 2 písm. a) a b) poskytne operátor trhu každému subjektu zúčtování způsobem umožňujícím dálkový přístup do 60 minut po uzávěrce příjmů registrace dvoustranných obchodů uvedených v odstavci 2.
ČÁST TŘETÍ
ORGANIZACE TRHU S REGULAČNÍ ENERGIÍ
§ 10
Elektřina obstaraná provozovatelem přenosové soustavy
(1) Provozovatel přenosové soustavy obstarává pro každý vyhodnocovací interval elektřinu za účelem řešení stavů nerovnováhy mezi smluvně zajištěnými a skutečně realizovanými dodávkami elektřiny a smluvně zajištěnými a skutečně realizovanými odběry elektřiny v elektrizační soustavě (dále jen „elektřina pro řešení stavů nerovnováhy”) od registrovaných účastníků trhu s elektřinou nebo od účastníků trhu ze zahraničí. Provozovatel přenosové soustavy dále obstarává elektřinu prostřednictvím aktivace postupů plánu obrany soustavy podle jiného právního předpisu11) , nebo prostřednictvím redispečinku4) .
(2) Provozovatel přenosové soustavy obstarává elektřinu pro řešení stavů nerovnováhy
a) jako regulační energii prostřednictvím aktivace podpůrných služeb v České republice mimo evropskou platformu pro výměnu regulační energie,
b) jako regulační energii prostřednictvím aktivace v rámci evropské platformy pro výměnu regulační energie nebo
c) jako dodávku regulační energie ze zahraničí na základě smluv, jejichž účelem je operativní dodávka elektřiny pro vyrovnání systémové odchylky, nebo v rámci procesu vzájemné výměny systémových odchylek.
(3) Při určení zúčtovací ceny odchylek a protiodchylek se zohlední ceny elektřiny podle odstavce 2, s výjimkou cen elektřiny
a) u které provozovatel přenosové soustavy označí v souladu s Pravidly provozování přenosové soustavy, že cena za tuto elektřinu nevstupuje do výpočtu zúčtovací ceny odchylky a protiodchylky,
b) obstarané podle odstavce 2 písm. a) a b) sloužící k pokrytí potřeb zahraničního provozovatele přenosové soustavy,
c) obstarané pro ověření schopností poskytovatele podpůrných služeb,
d) obstarané aktivací postupů plánu obrany soustavy nebo aktivací redispečinku.
(4) Provozovatel přenosové soustavy předá operátorovi trhu do 11.00 hodin dne následujícího po dni dodávky údaje o množství kladné a záporné regulační energie v MWh s rozlišením na 5 desetinných míst a ceně kladné a záporné regulační energie v Kč/MWh za každý vyhodnocovací interval dne dodávky**)
a) členěné podle jednotlivých jednotek poskytujících zálohy6) u elektřiny obstarané podle odstavce 2 písm. a),
b) členěné podle jednotlivých jednotek poskytujících zálohy u elektřiny obstarané podle odstavce 2 písm. b) za elektřinu obstaranou v České republice, a to zvlášť pro řešení stavů nerovnováhy v České republice a zvlášť pro řešení stavů nerovnováhy v zahraničí,
c) obstarané provozovatelem přenosové soustavy podle odstavce 2 písm. b) a c) v zahraničí pro řešení stavů nerovnováhy v České republice,
d) obstarané provozovatelem přenosové soustavy podle odstavce 2 písm. b) v České republice výhradně k pokrytí potřeb zahraničního provozovatele přenosové soustavy,
e) členěné podle jednotlivých registrovaných účastníků trhu u elektřiny obstarané pro potřeby redispečinku a elektřiny obstarané aktivací postupů plánu obrany soustavy,
f) obstarané provozovatelem přenosové soustavy v rámci automaticky ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy pro řešení stavů nerovnováhy v České republice, přičemž cena je stanovena váženým průměrem marginálních cen podle odstavce 2 písm. c) přílohy č. 8 k této vyhlášce.
(5) Pokud je v odběrném místě připojena výrobna elektřiny a její předávací místa jsou registrována podle § 16b, odpovědnost za odchylku u těchto předávacích míst mají dva subjekty zúčtování podle § 18 odst. 2 a současně je v předávacím místě poskytována podpůrná služba na základě smlouvy uzavřené s provozovatelem přenosové soustavy, provozovatel přenosové soustavy předává operátorovi trhu množství obstarané regulační energie zvlášť za subjekt zúčtování, který nese odpovědnost za odchylku v případě odběru z přenosové nebo distribuční soustavy, a zvlášť za subjekt zúčtování, který nese odpovědnost za odchylku v případě dodávky do přenosové nebo distribuční soustavy. Provozovatel přenosové soustavy stanoví množství regulační energie předávané za dotčené subjekty zúčtování s ohledem na směr toku a v souladu s podmínkami pro poskytování podpůrných služeb12) .*)
(6)  Množství elektřiny obstarané provozovatelem přenosové soustavy pro řešení stavů nerovnováhy a její cenu, a dále množství elektřiny obstarané aktivací postupů plánu obrany soustavy nebo pro potřeby redispečinku, zahrne operátor trhu do systému vyhodnocení a zúčtování odchylek a dále zúčtuje
a) poskytovateli podpůrné služby na základě smlouvy o zúčtování regulační energie u elektřiny podle odstavce 4 písm. a), b) a e) nebo
b) provozovateli přenosové soustavy u elektřiny obstarané podle odstavce 4 písm. c), d) a e).

Ustanovení odstavce 3 tím není dotčeno.
§ 11
(zrušen vyhl. 302/2020 Sb. k 1.7.2020)
§ 12
Podpůrné služby zajišťované provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem distribuční soustavy
(1) Provozovatel přenosové soustavy nakupuje pro elektrizační soustavu podpůrné služby na úrovni přenosové soustavy zejména na základě smlouvy o poskytování podpůrných služeb. Nabízet poskytování podpůrných služeb může fyzická či právnická osoba, která splňuje podmínky pro poskytování podpůrných služeb stanovené provozovatelem přenosové soustavy.
(2) Rozsah poptávaných podpůrných služeb pro následující kalendářní rok zveřejňuje provozovatel přenosové soustavy způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 30. listopadu.
(3) Provozovatel přenosové soustavy vyhodnocuje podané nabídky pro každou podpůrnou službu zvlášť a neprodleně informuje každého nabízejícího o výsledku vyhodnocení jeho nabídky. Při nedostatku nabídek může být poptávka opakována. Není-li ani po opakované poptávce zajištěn dostatek podpůrných služeb, poptává provozovatel přenosové soustavy podpůrné služby přímo u konkrétních registrovaných účastníků trhu s elektřinou.
(4) Provozovatel přenosové soustavy může ověřovat schopnost poskytovatele podpůrných služeb poskytnout sjednanou službu. Za tím účelem může dát pokyn k aktivaci podpůrné služby a dodávce regulační energie i bez důvodu udržení výkonové rovnováhy.
(5) Provozovatel přenosové soustavy průběžně vyhodnocuje množství a kvalitu dodávaných podpůrných služeb na základě údajů z přípravy provozu3) a z měření dodaných podpůrných služeb.
(6) Provozovatel distribuční soustavy zajišťuje nefrekvenční podpůrné služby. Při zajišťování nefrekvenčních podpůrných služeb provozovatelem distribuční soustavy se použijí odstavce 1, 3 a 5 přiměřeně.
§ 13
Přeshraniční obchod s elektřinou
(1) Přeshraniční obchod s elektřinou se uskutečňuje na základě smlouvy o přeshraničním přenosu elektřiny za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie4) .
(2) Při nedostatečném finančním zajištění plateb subjektem zúčtování provozovatel přenosové soustavy přenos elektřiny do zahraničí nebo přenos elektřiny ze zahraničí subjektu zúčtování odmítne.
§ 14
Finanční zajištění plateb subjektů zúčtování
(1) Subjekt zúčtování poskytne operátorovi trhu finanční zajištění plateb, které slouží k zajištění rizik spojených s dodávkou a odběrem elektřiny, dvoustrannými obchody, obchody uzavřenými na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou a přeshraničními obchody. Výše zajištění plateb požadovaná operátorem trhu se snižuje o závazky operátora trhu k subjektu zúčtování.
(2) Nemá-li subjekt zúčtování dostatečné finanční zajištění plateb pro zaregistrování obchodu, operátor trhu takový obchod nezaregistruje a bez zbytečného odkladu o tom subjekt zúčtování informuje. V případě přeshraničního obchodu informuje také provozovatele přenosové soustavy.
(3) Nemá-li subjekt zúčtování dostatečné finanční zajištění plateb, může operátor trhu krátit již zaregistrované obchody. Pokud nemá subjekt zúčtování dostatečné finanční zajištění plateb ani po zkrácení obchodů, postupuje se podle § 58 až 60.
ČÁST ČTVRTÁ
REGISTRACE ODBĚRNÝCH A PŘEDÁVACÍCH MÍST
§ 15
Registrace účastníků trhu s elektřinou
(1) Účastník trhu s elektřinou se zaregistruje do 30 dnů od udělení licence u operátora trhu. Dodavatel, s výjimkou výrobce elektřiny, který na základě smlouvy nedodává elektřinu zákazníkovi, uzavře s operátorem trhu smlouvu, na jejímž základě získá přístup do informačního systému operátora trhu.
(2) Operátor trhu vytváří a spravuje číselníky registrovaných účastníků trhu s elektřinou a při procesu registrace přiděluje účastníkovi trhu s elektřinou třináctimístný identifikační číselný kód (dále jen „registrační číslo”). Dále operátor trhu přiděluje výše uvedeným účastníkům trhu identifikační číslo registrovaného účastníka trhu s elektřinou.
(3) Zákazník je registrován v informačním systému operátora trhu prostřednictvím svého odběrného místa podle § 16a. Registrační číslo zákazníka je shodné s identifikačním číselným kódem jeho odběrného místa.
(4) Pro registraci příznaku podle § 16a odst. 7 a 8 nebo § 16b odst. 4 a pro její zrušení předává zákazník nebo výrobce elektřiny, k jehož odběrnému místu nebo výrobně elektřiny je předávací místo registrováno, provozovateli distribuční soustavy informace o předávacím místě postupem a podle přílohy č. 25 k této vyhlášce. Informace o předávacím místě podle věty první předává zákazník nebo výrobce elektřiny pouze v případě, že jeho odběrné místo nebo výrobna elektřiny má shodné místo připojení v jednom bytovém domě, jinak provozovatel distribuční soustavy k informaci o předávacím místě nepřihlíží. O neregistraci příznaku podle § 16a odst. 7 a 8 nebo § 16b odst. 4 informuje provozovatel distribuční soustavy zákazníka nebo výrobce elektřiny do 15 pracovních dní ode dne předání informace podle věty první.
Registrace předávacích míst a odběrných míst, výroben, přenosové soustavy a distribučních soustav
§ 16
(1) Operátor trhu vytváří a spravuje číselníky odběrných a předávacích míst v přenosové soustavě a distribučních soustavách nezbytné k identifikaci jednotlivých odběrných a předávacích míst a přiděluje jednotlivým provozovatelům přenosové nebo distribuční soustavy číselné řady z číselníků odběrných a předávacích míst.
(2) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přiděluje osmnáctimístný identifikační číselný kód a registruje u operátora trhu jednotlivá
a) odběrná místa a předávací místa odběrného místa,
b) předávací místa výroben, s výjimkou výroben připojených do odběrných míst zákazníků podle § 28 energetického zákona s nulovým rezervovaným výkonem,
c) předávací místa mezi soustavami,
d) místa měření mezi regiony typových diagramů dodávek a
e) souhrnná odběrná místa podle § 16a odst. 5.
(3) Místo nebo místa připojení záložního napájení na jedné napěťové hladině, které nelze využívat soudobě s hlavním vedením a které je ve smlouvě o připojení označeno jako záložní vedení (dále jen „záložní vedení”), registruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy jako samostatné předávací místo.
(4) Provozovatel přenosové soustavy nebo distribuční soustavy sděluje zákazníkovi do 5 pracovních dní na základě jeho žádosti identifikační číselné kódy jeho odběrných a předávacích míst.
(5) V případě zániku odběrného nebo předávacího místa zruší provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy registraci odběrného nebo předávacího místa v informačním systému operátora trhu. V případě zániku odběrného místa s více předávacími místy zruší provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy i registraci všech předávacích míst tohoto odběrného místa v informačním systému operátora trhu.
(6) V případě zajišťování služby pro řešení stavu nerovnováhy podle § 10 odst. 1 věty druhé registruje provozovatel přenosové soustavy v informačním systému operátora trhu za účelem vyrovnání toků dodávky elektřiny předávací místa, kde se subjektem zúčtování stane subjekt zúčtování poskytovatele redispečinku nebo poskytovatele opatření aktivovaných postupy podle plánu obrany soustavy.
(7) V případě zajišťování služeb pro řešení stavu nerovnováhy podle § 10 odst. 5 oznámí provozovatel přenosové soustavy za účelem vyrovnání toků dodávky elektřiny provozovateli distribuční soustavy předávací místa, u kterých provozovatel distribuční soustavy registruje v informačním systému operátora trhu příznak poskytování podpůrných služeb.*)
§ 16a
Postup registrace odběrného místa a předávacího místa odběrného místa
(1) Pokud má odběrné místo jedno předávací místo, je identifikační číselný kód předávacího místa shodný s identifikačním číselným kódem odběrného místa.
(2) Pokud má odběrné místo více předávacích míst, příslušný provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přiřadí a registruje osmnáctimístný identifikační číselný kód každému z předávacích míst tohoto odběrného místa a stanoví osmnáctimístný identifikační číselný kód jednoho z těchto předávacích míst, kterým bude identifikováno odběrné místo. Má-li odběrné místo více předávacích míst, operátor trhu zpřístupní účastníkům trhu na vyžádání výčet předávacích míst odběrného místa.
(3) Je-li odběrné místo připojeno prostřednictvím společné domovní instalace nebo prostřednictvím elektrické přípojky a společné domovní instalace, za předávací místo se považuje místo, kde je umístěno měřicí zařízení.
(4) Provozovatel distribuční soustavy registruje odběrné místo zákazníka, do něhož je připojena výrobna elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona, jako odběrné místo s příznakem výrobna do 10 kW včetně s měřením podle jiného právního předpisu7) . Pokud zákazník provozující výrobnu elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona, u níž je sjednán nenulový rezervovaný výkon, požádá provozovatele distribuční soustavy o registraci identifikačního číselného kódu předávacího místa výrobny elektřiny, nebo se stane držitelem licence na výrobu elektřiny, postupuje se podle § 46 a provozovatel distribuční soustavy následně registruje předávací místo výrobny elektřiny způsobem podle § 16b.
(5) Pokud zákazník v odběrném místě je stejná osoba jako dodavatel elektřiny a provozovatel distribuční soustavy zajišťující službu distribuční soustavy do tohoto odběrného místa a současně za toto odběrné místo odpovídá za odchylku osoba odpovědná za odchylku v místě určeném na krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy, pak provozovatel distribuční soustavy může registrovat všechna taková odběrná místa a jejich předávací místa jako souhrnné odběrné místo dané distribuční soustavy, a to podle typu měření.
(6) Odběrné místo, pro které byla sjednána sazba pro neměřený odběr podle cenového rozhodnutí Úřadu, se v informačním systému operátora trhu neregistruje.
(7) Pokud má odběrné místo s příznakem výrobna do 10 kW včetně podle odstavce 4 průběhové měření, provozovatel distribuční soustavy na základě informace podle § 15 odst. 4 registruje předávacímu místu podle odstavce 4 věty druhé příznak vůdčí.
(8) Pokud má odběrné místo podle odstavce 1 nebo 2 průběhové měření, provozovatel distribuční soustavy na základě informace podle § 15 odst. 4 registruje předávacímu místu příznak přidružené.
§ 16b
Postup registrace předávacího místa výrobny
(1) Pokud má výrobna jedno nebo více předávacích míst pro dodávku elektřiny, příslušný provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přiřadí a registruje osmnáctimístný identifikační číselný kód každému z předávacích míst této výrobny.
(2) Pokud má výrobna jedno nebo více předávacích míst pro odběr z přenosové nebo distribuční soustavy, které slouží pouze pro odběr pro technologickou vlastní spotřebu (dále jen „předávací místo výrobny pro TVS”), příslušný provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přiřadí a registruje osmnáctimístný identifikační číselný kód každému z předávacích míst této výrobny.
(3) Pokud má výrobna jedno nebo více předávacích míst pro odběr z elektrizační soustavy, který neslouží pouze pro technologickou vlastní spotřebu, příslušný provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přiřadí a registruje osmnáctimístný identifikační číselný kód pro odběrné místo podle § 16a.
(4) Provozovatel distribuční soustavy na základě informace podle § 15 odst. 4 registruje předávacímu místu podle odstavce 1 příznak vůdčí.
§ 16c
Postup registrace soustavy a předávacího místa mezi soustavami
(1) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy registruje u operátora trhu každou jím provozovanou elektrizační soustavu. Při registraci přenosové soustavy nebo distribuční soustavy je v informačním systému operátora trhu této soustavě přidělen operátorem trhu i osmnáctimístný číselný kód pro místo určené na krytí ztrát této soustavy.
(2) Provozovatel přenosové soustavy registruje u operátora trhu všechna předávací místa spojující přenosovou soustavu se zahraniční přenosovou soustavou a všechna předávací místa spojující přenosovou soustavu s distribuční soustavou k ní připojenou, a to jako jednotlivá předávací místa v rozlišení po napěťových hladinách.
(3) Provozovatel distribuční soustavy registruje u operátora trhu všechna předávací místa spojující distribuční soustavu s jinou distribuční soustavou k ní připojenou, a to jako jednotlivá předávací místa v rozlišení po napěťových hladinách, a všechna místa měření spojující regiony typových diagramů dodávek.
(4) Pokud provozovatel distribuční soustavy provozuje distribuční soustavu nebo její část nepřipojenou k elektrizační soustavě České republiky, zaregistruje u operátora trhu předávací místo spojující tuto distribuční soustavu nebo část distribuční soustavy se zahraniční elektrizační soustavou. Pro účely registrace v systému operátora trhu se uvede typ měření A nebo B.
(5) Pokud je k distribuční soustavě připojena zahraniční distribuční soustava, která není připojena k elektrizační soustavě státu, na jehož území se nachází, provozovatel distribuční soustavy zaregistruje u operátora trhu předávací místo spojující distribuční soustavu se zahraniční distribuční soustavou. Pro účely registrace v systému operátora trhu se uvede typ měření A nebo B.
§ 17
Status
(1) Registrované předávací místo má status aktivní, pokud provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy nezmění status aktivní na status přerušeno, neaktivní nebo bez elektroměru v souladu s odstavcem 2, 3 nebo 4.
(2) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy změní u předávacího místa odběrného místa status aktivní na status
a) přerušeno v případě přerušení dodávky podle § 24 odst. 3 písm. c) bodů 3 a 5, podle § 25 odst. 3 písm. c) bodů 3 a 4 nebo podle § 30 odst. 1 písm. d) energetického zákona,
b) neaktivní v případě zahrnutí odběrného místa do součtu odběrů pro předávání údajů, nebo
c) bez elektroměru v případě neosazení odběrného místa elektroměrem, s výjimkou případů podle písmena a).
(3) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy změní u předávacího místa výrobny pro dodávku do soustavy status aktivní na status
a) přerušeno v případě přerušení dodávky podle § 24 odst. 3 písm. d) bodů 3 a 4 a § 25 odst. 3 písm. d) bodů 3 a 5 energetického zákona, nebo
b) bez elektroměru v případě neosazení předávacího místa elektroměrem.
(4) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy změní u předávacího místa mezi soustavami status aktivní na status bez elektroměru v případě neosazení předávacího místa mezi soustavami elektroměrem. Změna statusu předávacího místa mezi soustavami nemá vliv na odběrná místa a jejich předávací místa a předávací místa výroben v těchto soustavách.
(5) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy udržuje aktuálnost přiřazeného statusu předávacího místa. Předávací místo, u něhož je přiřazen status aktivní, zahrne operátor trhu do vyhodnocení odchylek a jsou k němu předávána data podle § 19 až 22. Změnu statusu předávacího místa registruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy v informačním systému operátora trhu nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne, kdy k této změně došlo, a to s účinností k datu této změny. Operátor trhu o této skutečnosti informuje dotčené registrované účastníky trhu s elektřinou. Ode dne platnosti změny statusu podle odstavce 2, 3 nebo 4 provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy nepředává data o odběru a dodávkách elektřiny k předávacímu místu a operátor trhu odstraní ve svém informačním systému veškeré údaje předané podle § 19 až 22 k předávacímu místu a neprovede stanovení hodnot podle § 20 odst. 2.
ČÁST PÁTÁ
PŘENESENÍ A PŘEVZETÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ODCHYLKU, VYHODNOCOVÁNÍ ZÚČTOVÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ ODCHYLEK
§ 18
Odpovědnost za odchylku
(1) Odpovědnost za odchylku se vztahuje ke každému odběrnému místu, předávacímu místu výrobny elektřiny, místu provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy určenému na krytí ztrát této soustavy nebo souhrnnému odběrnému místu podle § 16a odst. 5.
(2) Odpovědnost za odchylku v odběrném místě a v místě určeném na krytí ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, s výjimkou odběrného místa registrovaného podle § 16a odst. 4 věty druhé, má vždy pouze jeden subjekt zúčtování. Odpovědnost za odchylku u výrobny mohou mít dva různé subjekty zúčtování s tím, že jeden subjekt zúčtování má odpovědnost za odchylku v odběrném místě výrobny a předávacím místě výrobny pro TVS a druhý subjekt zúčtování má odpovědnost za odchylku v předávacích místech výrobny pro dodávky elektřiny do soustavy. Je-li výrobna elektřiny připojena do odběrného místa zákazníka podle § 28 odst. 5 energetického zákona se sjednaným nulovým rezervovaným výkonem, nelze přenést odpovědnost za odchylku na dva subjekty zúčtování.
(3) Registrovaný účastník trhu s elektřinou podává žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku v odběrném místě zákazníka, v místě provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy určeném na krytí ztrát této soustavy nebo předávacím místě výrobny prostřednictvím operátora trhu nejpozději do 22.00 hodin posledního dne před požadovaným dnem účinnosti. Pokud subjekt zúčtování odsouhlasí přenesení odpovědnosti za odchylku, operátor trhu posoudí, zda je finanční zajištění plateb subjektu zúčtování dostatečné, a do 120 minut od odsouhlasení přenesení odpovědnosti za odchylku subjektem zúčtování informuje účastníka trhu s elektřinou, subjekt zúčtování a příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy o výsledku posouzení přiřazení odpovědnosti za odchylku. Pokud je finanční zajištění plateb subjektu zúčtování dostatečné, operátor trhu zaregistruje přiřazení odpovědnosti za odchylku danému subjektu zúčtování, pokud by převzetí odpovědnosti za odchylku způsobilo nedostatečné finanční zajištění plateb subjektu zúčtování přebírajícího odpovědnost za odchylku, operátor trhu přenesení odpovědnosti za odchylku nezaregistruje. Účinnost přiřazení odpovědnosti za odchylku nastává nejdříve následující kalendářní den po zaregistrování operátorem trhu nebo k pozdějšímu datu uvedenému v žádosti. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy určí k tomuto datu stav měřicího zařízení podle § 38 odst. 2 a 3. Při přenášení odpovědnosti za odchylku více odběrných nebo předávacích míst jednoho subjektu zúčtování se postupuje obdobně.
(4) Subjekt zúčtování může přenést odpovědnost za celkovou odchylku na jiný subjekt zúčtování. Spolu s přenesením odpovědnosti za odchylku na jiný subjekt zúčtování lze přenést také odpovědnost za rozdíl hodnot odběru elektřiny určený podle § 25 odst. 1. Pokud přebírající subjekt zúčtování odsouhlasí přenesení odpovědnosti za odchylku, operátor trhu postupuje obdobně podle věty třetí a čtvrté odstavce 3. Odpovědnost za odchylku subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za odchylku od jiného subjektu zúčtování, nelze již dále přenést na jiný subjekt zúčtování.
(5) Pokud v odběrném místě, předávacím místě výrobny elektřiny nebo místě určeném na krytí ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy s přenesenou odpovědností za odchylku končí dodávka elektřiny a nenavazuje nová dodávka elektřiny s přenesením odpovědnosti za odchylku nebo pokud končí přenesení odpovědnosti za odchylku na subjekt zúčtování, operátor trhu informuje o této skutečnosti příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy a registrované účastníky trhu s elektřinou, kteří mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní odpovědnost za odchylku u tohoto odběrného místa, předávacího místa výrobny nebo místa určeného na krytí ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy. Operátor trhu dále informuje o této skutečnosti dodavatele dodávajícího elektřinu do odběrného místa, předávacího místa výrobny pro TVS nebo místa určeného na krytí ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy nebo odebírajícího elektřinu z daného předávacího místa výrobny na základě smlouvy podle § 50 odst. 1 energetického zákona, a to nejpozději 30 kalendářních dnů přede dnem ukončení odpovědnosti za odchylku a dále den po ukončení odpovědnosti za odchylku. Operátor trhu informuje účastníky trhu o počátku dodávky dodavatelem nebo změně subjektu zúčtování v odběrném místě, předávacím místě výrobny nebo místě určeném na krytí ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, a to v den zahájení dodávky. Dodavatel informuje zákazníka, výrobce nebo provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy o ukončení dodávky s přenesením odpovědnosti za odchylku nebo o ukončení přenesení odpovědnosti za odchylku v tomto odběrném místě, předávacím místě výrobny nebo místě určeném na krytí ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, a to nejpozději 25 kalendářních dnů přede dnem ukončení odpovědnosti za odchylku.
(6) Účastník trhu s elektřinou, který uzavřel smlouvu podle § 50 odst. 1 energetického zákona, může mít jednoho nebo více smluvních dodavatelů nebo odběratelů elektřiny. Požadavek na více dodavatelů nebo odběratelů elektřiny podávají operátorovi trhu společně účastník trhu s elektřinou, sjednávající více dodavatelů nebo odběratelů elektřiny, příslušní dodavatelé a subjekt zúčtování, který za odběrná místa, předávací místa výrobny nebo místo určené na krytí ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy dotčeného účastníka trhu převzal odpovědnost za odchylku.
§ 18a
Pokud dojde v odběrném místě nebo předávacím místě výrobny elektřiny nebo místě určeném na krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy k ukončení zajištění odpovědnosti za odchylku subjektem zúčtování a dodavatel se zavázal zajistit v odběrném místě odpovědnost za odchylku, operátor trhu o této skutečnosti neprodleně informuje prostřednictvím informačního systému operátora trhu provozovatele přenosové nebo příslušné distribuční soustavy, dotčeného dodavatele a původní subjekt zúčtování. Dodavatel uzavře ke dni ukončení zajištění odchylky subjektem zúčtování smlouvu o zúčtování odchylek nebo přenese odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování, v opačném případě nesplňuje finanční podmínky zúčtování odchylek nebo nepřenesl odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování.
§ 18b
Není-li odběrné místo zákazníka přiřazeno k subjektu zúčtování, operátor trhu nezahrne takové odběrné místo do vyhodnocení odchylek. Není-li předávací místo výrobny přiřazeno k subjektu zúčtování, operátor trhu nezahrne takové předávací místo do vyhodnocení odchylek.
§ 19
Předávání údajů provozovatelem přenosové soustavy pro vypořádání odchylek
(1) Provozovatel přenosové soustavy předává operátorovi trhu každý den nejpozději do 11.00 hodin skutečné hodnoty
a) dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny s měřením typu A v přenosové soustavě,
b) dodávek a odběrů elektřiny v odběrných místech jednotlivých zákazníků s měřením typu A v přenosové soustavě,
c) dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi přenosovou soustavou a distribučními soustavami s měřením typu A,
d) množství jím obstarané elektřiny pro řešení stavů nerovnováhy v členění podle § 10 odst. 2,
e) přenosů elektřiny do zahraničí a ze zahraničí jednotlivých subjektů zúčtování, přenosů elektřiny do zahraničí nebo ze zahraničí vypočtených v případě organizovaného krátkodobého trhu s elektřinou společného pro nabídkovou zónu České republiky a okolní nabídkové zóny, a zahraničních fyzických nebo právnických osob; za skutečné hodnoty jsou považovány sjednané hodnoty,
f) množství jím opatřené elektřiny pro potřeby redispečinku a
g) množství neodebrané elektřiny z výroben elektřiny při dispečerském řízení podle § 26 odst. 5 energetického zákona

za každý vyhodnocovací interval předcházejícího dne.
(2) Provozovatel přenosové soustavy předává operátorovi trhu do 18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení kalendářního měsíce zpřesněné údaje podle odstavce 1.
(3) Provozovatel přenosové soustavy předává operátorovi trhu údaje podle odstavců 1 a 2 v kWh v rozlišení na 2 desetinná místa za každý vyhodnocovací interval dne dodávky.**)
§ 20
Předávání údajů provozovatelem distribuční soustavy pro vypořádání odchylek
(1) Provozovatel distribuční soustavy předává operátorovi trhu denně do 11.00 hodin za každý vyhodnocovací interval předcházejícího dne a za každou jím provozovanou distribuční soustavu
a) skutečné hodnoty
1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech výroben elektřiny s měřením typu A,
2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech odběrných míst zákazníků s měřením typu A,
3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých místech měření mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo předávacích místech mezi distribučními soustavami s měřením typu A,
4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech odběrných míst s výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona s měřením typu A,
5. dodávek a odběrů elektřiny neuvedených v bodech 1 až 4 s měřením typu A a
b) předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých místech měření mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo předávacích místech mezi distribučními soustavami s měřením typu B.
(2) Pokud operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 1 písm. b) nebo podle § 21 odst. 1, použije pro vypořádání odchylek hodnoty vypočítané jako průměr skutečných hodnot ve stejných vyhodnocovacích intervalech stejných kalendářních dnů v období 4 posledních týdnů uložených v systému operátora trhu. Pokud operátor trhu nemá údaje za toto časové období, použije pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule.
(3) Provozovatel distribuční soustavy předává operátorovi trhu předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny pro následující kalendářní měsíc v jednotlivých místech měření mezi regiony typových diagramů nebo předávacích místech mezi distribučními soustavami s měřením typu C nejpozději poslední pracovní den v kalendářním měsíci do 18.00 hodin.
(4) Pokud operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 3, použije pro vypořádání odchylek poslední známé skutečné hodnoty měsíčního odběru a měsíční dodávky elektřiny v místech měření mezi regiony typových diagramů nebo předávacích místech mezi distribučními soustavami s měřením typu C. Pokud operátor trhu nezná skutečné hodnoty nebo se skutečné hodnoty nevztahují k úplnému měsíci, použije operátor trhu pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule.
(5) Provozovatel distribuční soustavy předává operátorovi trhu do 18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení kalendářního měsíce za každý vyhodnocovací interval předcházejícího měsíce a za každou jím provozovanou distribuční soustavu
a) skutečné hodnoty
1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech výroben elektřiny s měřením typu B,
2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech odběrných míst zákazníků s měřením typu B,
3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých místech měření mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo předávacích místech mezi distribučními soustavami s měřením typu B,
4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech odběrných míst s výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona s měřením typu B,
5. dodávek a odběrů elektřiny neuvedených v bodech 1 až 4 s měřením typu B a
b) skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny ve formě součtu dodané a součtu odebrané elektřiny za předcházející měsíc
1. v jednotlivých předávacích místech výroben elektřiny s měřením typu C a
2. v předávacích místech mezi distribučními soustavami s měřením typu C.
(6) Provozovatel lokální distribuční soustavy předává operátorovi trhu do 18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení kalendářního měsíce za každou jím provozovanou distribuční soustavu kromě údajů uvedených v odstavci 5 skutečné hodnoty odběrů elektřiny v předávacích místech odběrných míst zákazníků s měřením typu C za předcházející měsíc včetně skutečných hodnot odběrů elektřiny v předávacích místech souhrnného odběrného místa s měřením typu C.
(7) Provozovatel distribuční soustavy předává operátorovi trhu hodnoty podle tohoto paragrafu v kWh v rozlišení na 2 desetinná místa.**)
§ 20a
V případě předávacího místa registrovaného podle § 16a odst. 7 a 8 nebo § 16b odst. 4 jsou skutečné hodnoty, které provozovatel distribuční soustavy předává podle § 20 odst. 5 písm. a) bodu 1, 2 nebo 4, snížené o hodnotu rozsahu podle § 49 odst. 8.
§ 21
Předávání údajů subjektem zúčtování
(1) Subjekt zúčtování předává operátorovi trhu každý den nejpozději do 11.00 hodin předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v kWh v rozlišení na 2 desetinná místa za každý vyhodnocovací interval předcházejícího dne v jednotlivých předávacích místech odběrných míst, předávacích místech výrobny pro TVS a předávacích místech výroben elektřiny pro dodávku do soustavy s měřením typu B, za které subjekt zúčtování převzal odpovědnost za odchylku.
(2) Subjekt zúčtování předává operátorovi trhu nejpozději poslední pracovní den v kalendářním měsíci do 18.00 hodin předběžné hodnoty měsíčních odběrů a dodávek elektřiny pro následující kalendářní měsíc v jednotlivých předávacích místech výroben pro TVS a předávacích místech výroben elektřiny pro dodávku do soustavy s měřením typu C, za něž subjekt zúčtování převzal odpovědnost za odchylku.
(3) Pokud operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 2, použije pro vypořádání odchylek poslední známé skutečné hodnoty měsíčního odběru v předávacích místech výroben pro TVS a měsíční dodávky elektřiny v předávacích místech pro dodávku do soustavy jednotlivých výroben elektřiny s měřením typu C. Pokud operátor trhu nezná skutečné hodnoty nebo se skutečné hodnoty nevztahují k úplnému měsíci, použije operátor trhu pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule.
§ 22
Předávání skutečných hodnot dodávek
(1) Předávání skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny se vztahuje
a) k předávacímu místu odběrného místa,
b) k předávacímu místu každé jednotlivé výrobny elektřiny,
c) k předávacímu místu provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy, nebo
d) k místům měření mezi regiony typových diagramů dodávek.
(2) Při předávání hodnot z měření typu A nebo B označuje operátor trhu na základě údajů od provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy předávané hodnoty takto:
a) platná hodnota je hodnota, kdy se jedná o skutečnou hodnotu, kterou přijal operátor trhu podle § 19 a § 20 odst. 1 písm. a), § 20 odst. 5 a 6 a příslušné měřicí zařízení nevykazovalo znaky poruchy,
b) náhradní platná hodnota je hodnota, kdy se jedná o náhradní hodnotu za dobu trvání poruchy měřicího zařízení, která se považuje za skutečnou hodnotu podle § 19 a § 20 odst. 1 písm. a), § 20 odst. 5 a 6; provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy náhradní platné hodnoty označí způsobem definovaným v obchodních podmínkách operátora trhu,
c) náhradní předběžná hodnota je hodnota, kterou operátor trhu přijal nebo stanovil na základě údajů od provozovatele distribuční soustavy podle § 20 odst. 1 písm. b), § 20 odst. 2 a 3 nebo od subjektu zúčtování podle § 21 odst. 1 a 2; provozovatel distribuční soustavy takto označenou hodnotu do 18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení měsíce nahradí hodnotou podle odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 2 písm. b) a
d) nulová hodnota je hodnota, kdy se jedná o nulovou hodnotu odběru elektřiny v odběrném místě, ze kterého provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je dané odběrné místo připojeno, dočasně nezasílá skutečné hodnoty; o této skutečnosti informuje daný provozovatel operátora trhu způsobem definovaným v obchodních podmínkách operátora trhu.
(3) Na základě údajů předaných podle § 20 odst. 5 provede operátor trhu úpravu hodnot předaných podle § 20 odst. 1 písm. b), případně stanovených podle § 20 odst. 2 a 4 a § 21 odst. 1 a 3, a hodnot diagramů v jednotlivých vyhodnocovacích intervalech vzniklých lineárním rozdělením předběžných hodnot předaných podle § 20 odst. 3 a § 21 odst. 2.
(4) Rozhodne-li soud o úpadku zákazníka podle insolvenčního zákona, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy provede odečet způsobem stanoveným právním předpisem, který stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, nebo stanoví stav měřicího zařízení, jedná-li se o odběrné nebo předávací místo s měřením typu C, a to do 3 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti dodavatele o provedení odečtu. Pro stanovení stavu měřicího zařízení se použijí přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující postup pro odečty měřicího zařízení nebo stanovení stavu měřicího zařízení při změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku. Žádost dodavatele musí obsahovat seznam odběrných a předávacích míst, u kterých požaduje provést odečet, a informaci z insolvenčního rejstříku o rozhodnutí soudu o úpadku zákazníka. V případě úpadku výrobce nebo provozovatele lokální distribuční soustavy se ustanovení tohoto odstavce použije přiměřeně.
(5) Operátor trhu nepřijímá údaje zasílané podle § 19, § 20 odst. 1, 3 a 5 a § 21 odst. 1 a 2 mezi
a) 18.00 hodinou třetího pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou čtvrtého pracovního dne měsíce,
b) 18.00 hodinou pátého pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou šestého pracovního dne měsíce,
c) 18.00 hodinou sedmého pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou osmého pracovního dne měsíce a
d) 18.00 hodinou posledního kalendářního dne měsíce a 6.00 hodinou prvního pracovního dne následujícího měsíce.
(6) Operátor trhu přijímá a zpracovává údaje zasílané v období podle odstavce 5 písm. a) až d) až po uplynutí tohoto období.
§ 23
Vyhodnocování odchylek s využitím typových diagramů v regionech typových diagramů
(1) Operátor trhu vytváří na základě dat poskytnutých provozovateli regionálních distribučních soustav normalizované typové diagramy pro jednotlivé třídy pro každý kalendářní rok. Normalizované typové diagramy jsou platné jednotně pro všechny regiony typových diagramů, s výjimkou typového diagramu třídy 5 podle přílohy č. 6 k této vyhlášce, jehož platnost je vymezena příslušným regionem typového diagramu.
(2) Přepočtené typové diagramy jsou normalizované typové diagramy přepočtené na skutečné klimatické podmínky ve dni dodávky.
(3) Pro každý den dodávky stanovuje operátor trhu zbytkový diagram zatížení v jednotlivých vyhodnocovacích intervalech za jednotlivé regiony typových diagramů definované operátorem trhu. Zbytkový diagram zatížení se stanoví jako rozdíl součtu skutečných hodnot dodávek elektřiny z odběrných a předávacích míst do příslušného regionu typových diagramů s měřeními typu A, B a C a součtu skutečných hodnot odběrů elektřiny odběrných a předávacích míst s měřeními typu A a B a odběru výroben elektřiny s měřením typu C v příslušných regionech typových diagramů a hodnoty ztrát v daném dni dodávky. Hodnota ztrát se stanoví součinem míry celkových ztrát určené Úřadem a množství elektřiny vstupujícího do příslušného regionu typových diagramů. V případě dodávek elektřiny s měřením typu B nebo C a odběrů elektřiny s měřením typu B a odběrů výroben elektřiny s měřením typu C v příslušných regionech typových diagramů se použijí hodnoty a postupy podle § 19 a 20. Energie neměřených odběrů je považována za nulovou.
(4) Operátor trhu zpřístupní účastníkům trhu s elektřinou způsobem umožňujícím dálkový přístup a prostřednictvím informačního systému operátora trhu
a) údaje o normálních klimatických podmínkách platné po celý kalendářní rok, a to nejpozději 3 kalendářní měsíce před prvním dnem dodávky kalendářního roku,
b) normalizované typové diagramy platné po celý kalendářní rok, a to nejpozději 3 kalendářní měsíce před prvním dnem dodávky kalendářního roku,
c) skutečné klimatické podmínky, a to nejpozději následující den po dni, jehož se týkají, a
d) koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých regionů typových diagramů a teplotní koeficient, a to nejpozději následující den po dni, jehož se týkají; podrobnosti způsobu stanovení koeficientu zbytkového diagramu a teplotního koeficientu jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.
(5) Přiřazení jednotlivých tříd typových diagramů k odběrným místům zákazníků s měřením typu C provádí provozovatel regionální distribuční soustavy při připojení zákazníků nebo při změně charakteru odběrného místa a je založeno na kategorizaci zákazníků podle přílohy č. 7 k této vyhlášce a charakteru odběru elektřiny podle přílohy č. 6 k této vyhlášce. Přiřazení třídy typových diagramů k odběrným místům je účinné okamžikem zaregistrování přiřazení u operátora trhu. Operátor trhu vede evidenci přiřazování tříd typových diagramů nejméně za období posledních 3 let.
(6) Požadavek na změnu přiřazení třídy typových diagramů zasílá provozovatel regionální distribuční soustavy operátorovi trhu nejpozději do 18.00 hodin pátého pracovního dne následujícího měsíce po dni, od kterého požaduje registraci změny přiřazení třídy typových diagramů. Provozovatel regionální distribuční soustavy provede k datu uskutečnění změny přiřazení třídy typových diagramů odečet odběru elektřiny a odečtené hodnoty odběru elektřiny zašle operátorovi trhu nejpozději do 10 pracovních dnů od data registrace změny přiřazení třídy typových diagramů.
§ 24
Aktualizace typových diagramů
(1) Provozovatel regionální distribuční soustavy stanovuje postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce plánovaný roční odběr elektřiny zákazníků s měřením typu C a zasílá operátorovi trhu hodnoty plánovaného ročního odběru elektřiny jednotlivě za odběrná místa zákazníků.
(2) Provozovatel regionální distribuční soustavy pravidelně aktualizuje hodnoty plánovaného ročního odběru elektřiny. Aktualizace zahrnuje i nově připojená odběrná místa, zrušená odběrná místa a akceptované reklamace zákazníků týkající se odečtu, kdy na základě této reklamace byla provedena oprava odečtených hodnot z měření typu C. Aktualizaci hodnot podle odstavce 1 zasílá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu v případě, že byl pro odběrné místo vystaven účetní doklad na základě provedeného odečtu a od předcházející aktualizace hodnot plánovaného ročního odběru elektřiny uplynulo nejméně sto dnů.
(3) Operátor trhu stanovuje na základě plánovaného ročního odběru elektřiny a přiřazených přepočtených typových diagramů hodnoty odběrů elektřiny v odběrných místech s měřením typu C v regionech typových diagramů dodávek elektřiny za jednotlivé vyhodnocovací intervaly dne dodávky.
(4) Zbytkový diagram zatížení rozpočítá operátor trhu úměrně hodnotám odběrů elektřiny, stanovených podle odstavce 3 v daném vyhodnocovacím intervalu na odběrná místa zákazníků s měřením typu C. Takto upravené hodnoty jsou považovány za hodnoty odběrů elektřiny zákazníků s měřením typu C pro zúčtování odchylek.
(5) Operátor trhu přiřazuje subjektům zúčtování hodnoty odběrů elektřiny podle odstavce 4 po jednotlivých třídách typových diagramů a regionech typových diagramů a sdělí je příslušným subjektům zúčtování nejpozději do 14.00 hodin následujícího dne. Takto stanovené hodnoty odběrů elektřiny použije operátor trhu pro výpočet odchylek.
§ 25
Vyhodnocení rozdílů mezi odečty odběru a odhady odběru podle typových diagramů
(1) Po obdržení odečtených hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech zákazníků s měřením typu C v regionálních distribučních soustavách operátor trhu provede vyhodnocení rozdílu mezi hodnotami skutečného odběru elektřiny získanými na základě odečtů a hodnotami stanovenými podle § 24 odst. 5 za stejné období a zúčtuje je způsobem podle odstavce 3 jednotlivým subjektům zúčtování za cenu podle § 48 odst. 3 písm. i). V případě, že v období, kterého se týká vyhodnocení rozdílu, dojde ke změně ceny podle § 48 odst. 3 písm. i), vyhodnocují se rozdíly před změnou a po změně této ceny zvlášť. Pokud provozovatel distribuční soustavy nepředá operátorovi trhu rozdělení energie v kWh na množství před změnou a po změně ceny, určí operátor trhu rozdělení energie s využitím typových diagramů.
(2) Operátor trhu sečte rozdíly podle odstavce 1 za jednotlivé regiony typových diagramů a tento součet s opačným znaménkem zúčtuje vyrovnávací cenou subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za odchylku ztrát v příslušném regionu typových diagramů. Na vyžádání subjektu zúčtování, který je odpovědný za ztráty v příslušném regionu typového diagramu, operátor trhu zpřístupní tomuto subjektu zúčtování údaje, na základě kterých provedl zúčtování rozdílů. Podrobnosti jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.
(3) U odběrných míst zákazníků s měřením typu C v regionech typových diagramů provádí operátor trhu zúčtování rozdílů podle odstavců 1 a 2 ve dvou etapách:
a) měsíční vyhodnocení rozdílů se provádí dvanáctý pracovní den měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se vztahují odečty odběrů elektřiny u těchto odběrných míst; hodnoty těchto odečtů jsou zaslány do 10 pracovních dnů po provedení odečtu a jejich opravy nejpozději jedenáctý pracovní den měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se odečty vztahují, a
b) závěrečné měsíční vyhodnocení rozdílů se provádí desátý pracovní den čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se vztahují odečty odběrů elektřiny u těchto odběrných míst; hodnoty těchto odečtů jsou operátorovi trhu zaslány do 10 pracovních dnů po provedení odečtu a jejich opravy nejpozději devátý pracovní den čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se odečty vztahují; hodnoty odečtů odběrů podle § 41 odst. 2 a jejich opravy zaslané operátorovi trhu po devátém pracovním dni čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se odečty vztahují, nejsou operátorem trhu zahrnovány do zúčtování rozdílů podle odstavců 1 a 2; tyto hodnoty operátor trhu pouze předává příslušnému dodavateli a subjektu zúčtování.
(4) Operátor trhu na zúčtování rozdílů podle odstavců 1 a 2 vystavuje samostatné daňové doklady a provede finanční vypořádání rozdílů. Zúčtování rozdílů podle odstavců 1 a 2 není součástí zúčtování odchylek.
§ 26
Vyhodnocování odchylek v lokálních distribučních soustavách
(1) Operátor trhu stanovuje diagramy zatížení odběrných míst lokální distribuční soustavy s měřením typu C a hodnotu ztrát v této soustavě v případě
a) denního zúčtování odchylek jako rozdíl součtu skutečných hodnot dodávek elektřiny do předávacích míst s měřením typu A lokální distribuční soustavy a předběžných hodnot dodávek elektřiny do předávacích míst s měřením typu B a C lokální distribuční soustavy a součtu skutečných hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech s měřením typu A v lokální distribuční soustavě a předběžných hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech s měřením typu B v lokální distribuční soustavě, nebo
b) měsíčního a závěrečného měsíčního zúčtování odchylek jako rozdíl součtu skutečných hodnot dodávek elektřiny do lokální distribuční soustavy a součtu skutečných hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech s měřením typu A a B v lokální distribuční soustavě.
(2) Operátor trhu určuje hodnoty ztrát v lokální distribuční soustavě a hodnoty odběrů elektřiny v odběrných místech zákazníků s měřením typu C při
a) denním zúčtování odchylek v této distribuční soustavě rozdělením hodnoty, stanovené podle odstavce 1 písm. a), v poměru skutečné hodnoty ztrát za předcházející kalendářní měsíc v dané lokální distribuční soustavě stanovené podle odstavce 4 a jedné dvanáctiny hodnoty plánovaného ročního odběru podle odstavce 5 v odběrných místech zákazníků s měřením typu C, nebo
b) měsíčním a závěrečném měsíčním zúčtování odchylek v této distribuční soustavě rozdělením hodnoty, stanovené podle odstavce 1 písm. b), v poměru skutečné hodnoty ztrát pro příslušný kalendářní měsíc v dané lokální distribuční soustavě, stanovené podle odstavce 4 a velikostí skutečných hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech zákazníků s měřením typu C v příslušném měsíci podle § 20 odst. 6.
(3) Operátor trhu sdělí příslušným subjektům zúčtování hodnoty odběrů elektřiny podle odstavce 2 písm. a) za předcházející den nejpozději do 14.00 hodin.
(4) Skutečné hodnoty ztrát jednotlivých lokálních distribučních soustav za předcházející kalendářní měsíc určí operátor trhu jako rozdíl hodnoty stanovené podle odstavce 1 písm. b) pro předcházející kalendářní měsíc a součtu všech skutečných hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech s měřením typu C v dané lokální distribuční soustavě.
(5) Hodnoty plánovaného ročního odběru elektřiny zákazníků s měřením typu C stanoví provozovatel lokální distribuční soustavy z hodnoty posledních 12 měsíčních odečtů odběru těchto zákazníků a takto stanovené hodnoty zasílá operátorovi trhu za odběrná místa zákazníků s měřením typu C, včetně souhrnného odběrného místa s měřením typu C.
(6) Provozovatel lokální distribuční soustavy pravidelně aktualizuje hodnoty plánovaného ročního odběru elektřiny zákazníků s měřením typu C. Aktualizace zahrnuje i nově připojená odběrná místa, zrušená odběrná místa a akceptované reklamace zákazníků týkající se odečtu, kdy na základě této reklamace byla provedena oprava odečtených hodnot z měření typu C. Aktualizované hodnoty zasílá operátorovi trhu jednou měsíčně za předcházející měsíc po odečtech.
(7) Operátor trhu uvede podrobnosti způsobu stanovení ztrát, zbytkového diagramu zatížení a stanovení hodnot odběrů elektřiny zákazníků s měřením typu C v lokálních distribučních soustavách v obchodních podmínkách.
§ 27
Výpočet odchylek
(1) Operátor trhu prověřuje úplnost údajů předaných podle § 19 až 26 a v případě nedostatků vyzve provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy k jejich doplnění.
(2) Pro každý vyhodnocovací interval stanoví operátor trhu každému subjektu zúčtování sjednané množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy (dále jen „celková sjednaná dodávka elektřiny”) a sjednané množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy (dále jen „celkový sjednaný odběr elektřiny”) v MWh se zaokrouhlením na 5 desetinných míst**) , a to jako souhrn
a) sjednaných dodávek elektřiny subjektu zúčtování na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou,
b) sjednaného množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy prostřednictvím dvoustranných obchodů,
c) sjednaných odběrů elektřiny subjektu zúčtování na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou a
d) sjednaného množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy prostřednictvím dvoustranných obchodů,

zjištěný na základě údajů podle § 4 až 9.
(3) Operátor trhu stanovuje subjektu zúčtování pro každý vyhodnocovací interval hodnotu skutečné dodávky elektřiny a skutečného odběru elektřiny v MWh se zaokrouhlením na 5 desetinných míst**) , a to jako souhrn skutečných dodávek elektřiny subjektu zúčtování do elektrizační soustavy a souhrn skutečných odběrů elektřiny subjektu zúčtování z elektrizační soustavy, zjištěný na základě údajů podle § 19 až 26. Sjednaná dodávka elektřiny a skutečná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy jsou značeny kladným znaménkem a sjednaný odběr elektřiny a skutečný odběr elektřiny z elektrizační soustavy jsou značeny záporným znaménkem. Za skutečné hodnoty subjektu zúčtování se považují naměřené hodnoty dodávek a odběrů upravené o poskytnutou regulační energii.
(4) Za odběr elektřiny subjektu zúčtování se považuje vlastní odběr subjektu zúčtování a odběr účastníků trhu s elektřinou, od nichž subjekt zúčtování převzal závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy. Za dodávku elektřiny subjektu zúčtování je považována vlastní dodávka subjektu zúčtování a dodávka elektřiny účastníků trhu s elektřinou, od nichž subjekt zúčtování převzal závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy.
(5) U přenosů elektřiny ze zahraničí na základě smlouvy a přenosů elektřiny do zahraničí na základě smlouvy je subjektem, který potvrzuje správnost údajů z těchto smluv pro účely vyhodnocování odchylek a který má odpovědnost za odchylku salda zahraničních výměn realizovaných na základě smlouvy, provozovatel přenosové soustavy. Saldem zahraničních výměn realizovaných na základě smlouvy je rozdíl mezi přenosem elektřiny ze zahraničí a přenosem elektřiny do zahraničí; saldo je záporné, pokud je doprava elektřiny do zahraničí větší než doprava elektřiny ze zahraničí; v opačném případě je saldo kladné.
(6) S množstvím neodebrané elektřiny ve výrobnách elektřiny při dispečerském řízení podle § 26 odst. 5 energetického zákona předané provozovatelem přenosové soustavy se pro účely vyhodnocení odchylek zachází jako s regulační energií s nulovou cenou.
§ 28
Zaokrouhlování skutečných hodnot při výpočtu odchylky
(1) Skutečné hodnoty pro vyhodnocení odchylek a odchylky subjektů zúčtování se stanoví v MWh a zaokrouhlí na 5 desetinných míst**) .
(2) Rozdíl součtu skutečných denních hodnot dodávky elektřiny pro potřeby vyhodnocování a zúčtování odchylek v daném kalendářním měsíci a skutečné měsíční hodnoty dodávky elektřiny pro vyúčtování platby za přenos nebo distribuci elektřiny se může lišit maximálně o
a) 15 kWh za kalendářní měsíc u odběrných nebo předávacích míst s měřením typu A, nebo
b) 2 kWh za kalendářní měsíc u odběrných nebo předávacích míst s měřením typu B.
(3) Jsou-li dodávka nebo odběr elektřiny měřeny na sekundární straně transformátoru, má se za to, že skutečnými hodnotami jsou naměřené hodnoty upravené tak, že v případě odběru elektřiny se naměřené hodnoty zvýší o hodnoty stanovené cenovým rozhodnutím Úřadu a v případě dodávky elektřiny se naměřené hodnoty sníží o hodnoty stanovené cenovým rozhodnutím Úřadu. Takto upravené hodnoty předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu pro vyhodnocování a zúčtování odchylek a vyúčtování dodávky nebo odběru elektřiny.
§ 29
Zúčtování odchylek
(1) Zúčtování a finanční vypořádání odchylek prováděné operátorem trhu zajišťuje mezi subjekty zúčtování úhradu elektřiny, která byla dodána do elektrizační soustavy nebo odebrána z elektrizační soustavy nad rámec sjednaného množství, nebo nebyla dodána do elektrizační soustavy nebo nebyla odebrána z elektrizační soustavy, přestože byla ve smlouvách sjednána.
(2) Zúčtovací ceny odchylky a zúčtovací ceny protiodchylky pro každý vyhodnocovací interval stanoví operátor trhu na základě cen elektřiny podle § 10 a postupem podle přílohy č. 8 k této vyhlášce. Celkové příjmy ze systému zúčtování odchylek se stanoví jako součet všech plateb subjektů zúčtování podle odstavce 5.
(3) Operátor trhu zjišťuje pro každý vyhodnocovací interval rozdíl mezi celkovými příjmy ze systému zúčtování odchylek a náklady na elektřinu obstaranou provozovatelem přenosové soustavy pro řešení stavů nerovnováhy. Souhrn těchto rozdílů za daný kalendářní měsíc snížený o platby za elektřinu opatřenou pro ověření schopností poskytovatele podpůrných služeb operátor trhu vypořádá s provozovatelem přenosové soustavy podle smlouvy, jejímž předmětem je vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky a nákladů na elektřinu podle § 10.
(4) Rozdíly podle odstavce 3 Úřad zohlední při stanovení ceny za systémové služby.
(5) Na základě zúčtování odchylek prováděného pro každý subjekt zúčtování za každý vyhodnocovací interval stanoví operátor trhu výši platby subjektu zúčtování za odchylku. Platba subjektu zúčtování za odchylku se stanoví jako součin velikosti odchylky a příslušné zúčtovací ceny. Dále operátor trhu stanoví každému subjektu zúčtování výši platby za činnost zúčtování operátora trhu podle § 48 odst. 3 písm. a) bodu 2.
(6) Operátor trhu oznámí subjektu zúčtování vyhodnocení odchylek za každý vyhodnocovací interval předcházejícího dne denně do 14.00 hodin, s výjimkou případu podle odstavce 7. Toto vyhodnocení obsahuje
a) velikost odchylky v MWh s přesností na 5 desetinných míst**) a směr odchylky,
b) zúčtovací cenu odchylky v Kč/MWh a
c) platbu subjektu zúčtování v Kč.
(7) V případě, že došlo k ukončení stavu nouze, operátor trhu oznámí subjektu zúčtování vyhodnocení odchylek za každý vyhodnocovací interval předcházejícího dne do 18.00 hodin dne následujícího po dni, v němž byl ukončen stav nouze.
§ 30
Finanční vypořádání odchylek
(1) Finančním vypořádáním odchylek se rozumí provedení úhrad mezi subjektem zúčtování a operátorem trhu za vyhodnocené a zúčtované odchylky subjektu zúčtování. Operátor trhu provádí finanční vypořádání ve 3 etapách, a to
a) denní vypořádání,
b) měsíční vypořádání a
c) závěrečné měsíční vypořádání.
(2) Denní vypořádání odchylek se provádí ve formě zálohové platby.
(3) Měsíční vypořádání provádí operátor trhu po skončení zúčtovacího období, kterým je 1 kalendářní měsíc, kdy zúčtuje subjektu zúčtování zálohy z denního vypořádání a vystaví daňový doklad, uplatňuje-li daň z přidané hodnoty na výstupu operátor trhu, nebo vystaví podklad pro daňový doklad, uplatňuje-li daň z přidané hodnoty na výstupu subjekt zúčtování. Vypořádání plateb zajišťuje operátor trhu minimálně jednou za kalendářní měsíc.
(4) Závěrečné měsíční vypořádání provádí operátor trhu pro všechny dotčené subjekty zúčtování po uplynutí lhůty pro podávání reklamací podle obchodních podmínek operátora trhu.
(5) Pro finanční vypořádání odchylek s využitím typových diagramů v regionech typových diagramů podle odstavce 1 písm. a) používá operátor trhu poslední aktuální hodnotu plánovaného ročního odběru elektřiny, kterou provozovatel distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu. Pro finanční vypořádání odchylek s využitím typových diagramů v regionech typových diagramů podle odstavce 1 písm. b) a c) používá operátor trhu poslední aktuální hodnoty plánovaného ročního odběru elektřiny pro jednotlivé vypořádávané dny dodávky, které provozovatel distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu.
(6) Pro finanční vypořádání odchylek v lokálních distribučních soustavách podle odstavce 1 písm. a) používá operátor trhu poslední aktuální hodnotu plánovaného ročního odběru elektřiny, kterou provozovatel lokální distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu. Pro finanční vypořádání odchylek v lokálních distribučních soustavách podle odstavce 1 písm. b) a c) používá operátor trhu poslední aktuální hodnoty plánovaného ročního odběru elektřiny pro jednotlivé vypořádávané dny dodávky, které provozovatel lokální distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu.
(7) Pokud subjekt zúčtování neuhradí operátorovi trhu splatné závazky ve lhůtě jejich splatnosti, použije operátor trhu na jejich uhrazení prostředky z finančního zajištění plateb, a to způsobem uvedeným ve smlouvě o zúčtování odchylek. Pokud subjekt zúčtování jedná v rozporu se smlouvou o zúčtování odchylek, může operátor trhu registraci zrušit.
(8) Pokud operátor trhu zastaví činnost subjektu zúčtování nebo ukončí smluvní vztah se subjektem zúčtování, zveřejní bez zbytečného odkladu tuto informaci způsobem umožňujícím dálkový přístup a současně informuje všechny subjekty zúčtování, které pro období zastavení činnosti subjektu zúčtování nahlásily množství elektřiny sjednané se subjektem zúčtování, kterému byla činnost zastavena. Součástí oznámení o zastavení činnosti subjektu zúčtování je datum, od kterého je činnost zastavena. Diagramy ze smluv, ve kterých je na straně dodávky nebo odběru identifikován subjekt zúčtování se zastavenou činností, operátor trhu nepřijme a nezahrne do sjednaných množství subjektů zúčtování.
ČÁST ŠESTÁ
VYPOŘÁDÁNÍ REGULAČNÍ ENERGIE VE STAVU NOUZE A PŘI PŘEDCHÁZENÍ STAVU NOUZE
§ 31
(1) Pro vyhodnocovací intervaly, pro které byl vyhlášen stav nouze v elektrizační soustavě pro celé území státu provádí operátor trhu zúčtování odchylek pro každý vyhodnocovací interval ve zvláštním režimu. Vyhlášení a ukončení stavu nouze pro celé území státu oznamuje provozovatel přenosové soustavy operátorovi trhu bez zbytečného odkladu. Zvláštní režim zúčtování se uplatní pro celou elektrizační soustavu a pro všechny subjekty zúčtování. Je-li vyhlášen stav nouze v průběhu vyhodnocovacího intervalu, platí zvláštní režim zúčtování pro celý vyhodnocovací interval, ve kterém je stav nouze vyhlášen. Pokud je stav nouze ukončen v průběhu vyhodnocovacího intervalu, platí zvláštní režim zúčtování pro celý vyhodnocovací interval, ve kterém je stav nouze ukončen.
(2) Ve zvláštním režimu zúčtování neprovádí operátor trhu zúčtování a finanční vypořádání odchylek podle § 29 a 30. Sjednaná množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy registrovaná v informačním systému operátora trhu podle § 9 a sjednaná množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy registrovaná v informačním systému operátora trhu podle § 9 a sjednané dodávky a sjednané odběry na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou podle § 4, včetně elektřiny opatřené provozovatelem přenosové soustavy podle § 10, se považují za nulová, s výjimkou výsledného toku mezi jednotlivými nabídkovými zónami na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou. Zúčtování elektřiny provádí operátor trhu na základě přijatých skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny.
(3) Průměrnou cenu dodávky elektřiny ve zvláštním režimu zúčtování pro každý vyhodnocovací interval stanovuje operátor trhu na základě ceny podle cenového rozhodnutí Úřadu.
(4) Agregaci skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny provádí operátor trhu pro jednotlivé subjekty zúčtování podle platného předání odpovědnosti za odchylku.
(5) Zaokrouhlení skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny provádí operátor trhu podle pravidel, která jsou uplatňována při agregaci skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny pro zúčtování odchylek mimo zvláštní režim zúčtování.
(6) Operátor trhu oznámí subjektu zúčtování výsledky zvláštního režimu zúčtování elektřiny podle § 29 odst. 7.
§ 32
(1) Operátor trhu zúčtovává skutečnou dodávku elektřiny subjektu zúčtování, včetně skutečného množství elektřiny opatřeného v zahraničí, s výjimkou výsledného toku mezi jednotlivými nabídkovými zónami dosaženého na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou, za průměrnou cenu dodávky elektřiny stanovenou podle § 31 odst. 3. Při úhradě ceny za skutečnou dodávku elektřiny se postupuje podle odstavce 6. Subjektu zúčtování vzniká pohledávka vůči operátorovi trhu.
(2) Operátor trhu zúčtovává skutečný odběr elektřiny subjektu zúčtování, včetně skutečného množství elektřiny dodaného do zahraničí, s výjimkou výsledného toku mezi jednotlivými nabídkovými zónami dosaženého na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou, za průměrnou cenu dodávky elektřiny stanovenou podle § 31 odst. 3. Při úhradě ceny za skutečný odběr elektřiny se postupuje podle odstavce 6. Subjektu zúčtování vzniká závazek vůči operátorovi trhu.
(3) Operátor trhu rozúčtuje pohledávky a závazky plynoucí z rozdílu v příjmech a výdajích zúčtování výsledného toku mezi jednotlivými nabídkovými zónami dosaženém na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou a plynoucích ze zúčtování podle odstavců 1 a 2 na jednotlivé subjekty zúčtování v poměru jejich skutečných hodnot dodávek a odběrů.
(4) Pro účely vypořádání přeshraničních přenosů elektřiny ve zvláštním režimu zúčtování provozovatel přenosové soustavy předá operátorovi trhu do 11.00 hodin dne následujícího po dni, jehož se poskytované informace týkají, skutečné hodnoty množství elektřiny přenesené do zahraničí anebo ze zahraničí jednotlivými subjekty zúčtování, a to pro každý vyhodnocovací interval, za který je prováděno zúčtování odchylek ve zvláštním režimu zúčtování. Pokud provozovatel přenosové soustavy nezašle operátorovi trhu skutečné hodnoty množství elektřiny přenesené do zahraničí anebo ze zahraničí příslušným subjektem zúčtování, bude vypočtená odchylka způsobená těmito přeshraničními přenosy v období podléhajícímu zvláštnímu režimu zúčtování zúčtována vůči provozovateli přenosové soustavy. Vyhodnocení a vypořádání přeshraničních přenosů elektřiny vůči jednotlivým subjektům zúčtování ve zvláštním režimu zúčtování je provedeno na základě hodnot množství elektřiny přenesené do zahraničí anebo ze zahraničí obdržených od provozovatele přenosové soustavy a je součástí zúčtování a finančního vypořádání odchylek ve zvláštním režimu zúčtování.
(5) Finanční vypořádání zvláštního režimu zúčtování provádí operátor trhu samostatně.
(6) Vypořádání plateb ve zvláštním režimu zúčtování provádí operátor trhu. Operátor trhu nejdříve přijímá platby od subjektů zúčtování, kterým vznikl závazek vůči operátorovi trhu. Operátor trhu hradí svoje závazky ze zvláštního režimu zúčtování vůči subjektům zúčtování až do výše plateb přijatých od subjektů zúčtování na základě jejich závazků vůči operátorovi trhu a přijatého finančního zajištění subjektů zúčtování. Pohledávky subjektů zúčtování hradí operátor trhu poměrným způsobem podle velikosti jednotlivých pohledávek subjektů zúčtování.
(7) Při předcházení stavu nouze se při předávání údajů z dvoustranných obchodů, vypořádání regulační energie a zúčtování odchylek postupuje podle částí druhé, třetí a páté obdobně.
ČÁST SEDMÁ
VOLBA A ZMĚNA DODAVATELE ELEKTŘINY
§ 33
Žádost o změnu dodavatele
(1) Podmínkou pro podání žádosti o změnu dodavatele je smlouva o dodávce elektřiny nebo smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřená mezi účastníkem trhu s elektřinou a novým dodavatelem.
(2) Nejdříve 3 měsíce před a nejpozději v 10.00 hodin desátého pracovního dne před datem, od kterého se má dodávka uskutečnit, podává nový dodavatel u operátora trhu žádost o změnu dodavatele. Je-li žádost o změnu dodavatele podána u operátora trhu později než v 10.00 hodin, platí, že žádost byla podána následující pracovní den.
(3) Žádostí o změnu dodavatele v odběrném místě se rozumí žádost o změnu dodavatele v každém předávacím místě odběrného místa. Při změně dodavatele v předávacím místě výrobny pro TVS dochází ke změně dodavatele v každém předávacím místě výrobny pro TVS.
(4) Žádost o změnu dodavatele obsahuje
a) registrační číslo nového dodavatele,
b) typ smlouvy, jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,
c) datum účinnosti změny dodavatele,
d) dobu trvání právního vztahu založeného smlouvou,
e) registrační číslo subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za odběrná místa, pro která bude dodávka uskutečněna,
f) identifikační číselný kód odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS a
g) informaci, zda byla smlouva o dodávce elektřiny nebo o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřena spotřebitelem v obchodních prostorech držitele licence, distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence nebo prostřednictvím zprostředkovatele.
(5) Operátor trhu umožní podání žádosti o změnu dodavatele pro odběrné místo nebo předávací místo výrobny pro TVS i v případech, kdy v informačním systému operátora trhu není odběrné místo s jeho předávacími místy nebo předávací místo výrobny pro TVS registrováno.
(6) Operátor trhu informuje nejpozději do 12.00 hodin dne, ve kterém byla žádost podána, stávajícího dodavatele, stávající subjekt zúčtování, nového dodavatele, nový subjekt zúčtování, případně další dotčené subjekty zúčtování, dotčeného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy o podání žádosti o změnu dodavatele. Operátor trhu současně předá novému dodavateli a novému subjektu zúčtování údaje v rozsahu podle odstavce 4. Operátor trhu dále předá stávajícímu dodavateli a stávajícímu subjektu zúčtování údaje v rozsahu podle odstavce 4 písm. c), f) a g) a dále provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy údaje v rozsahu podle odstavce 4 písm. a) až d), f) a g).
(7) Pokud odběrná nebo předávací místa, u nichž má dojít ke změně dodavatele, nejsou registrována v informačním systému operátora trhu, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy taková odběrná nebo předávací místa registruje v informačním systému operátora trhu do 12.00 hodin pátého pracovního dne ode dne předání informací podle odstavce 6.
§ 34
Žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy
(1) Nejpozději v termínu podání žádosti o změnu dodavatele podává účastník trhu s elektřinou u dotčeného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o uzavření, nebo o změnu smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy s náležitostmi podle přílohy č. 1 nebo 3 k této vyhlášce pro odběrná místa nebo předávací místa výrobny pro TVS v těchto soustavách. Žádost o uzavření nebo změnu smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy pro předávací místo výrobny pro TVS obsahuje výčet všech předávacích míst výrobny pro TVS. Náležitosti žádosti o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 4 k této vyhlášce.
(2) Žádostí o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy v odběrném místě se rozumí žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy v každém předávacím místě odběrného místa.
(3) Žádost podává
a) nový dodavatel, pokud má být dodávka elektřiny uskutečňována na základě smlouvy podle § 50 odst. 2 energetického zákona, nebo
b) jiný účastník trhu s elektřinou, pokud má být dodávka elektřiny uskutečňována na základě jiné smlouvy.
(4) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy informuje operátora trhu o výsledku posouzení žádosti do 14.00 hodin osmého pracovního dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6. Pokud provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neinformuje operátora trhu o výsledku posouzení žádosti ve stanovené době, je to považováno za potvrzení žádosti.
(5) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy odmítne žádost a uvede konkrétní důvody tohoto odmítnutí ve zprávě zaslané operátorovi trhu pouze tehdy, jestliže
a) ze žádosti není možné jednoznačně identifikovat účastníka trhu,
b) odběrné místo nebo předávací místo výrobny pro TVS, ve kterém má dojít ke změně dodavatele, není zahrnuto do žádosti o uzavření nebo o sjednání změny smlouvy obsahující souhrn odběrných míst nebo předávacích míst výrobny pro TVS, pro která obchodník sjednává zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (dále jen „rámcová smlouva”),
c) v žádosti není uvedena fakturační adresa účastníka trhu, nebo nejsou uvedeny identifikační údaje o účastníkovi trhu podle přílohy č. 17 k této vyhlášce, v jehož odběrném místě má dojít ke změně dodavatele,
d) není uzavřena smlouva o připojení se zákazníkem nebo není sjednána změna smluvních vztahů založených stávající smlouvou o připojení se zákazníkem, pokud je taková změna požadována,
e) je dodavatelem podána žádost o poskytnutí služby distribuční soustavy na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro předávací místo výrobny elektřiny připojené na hladinu velmi vysokého nebo vysokého napětí,
f) v žádosti je požadována rezervovaná kapacita, která je vyšší než hodnota rezervovaného příkonu uvedená ve smlouvě o připojení, nebo
g) žádost obsahuje dřívější nebo pozdější datum zahájení přenosu nebo distribuce elektřiny, než je datum účinnosti změny dodavatele v žádosti o změnu dodavatele.
(6) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy informuje o důvodech odmítnutí žádosti nového dodavatele prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 18.00 hodin pátého pracovního dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přijme žádost, pokud nový dodavatel nedostatky žádosti podle odstavce 5 písm. a), c) až f) odstraní do 14.00 hodin sedmého pracovního dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6.
(7) Pokud žádost nového dodavatele obsahuje další údaje odlišné od údajů uvedených v odstavci 5 písm. a) až c), které jsou v rozporu s údaji provozovatele distribuční soustavy, použije se údaj o fakturační adrese účastníka trhu uvedený novým dodavatelem a údaj o zařazení účastníka trhu do regulačních stupňů, proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a distribuční sazbě uvedený provozovatelem distribuční soustavy. Pokud zákazník splňuje podmínky stanovené pro přiznání distribuční sazby uvedené v žádosti nového dodavatele, použije se údaj o distribuční sazbě uvedený novým dodavatelem.
(8) Operátor trhu neprodleně informuje stávajícího dodavatele, nového dodavatele a všechny dotčené subjekty zúčtování o výsledku posouzení žádosti.
§ 35
Žádost o změnu typu smlouvy
(1) Žádost o změnu typu smlouvy podle § 33 odst.  4 písm. b), jejímž předmětem je dodávka elektřiny, podává dodavatel do informačního systému operátora trhu nejdříve 3 měsíce a nejpozději do 10.00 hodin pátého pracovního dne před požadovaným datem účinnosti změny. Je-li žádost o změnu typu smlouvy podána u operátora trhu později než v 10.00 hodin, platí, že byla podána následující pracovní den. Žádost o změnu typu smlouvy obsahuje
a) registrační číslo dodavatele evidovaného u odběrného místa v informačním systému operátora trhu,
b) registrační číslo subjektu zúčtování evidovaného u odběrného místa v informačním systému operátora trhu,
c) typ smlouvy, jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,
d) datum účinnosti změny typu smlouvy, jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,
e) identifikační číselný kód odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS a
f) informaci, zda byla smlouva o dodávce elektřiny nebo sdružených službách dodávky elektřiny uzavřena spotřebitelem v prostorách obvyklých k podnikání, mimo prostory obvyklé k podnikání nebo prostřednictvím zprostředkovatele.
(2) Žádostí o změnu typu smlouvy v odběrném místě se rozumí žádost o změnu typu smlouvy v každém předávacím místě odběrného místa. Žádostí o změnu typu smlouvy v předávacím místě výrobny pro TVS se rozumí žádost o změnu typu smlouvy v každém předávacím místě výrobny pro TVS.
(3) Operátor trhu informuje nejpozději do 12.00 hodin dne, ve kterém byla podána žádost podle odstavce 1, o obdržené žádosti o změnu typu smlouvy provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, ke které jsou odběrná nebo předávací místa, jichž se žádost týká, připojena, a předá mu údaje v rozsahu podle odstavce 1 písm. a) a c) až f).
(4) Nejpozději do termínu podle odstavce 1 podává účastník trhu s elektřinou u provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o změnu typu smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, včetně doložení příslušných náležitostí podle přílohy č. 1 nebo přílohy č. 3 k této vyhlášce, včetně případné žádosti o ukončení samostatné smlouvy o distribuci mezi zákazníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy či samostatné smlouvy o přenosu elektřiny mezi zákazníkem a příslušným provozovatelem přenosové soustavy.
(5) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy informuje operátora trhu o výsledku posouzení žádosti o změnu typu smlouvy podané podle odstavce 1 do 24.00 hodin druhého dne předcházejícího datu požadované účinnosti změny typu smlouvy podle odstavce 1 písm. d). Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neakceptuje změnu typu smlouvy v případě, že nebyla uzavřena smlouva o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouva o zajištění služby distribuční soustavy.
(6) Operátor trhu neprodleně po obdržení informace podle odstavce 5 informuje stávajícího dodavatele o výsledku posouzení žádosti o změnu typu smlouvy. V případě souhlasu provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy se změnou typu smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, operátor trhu zaregistruje tuto změnu u předávacího místa odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS od požadovaného data účinnosti po dobu registrace dodavatele u odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS v informačním systému operátora trhu. Jedná-li se o změnu typu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny na typ smlouvy o dodávkách elektřiny, zajistí provozovatel distribuční soustavy ke dni registrace změny typu smlouvy ukončení poskytování služby distribuční soustavy do odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS podle stávající smlouvy.
(7) Operátor trhu umožní zasílání žádosti o změnu smlouvy i po termínu uvedeném v odstavci 1 a přijetí nebo odmítnutí žádosti o změnu typu smlouvy po termínu uvedeném v odstavci 5, nejpozději však do 24.00 hodin posledního dne před požadovanou účinností změny typu smlouvy, pokud se na změně typu smlouvy dohodnou všichni zainteresovaní účastníci trhu.
§ 36
Žádost o ukončení a pozastavení nebo zastavení procesu změny dodavatele
(1) Nový dodavatel může podat žádost o ukončení procesu změny dodavatele do 14.00 hodin osmého pracovního dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6.
(2) Stávající dodavatel podává žádost o pozastavení procesu změny dodavatele do 18.00 hodin pátého pracovního dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6, pokud k datu požadované účinnosti změny dodavatele nedošlo k ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, nebo pokud účastník trhu písemně projeví vůli proces změny dodavatele zastavit.
(3) V případě, že v žádosti o změnu dodavatele byla uvedena informace o jejím uzavření mimo prostory obvyklé k podnikání nebo distančním způsobem nebo prostřednictvím zprostředkovatele, a zákazník odstoupil od smlouvy podle § 11b odst. 2 energetického zákona nebo smlouvu vypověděl podle § 11b odst. 1 nebo § 11o energetického zákona a současně požaduje pokračování dodávek od stávajícího dodavatele, může stávající dodavatel zastavit prostřednictvím informačního systému operátora trhu změnu dodavatele v termínu podle odstavce 2 nebo postupuje podle § 39 odst. 5 až 7.
§ 37
Ukončení procesu změny dodavatele
(1) Pokud v 18.00 hodin pátého pracovního dne po předání informací podle § 33 odst. 6 není v systému operátora trhu zaregistrován k žádosti podle § 33 souhlas nového subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v odběrném místě nebo předávacím místě výrobny pro TVS, považuje se to za nesouhlas subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě nebo předávacím místě výrobny pro TVS a operátor trhu informuje stávajícího dodavatele, stávající subjekt zúčtování, další dotčené subjekty zúčtování, nového dodavatele a dotčeného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy o ukončení procesu změny dodavatele.
(2) Operátor trhu informuje stávajícího dodavatele, nového dodavatele, stávající subjekt zúčtování, další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy o podání žádosti podle § 36 odst. 1 nebo 2 do 20.00 hodin pracovního dne, ve kterém byla žádost přijata. Pokud nový dodavatel podá žádost o ukončení procesu změny dodavatele, operátor trhu tento proces ukončí.
(3) Pokud stávající dodavatel podá žádost o pozastavení procesu změny dodavatele, avšak nový dodavatel na základě opětovného písemného vyjádření zákazníka, ze kterého je zřejmé, že zákazník hodlá změnit dodavatele, potvrdí v informačním systému operátora trhu žádost o změnu dodavatele, a to nejpozději do 14.00 hodin osmého pracovního dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6, operátor trhu pokračuje v procesu změny dodavatele. V opačném případě operátor trhu proces změny dodavatele ukončí a neprodleně o této skutečnosti informuje stávajícího dodavatele, nového dodavatele, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy.
(4) Operátor trhu oznámí stávajícímu dodavateli, novému dodavateli, všem dotčeným subjektům zúčtování a provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy registraci změny dodavatele do 8.00 hodin devátého pracovního dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6.
(5) Po oznámení registrace změny dodavatele uzavírá nový dodavatel smlouvu nebo změnu smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy zahrnující odběrné místo s jeho předávacími místy nebo předávací místo výrobny pro TVS, kterých se změna týká. Dotčený provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zajistí k datu účinnosti změny dodavatele přenos nebo distribuci elektřiny do odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS účastníka trhu s elektřinou podle smlouvy uzavřené podle věty první a ukončí přenos nebo distribuci elektřiny pro stávajícího dodavatele. V případě, že do odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS byla přerušena dodávka elektřiny podle § 56 odst. 1, zajistí provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy do 2 pracovních dní po datu účinnosti změny dodavatele přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny do odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS účastníka trhu s elektřinou podle smlouvy uzavřené podle věty první a ukončí přenos nebo distribuci elektřiny pro stávajícího dodavatele ke dni účinnosti změny dodavatele.
(6) Změna dodavatele nabývá účinnosti od 00.00 hodin dne dodávky, který je uveden v žádosti o změnu dodavatele jako datum účinnosti změny dodavatele.
§ 38
Úkony spojené se změnou dodavatele
(1) Operátor trhu k datu účinnosti změny dodavatele zruší každá jednotlivá přiřazení předávacího místa odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS těm dodavatelům, jejichž dodávky jsou přiřazením předávacího místa odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS novému dodavateli dotčena, a informuje o tom neprodleně dotčeného dodavatele, dotčený subjekt zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy.
(2) K datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování provede provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy odečet. V případě odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS s měřením typu C stanoví stav měřicího zařízení postupem podle odstavce 4 a zjištěné údaje následně zašle operátorovi trhu. Operátor trhu tyto údaje bez zbytečného odkladu předá předchozímu subjektu zúčtování a dodavateli k vyúčtování a vyrovnání závazků. Při změně subjektu zúčtování nedochází k fakturaci zákazníka. Pokud operátor trhu obdrží údaj o konečném stavu měřicího zařízení k datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování, předá ho také novému dodavateli a novému subjektu zúčtování v informačním systému operátora trhu. V případě odběrného místa s měřením typu B zpřístupní operátor trhu novému dodavateli a novému subjektu zúčtování na základě jeho žádosti součet údajů o odběru elektřiny předaných operátorovi trhu podle § 41 odst. 1 za předchozí souvislé období, nejvýše však za posledních 12 ukončených kalendářních měsíců předcházejících zahájení dodávky elektřiny novým dodavatelem.
(3) K datu účinnosti změny dodavatele zpřístupní operátor trhu novému subjektu zúčtování a novému dodavateli ve svém informačním systému údaje o plánovaném ročním odběru elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků nebo předávacích místech výrobny pro TVS s měřením typu C, kterým bude nový dodavatel dodávat elektřinu. Po nabytí účinnosti změny dodavatele předává operátor trhu novému subjektu zúčtování a novému dodavateli údaje o skutečně naměřených množstvích elektřiny.
(4) Stanovení stavu měřicího zařízení u odběrného místa nebo předávacího místa výrobny s měřením typu C provádí provozovatel distribuční soustavy k datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování odečtem nebo odhadem s využitím přiřazeného přepočteného typového diagramu a posledního aktuálního předpokládaného ročního odběru elektřiny nebo na základě samoodečtu účastníka trhu dodaného provozovateli distribuční soustavy přímo nebo prostřednictvím stávajícího nebo nového dodavatele do 5 pracovních dnů od data účinnosti změny dodavatele. Takto stanovené hodnoty předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu do 10 pracovních dnů od data účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování. Při změně subjektu zúčtování nedochází k fakturaci zákazníka.
(5) Komunikace mezi operátorem trhu a registrovanými účastníky trhu s elektřinou v rámci procesu změny dodavatele probíhá formou elektronických zpráv v komunikačním prostředí definovaném operátorem trhu. Zprávy jsou registrovanému účastníkovi trhu s elektřinou zasílány ve formátu definovaném operátorem trhu.
(6) Operátor trhu vyřizuje žádosti o uskutečnění změny dodavatele v pořadí, v jakém byly operátorem trhu obdrženy. Podá-li žádost o uskutečnění změny dodavatele pro totéž odběrné místo nebo předávací místo výrobny se shodným požadovaným datem účinnosti změny dodavatele více dodavatelů, operátor trhu zaregistruje změnu dodavatele podle žádosti o uskutečnění změny dodavatele, kterou obdržel jako poslední. V takovém případě operátor trhu informuje o plánovaném uskutečnění změny dodavatele a oznámí registraci změny dodavatele všem dodavatelům a subjektům zúčtování, kteří jsou změnou dodavatele podle věty druhé dotčeni.
Žádost o zkrácení a prodloužení dodávky a žádost o zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku
§ 39
(1) Žádost o zkrácení dodávky elektřiny do odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS podává dodavatel operátorovi trhu nejpozději do 10.00 hodin posledního pracovního dne před plánovaným ukončením dodávky elektřiny. Operátor trhu ve svém systému zruší k požadovanému datu ukončení dodávky elektřiny přiřazení odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS k dodavateli a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy. Zkrácení dodávky elektřiny znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny vyjmutí odběrného místa nebo předávacích míst výrobny pro TVS z rámcové smlouvy.
(2) Žádost o zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku v odběrném místě nebo předávacím místě výrobny pro TVS na subjekt zúčtování podává subjekt zúčtování operátorovi trhu nejpozději do 10.00 hodin desátého dne před plánovaným ukončením převzetí odpovědnosti za odchylku. Operátor trhu ve svém systému zruší k požadovanému datu ukončení převzetí odpovědnosti za odchylku v odběrném místě nebo předávacím místě výrobny pro TVS k subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy.
(3) Žádost o prodloužení dodávky elektřiny do odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS podává dodavatel operátorovi trhu nejpozději do 10.00 hodin čtvrtého pracovního dne před posledním dnem dodávky elektřiny. Operátor trhu neprodleně o této skutečnosti informuje dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy. Pokud provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy a subjekt zúčtování žádost o prodloužení dodávky elektřiny odsouhlasí nejpozději do 18.00 hodin posledního dne dodávky elektřiny, prodloužení dodávky elektřiny nabývá účinnosti dnem, který následuje po posledním dnu dodávky elektřiny. Pro odsouhlasení v případě nevyjádření provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy se použije § 34 odst. 4 věta druhá obdobně. Operátor trhu neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy. Prodloužení dodávky podle tohoto odstavce nabývá účinnosti pouze, pokud v termínu požadovaného prodloužení není v odběrném místě nebo předávacím místě výrobny pro TVS evidován jiný dodavatel.
(4) Žádostí o zkrácení dodávky elektřiny nebo žádostí o prodloužení dodávky elektřiny v odběrném místě nebo předávacím místě výrobny pro TVS se rozumí žádost o zkrácení dodávky elektřiny nebo žádost o prodloužení dodávky elektřiny v každém předávacím místě odběrného místa nebo každém předávacím místě výrobny pro TVS.
(5) V případě, že zákazník odstoupil od smlouvy nebo odstoupil od více smluv podle § 11b odst. 2 energetického zákona, nebo v případě, že zákazník vypověděl smlouvu nebo více smluv podle § 11b odst. 1 nebo § 11o energetického zákona, a tuto skutečnost doložil dodavateli, který je v rámci nejbližší změny dodavatele nahrazován za jiného dodavatele (dále jen „původní dodavatel”), a současně požaduje od tohoto původního dodavatele pokračování dodávek, podává původní dodavatel žádost o prodloužení dodávky operátorovi trhu nejpozději do 12.00 hodin pracovního dne přede dnem ukončení dodávky. Nejpozději ke stejnému termínu podává původní dodavatel u příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy s náležitostmi podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, nebo žádost o sjednání změny smluvních vztahů založených stávající smlouvou o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouvou o zajištění služby distribuční soustavy pro odběrné místo, pokud je taková smlouva mezi účastníky trhu s elektřinou již uzavřena.
(6) O podání žádosti o prodloužení dodávky podle odstavce 5 informuje neprodleně operátor trhu příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy a dotčené subjekty zúčtování. Pokud subjekt zúčtování a provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy žádost o prodloužení dodávky odsouhlasí nejpozději do 23.00 hodin kalendářního dne předcházejícího dni, ve kterém měla nabýt účinnosti změna dodavatele v systému operátora trhu, dojde k prodloužení dodávky a operátor trhu neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele, příslušný subjekt zúčtování a dotčeného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy.
(7) Operátor trhu k datu účinnosti prodloužení dodávek podle odstavce 6 zruší každá jednotlivá přiřazení předávacího místa odběrného místa těm dodavatelům, u kterých zákazník prokazatelně odstoupil podle § 11b odst. 2 energetického zákona nebo smlouvu vypověděl podle § 11b odst. 1 nebo § 11o energetického zákona, a informuje o tom neprodleně dotčené dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy.
§ 40
(1) Pro změnu dodavatele z důvodu změny zákazníka v odběrném místě se ustanovení této vyhlášky o změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku použijí přiměřeně, s výjimkou § 36 odst. 2 a § 37 odst. 3. Nový dodavatel podává u operátora trhu žádost o změnu dodavatele s vyznačením změny zákazníka v odběrném místě. Pokud při změně zákazníka v odběrném místě nedochází ke změně dodavatele, musí být u nového zákazníka splněny veškeré podmínky pro zahájení dodávky ze smlouvy o připojení a smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy. Činnosti v rámci procesu změny zákazníka v odběrném místě jsou vykonávány dotčenými účastníky trhu s elektřinou tak, aby byla zaručena nepřetržitá dodávka elektřiny do odběrného místa zákazníka.
(2) Má-li dojít ke změně dodavatele z dodavatele poslední instance v odběrném místě, předávacím místě výrobny elektřiny nebo místě určeném na krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy, postupuje se podle odstavce 3 obdobně. Má-li dojít ke změně dodavatele v předávacím místě výrobny elektřiny nebo v místě určeném na krytí ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy na jiného dodavatele, použijí se přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující postup při změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku.
(3) Má-li dojít k zahájení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru podle § 51 odst. 1 písm. g) energetického zákona nebo při odběru podle § 51 odst. 4 energetického zákona, použijí se přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující postup při změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku s výjimkou § 36 odst. 2 a § 37 odst. 3 s tím, že
a) žádost o zahájení dodávky podává dodavatel u operátora trhu nejpozději do 10.00 hodin pátého pracovního dne před požadovaným termínem zahájení dodávek elektřiny,
b) úkony nutné k provedení zahájení dodávky a uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy se uskutečňují do třetího pracovního dne po podání této žádosti; pokud provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neinformuje operátora trhu o výsledku posouzení žádosti podle písmene a) do třetího pracovního dne po podání této žádosti, je toto považováno za potvrzení žádosti; lhůty určené podle hodin zůstávají zachovány a
c) operátor oznámí výsledek posouzení žádosti o zahájení dodávky nejpozději do 12.00 hodin čtvrtého pracovního dne po podání této žádosti.
(4) Operátor trhu umožní zasílání žádosti o zahájení dodávky podle odstavce 3 i po termínu uvedeném v odstavci 3 písm. a), nejpozději však do 10.00 hodin posledního dne před datem zahájení dodávky, a přijetí nebo neakceptování žádosti na zahájení dodávky po termínu uvedeném v odstavci 3 písm. b), nejpozději však do 15.00 hodin posledního dne před datem zahájení dodávky, pokud se na zahájení dodávky podle odstavce 3 dohodnou všichni dotčení účastníci trhu.
(5) Pokud ke dni následujícím po dni uplynutí doby podle § 59 odst. 4 není účinná změna dodavatele z dodavatele poslední instance a má-li dojít k zahájení dodávky do odběrného místa zákazníka podle § 12d odst. 2 energetického zákona, postupuje dodavatel podle § 12d odst. 2 energetického zákona podle odstavce 3, kdy požadovaným termínem zahájení dodávky elektřiny je den následující po dni uplynutí doby podle § 59 odst. 4. Ustanovení odstavce 4 se použije obdobně.
ČÁST OSMÁ
PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VYÚČTOVÁNÍ DODÁVEK ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
§ 41
(1) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zasílá prostřednictvím informačního systému operátora trhu po skončení kalendářního měsíce do 18.00 hodin sedmého pracovního dne následujícího měsíce registrovaným účastníkům trhu s elektřinou údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb a k poskytnutí informace o vyúčtování*) k předávacím místům odběrného místa s měřením typu A nebo B, s výjimkou předávacích míst odběrného místa, která měla v měsíci, za který jsou data předávána, status neaktivní nebo bez elektroměru, a s výjimkou předávacích míst odběrného místa s měřením typu B připojených na hladinu nízkého napětí. Provozovatel distribuční soustavy zasílá takové údaje i za zákazníky, jejichž předávací místa odběrného místa s měřením typu B jsou připojena na hladinu nízkého napětí, a to do 18.00 hodin desátého pracovního dne následujícího měsíce. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zasílá prostřednictvím informačního systému operátora trhu po skončení kalendářního měsíce do 18.00 hodin patnáctého pracovního dne následujícího měsíce registrovaným účastníkům trhu s elektřinou za jejich zákazníky s výrobnou připojenou v odběrném místě nebo za předávací místo výrobny pro TVS s měřením typu A nebo B údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb. V případě předávacího místa registrovaného podle § 16a odst. 8 zasílá provozovatel distribuční soustavy údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb snížené o hodnotu rozsahu podle § 49 odst. 8.
(2) Provozovatel distribuční soustavy zasílá prostřednictvím operátora trhu do 10 pracovních dnů po provedení odečtu odběru elektřiny v předávacích místech odběrných míst zákazníků a v předávacích místech výrobny pro TVS s měřením typu C registrovaným účastníkům trhu s elektřinou za jejich zákazníky údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb.
(3) Lhůty pro předávání údajů podle odstavců 1 a 2 se prodlužují o 60 kalendářních dnů v případech reklamace měření dodávky elektřiny nebo výměny měřicího zařízení a zajištění jeho přezkoušení. Lhůty se dále prodlužují o dobu šetření v případech, kdy na odběrném místě nebo předávacím místě výrobny pro TVS probíhá šetření neoprávněné dodávky elektřiny, neoprávněného odběru elektřiny nebo neoprávněné distribuce elektřiny.
(4) Údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 používá rovněž registrovaný účastník trhu s elektřinou pro stanovení množství silové elektřiny dodané jeho zákazníkům.
(5) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy předává údaje pro vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb prostřednictvím informačního systému operátora trhu ve struktuře podle přílohy č. 20.
§ 42
(1) Účastník trhu s elektřinou může v kalendářním roce provozovateli distribuční soustavy zaslat maximálně 10 samoodečtů s výjimkou samoodečtu provedeného k poslednímu dni kalendářního roku. Účastník trhu s elektřinou může provozovateli distribuční soustavy samoodečty zaslat k libovolnému dni v roce, avšak nejpozději do 30 kalendářních dnů po jejich provedení. Provozovatel distribuční soustavy zaslané samoodečty přijme nebo sdělí účastníkovi trhu s elektřinou důvody jejich odmítnutí, a to do 15 kalendářních dnů po jejich doručení. Samoodečty, které provozovatel distribuční soustavy přijme, zahrne do údajů potřebných k vyúčtování podle § 41 odst. 1 a 2.
(2) Zákazník může zaslat dodavateli samoodečet pro poskytnutí informace o vyúčtování podle vyhlášky upravující vyúčtování dodávek elektřiny13) k libovolnému dni v roce, avšak nejpozději do 15 kalendářních dnů po jeho provedení. Samoodečet zákazníka podle věty první, který se nezahrnuje do údajů potřebných k vyúčtování podle § 41 odst. 1 a 2, zasílá dodavatel provozovateli distribuční soustavy do 15 kalendářních dnů po jeho doručení. Provozovatel distribuční soustavy do 15 kalendářních dnů po doručení samoodečtu sdělí dodavateli důvod jeho odmítnutí nebo předá údaje o odběru elektřiny dodavateli.*)
(3)  Zašle-li účastník trhu s elektřinou před obdržením vyúčtování dodávky elektřiny zahrnující poslední den kalendářního roku provozovateli distribuční soustavy samoodečty provedené k poslednímu dni kalendářního roku, nejpozději však do 30 kalendářních dnů po jejich provedení, provozovatel distribuční soustavy zaslané samoodečty přijme nebo sdělí účastníkovi trhu s elektřinou důvody jejich odmítnutí, a to do 15 kalendářních dnů po jejich doručení. Samoodečty, které provozovatel distribuční soustavy přijme, se použijí při vyúčtování služby distribuční soustavy s výjimkou případu, kdy provozovatel distribuční soustavy provede do jednoho měsíce po ukončení kalendářního roku řádný nebo mimořádný odečet.
(4)  V případě odečtu odběru elektřiny podle § 22 odst. 4 zašle provozovatel distribuční soustavy údaje o odběru elektřiny operátorovi trhu, který tyto údaje neprodleně předá dodavateli.
(5)  Zákazníkovi, který odebírá elektřinu z přenosové soustavy nebo z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi vyšším než 1 kV a který v průběhu kalendářního měsíce změní dodavatele, účtuje původní dodavatel cenu za rezervovanou kapacitu v poměru počtu dní od začátku kalendářního měsíce do okamžiku změny dodavatele k celkovému počtu dní kalendářního měsíce. Zákazníkovi, který odebírá elektřinu z přenosové soustavy nebo z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi vyšším než 1 kV a kterému je v průběhu kalendářního měsíce zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, účtuje původní dodavatel cenu za rezervovanou kapacitu v poměru počtu dní od začátku kalendářního měsíce do okamžiku zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance k celkovému počtu dní kalendářního měsíce.
(6)  V případech, kdy výrobce s výrobnou registrovanou podle § 46 odst. 6 nepředá výkaz podle přílohy č. 9 k této vyhlášce, má se za to, že odběr elektřiny v předávacím místě výrobny je odběrem zákazníka. V případech, kdy výrobce s výrobnou nezaregistroval výrobnu podle § 46 odst. 6 a předávací místo výrobny podle § 16b odst. 1 a 2, platí, že odběr elektřiny v předávacím místě výrobny je odběrem zákazníka.
(7) V případě odběru elektřiny zákazníkem s měřením typu C, který zahrnuje více kalendářních let, se hodnota tohoto odběru rozdělí pro účely vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb do příslušných let podle přepočteného přiřazeného typového diagramu dodávky postupem podle přílohy č. 26 k této vyhlášce.
ČÁST DEVÁTÁ
PODMÍNKY PŘÍSTUPU K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ A K DISTRIBUČNÍM SOUSTAVÁM
§ 43
Termíny pro uzavření smluv o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy
(1) Smlouva o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouva o zajištění služby distribuční soustavy se uzavírá na základě písemné žádosti. Žádost předkládá žadatel provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy nejméně 30 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy s výjimkou případů, kde vyhláška stanoví jinak nebo se žadatel a provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy dohodnou jinak. Žádost se předkládá zvlášť pro každé odběrné místo, předávací místo výrobny pro TVS nebo pro jedno nebo více předávacích míst distribuční soustavy. Náležitosti žádosti o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 3 k této vyhlášce, jedná-li se o případy podle odstavce 3 písm. a) až c).
(2) Žádostí o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy v odběrném místě se rozumí žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy v každém předávacím místě odběrného místa. Žádostí o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy pro předávací místo výrobny pro TVS se rozumí žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy v každém předávacím místě výrobny pro TVS.
(3) Smlouva o zajištění služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy je sjednávána
a) pro jedno nebo více odběrných míst zákazníka,
b) pro jedno nebo více předávacích míst výrobny pro TVS,
c) pro jedno nebo více předávacích míst provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, nebo
d) pro souhrn odběrných míst nebo předávacích míst výrobny pro TVS, pro která obchodník sjednává zajištění služby distribuční soustavy na základě smlouvy podle § 50 odst. 2 energetického zákona.
(4) U zákazníka s měřením typu C v regionu typových diagramů je součástí smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy i uvedení třídy typového diagramu pro jednotlivá odběrná místa.
(5) Dodavatel předává provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy návrhy na změnu rámcové smlouvy podle ustanovení této vyhlášky upravujících postup při změně dodavatele při přenesení odpovědnosti za odchylku, v ostatních případech nejpozději k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém má změna rámcové smlouvy nabýt účinnosti, a to ve struktuře podle přílohy č. 17 k této vyhlášce. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy předává dodavateli do 5 pracovních dnů každého kalendářního měsíce seznam odběrných nebo předávacích míst zahrnutých do rámcové smlouvy k prvnímu dni tohoto kalendářního měsíce, a to v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 17 k této vyhlášce.
(6) Pokud je mezi provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy a dodavatelem uzavřena smlouva podle odstavce 5, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy na základě žádosti dodavatele předá elektronickou fakturu prostřednictvím operátora trhu.
(7) Pokud dojde ke změně smlouvy o připojení v části týkající se hodnoty rezervovaného příkonu, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektronickou formou ve struktuře podle přílohy č. 17 k této vyhlášce a zajistí sjednání nové hodnoty rezervovaného příkonu ve smlouvě o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy.
(8) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy odmítne návrh na změnu podle odstavce 5, pokud v návrhu na změnu není uvedena fakturační adresa účastníka trhu nebo nejsou uvedeny identifikační údaje o účastníkovi trhu, jehož odběrného místa se změna rámcové smlouvy týká.
Žádost o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy a žádost o zahájení dodávky u nově vzniklého odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS
§ 44
(1) Nejpozději v termínu podle § 43 odst. 1 podá u příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o poskytnutí přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny
a) dodavatel, pokud bude dodávka elektřiny realizována na základě smlouvy podle 50 odst. 2 energetického zákona, nebo
b) jiný účastník trhu s elektřinou, pokud se dodávka elektřiny uskuteční na základě jiné smlouvy; současně tento účastník trhu s elektřinou sdělí provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, který dodavatel bude dodávat do nově vzniklého odběrného místa.
(2) Žádostí o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy a žádostí o zahájení dodávky u nově vzniklého odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS se rozumí žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy a žádost o zahájení dodávky u nově vzniklého odběrného místa v každém předávacím místě odběrného místa nebo každém předávacím místě výrobny pro TVS. Podmínkou podání žádosti je uzavřená smlouva o připojení s dotčeným účastníkem trhu, pro jehož odběrné místo nebo předávací místo výrobny pro TVS se sjednává služba přenosové nebo distribuční soustavy.
(3) Nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením dodávky elektřiny uzavře dodavatel s účastníkem trhu s elektřinou smlouvu o dodávce elektřiny.
(4) Nejpozději do 10.00 hodin pátého pracovního dne před zahájením přenosu nebo distribuce elektřiny podává dodavatel u operátora trhu žádost o zahájení dodávky do nového odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS (dále jen „žádost o zahájení dodávky”), která obsahuje tyto údaje:
a) registrační číslo dodavatele,
b) typ smlouvy, jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,
c) datum, od kterého se má dodávka uskutečnit,
d) dobu trvání smluvního vztahu,
e) registrační číslo subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za odběrná místa, pro která bude dodávka uskutečněna, a
f) identifikační číselný kód odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS.
(5) Operátor trhu umožní podání žádosti o zahájení dodávky do odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS i v případech, kdy v informačním systému operátora trhu není odběrné místo nebo předávací místo výrobny pro TVS registrováno.
(6) Nejpozději do 12.00 hodin dne, ve kterém byla podána žádost o zahájení dodávky, předá operátor trhu žádost o zahájení dodávky dodavateli, subjektu zúčtování, který přebírá za odběrné místo nebo předávací místo výrobny pro TVS odpovědnost za odchylku, a dotčenému provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy. Operátor trhu současně předá údaje v rozsahu podle odstavce 4.
(7) Provozovatel přenosové nebo příslušné distribuční soustavy uzavře s účastníkem trhu smlouvu o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy nejpozději 5 pracovních dnů před datem zahájení dodávky.
§ 45
(1) Nejpozději 3 pracovní dny před datem zahájení dodávky provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přijme nebo neakceptuje žádost o zahájení dodávky a informuje o této skutečnosti prostřednictvím operátora trhu subjekt zúčtování a dodavatele, který zahájení dodávky požadoval. Neakceptovat žádost o zahájení dodávky může provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy pouze v případě, že předávané údaje podle § 44 odst. 4 nejsou úplné nebo není uzavřena smlouva o připojení nebo smlouva o zajištění služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy. Nevyjádření provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy se považuje za nesouhlas s žádostí o zahájení dodávky.
(2) Pokud provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, ke které bude odběrné místo účastníka trhu s elektřinou připojeno, přijal žádost o zahájení dodávky, a pokud k termínu podle § 44 odst. 7 je v informačním systému operátora trhu registrován souhlas subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku, zaregistruje operátor trhu zahájení dodávky v termínu podle odstavce 1, a to přiřazením odběrného místa účastníka trhu s elektřinou k dodavateli s datem zahájení dodávky. Registraci zahájení dodávky s datem zahájení dodávky nahlásí operátor trhu bezodkladně příslušnému dodavateli a rovněž subjektu zúčtování, který převzal za dané odběrné místo odpovědnost za odchylku.
(3) Před odsouhlasením žádosti o zahájení dodávky podle odstavce 1 provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy registruje dotčené odběrné místo v informačním systému operátora trhu, pokud v něm není registrováno.
(4) Zahájení dodávky nabývá účinnosti od 00.00 hodin dne dodávky, který je uveden v žádosti o zahájení dodávky jako datum, od kterého se má dodávka uskutečnit.
(5) Operátor trhu umožní zasílání žádosti o zahájení dodávky i po termínu uvedeném v § 44 odst. 4, nejpozději však do 10.00 hodin posledního dne před datem zahájení dodávky, přijetí nebo odmítnutí žádosti na zahájení dodávky po termínu uvedeném v odstavci 1, nejpozději však do 10.15 hodin posledního dne před datem zahájení dodávky, pokud se na zahájení dodávky dohodne operátor trhu, dodavatel, subjekt zúčtování a provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy.
(6) V případě žádosti o zahájení dodávky u nově vzniklého odběrného místa podle jiného právního předpisu14) se postupuje podle § 44 a odstavců 1 až 5 obdobně s tím, že o tento typ změny dodavatele žádá pouze dodavatel poslední instance na základě žádosti nově připojovaného zákazníka.
§ 46
Postup přenesení odpovědnosti za odchylku u nově vzniklého předávacího místa výrobny elektřiny určeného pro dodávku do elektrizační soustavy
(1) Obchodník s elektřinou na základě uzavřené smlouvy o dodávce elektřiny požádá operátora trhu nejpozději do 10.00 hodin třetího pracovního dne před datem nabytí účinnosti smlouvy o dodávce elektřiny o přiřazení odpovědnosti za odchylku za předávací místo příslušné výrobny elektřiny spojené se zahájením dodávky elektřiny z této výrobny elektřiny.
(2) V případě, že se jedná o smlouvu uzavřenou s povinně vykupujícím, uvede tento obchodník s elektřinou jako součást žádosti podle odstavce 1 informaci o způsobu výkupu elektřiny podle jiného právního předpisu9) .
(3) Žádost o přiřazení odpovědnosti za odchylku za dodávku elektřiny z výrobny elektřiny obsahuje tyto údaje:
a) identifikační číslo předávacího místa výrobny elektřiny,
b) registrační číslo obchodníka s elektřinou, který má uzavřenu smlouvu o dodávce elektřiny,
c) datum, od kterého se dodávka elektřiny uskuteční,
d) dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou o dodávce elektřiny a
e) registrační číslo subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za předávací místa výroben.
(4) Operátor trhu umožní podání žádosti podle odstavce 1 pro předávací místo výrobny elektřiny i v případech, kdy v informačním systému operátora trhu toto předávací místo není registrováno.
(5) Nejpozději do 12.00 hodin dne, ve kterém byla podána úplná žádost podle odstavce 1, předá operátor trhu žádost včetně údajů v rozsahu podle odstavce 3 subjektu zúčtování, který přebírá za předávací místo výrobny elektřiny odpovědnost za odchylku, a provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je předávací místo výrobny elektřiny připojeno.
(6) Výrobce elektřiny registruje výrobnu elektřiny a provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy registruje u operátora trhu předávací místo výrobny elektřiny, u kterého byla podána žádost podle odstavce 1, do 12.00 hodin posledního pracovního dne před datem nabytí účinnosti smlouvy o dodávce elektřiny. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy registraci předávacího místa výrobny neprovede, pokud není uzavřena smlouva o připojení výrobny a splněné podmínky v ní stanovené.
(7) Pokud subjekt zúčtování odsouhlasil žádost o přiřazení odpovědnosti za odchylku za předávací místo příslušné výrobny elektřiny do jednoho pracovního dne od jejího obdržení, zaregistruje operátor trhu zahájení dodávky v termínu podle odstavce 6, a to přiřazením předávacího místa výrobny elektřiny obchodníkovi a subjektu zúčtování od data uvedeného v odstavci 3 písm. c). Registraci zahájení dodávky elektřiny s datem zahájení dodávky sdělí operátor trhu bezodkladně příslušnému obchodníkovi a rovněž subjektu zúčtování, který převzal za dané předávací místo odpovědnost za odchylku.
(8) Při změně dodavatele, změně subjektu zúčtování, změně typu smlouvy, v případě zkrácení a prodloužení dodávky nebo v případě zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku v předávacím místě výrobny pro dodávku do přenosové nebo distribuční soustavy se postupuje podle ustanovení této vyhlášky upravujících proces změny dodavatele, změny typu smlouvy, zkrácení a prodloužení dodávky nebo zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku obdobně. Při změně dodavatele v předávacím místě výrobny pro dodávku do přenosové nebo distribuční soustavy dochází ke změně
Nahrávám...
Nahrávám...