dnes je 18.5.2024

Input:

410/2012 Sb., Vyhláška o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření

č. 410/2012 Sb., Vyhláška o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření
VYHLÁŠKA
ze dne 21. listopadu 2012
o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření
Ministerstvo zdravotnictví v dohodě se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 95 odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (dále jen „zákon”) k provedení § 72 odst. 3 zákona:
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) pravidla ochrany zdraví osob před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření v souvislosti s lékařským ozářením,
b) pravidla a postupy při radiační ochraně osob při lékařském ozáření neupravené národními radiologickými standardy.
§ 2
Rozsah a způsob optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření
V rámci optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření se vedle postupů stanovených právními předpisy upravujícími mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření2) zajistí tyto postupy:
a) při vyšetření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie, se použije zobrazovací metoda tak, aby dávky ve tkáních byly co nejnižší, aniž by se tím omezilo získání nezbytných radiodiagnostických informací,
b) při vyšetření v oblasti nukleární medicíny se aplikuje pouze nezbytné množství radionuklidu o požadované čistotě a aktivitě, které zaručuje dostatečnou diagnostickou informaci při co nejnižší radiační zátěži pacienta,
c) při výkonech v oblasti radioterapie se zajistí, aby lékařské ozáření směřovalo na cílový objem tkání, na který je léčba zářením zaměřena; ozáření cílového objemu tkání se provádí pouze v rozsahu nezbytném k dosažení požadovaného léčebného účinku a ozáření ostatních tkání musí být tak nízké, jak lze rozumně dosáhnout bez omezení léčebného přínosu.
§ 3
Obsah činností indikujícího lékaře a aplikujícího odborníka, kteří se podílejí na lékařském ozáření
(1) Indikující lékař a aplikující odborník v rámci procesu odůvodnění lékařského ozáření
a) vždy vezme v úvahu účinky, přínosy a rizika dostupných metod, které vedou k témuž cíli, avšak nezahrnují žádné ozáření ionizujícím zářením nebo způsobují nižší ozáření ionizujícím zářením,
b) se dotáže před každým použitím zdroje ionizujícího záření k lékařskému ozáření pacienta na předchozí aplikace radionuklidů a ionizujícího záření, které by mohly mít význam pro uvažované vyšetřování nebo léčbu; u ženy v reprodukčním věku se též dotáže na těhotenství nebo kojení dítěte; zjištěné údaje, které by mohly mít význam pro uvažované vyšetřování nebo léčbu, zaznamená do zdravotnické dokumentace pacienta.
(2) Indikující lékař dále
a) jestliže doporučí provedení lékařského ozáření, v žádosti k provedení lékařského ozáření kromě náležitostí stanovených právními předpisy upravujícími obsah a náležitosti zdravotnické dokumentace3) dále uvede
1. klinickou diagnózu a číselnou diagnózu podle Mezinárodního statistického klasifikačního seznamu nemocí a přidružených zdravotních problémů,
2. informace o skutečnostech významných pro provedení lékařského ozáření pacienta,
3. cíl, očekávaný přínos a odůvodnění požadavku lékařského ozáření,
4. údaje o předchozích aplikacích radionuklidů a ionizujícího
Nahrávám...
Nahrávám...