dnes je 16.6.2024

Input:

49/2008 Sb., Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů, ve znění účinném k 1.2.2013

č. 49/2008 Sb., Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů, ve znění účinném k 1.2.2013
VYHLÁŠKA
ze dne 4. února 2008
o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
13/2013 Sb.
(k 1.2.2013)
mění, celkem 14 novelizačních bodů
Český báňský úřad stanoví podle § 37 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška stanoví:
a) lhůty pravidelných prohlídek podzemních objektů1) a způsob ověřování jejich bezpečného stavu2) ,
b) rozsah identifikačních údajů pro vedení evidence podzemních objektů,
c) podmínky k zajištění bezpečnosti provozu podzemních objektů především z hlediska jejich větrání, včetně větrání za provozu nepřístupných objektů, a požadavků na cesty pro chůzi,
d) náležitosti plánu zdolávání závažných provozních nehod (havárií), zejména požadavky na havarijní prevenci a na zdolávání předpokládaných havárií.
(2) Tato vyhláška se nevztahuje na hornickou činnost ani na činnost prováděnou hornickým způsobem3) .
§ 2
Výklad pojmů
Pro účely této vyhlášky se považuje za
a) ostění soubor výztužních prvků sloužících k zajištění světlého průřezu podzemního objektu před jeho nežádoucí deformací horskými tlaky, k zajištění proti uvolňování a opadávání horniny nebo obdobným vlivům,
b) narušený podzemní objekt takový podzemní objekt, jehož bezpečný stav je ohrožen pádem nebo tlakem hornin, popřípadě obdobnými vlivy, které mohou narušit jeho statiku.
§ 3
Rozdělení podzemních objektů
(1) Podzemní objekty se z hlediska možného vstupu do nich rozdělují takto:
a) podzemní objekty nebo jejich části volně přístupné,
b) podzemní objekty nebo jejich části přístupné jen s doprovodem,
c) podzemní objekty za provozu přístupné jen pracovníkům provozovatele podzemního objektu,
d) podzemní objekty za provozu nepřístupné.
(2) Podle způsobu zajištění ostěním se podzemní objekty rozdělují takto:
a) podzemní objekty trvale zajištěné v celé délce ostěním z betonu, cihel a jiných trvanlivých materiálů obdobných vlastností,
b) podzemní objekty trvale zajištěné v celé délce ostěním jiným než uvedeným v písmenu a),
c) podzemní objekty zajištěné zcela nebo zčásti dočasným ostěním a podzemní objekty celé nebo zčásti bez ostění.
§ 4
Ověřování bezpečného stavu podzemních objektů
(1) Stav podzemních objektů se ověřuje prohlídkami. Prohlídkou se ověřuje bezpečný stav podzemního objektu, zejména stav jeho ostění a dodržení požadovaného volného profilu, zajištění větrání podzemního objektu proti nahromadění výbušných nebo jinak nebezpečných nebo zdraví škodlivých látek a plynů15) v něm a zajištění přístupových cest v podzemí, zjišťují se a dokumentují poškozená, popřípadě deformovaná místa a místa nežádoucích průniků kapalin, plynů nebo jiných látek do podzemního objektu; zvláštním druhem prohlídky je prohlídka narušeného podzemního objektu.
(2) Prohlídka se provede na žádost vlastníka podzemního objektu nebo jím písemně pověřeného provozovatele (dále jen „ustanovená osoba”)4) prostřednictvím odborně způsobilých zaměstnanců organizace, která má zřízenu báňskou záchrannou stanici16) . K žádosti se při první prohlídce nebo při
Nahrávám...
Nahrávám...