dnes je 15.7.2024

Input:

Analýza rizik při řízení motorových vozidel, v dopravě

21.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.9.2
Analýza rizik při řízení motorových vozidel, v dopravě

Jaroslav Bek

Způsobem uvedeným v kapitole Identifikace a prevence rizik analyzujeme rizika v autodopravě.

Přehled rizikových činností, ohrožení:

 • příprava vozidla před jízdou, nastupování a vystupování z vozidla

 • nakládání a vykládka materiálu

 • jízda vozidlem v obci, mimo obec

 • opravy vozidel, údržba

 • provoz vozidel mimo pozemní komunikace, v neveřejně přístupných prostorách (závodové komunikace apod.)

Odhad úrovně rizika provedeme podle tab. 1:

 
mírně škodlivé 1 škodlivé 2 extrémně škodlivé 3
vysoce nepravděpodobné zanedbatelné riziko a přijatelné riziko a mírné riziko a
nepravděpodobné přijatelné riziko b mírné riziko b značné riziko b
pravděpodobné mírné riziko c značné riziko c nepřijatelné riziko c

Stanovení rizikovosti vychází z konkrétních činností:

Příprava vozidla před jízdou, nastupování a vystupování z vozidla:

a) klopýtnutí, uklouznutí při nastupování 1b

b) naražení, přimáčknutí 1b

c) pohmoždění, říznutí 1b

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik:

 • nošení vhodné obuvi

 • seznámit se s návodem k obsluze vozidla

 • sledování překážek na komunikaci

 • zvýšená opatrnost při dešti, sněhu a náledí,

 • opatrné otvírání a zavírání dveří vozidla

 • zvýšená opatrnost při kontrole provozních kapalin, otvírání kapoty motoru

 • při vyjíždění z garáže zajistit vrata proti samovolnému posunutí

Nakládání a vykládka materiálu:

a) klopýtnutí, uklouznutí 1b

b) naražení, přimáčknutí 1b

c) náraz, pohmoždění 1c

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik:

 • nošení vhodné obuvi

 • opatrnost při manipulaci s materiály, objemná břemena nakládat ve dvou nebo více osobách

 • používat ochranné pracovní rukavice

 • dodržovat limity hmotnosti břemen – ženy do 20 kg, muži do 50 kg

 • zajistit (zkontrolovat zajištění) kapoty ve zvednuté poloze

 • v prostoru řidiče neukládat předměty, které by mohly ohrozit řidiče nebo snížit ovladatelnost vozidla (lahve, plechovky, apod.)

 • lahve s hořlavinami, tekutými plyny (např. propan-butan) přepravovat pouze v prostoru odděleném od prostoru řidiče

Jízda vozidlem v obci, mimo obec:

a) srážka vozidel 2c–3b

b) najetí vozidla na překážku 2b

c) sjetí vozidla z komunikace, převrácení 2c–3b

d) porucha na vozidle 2a

e) snížení pozornosti při řízení 2c

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik:

 • důsledné dodržování pravidel silničního provozu

 • dodržovat bezpečnostní přestávky během jízdy (po 4,5 hodinách musí být přestávka nejméně po dobu 30 minut)

 • zákaz držení telefonního přístroje nebo vysílačky v ruce za jízdy

 • při řízení vozidla nekouřit

 • vyloučit činnosti, které mohou snížit pozornost při jízdě – jídlo, pití, obsluha autorádia apod.

 • při vzniku autonehody přivolat Policii ČR

 • sledovat stav komunikace, vyhýbat se výmolům, překážkám, jet opatrně na náledí, v dešti

 • přizpůsobit rychlost vozidla okolnostem a povětrnostním podmínkám

 • při couvání zdůraznit úmysl zvukovým výstražným znamením, není-li dostatečný výhled z vozidla zajistit bezpečné otáčení nebo couvání pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby

 • při poruše vždy odstavit vozidlo mimo jízdní pruhy, při vystupování dbát zvýšené pozornosti. Nikdy neopravovat vozidlo přímo na komunikaci (v jízdním pruhu)!

 • při výměně vadné pneumatiky zajistit vozidlo proti posunutí ve zvednuté poloze, z ložné plochy vozidla (i z kufru) vyndat naložený materiál tak, aby nemohlo dojít k poruše stability zvednutého vozidla), používat ochranné rukavice, zkontrolovat tlak vzduchu v náhradní pneumatice

 • při nutnosti doplňování provozních kapalin (voda do ostřikovače, chladicí kapalina, olej) dbát zvýšené opatrnosti, zejména při otevírání zátky chladiče, zajistit kapotu motoru ve zvednuté poloze

 • při tankování benzínu nebo nafty dbát zvýšené opatrnosti, zabránit potřísnění pokožky. Použít ochranné rukavice (k dispozici u čerpací stanice). Vyvarovat se nadýchání par, nebo požití! Bezolovnatý automobilový benzín je vysoce hořlavá kapalina, je toxický, páry působí narkoticky, způsobují bolesti hlavy a žaludeční nevolnost, při dlouhodobé expozici může vyvolat vážné poškození zdraví, rakovinu.

 • kontrolu spodku vozidla provádět jen při vypnutém motoru

 • nezastavovat na

Nahrávám...
Nahrávám...