dnes je 27.6.2019
Pracovnělékařské služby a posudková péče

 
Legislativní základ k pracovnělékařské péči

Mezinárodní legislativa k pracovnělékařské péči
Vývoj právní úpravy závodní preventivní péče NOVÁ (2.1.2018)
Nová právní úprava pracovnělékařských služeb po zdravotnické reformě NOVÁ (3.1.2018)
Terminologie ve zdravotních službách NOVÁ (3.1.2018)


 
Pracovnělékařské služby
Definice pracovnělékařských služeb


  
Smlouvy o poskytování PLS
Smlouva mezi poskytovatelem PLS a zaměstnavatelem NOVÁ (6.11.2017)
Smlouva mezi smluvním poskytovatelem PLS a pověřeným poskytovatelem NOVÁ (7.11.2017)


  
Povinnosti a práva účastníků PLS 
Povinnosti a práva zaměstnavatele v souvislosti s pracovnělékařskými službami NOVÁ (8.11.2017)
Povinnosti zaměstnance v souvislosti s pracovnělékařskými službami NOVÁ (8.11.2017)
Povinnosti a oprávnění poskytovatele pracovnělékařských služeb (PLS) NOVÁ 
Organizace, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb NOVÁ (3.1.2018)
Dokumentace o pracovnělékařských službách NOVÁ (3.1.2018)


  
Posudková péče a lékařský posudek
Související právní předpisy upravující posudkovou péči NOVÁ (3.1.2018)
Jiné právní předpisy mající souvislost s posudkovou péčí NOVÁ (3.1.2018)
Posudková péče NOVÁ (3.1.2018)
Lékařský posudek NOVÁ (3.1.2018)

Přezkoumání lékařského posudku NOVÁ (1.12.2017)
VZOR: Žádost o prominutí zmeškání lhůty pro podání lékařského posudku NOVÁ (1.12.2017)
VZOR: Návrh na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci NOVÁ (1.12.2017)
Posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání NOVÁ (3.1.2018)
Společné otázky ohledně posudkové péče a lékařských posudků NOVÁ (2.1.2018)
Posudková činnost a právní domněnky NOVÁ (2.1.2018)
Školení zaměstnance 


  
Lékařské prohlídky související s prací

Právní předpisy související s pracovnělékařskými prohlídkami
Pracovnělékařská prohlídka
Druhy pracovnělékařských prohlídek

Posuzování a uznávání nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání

Právní předpisy související s uznáváním nemocí z povolání
Výklad pojmů 10.10.2018
Postup při uznávání nemocí z povolání 10.10.2018
Povolení k uznávání nemocí z povolání 10.10.2018
Školení zaměstnance (nemoci z povolání) 10.10.2018


   
Pracovněprávní postupy v návaznosti na zdravotní stav a zdravotní způsobilost zaměstnance 

Úvod k pracovněprávním postupům zaměstnavatele v návaznosti na status zaměstnance ohledně zdravotní způsobilosti a zdravotního stavu zaměstnance NOVÁ (4.2.2018)

Postup zaměstnavatele, když obdrží od zaměstnance/uchazeče o zaměstnání lékařský posudek s posudkovým závěrem 

Posudkový závěr - zdravotně způsobilý NOVÁ (4.2.2018)
Posudkový závěr - zdravotně způsobilý s podmínkou NOVÁ (6.2.2018)
Posudkový závěr - zdravotně nezpůsobilý NOVÁ (5.1.2018)
Posudkový závěr - dlouhodobě ztratil zdravotní způsobilost NOVÁ (6.1.2018) 
Posudkový závěr - nesmí dále konat dosavadní práci z důvodů uvedených v ust. § 52 písm. d) zákoníku práce NOVÁ (23.1.2018)
Situace, kdy dosud vykonávaná práce ohrožuje mateřství ženy NOVÁ (6.2.2018)
Posudkový závěr - nemoc splňuje podmínky, za kterých se nemoc uznává jako nemoc z povolání NOVÁ (23.1.2018)
Posudkový závěr - nemoc splňuje podmínky, za nichž ji nelze nadále uznat za nemoc z povolání (ukončení nemoci z povolání) NOVÁ (2.2.2018)
Posudkový závěr - zaměstnanec je ohrožen nemocí z povolání NOVÁ (6.2.2018)
Posudkový závěr - nemoc splňuje podmínky, za nichž ji nelze nadále považovat za ohrožení nemocí z povolání (ukončení ohrožení nemocí z povolání) NOVÁ 6.2.2018

Postup zaměstnavatele, když dojde k situaci, kdy platí zákonem stanovená právní fikce

Právní fikce stanovená v § 43 odst. 7 a  8 zákona č. 373/2011 Sb. NOVÁ (5.2.2018)
Právní fikce stanovená v § 44 odst. 8 zákona č. 373/2011 Sb. NOVÁ (5.2.2018)
Právní fikce stanovená v  § 45 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. NOVÁ (7.1.2018)
Právní fikce stanovená v § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb. NOVÁ (6.2.2018)
Právní fikce stanovená v  § 63 odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb. NOVÁ (4.2.2018)

Výstupní prohlídka

Důsledky výstupní a následné prohlídky pro zaměstnavatele NOVÁ (4.2.2018)

Témata školení

Školení zaměstnanců o BOZP ohledně zdravotní způsobilosti a zdravotního stavu zaměstnanců


   
Dozor nad zajišťováním a poskytováním pracovnělékařských služeb

Úvod k dozoru nad zajišťováním pracovnělékařských služeb
Dozor nad plněním povinností zaměstnavatelů ohledně PLS
Dozor nad plněním povinností poskytovatele PLS
Stížnosti na postup poskytovatele pracovnělékařských služeb
Inspekce práce a pracovnělékařské služby
Školení zaměstnanců o BOZP ohledně dozoru nad pracovnělékařskými službami

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE