dnes je 16.1.2022

Pracovnělékařské služby a posudková péče

Legislativní základ k pracovnělékařské péči

Mezinárodní legislativa k pracovnělékařské péči
Vývoj právní úpravy závodní preventivní péče (2.1.2018)
Nová právní úprava pracovnělékařských služeb po zdravotnické reformě (27.5.2020)
Terminologie ve zdravotních službách (3.1.2018)


 
Pracovnělékařské služby
Definice pracovnělékařských služeb


  
Smlouvy o poskytování PLS
Smlouva mezi poskytovatelem PLS a zaměstnavatelem (6.11.2017)
Smlouva mezi smluvním poskytovatelem PLS a pověřeným poskytovatelem (7.11.2017)


  
Povinnosti a práva účastníků PLS 
Povinnosti a práva zaměstnavatele v souvislosti s pracovnělékařskými službami (26.5.2020)
Povinnosti zaměstnance v souvislosti s pracovnělékařskými službami  (8.11.2017)
Povinnosti a oprávnění poskytovatele pracovnělékařských služeb (26.5.2020)
Organizace, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb (9.6.2020)
Dokumentace o pracovnělékařských službách (3.1.2018)


  
Posudková péče a lékařský posudek
Související právní předpisy upravující posudkovou péči  (3.1.2018)
Jiné právní předpisy mající souvislost s posudkovou péčí (3.1.2018)
Posudková péče (26.5.2020)
Lékařský posudek (3.1.2018)

Přezkoumání lékařského posudku (1.12.2017)
VZOR: Žádost o prominutí zmeškání lhůty pro podání lékařského posudku (1.12.2017)
VZOR: Návrh na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci (1.12.2017)
Posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (3.1.2018)
Společné otázky ohledně posudkové péče a lékařských posudků (2.1.2018)
Posudková činnost a právní domněnky (2.1.2018)
Školení zaměstnance 


  
Lékařské prohlídky související s prací

Právní předpisy související s pracovnělékařskými prohlídkami (9.6.2020)
Pracovnělékařská prohlídka (9.6.2020)
Druhy pracovnělékařských prohlídek (9.6.2020)

Posuzování a uznávání nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání

Právní předpisy související s uznáváním nemocí z povolání
Výklad pojmů (10.10.2018)
Postup při uznávání nemocí z povolání (10.10.2018)
Povolení k uznávání nemocí z povolání (10.10.2018)
Školení zaměstnance (nemoci z povolání) (10.10.2018)


   
Pracovněprávní postupy v návaznosti na zdravotní stav a zdravotní způsobilost zaměstnance 

Úvod k pracovněprávním postupům zaměstnavatele v návaznosti na status zaměstnance ohledně zdravotní způsobilosti a zdravotního stavu zaměstnance (4.2.2018)

Postup zaměstnavatele, když obdrží od zaměstnance/uchazeče o zaměstnání lékařský posudek s posudkovým závěrem 

Posudkový závěr - zdravotně způsobilý (4.2.2018)
Posudkový závěr - zdravotně způsobilý s podmínkou (6.2.2018)
Posudkový závěr - zdravotně nezpůsobilý (5.1.2018)
Posudkový závěr - dlouhodobě ztratil zdravotní způsobilost (6.1.2018) 
Posudkový závěr - nesmí dále konat dosavadní práci z důvodů uvedených v ust. § 52 písm. d) zákoníku práce (23.1.2018)
Situace, kdy dosud vykonávaná práce ohrožuje mateřství ženy (6.2.2018)
Posudkový závěr - nemoc splňuje podmínky, za kterých se nemoc uznává jako nemoc z povolání (23.1.2018)
Posudkový závěr - nemoc splňuje podmínky, za nichž ji nelze nadále uznat za nemoc z povolání (ukončení nemoci z povolání) (2.2.2018)
Posudkový závěr - zaměstnanec je ohrožen nemocí z povolání (6.2.2018)
Posudkový závěr - nemoc splňuje podmínky, za nichž ji nelze nadále považovat za ohrožení nemocí z povolání (ukončení ohrožení nemocí z povolání) 6.2.2018

Postup zaměstnavatele, když dojde k situaci, kdy platí zákonem stanovená právní fikce

Právní fikce stanovená v § 43 odst. 7 a  8 zákona č. 373/2011 Sb.  (5.2.2018)
Právní fikce stanovená v § 44 odst. 8 zákona č. 373/2011 Sb. (5.2.2018)
Právní fikce stanovená v  § 45 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. (7.1.2018)
Právní fikce stanovená v § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb. (6.2.2018)
Právní fikce stanovená v  § 63 odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb. (4.2.2018)

Výstupní prohlídka

Důsledky výstupní a následné prohlídky pro zaměstnavatele (4.2.2018)

Témata školení

Školení zaměstnanců o BOZP ohledně zdravotní způsobilosti a zdravotního stavu zaměstnanců


   
Dozor nad zajišťováním a poskytováním pracovnělékařských služeb
červenec 2020

Úvod k dozoru nad zajišťováním pracovnělékařských služeb
Dozor nad plněním povinností zaměstnavatelů ohledně PLS
Dozor nad plněním povinností poskytovatele PLS
Stížnosti na postup poskytovatele pracovnělékařských služeb
Inspekce práce a pracovnělékařské služby
Školení zaměstnanců o BOZP ohledně dozoru nad pracovnělékařskými službami

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...